Rijssen buiten de wallen Prenteboek-gordijnen voor de kinderkamer Adverteren - Omzet stimuleren B O E R ia Ni r Éhufl Nationale Reserve Overijssel FIL MN IEUWS BILJARTEN Voor de VAN COEVERDEN. M li DE POST MET KERST EN NIEUWJAAR Jaargang 37 No. 43 (Tweede blad) VRIJDAG 30 OKTOBER 1959 Weekblad voor Rijssen DE HISTORIE VAN EEN OUD RIDDERGOED DE GRIMBERG (IV). Na 1760 werd het huis de Grimberg alleen bewoond door een huisbewaarder, het mooie landgoed was handelsobject geworden. Jan Zeger Sloet had het gekocht, allicht uit geld belegging. De Rijssenaren schonken er niet zoveel aandacht aan. Zij hadden het te druk met landbouw, veeteelt, veenderij en tichel- werken. Niet alleen steen- en pannenbakke- rij, maar ook de draaischijf van de potten bakker deed nog opgeld. Peddemos de aan nemer raakte uit het gezicht. Men had te Rijssen nog genoeg te stellen met de heren van de Oosterhof. Dit landgoed lag nagenoeg in Rijssen en dit gaf gedurig wrijvingen en daar had men voorlopig genoeg aan te Rijs sen. Intussen had de baron Sloet in de per soon van het hoofd der school te Rijssen, de heer Gerrit van Wijngaarden, een toegewijd rentmeester gevonden. Van Wijngaarden be heerde ook de zaken op de Stoevelaar bij Goor. En dat moest alles in de vrije uren en te voet gebeuren. Sloet had zijn rent meester opgedragen als er gegadigden kwa men om hem onmiddellijk te waarschuwen. Inmiddels hadden de Fransen ons land be zet, de staatsomwenteling van 1794 had zich voltrokken. Daarbij waren een groot deel der heerlijke rechten vervallen. De Grim berg was voorlopig een herenhuis met een mooi bos en park en enige boerderijen. Ko pers kwamen er niet. VAN TIMMERMAN TOT KASTEELHEER. In Rijssen had men in die dagen andere zorgen. De patriotten en orangisten vlogen elkaar dagelijks in de haren. Men dacht aan geen Grimberg en geen Oosterhof meer. De baron Van Ittersum, heer van de Oosterhof, heette nu de burger Van Ittersum, net als de eerste de beste steenbakker of turf steker. Dan, op 2 september 1802, biedt Jan Zeger Sloet in de Oprechte Haarlemmer Courant de Grimberg te koop aan. Einde Juli scheep te zich een reeds grijzend man, in de West rijk geworden, in de haven van Paramaribo in voor een reis naar Holland. Het was Eber- hard Ludwich Nehrkorn. Een kwart eeuw had hij goede zaken gedaan en kapitalen verdiend. Hij was gelukkig getrouwd ge weest. En toen hij dacht op zijn lauweren te gaan rusten, ontviel hem zijn vrouw. Dit was te veel voor de Europeaan. Hij regelde zijn zaken en besloot de heimat nog eens op te zoeken. Zijn beide zoontjes zouden het land der vaderen zien. Maar Nehrkorn over legde op het schip, dat hij beslist een week te Vriezenveen wilde doorbrengen. Daar had hij in zijn jeugd gelukkige jaren ge kend. De zeereis duurde ruim een maand en op 4 september zette Nehrkorn te Amster dam voet aan wal. Door bemiddeling van de scheepskapitein vond hij te Amsterdam een riant hotel, waar hij enkele weken dacht te blijven. Hij had de tijd en de beide jongens vonden Amsterdam machtig mooi. Nehrkorn besprak de nodige kamers en liet zijn kof fers van de boot halen. Vanuit zijn kamer had hij een mooi uitzicht over de Konings gracht. Des middags om vijf uur dineerde hij en gaf te kennen dat hij uterst voldaan was en blij hier een paar weken te kunnen zijn. Om half zeven las hij in de Opredhte Haarlemmer. Daar viel zijn blik op de ad vertentie uit Rijssen. De Grimberg was te