WEINIG VLEES MAAKT DUUR VLEES" RAAD RUSSEN ROTAN STOEL Fa. 6. W0LTERS Wasmachine of fornuispot Ijzerhandel „De Beek" ÊN DIT Melkautomaat voor Overijssel Binnenkort aanbesteding nieuw zwembad „De Gulden regels?? Ambtsjubileum Alle meisjes van de Heka-vakschool geslaagd Voorzitter vleescongres: Haile Selassi te Moskou 4 Nutsspaarbank Uitstapje Habi Wedvlucht „Luchtvermaak" Wedvlucht „De Zwaluw" Heerlijk Cake-Krentenbrood Wel nagemaakt, doch niet geëvenaard. BAKKERIJ KLEIN HORSMAN GESLOTEN Woensdagmiddag j.l. is onder auspiciën van het Nederlands Zui- velbureau in Colmschate (ge meente Diepenveen) bij Deventer de eerste melkautomaat in de pro vincie Overijssel in gebruik geno men. Deze automaat is geplaatst op de weg van Deventer naar Hen gelo. Dit is in het bijzonder van belang voor vrachtauto-chauf feurs, die op lange afstanden nau welijks tijd of parkeermogelijk- heid hebben om een pleisterplaats te bezoeken. Bij de automaat, die 24 uur per dag open is, kunnen zij onmiddellijk 3/i liter uitstekend verzorgde en gekoelde melk drin ken als verfrissing op hun reis. 9? r v Na ongeveer 1 uur in geheime verga dering te zijn geweest, gingen de deuren voor de dinsdag gehouden openbare ver gadering van de Rijssense gemeenteraad open. Veel bijzonders had de agenda niet om het lijf zodat er ook geen interessante discussies werden gevoerd. De raad verleende goedkeuring aan 't voorstel van B. en W. tot verkoop van enkele perceelsgedeelten aan de Chr. wo ningbouwvereniging „De Goede Woning" waaraan al eerder enkele complexen bouwterreinen waren verkocht. De ge deelten die toentertijd nog geen eigen dom van de gemeente waren en waarover een onteigeningsprocedure is gevoerd zijn thans in het bezit van de gemeente. De heer Jansen vroeg of het noodzake lijk was, dat deze verkoop nu reeds tot stand moest komen. Spr. vond de voor bereiding van de raadsleden ten aanzien van deze spoedeisende vergadering bij zonder kort. Toen wethouder Goosen, zei, dat „De Goede Woning" deze perceelsgedeelten nodig had in verband met de realisering van de bouw van 20 woningen legde de heer Jansen zich, evenals de overige raadsleden, er bij neer. Na een breedvoerige discussie, werd besloten aan de heer A. Ligtenberg, Haar- straat 3 een strook grond, gelegen aan de Jan ter Horststraat te verkopen zon der welke het niet mogelijk was een wo ning te bouwen, omdat dan een 2-tal per celen grond, welke betrokkene kon aan kopen niet aan een openbare weg gele gen waren. Op de voorwaarden waaron der deze strook werd verkocht had met name de heer Jansen scherpe critiek, na dat meerdere raadsleden him standpunt uit de doeken hadden gedaan werd het voorstel aangenomen. De heer Jansen wenste geacht te wor den tegen te hebben gestemd, omdat spr. van mening was, dat wat hier gebeurde „verstrekkende gevolgen" kon hebben. Voorts besloot de raad afwijzend te be schikken op een verzoek van de heer J. ten Hove, Holterstraatweg 79, om onthef fing van de opgelegde aanslag in de aan- legbelasting, omdat B. en W. er geen be zwaar tegen hadden bij een eventuele aanvraag voor dit terrein een bouwver gunning ex. artikel 20 der wederopbouw- wet af te geven. Ook met het voorstel de noord-oostelij ke zijtak van het verbindingsweggetje Julianastraat-Wierdensestraat (11 meter) aan het openbaar verkeer te onttrekken ging de raad accoord. Dit gemeentelijke eigendom zal worden verkocht aan de heer H. ter Horst. Aan de heer Schmitz werd een recht van overgang verleend. Op het beroep van de heer F. J. ten Hove van de weigering van het college van B. en W. om hem een vergunning te verlenen voor het bouwen van een landbouwschuur, werd door de raad af wijzend beschikt. De heer Haase attendeerde op de in gekomen stukken volgens welke naar de mening