Rijssen buiten de wallen Coöp. I Boerenleenbank KLAPROOSDAG 1959 Wmamê „Notter' Kleding van Lichtenberg zit beter staat beter Blijf meester ci. tt&uió Qvn. Aanbesteding BURGERLIJKE STAND FILMNIEUWS Hoarfs Ouderavond Oir. Kleuterscholen Gevonden voorwerpen KLAPROZEN, BLOEMEN DER DANKBAARHEID over Uw zenuwen. Neem Mijnhardt's Zenuwtabletten WAT Mu n hARPT Maakt isGQED VAN DER STOUW voor vulpennen Jaargang 37. No. 44. VRIJDAG 6 NOVEMBER 1959 WEEKBLAD VOOR RUSSEN De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 per kwartaal, voor post-abonnees 1.25 per kwartaal. Administratie en Redactie: Enterstraat 10, Rijssen. Telef. 2303 (05480) Advertenties 10 ct. per m.m. Bij contract korting. Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur. DE HISTORIE VAN EEN OUD RIDDERGOED DE GRIMBERG (V). Vreugdevol gingen voor Nehrkorn de ja ren voörbij. Het was: zijn geliefd land goed, dat hij voortreffelijk beheerde. Vol eerbied groette mien hem', wanneer zijn forse en kaarsrechte gestalte door Rijssens straten stapte. Men wees hem elkaar aan, de heer uit Paramaribo, die Rijssen tot woonplaats had gekozen. Ondanks zijn ge vorderde leeftijd zag men hem veel. Ds. Cramer kwam vaak op de Grimberg. Want Nehrkorn was de enige bewoner van een adellijk huis. De andere heren hadden allen, tijdens hun afwezigheid, het collatierecht der kerk aan Nehrkorn opgedragen. Van daar dat de predikant er meermalen kwam, om kerkelijke zaken te regelen. TWEE ZIEKEN Het was voorjaar 1810 geworden en Ds. Cramer werd bedlegerig. Op de Grimberg verscheen hij niet meer. Eens per week zag men het rijtuig van huize Grimberg voor de pastorie. Dan werden in de pastorie de preekbeurten geregeld en andere zaken be sproken. Het gehele jaar 1810 bleef Ds. Cra mer bedlegerig. Op het einde van het jaar voelde ook de heer van de Grimberg zijn krachten minderen. Het is de olde dag, die het hem doet, vertelde hij dan aan zijn vriend Van Wijngaarden. Maar ook Nehr korn werd bedlegerig. En toen Ds. Cramer stierf kon hij zelfs niet op diens begrafenis zijn. ONVERWACHT BEZOEK Op een goede dag, terwijl hij een poosje in een gemakkelijke stoel met kussens zat, voor het raam, het haardvuur op de kamer brandde flink, werd er bezoek aangekondigd. Een rijtuig hield stil en een eenvoudige oude burgerman, met twee bejaarde lieden van de burgerstand dienden zich aan. Zij wilden eens zien hoe mijnheer Nehrkorn het maak te. De drie mannen gaven hun namen op. Maar de huisknecht gaf hen niet veel kans. Mijnheer was flink ongesteld. Maar bij het horen van de naam Peddemos sprak Nehr korn: laat die mensen ogenblikkelijk hier komen! En zo gebeurde het. Het werd een lang en innig en tevens een laatste onder houd, dat twee uur duurde. En toen de huis knecht de bezoekers had uitgelaten, vond hij in de kamer een doodmoede en koortsige huisheer. Maar het onderhoud had vrucht gedragen. Meer dan eens had Nehrkorn ge- informeerd naar de jonge Gerrit Jan Ped demos. O, die was volkomen geslaagd. Nehr- korns liefste wens was ook in dezen in ver vulling gegaan. Hij had zijn eerste stand plaats als predikant een heel eind buiten Overijssel. Vermoeid en moeilijk had Nehr korn een krabbel gemaakt. En bij het af scheid had hij de mannen toegeroepen, eens gauw