koop. Als door een wesp gestoken rende Nehrkorn heen en weer. Dadelijk zegde hij de gehuurde kamers weer op. De kastelein' moest zorgen voor een koetsier, rijtuig en paarden en om acht uur waren de koffers op het rijtuig gesjord, de beide zoons goed in de dekens gestopt. Het rijtuig ratelde de Muiderpoort uit, voor een nachtelijke rit. De koetsier hield de zweep er over, wisselde telkens van paarden, want geld speelde geen rol. Te Amersfoort werd enkele uren rust genomen en de volgende dag ging het weer. verder. En kwam men tot Deventer. Na overnachting aldaar ging het om drie uur in de morgen al weer met grote spoed op weg naar Rijssen. Om half acht ratelde het rijtuig Rijssen binnen en op de Haar vroeg de vreemdeling aan een Haarbewoner naar de rentmeester van de Grimberg. De koet sier, een man langs de weg, trad als tolk op tussen Nehrkorn en de Haarbewoner. Voor een vorstelijke fooi bracht hij de vreemdeling waar hij wezen moest. Van Wijngaarden, die de vorige avond laat was thuis gekomen van de Stoevelaar, was nog niet gekleed, toen hij zo vroeg' morgenvisite kreeg. Is de Grimberg al verkocht? riep Nehrkorn. Nog niet, was het voorzichtige antwoord van de rentmeester. Ga alstublieft dadelijk mee naar de notaris, dan laten we de zaak beschrijven. Mijnheer, u heeft nog niets gekocht, de prijs is f 50.000.— voor het kasteel en f7000.voor het veer. Richtig! Richtig! riep de koper, en nu naar de notaris. Toen ze van de notaris terugkwa men was het voor Van Wijngaarden tijd voor de school. Maar hij kreeg een paar uur vrij. Mevrouw van Wijngaarden moest tot grote PLAATSING VAN Z.G. LOGEERVEE De Provinciale Voedselcommissaris voor Overijssel deelt het volgende mede: In verband met de precaire voederpo sitie op een groot aantal bedrijven in de zandprovincies, als gevolg van de droog te in de afgelopen zomer, wordt door de drie Centrale Landbouworganisaties een actie ondernomen om in het westen van het land een aantal stuks jongvee te plaatsen op boerderijen, waar men over onderdak en voeding beschikt. Veehou ders in Overijssel op door de droogte ge troffen bedrijven, die gedurende de ko mende stalperiode één of meer dieren op deze wijze wensen te plaatsen, kunnen hieromtrent nadere inlichtingen verkrij gen bij hun plaatselijke bureauhouder. verbazing een zeer eenvoudige boterham maken voor de Amerikaan, zo ze hem te Rijssen noemden. Van een vervener leende ze een koffiekruik en vulde die. En zo stap ten Nehrkorn en meester Van Wijngaarden naar de Grimberg. De eerste met brood en koffie. Op de Grimberg aangekomen, ging Nehrkorn naar het vervallen prieel, dat hij na enig zoeken vond, ging er zitten en at de boterham op. Desgevraagd gaf hij Van Wijn gaarden een verklaring voor zijn zonder ling gedrag. Hij vertelde, dat hij ruim ze ven-en-twintig jaar geleden, tijdens het be ëindigen van de restauratie van Rijssens kerktoren, afscheid had genomen van het kasteel de Grimberg. Het was toen als jon geling zijn hartewens geweest, nog eens het kasteel te bewonen. Nooit had hij kun nen denken, dat zijn wens veel later nog eens in vervulling zou gaan. Na de maaltijd ging Nehrkorn mee terug naar Rijssen. De volgende dag toog hij naar Vriezenveen. Hij zocht naar oude bekenden. De oude tim merman Peddemos leefde nog en een paar van de gezellen, die vroeger hadden ge holpen aan de restauratie van Rijssens kerk. Sommigen van hen waren naar alle wind streken vertrokken. Hij