van de heer ten Hove wethouder Goosen mondeling een vergunning zou zijn verstrekt. Wethouder Goosen antwoordde dat hij de heer ten Hove de laatste maanden niet had gesproken, iemand anders zou hebben opgebeld met de vraag om een vergunning. De wethouder had zoals hij zei, gezegd, dat een vergunning niet te verlenen zou zijn, misschien was er een mogelijkheid voor vergunning voor een gebouw van lichte constructie. Waar schijnlijk is de tussenpersoon door de heer ten Hove niet goed begrepen aldus wet houder Goosen. De heer Otten kwam meedelen, dat hij de betreffende tussenpersoon was ge weest en dat de Uitlatingen van de wet houder inderdaad klopten, voor welke op heldering wethouder Goosen zijn dank uitsprak. Tot slot kwam aan de orde een verzoek van het bestuur van de vereniging Dokter Stokkersstraat om wijziging te willen aan brengen in de beplanting langs de straat en het wegdek te verbeteren. B. en W. zegden toe op de begroting 1960 een raming te brengen om en de toe stand van de beplanting en de toestand van het wegdek in deze straat te ver nieuwen. De heer Haase was van mening, dat nog wel andere straten in Rijssen eerder voor verbetering in aanmerking kwamen, waarvoor hij de aandacht van het college vroeg. De voorzitter zegde toe daarvoor al het mogelijke in het werk te zullen stellen. Binnenkort zal de aanbesteding voor de bouw van het nieuwe zwembad worden gehouden. De rijksgoedkeuring is binnen, terwijl men reeds eerder een financie ringsmogelijkheid heeft gevonden. Dat was de verrassing, die tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond aan het licht kwam. Dit belangrijke feit, kwam niet naar voren via een officiële mededeling van B. en W„ doch een opmerking van het raadslid Leusink, die bevreesd was dat er niet genoeg haast achter de afwerking van het grootse plan werd gezet. De raadsleden waren kennelijk dus op de hoogte van de goedkeuring, waarop men al enige jaren in spanning heeft ge wacht en welke vooral grote stagnatie ondervond door de bestedingsbeperking. In een openbare raadsvergadering was er echter nog geen woord over gevallen, maar de wijze waarop burgemeester Landweer op de opmerking reageerde deed een groot optimisme over een spoe dige aanbesteding enz. verwachten. De heer Leusink was schijnbaar be- Rijssen stond woensdagmorgen in het teken van Veilig Verkeer. In het kader van de zomeractie „De Gulden regels" werd ook Rijssen bezocht door een inspec teur van het Verbond, die drie personen moest ondervragen. Enkele leden van de plaatselijke afdeling gingen met de in specteur mee en na door Rijssen te zijn gereden op zoek naar een voorbeeldige weggebruiker, werd op de Stationsdwars weg gestopt bij de gemotoriseerde melk boer de heer M. Klein Ligtenberg. Deze werd gevraagd of hij zo goed wilde zijn om enkele vragen te beantwoorden. Een drietal vragen werd gesteld, waar de antwoorden goed waren werd deze melk boer f 10.aan boekenbonnen rijker, kreeg hij de kans om mede te dingen naar de hoofdprijs in deze actie n.l. f 250. waar de finale zal worden gehouden in Arnhem en uitgevoerd voor de radio door de NCRV. Op het Schild werd de OAD-chauffeur de heer Kamphuis getest. Ook hij wist de vragen prompt te beantwoorden en ont ving ook f 10.aan boekenbonnen. Toen kwam er een auto de parkeer plaats keurig oprijden en de bestuurster werd ook even goed aan de tand gevoeld. Het bleek te zijn een studente uit Am sterdam die met enkele kennissen hun vakantie in Rijssen doorbracht. Ook zij bleek de verkeersregels goed te kennen zij kon op haar laatste vakantiedag f 10.