terug te komen, dan was hij wellicht weer gezond. En dan wilden ze nog eens een dag feestvieren. Maar de oude Peddemos had het wel bekeken. Jongens, had hij tot zijn metgezellen gezegd, als wij nog eens terug komen, is het om hem te helpen begraven. Nehrkorn sukkelde nog een poos, en juist lang genoeg om zijn laatste liefste wens in vervuiling te zien gaan. Op zijn verzoek kwam Ds. Peddemos te Rijssen proefpreken en de jonge predikant ging naar de Grim berg en zocht zijn vaders vroegere knecht op. Samen spraken ze lang en innig en Nehrkorn vroeg aan de dominee op de man af: als je beroepen wordt te Rijssen, neem je het aan?, en Gerrit Jan Peddemos ant woordde bevestigend. En kort daarna deed Ds. Peddemos te Rijssen zijn intrede. En weer enige maanden later luidden de klok ken van Rijssens kerktoren drie dagen ach ter elkaar één uur lang. Het kerspel Rijssen SPAARBANK REKENING-COURANT 1 EFFECTEN DEVIEZEN KREDIETEN VOORSCHOTTEN HYPOTHEKEN g Vraagt inlichtingen 'bij de had een grote dode. En op de dag der ter aardebestelling was de belangstelling enorm groot. De oude aannemer van Vriezenveen met de nog uit die vroegere tijd in leven zijnde weinige gezellen. De jonge Peddemos als predikant hield de lijkrede. Met Nehr korn was heengegaan een vroom en edel man. EN DE GRIMBERG? Ach, de historie van het hoge huis en van de bezitting toen er geen huis meer was, is romantisch gebleven tot in onze dagen. Nog een tiental jaren bleven de zoons van Nehrkorn er wonen. Toen werd de Grimberg verkocht, de jonge Niehrkorns zochten de grote steden weer op. De oudste werd politiecommissaris van Kampen. Het huis de Grimberg werd afgebroken en een deel der gronden verkocht. Het overgeble ven deel werd gekocht door een zekere mijn heer Henny te Velp. In de overlij densregis- ters van Rijssen (kerkelijke) stond dat Lud- wig Eberhard Nehrkorn de 26e april 1812 in de ouderdom van drie-en-zestig jaar is over leden. De Grimberg dreigde weer speculatiegoed te worden. DRIE EEUWEN TERUG Wanneer we drie eeuwen terug gaan dan zien wij dat het boerenerve Ter Horst in Ypelo tot de Grimberg behoorde. Nooit zul len de toenmalige pachters van dit erf ge dacht hebben, dat in een ver verschiet nog eens een nazaat van hen^ de pachters van Ter Horst, nog eens heer zou worden van het landgoed de Grimberg. Toen voor drie eeuwen de bewoners van het erve een jacht hond moesten houden ten behoeve van de baronnen Van Voerst en telkenjare met St. Maarten (op 11 november) de brug moesten overkomen op de Grimberg, zal nooit een hunner gedacht hebben, wat eens Kieke Be rend voorspelde: De jonkers zullen nog eens van de kastelen verdwijnen en de boeren er op wonen. Deze voorspelling was de drost van Twente niet welgevallig. Hij deed Be rend in de kast, maar dit kon het feit niet wegvlakken, dat Berend een heldere kop had. Hij kon eeuwen vooruit zien, hetgeen ACCOUNTANTSKANTOOR Kantoor Rijssen, Boomkamp 14 Tel. 2254 - Leider G. Nuysink Alle accountants- en belastingzaken niet iedereen gegeven is, zelfs vroeger aan een drost van Twente niet. Ondertussen zal het de toenmalige poten taten niet aangenaam in de oren hebben ge klonken. Want zij vreesden het naderend einde van een geweldig bevoorrechte maat schappij. De 17de en vooral