zocht ze met heel veel moeite op. En zes weken na de koop van de Grimberg kwam daar van heinde en ver een bont gezelschap van harde wer kers, dat daar met Nehrkorn en Van Wijn gaarden aan de feestdis ging. De edelen uit de buurt, zoals de heren van de Oosterhof en Catteler bij Enter, de heren van de Stoevelaar en Roesfeit in Eisen, na men voorlopig een afwachtende houding aan. Voor niemendal schreef mevrouw Van Coe- verden van het Wegdam niet aan haai man, die in Franse krijgsgevangenschap ver toefde, dat de +oestand zeer verward was en dat iedereen regeerde. De nieuwe heer van de Grimberg was op de keper beschouwd een duitse amerikaan met een romantisch verleden. Men wachtte zich wel, vooral in de onzekere tijden van toen, om op de Grim berg een visite af te leggen. De man moest zeer rijk zijn, dat was waar, maar toch van Op 22 oktober 1959 werden op het Com mando Nationale Reserve te Zwolle door de Territoriaal Commandant, de Luitenant- Kolonel der Artillerie Jhr. F .F. Roëll aan 7 vrijwillligers medailles uitgereikt, t.w.: Ie Luit. J. Graver, Ommen; le Luit. J. Haas jes, Hasselt; Sergt. W. Bennink, IJsselmui- den; Sergt. P. Bouwman, Hasselt; Sergt. J. W. v. d. Vegt, Kampen; Sergt. P. L. Oud, IJsselmuiden, en aan de soldaat H. Lam- bers, Daarlerveen. De medailles zijn verleend door de Minis ter van Defensie als blijk van waardering vanwege Hare Majesteit de Koningin. Hier bij waren tegenwoordig de Commandant Nationale Reserve Overijssel, de Kapitein J. C. van Amerongen en de Kapitein T. van Wanrooy van het Territoriaal Commando Overijssel. (In een Koninklijk Besluit wordt de vrij- willigers-medaille toegekend aan hem, die zonder wezenlijke onderbreking gedurende een tijdvak van tien jaren heeft voldaan aan de hem uit zijn verbintenis voort vloeiende verplichtingen als vrijwilliger der Nationale Reserve of ander vrijwilligers- onderdeel) huis uit een timmermansknecht. Maar Nehr korn wachtte niet. Lag daar niet op korte afstand het stadje Rijssen? En daar had hij de gehele burgerij tot vriend. Tot zijn beste vrienden rekende hij de waard uit de Kroon en de stadsschoolmeester. Vreugdevol gingen de eerste jaren voorbij. Ofschoon de tijden over het algemeen slecht waren, de Grim berg kon men het niet aanzien. Nehrkorn en zijn beide zoons genoten van het stille land leven, van hun huis, hun bossen en park, hun waterpartijen en van het hulpvaardige personeel. De edelen gingen hun landgoede ren verlaten, hun inkomens daalden, de pachten van hun landerijen kwamen slecht binnen. De een voor de ander na sloten zij de luiken van hun kastelen en gingen elders wonen op zeer sobere wijze. PARKGEBOUW RIJSSEN In het Parkgebouw draait vrijdag en zaterdag de film „Vergeet mij nooit" Voor de jonge Elisabeth Klinger wordt een droom plotseling werkelijkheid; zij krijgt een betrekking als secretaresse in Rome. In 't vliegtuig, dat haar van Duits land naar de Eeuwige Stad brengt, heeft zij een charmante buurman. Dino, onge veer zes jaar oudDino is het zoon tje van de beroemde tenor Al do Morani. Zijn secretaris komt hem op het vliegveld afhalen. Elisabeth wordt opgewacht door een knappe jongeman. Hij blijkt een der employé's te zijn van de firma, waar Eli sabeth zal gaan werken. Rudolf Ahrens is zijn naam. Rudolf is sedert het einde van de oorlog in Rome werkzaam en heeft er vele relaties, met name ook van het zwak ke geslacht. En zo kent hij ook de danse res Diana, knap