- aan boekenbonnen ontvangen. Deze actie kan als zeer geslaagd worden aangemerkt omdat alle gestelde vragen juist werden beantwoord, wat in andere plaatsen lang niet altijd het geval schijnt te zijn ge weest. Ter gelegenheid van het feit, dat de heer H. Boer, technisch ambtenaar le klas bij de Dienst gemeentewerken Rijssen, zijn 25-jarig ambtsjubileum herdacht, hadden alle ambte naren en werklieden van deze gemeentelijke dienst zich verzameld in de op improvisori- sche wijze tot feestzaal omgetoverde „barak" (Dannenberg)In deze weinig riante „feest zaal" viel de sfeerloosheid in een minimum van tijd weg, toen de heer Boer, vergezeld van zijn echtgenote en van zijn vader, bin nenkwam om de huldiging, die hem op een wanne, spontane wijze werd gebracht, in ont vangst te nemen. Uit deze huldiging bleek, welk een grote plaats de heer Boer bij zijn superieuren en bij „zijn personeel" inneemt. De heer Boer heeft zich doen kennen als een ambitieus ambtenaar, die zijn werk met veel liefde en toewijding verricht en vooral treft het, dat hij op tactvolle en sympa thieke wijze weet op te treden. De directeur van gemeentewerken, de heer H. Hollander, schetste op uitvoerige wijze de prachtige loopbaan van de heer Boer, die begon op 7 juli 1934, toen de heer Boer als volontair-tuinman in dienst trad bij de ge meente Utrecht. Na een fraaie promotie in Hillegom en in Enkhuizen kwam de heer Boer naar Rijssên als technisch ambtenaar, terwijl hij later be noemd werd tot technisch ambtenaar le klasse. De heer Hollander had veel respect zowel voor de ambtenaar Boer als voor de mens Boer en sprak de hoop uit, dat de jubilaris nog vele jarein zouden worden gegeven, waarin hij even ambitieus als tot nu toe zijn werkzaamheden zou mogen verrichten. Hierna nam de heer H. Meussen het woord, die de jubilaris op hartelijke wijze geluk wenste met deze gedenkwaardige dag, en dankte hem voor de wijze waarop hij altijd met het personeel had weten om te gaan. Als waardering daarvoor bood de heer Meus sen een bijzonder fraai cadeau, zijnde een tuinameublement, aan, hetgeen de heer en mevrouw Boer zichtbaar verraste. Namens de personeelsvereniging van de ge meente voerde de heer H. J. Nijland het woord, die vooral aandacht schonk aan de plaats, die de heer Boer in Rijssen heeft in genomen. Ik ken, aldus de heer Nijland, niemand in Rijssen, die zo zijn stempel op de plaats heeft gedrukt als U. De heer Boer heeft de supervisie over de plantsoenendienst en inderdaad heeft hij veel tot stand weten te brengen. De heer Rozendom overhandigde de ju bilaris een enveloppe met inhoud. Het was sympathiek van de heer Hollan der nog een persoonlijk geschenk aan te bieden, hetgeen door de heer Boer op hoge prijs werd gesteld. In zijn dankwoord, de heer Boer was zicht baar ontroerd, zei de jubilaris: „het is te veel", maar hij zal deze dag nog lang in dankbare herinnering bewaren. Spreker hoopte, dat de prettige verstandhouding, waarin hij in Rijssen had gewerkt, nog lang bestendigd mocht blijven. 1 Gedurende de maand juni werd bij het bijkantoor Rijssen van de Nutsspaarbank Almelo ingelegd een bedrag van f 157.543,41 en terugbetaald f 114.593,99. In deze maand werden 45 nieuwe spaar rekeningen geopend. Door de middenstandsvereniging HABI werd een uitstapje voor haar leden ge organiseerd. Allereerst werd een bezoek gebracht aan het Nationaal Park de Hoge Veluwe, waar het Kröller Müller museum en het St. Hubertusjachtslot, werd bezich tigd, waarna men een rondrit maakte door de Posbank bij Arnhem. In Deventer werd het diner gebruikt na afloop waarvan men gezellig bijeen bleef in het bekende hotel de Leeuwenbrug te Deventer. vreesd, „nu de vergunning tot de bouw van het nieuwe zwembad was afgeko men" en er niet spoedig een aanbeste ding werd gehouden, er nog weer een kink in de kabel kon komen. Burgemees ter Landweer meende echter deze vrees pertinent te kunnen wegnemen. Toch hoop ik, dat er spoedig