de 18de eeuw was in Twente de opkomst van de boeren stand. Het volk dat eeuwen lang in ver drukking had geleefd, ontwaakte, boeren zoons vestigden zich in de Twentse steden. Ze keken handel en nijverheid af van de immigranten, die met veel voordeel in Twente hun zaken dreven. Tot hen be hoorde ook een lid der familie Ter Horst uit Ypelo. Op bescheiden schaal begonnen en met hard werken en zuinig leven kwam de man tot groeiende welstand. En zo sloeg, volgens Ter Kuile in zijn „Havezaten van Twente", wijlen Auke Ter Horst zijn slag. En zo was na een lange omweg de voor spelling van Kieke Berend toch bewaarheid geworden. Alleen is jammer, dat het oude huis de Grimberg niet is bewaard gebleven. Het huis was hecht en sterk, en dan verdeeld in mooie kamers, waaronder een zeer grote eetzaal. En boven een aantal kamers, alles zeer fraai behangen. Dan roemde men er het gezellig verkeer. Het mooie huis ver dween, maar gelukkig te rechter tijd ont fermde zich een oeroude telg van Twentse bodem, om nog te sparen en te bewaren voor het nageslacht wat er nog te bewaren viel. VAN COEVERDEN. HUTTENWAL 31 - RIJSSEN I Onder de bijzondere dagen, die de ka lender telkenjare aangeeft, heeft ook Klaproosdag een vaste plaats gekregen. Dit is in de Engels-sprekende landen langer het geval dan bij ons in Neder land, waar we in 1946 de eerste Klaproos dag hadden. In het buitenland is deze gedenkdag echter een traditie, welke da teert uit de jaren, kort na de eerste we reldoorlog. Ook ons land kent nu zijn oorlogsgra ven en zijn soldatenkerkhoven. Soms zijn het enkele graven op een burgerbegraaf plaats, dan weer de massale zerkenrijen met vreemde namen: Engelse, Ameri kaanse, Franse, Canadese, Australische, Zuid-Afrikaanse, Nieuw-Zeelandse, Pool seOf met de simpele aanduiding: „Unknown, but known to God": „Onbe kend, maar bekend bij God", op de laatste rustplaats der onbekende strijders. Deze oorlogsgraven in totaal zijn er meer dan dertigduizend in ons land werden gedolven in de jaren 1940 tot '45. Zij werden de laatste rustplaats voor vliegers, die met hun toestellen werden neergeschoten, voor marinemensen, wier ontzielde lichamen aan onze kusten aan spoelden en voor de vele duizenden, die vielen tussen september 1944 en mei 1945, in de maanden, toen Nederland werd be vrijd. HONDENTENTOONSTELLING Op de te Utrecht gehouden internatio nale hondententoonstelling behaalde de Cocker spaniel van de heer G. Kamphuis het praedicaat Uitmuntend 2. Ten kantore van gemeentewerken vond de aanbesteding plaats van de aanleg van straten en riolering in een aantal straten in het plan Lentfertstukken. De uitslag van deze aanbesteding was: Fa. H. te Siepe, Winterswijk f 310.800,- Fa. Tulier en Zn., Rijssen - 326.800,- Fa. Bossink, Enschede - 322.000,- De Twentse Wegenbouw, Enter - 321.400,- Fa. Brand, Hengelo - 326.400,- Fa. Van Bent, Deurningen - 325.500,- Fa. Dubben, Almelo - 315.900,- Fa. Jelsma, Denekamp - 330.680,- Fa. Schobben en Franken - 333.000,- Fa. Lesterhuis, Apeldoorn - 330.800,- Fa. Ludder, Enschede - 330.000,- Fa. Heins, Oude Pekela - 329.000,- Fa. Ten Oever, Enschede - 326.800,- Fa. Te Siepe, Zwolle - 336.300,- Fa. De Roo, Emmer-Compascuum - 331.300,- Geerdink's Wegenbouw N.V., Rijssen (hoogste) - 