en frivool. Maar Rudolf raakt meteen in de ban van de lieftallige Elisabeth, zoals Elisabeth in de ban raakt van het majestueuze, zonnige Rome en zijn schitterende omgeving! En ook inge nieur Rudolf Ahrens blijkt al spoedig méér voor haar te'zijn dan een aardige mede-employé van de firma! Van Rudolf's kant zijn de gevoelens ernstig genoeg om zijn betrekkingen met Diana te verbreken. Maar als Rudolf en kele dagen voor zaken naar Engeland moet, krijgt Diana door een toeval de kans om Elisabeth een leugen te vertel len. Als Aldo Morani na een succesvolle we- reldtournée een uitzending heeft voor de Italiaanse televisie in Rome, ontdekt Ru- dolf Ahrens, dat Signora Morani niemand anders is dan Elisabeth, die hij nimmer heeft kunnen vergeten Rudolf zoekt Elisabeth opnieuw op en het grote misverstand, dat hen beiden heeft gescheiden, wordt thans opgehel derd. Rudolf houdt nog steeds zielsveel van haar, maar Elizabeth is een ware tweede moeder geworden voor de kleine Dino. En ook aan Aldo Morani, die wel beseft, dat zijn vrouw een grote teleur stelling heeft beleefd, is zij gebonden door een grote tederheid Tijdens het concert, dat Morani in Ro me geeft, klinkt ontroerender dan ooit: „Vergiss mein nicht". Rudolf Ahrens wacht al aan het station. Elisabeth weet, dat zij voor de grootste beslissing in haar leven staat. Zij voelt, waar haar plaats is, aan wiens zijde zij behoort Woensdag de film „Getuige a charge". De beroemde Londense advocaat Sir Wilfrid Robarts (Charles Laughton) keert terug uit het ziekenhuis, waar hij ver pleegd is wegens een hartaanval, in gezel schap van zijn particuliere verpleegster, miss Plimsoll (Elsa Lanchester). Sir Wil frid is in een slecht humeur. Miss Plimsoll is hem toegevoegd om er op te letten, dat hij zich heel voorzichtig gedraagt. Haar ijverige bezorgdheid irriteert hem in hoge mate, terwijl zij bovendien al zijn trucjes cm aan een sigaar te komen of aan een slok cognac doorziet. Als hij bezoek krijgt van zijn zaakwaarnemer Mayhew (Henry Dantell) in gezelschap van zijn klant Leo nard Vole (Tyrone Power), die beschul digd wordt van moord, weigert Sir Wil frid aanvankelijk de zaak op zich te ne men, daar hij op een „dieet" staat van ci viele zaken. Maar als hij wat meer bij zonderheden hoort, interesseert de affaire hem dermate, dat hij toch, tegen advies van zijn verpleegster en zijn butler in, de leiding op zich neemt van de verdediging. De toestand schijnt hopeloos voor de ver dachte op de avond van de uitspraak. Die avond echter wordt Sir Wilfrid opgebeld, hij ontmoet een vrouw, die in het bezit is van brieven van mrs. Vole, die zij ge schreven heeft aan een man, Max gehe ten. Uit deze brieven blijkt een intieme verhouding; er blijkt tevens uit, dat zij haar verklaring vervalst heeft om haar man kwijt te raken en met Max te kun nen trouwen <3|! t' Annie M. G. Schmidt is een goede be kende van volwassenen en kinderen. Vol wassenen toont zij de humor die ligt in het gewone leven van alle dag, terwijl zij aan de andere kant een volkomen begrip heeft voor de kinderfantasie. Kinderen omringen zich dan graag met de figuurtjes die uit haar fantasie zijn ontsproten en zij kunnen dat binnenkort op heel prettige wijze doen. Er komt n.l. een serie kindergordijnen onder de naam „Prenteboek"-gordijnen, die als motieven verschillende bekende figuurtjes uit de populaire versjes en verhaaltjes van An nie M. G. Schmidt hebben. Wim