Gouden jubileum Rijssen Vooruit TOERISME EN MIDDENSTAND Boottocht Ned. Rode Kruis Jubileumviering Rijssen Vooruit FILMNIEUWS Brandweer gealiarmeerd DE ZAAGKOELE GESLAAGD Uitstapje Chr. Landbouwhuishoudschool 1 De banden tussen toerisme en middenstand. De banden tussen het toerisme en de middenstand'zijn al eeuwen oud. Het pro totype van de moderne middenstander, -die aan de toerist zijn diensten bewijst, was in de middeleeuwen de herbergier, die gastvrijheid verleende aan de reizen de kooplieden en de pelgrims, de toeris ten uit die dagen. Het moderne toerisme verschilt in aard en omvang van het reizen en trekken in vroeger tijden, dat het hiermede nauwe lijks te vergelijken valt. De banden met de middenstand zijn echter behouden ge bleven, zij zijn zelfs veelvuldiger gewor den. Er is niet alleen het „herbergen" van de toerist, hetgeen overigens op de dag van vandaag zeer verschillende vormen heeft aangenomen, n.l. van het meest luxueuze hotel tot de jeugdherberg en het kampeer huis je. Bovendien moeten aan de moderne toerist tal van goederen en diensten worden verstrekt. Dit laatste is tengevolge van het massa-toerisme, zelfs zeer belangrijk geworden: bij het toerisme van de zgn. dagjes-mensen ligt het accent op het vervoer. Bij het zgn. „sociale" toerisme staat de verzorging van de toerist in de vorm van verstrekking van 'n verblijf niet eens meer altijd voor op: vaak immers zorgt de toerist zelf voor zijn verblijf in eigen kampeerwagen of tent. Maar ook voor de hotelgast is het verstrekken van goederen en diensten door anderen dan de hotelier veel be langrijker geworden dan voorheen. Welke banden zijn er zo al tussen het toerisme en de middenstand? Allereerst houden zich met de verzorging van de toerist bezig de hoteliers, de pensionhou ders, de restaurateurs en de caféhouders. Het zijn de opvolgers van de herbergiers van vroeger tijden. Zij vervullen altijd nog een basisfunctie in de toeristische be drijvigheid. Welnu, in Nederland beho ren 97 van de horeca-ondernemingen tot de middenstand. Ook het bungalow- bedrijf moet tot de middenstand worden gerekend. Het bieden van een verblijf en van ver zorging is bij lange niet de enige band, die het toerisme met de middenstand bindt. Sinds vele toeristen hun huishou den mee op reis nemen, voor eigen slaap gelegenheden zorgen en hun eigen potje koken, kan men zelfs zeggen, dat in het geheel van de toeristische bedrijvigheid de verzorging van de vakantiegangers door bedrijven is afgenomen. Maar ook voor de toerist, die in een hotel verblijft, geldt, dat hij ook uitgaven doet voor ver voer en amusement; bovendien geeft hij geld uit aan allerlei aankopen. Ook bij het vervoer van de toerist ver vult de middenstand een belangrijke functie. Worden spoorwegen en trams steeds en autobusdiensten meestal door grote maatschappijen geëxploiteerd, de toeringcar-bedrijven zijn bijna alle mid denstandsondernemingen, evenals dit met de taxi-ondernemingen met geval is. PARKGEBOUW RIJSSEN CAPTAIN PIRATE Korte inhoud: Er zijn enkele jaren verlopen sinds Ka pitein Blood gratie van de Engelse Kroon kreeg na zijn gedurfde waagstukken in en om de Spaanse Koloniën. In 1690 heeft Blood zich teruggetrokken naar een wo ning in West-Indië, waar hij zijn oude be roep, dat van medicus, weer heeft opge nomen. Hij is daar omringd door vroege re leden van zijn bemanning zoals de Schot Angus en de Zweed. De overige ex-piraten hebben zich ook in de buurt als vreedzame burgers gevestigd. Vlak voor Blood's huwelijk met de knappe aristocratische Spaanse Dona Isa- bela, wordt een arrestatie-bevel tegen hem uitgevaardigd. Volgens berichten van Kapitein Hilary Evans heeft een pi- ratenschip een aanval op Cartagena ge daan en de stad geplunderd. Dit schip stond, volgens Hilary, onder bevel van Kapitein Blood. Deze ontkent er iets mee te maken te hebben, maar kan zich tegen de overmacht niet verzet ten. Hilary, die in stilte verliefd is op Isabela, blaast het vuurtje nog wat aan en tenslotte wordt Blood als gevangene op de „Congo Queen" ingescheept. Hij zal in Engeland berecht worden en naar alle waarschijnlijkheid zal het vonnis wel: de galg zijn. Maar zijn vrienden aan de wal smeden een complot. Isabela gaat vooruit om de aandacht van Kapitein Hilary af te lei den, ook de bemanning wordt met een zoet lijntje beziggehouden en in korte tijd zijn Blood's mannen, door Angus ver zameld, aan boord overweldigen na felle strijd de bemanning en bevrijden hun ka pitein. Na Isabela met een boot terug te heb ben gestuurd, hijst Blood opnieuw de zwarte piratenvlag met de doodskop. Zijn doel is in de eerste plaats om uit te vin den, welke boekanier