een adver tentie zal worden geplaatst aldus de heer Leusink. Die zult u spoedig zien, aldus de burgemeester. De postduivenvereniging „Het Luchtver maak" nam op 20 juni deel aan een wed vlucht vanaf Fürth (Duitsland). De afstand bedroeg 446 km. Door de (warme) weers omstandigheden en door de ongunstige wind richting werd het een zware vlucht. De dui ven werden gelost om 6.30 uur. De eerst- aankomende duif werd geconstateerd om 13.05 uur, terwijl de laatste in concours zijn de duif pas om 16.46 uur op het hok terug keerde. Een gedeelte van de uitslag: 1 H. J. Bouwhuis; 2 J. Slagman; 3 J. ter Harmsel; 4 T. Geerling; 5 Joh. ter Harmsel; 6 H. J. Kienhuis; 7 A. D. Ligtenberg; 8 J. Nijland; 9 H. J. Kienhuis; 10 A. Harbers; 11 W. Nijzink; 12 H. Meenks; 13 B. J. Sik- kelbein; 14 G. J. de Wilde; 15 H. Ligtenberg; 16 B. J. Sikkelbein; 17 G. Scheppink; 18 H. Voortman; 19 A. D. Ligtenberg; 20 M. Boer man. Winnaar van de serie van 2 werd G. Schep pink. Op 17 juni werd deelgenomen aan een wedvlucht op Aschaffenburg (Did.). Afstand 317 km. Deze vlucht gold als een inhaal wedstrijd. De duiven werden gelost om 9 uur. Winnaar werd T. Geerling, die de eerst- aankomende vogel constateerde om 13.55 uur. De laatste in concours zijnde duif werd ge registreerd om 14.29 uur. Een gedeelte van de uitslag luidt: 1 T. Geerling; 2 A. Dreijer; 3 J. ter Harmsel; 4 idem; 5 A. Jansen; 6 T. Geerling; 7 H. Meenks; 8 H. J. Bouwhuis; 9 A. Lankamp; 10 H. Pieffers; 11 W. Markvoort; 12 H. J. Kienhuis; 13 D. Dennekamp; 14 G. H. ter Harmsel; 15 G. D. Sprakel; 16 H. Meenks; 17 A. Jansen; 18 G. J. Waggeveld; 19 T. Geerling; 20 G. Kreijkes. De serie van 2 werd gewonnen door A. Jansen. De serie van 3 door T. Geerling. De prijs (beker), uitgeloofd voor de eerste 2 „aangewezen" duiven werd gewonnen door A Jansen. Zaterdag a.s. worden de jonge duiven in gezet op Ruurlo. Vroeger was het eerste sta tion voor de jonggekweekte vogels Zutphen, maar in verband met het nieuwe vlucht- programma (Duitsland) worden ook de af- richtingsvluchten in Oostelijke richting ge kozen. Tot nu toe kan worden gezegd dat de nieu we vliegrichting (Duitsland) zware vluchten met zich heeft gebracht, hoewel de verliezen nog zijn meegevallen. Of van een geslaagd experiment kan worden gesproken, waarbij iedere liefhebber tevreden is, moet nog wor den afgewacht. De postduivenvereninging De Zwaluw nam deel aan een wedvlucht op St. Quen- tin. De duiven werden gelost om 6 uur. Winnaar van de vlucht werd de heer F. Nijland die zijn winnende duif constateer de om 9.24.33. Een gedeelte van de uitslag: 1 F. Nijland; 2 Ziekman; 3 Koedijk; 4 Kienhuis; 5 Egberts; 6 Koedijk; 7 en 9 Temmink; 8 en 10 Ziekman. Van de vlucht op Chateauroux waarvan de duiven werden gelost om 6.30 uur en waarvan de in concours zijnde duiven eerst de volgende dag terugkeerden was de uitslag: 1 F. Dommerholt; 2 Ziekman; 3 Geu zendam; 4 Velnaar; 5 en 8 Dommerholt; 6 en 10 Geuzendam- 7 Koedijk; 9 Haeke. BENOEMD De heer G. Wolterink te Uddel (oud- Rijssenaar) werd benoemd tot onderwij zer aan de Chr. ULO-school alhier. HET SUBSIDIEBELEID Door een der raadsleden is in een voor gaande raadsvergadering de vraag ge steld of B. en W. een overzicht zouden willen geven van het subsidiebeleid in an dere gemeenten, teneinde een vergelij king te kunnen treffen met de subsidie politiek van Rijssen. Uit het gespecificeerde overzicht wordt duidelijk, dat Rijssen een bedrag heeft uitgetrokken van f46.156, Wierden van f 48.638,89, Hellendoorn van f 118.739,41, Raalte van f 39.730 en Steenwijk van f49.138,76. De bedragen per inwoner zijn voor Rijssen f3,34, Wierden f3,44, Hel lendoorn f 5,06, Raalte f 2,63 en Steenwijk f4,70. Hieruit kan dus worden geconcludeerd, dat in alle genoemde gemeenten