348.000,- Fa. Snipvanger, Apeldoorn - 322.000,- Fa. Lesscher, Almelo - 325.000,- Fa. Geven, Zevenaar - 307.980,- Enschede Betonmaatschappij (laagste) - 307.250,- En achter elk van die zerken schuilt als een zwarte schaduw de smart van hen, die achterbleven in een land, ver van on ze vaderlandse grenzen. Daar zijn de va ders en moeders, die treuren om hun zoon die ging. Daar vertellen de wedu wen aan hun kinderen die vader soms niet eens hebben gekend van hem wiens foto op het dressoir staat. Voor al die gezinnen zijn de omstandig heden verschillend. Maar op één punt ko men ze overeen: het uniforme van de smart om de lege plaats enhet ver langen eens te mogen staan, waar hun dierbaren aan de Nederlandse bodem werden toevertrouwd. Voor deze vaders en moeders, deze vrouwen en kinderen, heeft nu ook Ne derland zijn KLAPROOSDAG. Geboren: Hermanus Maria, zv H. F. Middelkamp en E. M. Braamhaar, School straat 5. Gerharda Johanna, dv M. Zandvoort en A. Rastentoerg, Wierden- sestraat 104. Dirk Jan, zv A. J. Bloe- mendaal en A. J. Haarhuis, Welleweg 36. - Hendrika Willemina, dv D. van Brussel en G. Oolbekkink, Blinde Banis- weg 44. Jan Willem, zv H. Pluimers en R. Keizer, Arend Baanstraat 47. Wille mina Johanna, dv H. J. Baan en G. Bak ker, Haarstraat 163. Frederikdina Wil lemina, dv H. W. Poffers en G. v. d. Dijk, Schoolstraat 14. Hendrik Jan, zv J. Lig- tenberg en J. Wolters, Nijverdalseweg 45, geb. te Almelo. Berend Jan, zv G. J. Averesch en H. Pluimers, Esstraat 23, ge boren te Almelo. Ondertrouwd: Nicolaas Bruijns, 24 jaar, Enter, Leijerweerdsdijk 12 en Arendina Poortman, 21 jr., Rijssen, Esstraat 7. Jan Nieuwerth, 28 jr., Almelo, Nieuw - straat 192 en Manna Marie Slot, 29 jaar, Rijssen, Walstraat 44. Gehuwd: Gerrit Kikkert, 32 jaar en Hendrika Smit, 32 jr., Rijssen, Watermo len 21. Asselinus Johannes Essink, 26 jr. en Klaasje van de Belt, 26 jr.,'Rijssen, Schoolstraat 30. Overleden: Johann Carl Hermann Wij ting, 57 jr., echtgenoot van E. ten Wolt huis, Molendijk 23. Jan Willem Pas, 34 jr., zv G. Pas en J. Stegeman, Bloem- straat 13, overl. te Deventer. Op de maandag j.l. te Rijssen gehouden veemarkt werden aangevoerd: 1552 stuks vee: runderen 180 en varkens 1372. Prijzen: 35 vette koeien, eerste kwaliteit van f 2,90 tot f 3,20 per kg slachtgewicht; 84 melk- en kalfkoeien van f 900,- tot f 1050,- per stuk; 40 pinken van f 600,- tot f700,- per stuk; 7 nuchtere kalveren van f 65,- tot f 85,- per stuk; 19 drachtige zeu gen van f 325,- tot f 375,- per stuk; 24 loopvarkens van f 70,- tot f 95,- per stuk; 1329 biggen van f 52,- tot f 64,- per stuk; 14 graskalveren van f 450,- tot f 550,- per stuk. Overzicht handel: Gebruiksvee, pinken en kalveren, nuch tere kalveren: Handel redelijk, prijzen iets hoger. Zeugen: Handel redelijk, prijzen gelijk. Biggen: Handel kalm, prijzen dalend. PARKGEBOUW RIJSSEN Vrijdag en zaterdag de film „De Trots en de Hartstocht". Een enorm kanon met een loop van 12 meter lengte, een wielhoogte van 5,50 meter en een gewicht van 3000 kg vormt het middelpunt van het verhaal van C. S. Forester „The Gun" en de waar achtige hoofdrol in Stanley Kramer's ver filming ervan onder de titel „De Trots en de Hartstocht". Bijna heel Spanje doorkruisend werd het kanon een 1800 km over