Aj gezoond zeent, dan ziej rieke VRIJDAG 4 SEPTEMBER 1959 De heer A. Altena geïnstalleerd VAN DER STOUW voor vulpennen R ■480) Advertenties 10 ct. per m.m. Bij contract korting. Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur. De heer A. Altena, hoofd van de Wil- helminaschool op de Bevervoorde werd dezer dagen in zijn nieuwe functie geïn stalleerd, hoewel door omstandigheden de school nog niet in gebruik is genomen. boriöpig heeft men de beschikking over een aanta?#MMin van de school in de Oranjestraat l^fmen hoopt, dat de werkzaamheden aan de nieuwe school in oktober tot een einde zullen zijn gebracht. De voorzitter van het schoolbestuur de heer R. Bosma, releveerde de wijze waar op de benoeming van de heer Altena tot stand was gekomen en sprak zijn spijt uit over het feit, dat de nieuwe school niet op tijd was klaar gekomen. Spr. wenste de heer Altena in zijn nieu we taak God's zegen toe en zegde alle medewerking toe van de zijde van het bestuur. De heer Renger hoofd van de Oranje- school, heette zijn collega op hartelijke wijze welkom en hoopte op een prettige samenwerking. Van de gelegenheid maakte hij gebruik, om van de personeelsleden die van zijn school naar de Wilhelminaschool waren overgegaan, afscheid te nemen, n.l. van de heren Wassink en Ligterink en van mej. Bos. Spr. bracht de leerkrachten dank voor de toewijding, waarmee zij het onderwijs de Oranjeschool hadden gediend. I)ok de heer van Hunen hoofd van de lianaschool begroette zijn collega har- lijk en wenst hem een gezegende arbeid e, waarbij spr. hoopte op een prettige '.menwerking. Ds. Vos zei verheugd te zijn, dat in zijn vijk een nieuwe school was gebouwd. Ook was spr. verheugd over het feit, dat het Chr. onderwijs in Rijssen op zijn juis te waarde werd geschat hetgeen spr. in andere plaatsen wel anders had meege maakt. In zijn nieuwe taak wenste Ds. Vos, de eveneens God's zegen toe en zegde hem alle steun toe. De heer Alton a dankte alle sprekers voor de wijze waarop men hem dit wel kom had bereid. De heer Altena die een woning in de Prinsenstraat heeft betrokken was voor zijn benoeming in Rijssen werkzaam te 's Heerenbroek. De heer Wassink dankte namens zijn collega's de heer Renger voor de samen werking, die zij van het hoofd van de Oranjeschool hadden ondervonden. ma- ees- door zeer Vake is een mènske rieke, Zoonder det der acht' op géf, Vake steet der neet biej stille Wat een groot bezit hee héf. Aj gezoond zeent en kont woarken Vuur oew dagelekse brood, Ook al muj der had vuur wosseln, Hej ne riekdom, o zo groot. Meer zo vake det een mènske Hier de weerde pas van zut Asse ees vuur kot of langer De gezoondhêijd missen mut. Aw' gezoond zeent, nee dan dènke Wiej doar meestal zo neet an, Och, wee déch der dan nog oawer Det het ook nog aanders kan. Geeld en good, een heel mooi baantje, Köw' wat meüjers prakkezeern? Awwe meer ees een poar dage Pal in berre mun verkeem. Hebbe wiej neet allemoale Meestal beide oogn eslötn, Wodt zo neet de grötste riekdom Zoonder biej tedèènkn, genötn. Rijssen. J. ROZENDOM. VERGADERING GEMEENTERAAD De gemeenteraad van Rijssen zal a.s. vrijdag 11 september 's avonds te half 8 in openbare vergadering bijeen komen. BRAND AAN DE OPBROEKWEG Dinsdagmiddag werd de Rijssense brandweer gealarmeerd bij een brand, uitgebroken in de schuur van de heer F. aan de Opbroekweg. In de schuur bevonden zich een aan- tal hooibalen. j Toen de brandweer arriveerde, was de schuur grotendeels verwoest, ter wijl ook de in de schuur gestalde auto, eigendom van de gemeente - lambtie*- naar S. een prooi der vlammen werd. De commandant van de brandweer, de heer G. J. Wolters, verklaarde van mening te zijn, dat de brandweer te laat w.as opgeroepen. Was dat niet het geval geweest, dan had men de schade belangrijk kunnen beperken. Daarom wordt er nogmaals op ge attendeerd, dat het van het aller grootste belang is, een brand, hoe gering ook, onmiddellijk te melden bij de brandweer, hetgeen kan geschieden bij de brandmelders in de verschillende wijken, of door telefonisch nummer 2200 te verwittigen. KERK EN WERELD Zondagavond 6 september a.s. zal de NCRV een T.V.-uitzending wijden aan het werk van „Werk en Wereld". Deze uit zending duurt 40 minuten en geeft onder de titel „Met hart en ziel" een goed beeld van de opleiding van „WIKA'S" (werkers in kerkelijke arbeid) die in het Jeugd werk, het Maatschappelijk Werk, het Vor mingswerk en de Evangelisatie een func tie bekleden. Deze opleiding staat open voor alle pro testantse richtingen. In de uitzending zijn ook beelden uit het werk van de Wika's in de praktijk

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1959 | | pagina 1