met uit zondering van Raalte meer voor subsidies beschikbaar wordt gesteld dan in Rijssen. Toen gisteren bekend werd, dat alle meisjes van de Heka-vakschool waren geslaagd, ging de vlag op het prachtige confectiebedrijf van de Heka aan de Braakmansdijk in top, ten teken, dat niet alleen de geslaagde meisjes verheugd wa ren, maar ook de directie en de leidende figuren van dit dynamische bedrijf, dat is opgebouwd door een Rijssense „jongen", die nu een vooraanstaande plaats in de textielwereld heeft weten te veroveren. Het bedrijf heeft sinds de tijd, dat de heer Van Heek naar zijn uitgangspunt, het oale Riessen, terugkeerde, een grote vlucht genomen. Doordat men althans in Rijssen niet aan de weg timmert, heeft de omvang en de economische betekenis van het bedrijf voor de plaats niet die grote bekendheid en krijgt het niet de waardering, die het verdient. Als men weet, dat het totaal aantal me dewerkers van de Heka de 200 benadert, beseft men pas, dat dit bedrijf zich tot een van de grootste bedrijven van Rijs sen heeft weten op te werken. Wij hebben een indruk gekregen van de omvang, van de energie, van de werklust en van de sfeer, die in het bedrijf hangt en het is een prestatie op zichzelf, naar wij menen, deze sfeer te scheppen en vast te houden. Het bedrijf gonst van activiteit en iede- ren employé beseft zijn taak ten volle. Da gelijks komen vele tientallen kledingstuk ken, waarvan de kwaliteit en goede naam en faam hebben, gereed en worden geëx pedieerd naar alle uithoeken van Neder land, want overal in den lande, in Noord en Zuid en Oost en West worden de pro- VOOR EEN LEUKE naar de HUTTENWAL WENST U EEN AAN TE SCHAFFEN? Wij ruilen Uw oude machine of fornuispot in tegen de hoogste waarde. WEGENS VACANTIE van maandag 6 juli t.m. zaterdag 11 juli. Bakkerij IMMINK, Haarstraat. Te koop gevraagd in ge meente Rijssen of wijde omgeving een HEIDE- of BOSTERREIN waarop weekendhuis ge bouwd mag worden. Brieven onder no. 167 aan bureau van dit blad. TE KOOP 4 GOLFPLATEN en enige ijzeren palen met betonnen voet. Enterweg 172. GEVRAAGD; MEISJE voor halve dagen. Mevr. v. d. LAAN, Stationsdwarsweg 53. dukten van het Rijssense bedrijf gewaar deerd. Hetgeen opvalt is de prettige geest, die er in het bedrijf heerst; men voelt zich opgenomen in de Heka-gemeenschap en men voelt zich verplicht gedurende de werktijden te tonen, dat men zijn of haar taak verstaat. Wellicht krijgen wij in de toekomst nog eens gelegenheid een uitvoerige beschou wing over dit belangrijke bedrijf te schrij ven en bepalen ons nu tot de Heka-vak school. In deze school worden (over het alge meen) 14-jarige meisjes in een cursus van 1 jaar opgeleid tot confectienaaister, een woord, dat min of meer verouderd is een waarvoor het meer melodieuze woord modinette in de plaats is gekomen. De opleiding is zodanig opgezet, dat een geleidelijke overgang wordt geschapen van de lagere school naar het bedrijfsle ven, waarbij deze overgang is aangepast aan de aard en het karakter van een jong meisje. De opleiding is officieel erkend, de stichting Vakopleiding Confectie-indus- trie, die controleurs heeft aangesteld, houdt er toezicht op, terwijl de VOC zelf onder toezicht staat van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap pen. De eenjarige cursus is tweeledig. In de eerste plaats leren de meisjes in het schooltje, zoals de praktijkzaal wordt ge noemd, complete werkstukken maken, zoals spijkerbroeken, blousons, kinder pakjes enz., terwijl men één dag per week op de Chr. landbouwhuishoudschool on derwijs ontvangt in koken, hygiène enz. De leerlingen ontvangen wekelijks loon, terwijl zij ook vallen onder de so ciale voorzieningen van de confectie-in- dustrie. Uit gesprekken met deskundigen is ons gebleken, dat