Bijmoer en Fiep Westendorp, die de verhalen en versjes illustreerden, zorgden ook voor de ontwerpen van de gordijnen. Fiep Westendorp komt met Jip en Jan- neke; Wim Bijmoer met Pippeloentje en Dikkertje Dap en bovendien met een gordijn waarop alle bekende figuurtjes voorkomen, zoals Prikkeltje, 't Stekel varkentje, Fluitketeltje, Het Bloemen- vrouwtje, Prinsesje Tierelantijn, M'n oom VHVtfiMSrMytV' FRIESE TWEELING HEEFT EERSTE STEEN GELEGD VOOR KINDERZIEKENHUIS De Friese tweeling Folkje en Tjitske de Vries heeft vorige week vrijdagmiddag in Leeuwarden de eerste steen gelegd van het kinderziekenhuis, dat in aan bouw is bij het Diaconessenziekenhuis. De eerste steenlegging had plaats, om dat op 22 mtr. hoogte de dakvloer van het kinderziekenhuis was gestort. Een groot aantal genodigden was er getuige van, dat de 5-jarige meisjes, die destijds in het Diaconessenziekenhuis operatief van elkaar werden gescheiden (Siamese tweeling) en er langdurig zijn ver pleegd, de gedenksteen inmetselden. Een kindergordijn met Beertje Pippe loentje, getekend door Wim Bijmoer. en tante uit Laren, De Brievenbus, De Poedelman en ook Beertje Pippeloentje en Dikkertje Dap. Zij worden in verschil lende kleurstellingen gebracht. Voor de competitie van de biljartbond „Ons Genoegen" te Nijverdal en omstre ken werden in de week van 19 tot 24 ok tober de volgende wedstrijden gespeeld: Eerste klasse: KOT l-'t Groentje 1 2—6 Spekhorst 1-Kalfsterman 1 44 Oudelaar 1-Vios 1 17 HBC 1-NBC 1 6—2 De Vios-speler E. Gijsbers kwam in de ze klasse tot de beste prestatie door zijn partij van 125 cahamboles in 13 beurten te beëindigen. Dezelfde speler maakte eveneens de hoogste serie, n.l. 35. Tweede klasse: HBC 2-'n Hook 1 4—4 Vios 2-'t Groentje 2 44 KOT 2-Struik I 2—6 De Waag 1-OBK 1 6—2 De hoogste serie werd in deze klasse gemaakt door J. Kamphuis ('n Hook) en L. Bakker (De Waag). Zij brachten het beiden tot een serie van 16. J. Wennekes (De Waag) speelde de beste partij, 75 caramboles in 16 beurten. Derde klasse: OBK 2-'n Hook 2 2—6 NBC 2-Oudelaar 2 80 Kalfsterman 2-HBC 3 44 De Waag 2-VOP 1 8—0 J. H. Muller (De Waag) was deze week de beste speler in de derde klasse: 60 car. in 22 beurten. De hoogste serie (19) was voor M. v. d. Weide (NBC). Voor de competitie van de biljartbond „Ons Genoegen" te Nijverdal en omstre ken worden in de week van 2-7 novem ber de volgende wedstrijden gespeeld: Eerste klasse: HBC l-'t Groentje 1 Spekhorst 1-Vios 1 Oudelaar 1-NBC 1 KOT 1-Kalfsterman 1 Tweede klasse: De Waag l-'n Hook 1 Vios 2-Struik 1 KOT 2-OBK 1 HBC 2-'t Groentje 2 Derde klasse: De Waag 2-'n Hook 2 NBC 2-HBC 3 Kalfsterman 2-VOP 1 OBK 2-Oudelaar 2 Op zaterdag 26 december (Tweede Kerstdag) zal één briefbestelling (ook in de buitenwijken) worden uitgevoerd. Be stelling van aangetekende stukken, post pakketten, briefpakjes, massa-drukwer ken en ongeadresseerde stukken zal ach terwege blijven. Inlichtingen omtrent het uiterste tijdstip van terpostbezorging op donderdag 24 december van correspon dentie, die onvoorziene omstandighe den voorbehouden in de bestelling op zaterdag 26 december zal worden opge nomen, zijn op de postkantoren te verkrij gen. Op vrijdag 1 januari 1960 zal geen post worden besteld. Wel zal op de daarop volgende zaterdag, 2 januari, een extra, tweede, bestelling worden uitgevoerd (behalve in de buitenwijken).

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1959 | | pagina 1