het schier eiland gesleept, nü bij het maken van de film als toén - in 1810 toen een bende onverzettelijke guerilla's het enorme wa pen, toen het grootste ter wereld, uit de handen der Fransen wist te houden, het geheel bezette schiereiland ermee te door kruisen om er tenslotte de muren van Avila, het Franse hoofdkwartier, te ram men en de stad te nemen. Een groots, his torisch avontuur! Maar behalve de histo rie van een kanon is „De Trots en de Hartstocht" tevens het verhaal van drie mensen, door een grillig lot bij elkaar ge bracht: de guerillaleider Miguel (Frank Sinatra), zijn minnares, de schone Juana (Sophia Loren) en een Engels marine officier, kapitein Anthony Trumbull (Ca- ry Grant). Dinsdag (inplaats van woensdag) draait de film „De wind kan niet lezen" naar de roman van Richard Mason. Michael, een jonge piloot van de RAF, die te Delhi is gestationneerd, volgt, even als andere officieren, een cursus in de Ja panse taal, opdat hij in staat zal zijn de krijgsgevangenen te ondervragen. De cursus is saai, maar krijgt plotseling een bijzondere aantrekkingskracht door de komst van de nieuwe lerares, Suzuki San, een bekoorlijke, jonge Japanse. Mi chael is als het ware betoverd door de vrouw en wordt hopeloos op haar ver liefd. Wanneer hij zich in het ziekenhuis bevindt, schrijft hij Suzuki en hij is dol gelukkig als zij hem komt bezoeken. Van dat ogenblik af ontmoeten zij elkaar ge regeld. Wanneer het verlof aanbreekt, gaan Michael en Suzuki enkele dagen door brengen in de bergen. Ondanks 't dienst reglement vraagt Michael, die verliefder is dan ooit, Suzuki ten huwelijk, doch de jonge vrouw weigert, daar de dokter haar heeft gezegd dat ze ongeneeslijk ziek is en nog slechts enkele jaren te leven heeft. Zij geeft hem echter haar ja-woord, na dat Michael haar van de oprechtheid van zijn liefde heeft kunnen overtuigen, maar zij verzwijgt hem haar ziekte. De verlof dagen worden weldra wittebroodsweken. Na het huwelijk vertrekken Michael en Suzuki, overladen met bloemen. Diep in hun hart evenwel vrezen zij, dat hun geluk niet duurzaam zal zijn. Aan het einde van de cursus behaalt Michael een prachtig resultaat, wat hem toelaat langer in Delhi te blijven, doch een officier wordt gewond en Michael is genoodzaakt e'en post te gaan betrek ken in de gevechtssector. Suzuki blijft al leen achter. Tijdens een verkenning valt Michael in een hinderlaag. Hij wordt door de Japan ners gevangen genomen en in een kamp opgesloten. Hij wordt gemarteld, maar hij slaagt er evenwel in te ontvluchten. Na een helse tocht door de woestijn, komt hij tenslotte terug in Delhi. Daar verneemt hij dat Suzuki in het ziekenhuis ligt. Eerst dan begrijpt Michael de enigszins droeve en bange blik, welke hij immer bij Suzuki opmerkte, zelfs tijdens hun gelukkigste ogenblikken. Het is non hoarfs en 't mooie greün Det wodt met 'n dag al meer beteün. De beume kiekt mistreüstig roond, De meeste blaan lingt op de groond. Ook van de bloomn' biej oons in 'n hof. Geet zachjes an het mooie of. 't Veraandert wal in de natuur, Als krig ne hele aandre kluur. Het is non hoarfs, de nachte wodt Al lenger, meer de dage kot. En 's oawns dan doowe al heel vróó Oonze gediên' en vènsters too. Wiej mun der wal an wenn' neetwoar, Want wiej zeent ech verwènd dit joar. Het zommerweer gaf oons wal rèn Um der te passe met te wèn. O joa, was het noar oons egoan Dan was het weer nooit ummesloan. 