de Hekaschool een goede naam heeft, zowel bij de VOC als bij het Ministerie in Den Haag, waaruit blijkt, dat men de opleiding omringt met alle zorgen die een verantwoorde opleiding ten goede komen. Op de school heerst een gezellige sfeer; de zaal is prettig aangekleed, de meisjes verzorgen er hun eigen bloemen en de groepslessen waarborgen een prettige sti mulans zo goed mogelijke resultaten te behalen. Er wordt gewerkt op machines met een verlaagd toerental om de werk zaamheden en de opleiding niet te force ren. De lessen beginnen 's morgens om 8 uur tot 12 uur en van half 2 tot 5 uur met zo wel een ochtend- als middagpauze. De instructrice, mej. Ten Hove, brengt haar leerlingen op geleidelijke wijze de noodzakelijke handelingen bij. Naast de praktijk ontvangen de meisjes eenvoudi ge machinekennis, bedrijfskennis, waren kennis, artikelenkennis en bedrijfshy- giène. Na de eenjarige cursus worden de meis jes in 't bedrijf opgenomen, waarbij zij de noodzakelijke routine nog moeten opdoen, maar in de praktijk is gebleken, dat op de vakschool de grondslagen voor het modi- nette-beroep zijn gelegd. In de cantine van het bedrijf vond de di ploma-uitreiking plaats; waarbij aanwezig waren alle leden van de examencommissie, t.w.: de heer Narold, voorzitter, Groningen, de heer Van Manen te Arnhem, controleur van de VOC, de heer B. W. G. Dekkers te Oldenzaal, de heer G. Slot te Groningen en mej. H. J. A. te Lintelo te Almelo. De heer Narold was tevreden over de prestaties, en de resultaten, die aan de hoge kant lagen, aldus spreker, hetgeen te danken was aan de serieuse wijze, waarop de Heka de oplei ding laat verzorgen. Namens de directie voerde Mr. H. J. van Heek (het jongste directielid) het woord, die zei verheugd te zijn, dat de opleiding zulke verheugende resultaten had opgeleverd. Spreker bracht dank aan de examencom missie en de instructrice, mej. Ten Hove, en sprak de hoop uit, dat de geslaagde meis jes met veel voldoening hun werk bij de Heka zouden verrichten. De heer Van Weerd overhandigde alle meisjes en mej. Ten Hove een boeket bloemen. De geslaagden van de cursus 1958—1959 zijn: J. Dokters, J. J. Kramer, G. Nieuwen- huis, H. H. Rutterkamp, E. Slagman, J. Wil- bers, W. Wild, D. Nijzink, A. Buursink en E. van Pijkeren. „Wil men, bij schaarste aan een be paald artikel, dit artikel toch kopen, dan moet men zich niet verwonderen, dat men veel betaalt. Hetzelfde geldt voor mager rundvlees. Het vet kunnen de slagers aan de straatstenen niet kwijt." Aldus de heer Joh. de Veer, voorzitter van het Produktschap voor Vee en Vlees, tijdens een te Utrecht gehouden vergade ring. Hij uitte vooral kritiek op een arti kel in de „Consumentengids", het orgaan van de Nederlandse Consumenten Bond, waarin geklaagd werd over de hoge rund vleesprijzen. „Men kan zich terecht de vraag stel len", aldus de heer De Veer, „waarom de consument niet overgaat op het goedko pere paarde- en schapenvlees. In het be wuste artikel vergeet men immers, dat het produceren van rundvlees geen industriële aangelegenheid is, dat men naar believen kan uitbreiden en inkrimpen. De natuur speelt hierin de grootste rol." De heer De Veer betreurde het derhal ve, dat de Nederlandse Consumenten Bond bij het opstellen van het artikel, zich niet had laten voorlichten door een des kundig persoon. Keizer Haile Selassi van Ethiopië is maandag in Moskou aangekomen voor een bezoek van twee weken. Hij werd op het vliegveld begroet door premier Kroesj- tsjef, president Worosjilof en diploma tieke vertegenwoordigers. In antwoord op Worosjilof's welkomstrede verklaarde de keizer, dat hij hoopte de bronnen van Rus- lands „succes en macht" te leren kennen,

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1959 | | pagina 2