't Is good det 't boetn oons umme geet Want zoonder hoarfsweer köwwe neet. Wiej mun het zoer en zeüte nemn' Wiej könt neet aaltied zunne hemn'. Rijssen. J. ROZENDOM. Voor de ouderavond van de Chr. kleu terscholen „Margriet" en „Marijke" be stond ook dit jaar bijzonder grote belang stelling en het werd weer een geslaagde avond. Door het personeel van de scho len wordt alles gedaan om van deze con tacten van de ouders met de leerlingen een aangename gebeurtenis te maken en het moet gezegd: deze kunst verstaat men uitstekend. De avond werd geopend door de voor zitter van het schoolbestuur, de heer R. Bosma, die op duidelijke wijze onder streepte van welk groot belang het Chr. onderwijs moet worden geacht. De inspectrice van het kleuteronder wijs, mej. Rehwinkel, hield hierna een boeiende causerie over de opvoeding van de kinderen in de hedendaagse tijd. Dui delijk onderstreepte zij het feit, dat het personeel van de scholen tijdens hun op leiding inzicht krijgen in de speciale pro blemen, die deze tijd met zich meebrengt en met tal van voorbeelden bewees zij, van welk belang het is, dat aan de paeda- gogie in het kleuteronderwijs grote aan dacht wordt geschonken. De grondslag voor de vorming van het kind wordt voor een belangrijk deel ge legd op de kleuterschool, waar de kleine kinderen reeds spoedig begrijpen, dat zij in een gemeenschap thuisbehoren en zich daarbij dienen aan te passen. Het overige deel van de avond was zeer gevarieerd. Het „optreden van de kleu ters" viel uiteraard bij de ouders zeer in de smaak, zoals in de wedstrijd „mast- klimmen", waarin de kleintjes verschil lende vragen moesten beantwoorden. Het markttafereel, waarin door de kleuters diverse toepasselijke liedjes werden ge zongen, was bijzonder innemend, terwijl ook in andere onderdelen werd bewezen wat er met deze kleintjes al kan worden bereikt. Na de pauze werd een aantal goed ge slaagde kleuren-dia's vertoond over het schoolleven. Op de dia's kwam op sugges tieve wijze tot uiting, met welke overgave de kleuters zich in het spel of in de „les sen" begeven. Het kleuteronderwijs op de beide scholen kwam hier op aanschouwe lijke wijze tot uiting. De leidsters, mej. Velten, mej. Ligten- berg en mej. Versluis, leverden nog een humoristische bijdrage aan deze geslaag de avond. De heer Bosma bracht mej. Rehwinkel en het onderwijzend personeel op de hem eigen wijze dank voor de wijze waarop deze ouderavond was verzorgd. Een zilveren gulden; rood-wit kinder wantje; combinatietang; plastic bood schappentas met inhoud; jonge poes; een schouwkaart waterschap „De Regge"; drie muntbiljetten van f2,50; een paar bruine motorkappen; drie-kleurige poes; een rood portemonnaietje; zilveren kruisje; boodschappentas; kinderwantje, rood met gele rand; handpompje; stalen duimstok; paar kinderhandschoenen, aantal sleu tels (aan een bosje); steeksleutel; bruine damesglacé met ritssluiting; pikzwarte poes; beige kinderhandschoen; rode por- temonnaie; autoped; zwarte herenporte- monnaie met inhoud.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1959 | | pagina 1