Cartagena plun derde. Zijn onderzoek brengt hem bij drie candidaten: Thomas Valesquez, Easterling en Coulevain. Door verschillende listen, in allerlei vermommingen, na vele avon turen en spannende strijd komt Blood er tenslotte achter, dat het Coulevain ge weest is, die zijn naam misbruikte. Hij komt zelfs méér te weten, n.l., dat Cou levain in opdracht van Hilary Evans werkt. Als Blood hoort dat deze twee van plan zijn om een soortgelijke aanval op Porto Bella te doen als op Cartageno, zeilt hij daarheen, vermond als adjudant van de nieuwe nog niet aangekomen on derkoning. Tot zijn verbazing vindt hij daar Isabela, die gevangen gehouden wordt wegens medeplichtigheid aan Blood's ontsnapping. Blood verzint een handig plan, als hij bemerkt, dat het fort van de stad geen weerstand kan bieden. De middenstand heeft tevens een groot aandeel in het amusement van de toe rist. Een belangrijke rol bij de toeristische bedrijvigheid spelen ook de aankopen van de toeristen. De Nederlandse toerist koopt souvenirs, prentbriefkaarten en versnaperingen. Op de buitenlander oefenen daarnaast tal van Nederlandse produkten een grote aantrekkingskracht uit. De beoefenaren van het sociale toeris me doen voor zeer belangrijke bedragen huishoudelijke inkopen, daar zij hun huis houden naar hun vakantieverblijf heb ben verplaatst. Al deze inkopen worden hoofdzakelijk bij de middenstand gedaan. Een aparte categorie vormen de uitga ven, die wel buiten de vakantie worden gedaan, doch in verband daarmede. Hier onder vallen niet alleen de aanschaffing van vakantiekleding, maar ook het ko pen van fototoestellen, van kampeerten- ten, de aanschaffing van kampeerwagens en zeilboten, om alleen maar enkele „gro te stukken" te noemen. De bedragen hier mee gemoeid worden weer voor het over grote deel bij middenstandszaken (ook de tentenmakers, de bouwers van kam peerwagens en zeilboten behoren tot de middenstand) besteed. Niet onvermeld mogen hier blijven de aankopen, die het horeca-bedrijf voor de bediening van zijn gasten pleegt te doen. Het horeca-bedrijf met zijn sterk wisse lende en plotseling opkomende behoeften, betrekt de nodige voedingsmiddelen en dranken bij voorkeur bij in de buurt ge vestigde middenstandszaken, waar ze te allen tijde een beroep op kunnen doen en een snelle service verkrijgen. Uit voorgaande beknopte schets moge voldoende gebleken zijn, hoezeer toeris ten en middenstand met elkaar verwe ven zijn, alsook dat het toerisme voor de middenstand een belangrijke bron van in komsten vormt. Met stimulering van het toerisme is de middenstand dan ook ten zeerste gebaat. En wat nog belangrijker is, hij kan hiertoe zelf een directe bijdra ge leveren! 2 Stimulering van het toerisme. Het aantrekkelijk maken van eigen be drijf voor de toerist is ongetwijfeld de beste propaganda, die de middenstand voor het toerisme maken kan. Een horeca-bedrijf zal zich zoveel mo gelijk moeten aanpassen aan de wensen van de toerist. Het dient grote aandacht te besteden aan de inrichting (ook voor OPENBARE LES Elders in dit blad vindt u een adver tentie van de Chr. Landbouwhuishoud- school te Rijssen, betreffende de openbare les, die a.s. donderdag gehouden wordt en wel in „de Halte" de huishoudelijke vak ken, zoals koken, strijken, wassen; in de Noorderkerk de naaldvakken en het Al gemeen vormend Onderwijs. Ieder is welkom. Hij laat zijn „Queen Congo" in de nauwe vaargeul naar de haven zinken door vuur van zijn eigen kanonnen, die hij aan wal heeft ipgesteld en als later Coulevain ar riveert, die al snel het fort buiten gevecht stelt, wacht hem een onaangename ver rassing. Zijn schip loopt vast op het wrak van de Queen Congo" en kan door Blood's batterij prachtig onder vuur genomen worden. De piraten moeten het schip ver laten. Blood en Hilary vechten samen hun vete in een spannend gevecht uit en Hilary delft hierbij het onderspit. Als Blood Isabela bevrijd heeft en kan aantonen, dat niet hij Cartagana aanviel, wordt hij in ere hersteld en hun vrolijke gang naar de trouwzaal is het laatste ta fereel van dit emotionele verhaal. HET MOEDERHART SPREEKT Korte inhoud: In een dorpje in de Beierse Alpen vie ren Franz en Inge Harlt de verjaardag van hun 10 jaar oude, geadopteerde, zoon Toni. Het feestje wordt echter gestoord door de komst van twee leden van de Internationale Vluchtelingen Organisatie. Hij blijkt dat de moeder van Toni, die in werkelijkheid Ivan Slavko heet en Joego slaaf van geboorte is, nog in leven is. Op 3-jarige leeftijd werd Toni door Harlt's geadopteerd. Inge, die de jongen 5 jaar lang onder de moeilijkste omstan digheden toen haar man in Rusland krijgsgevangen was, liefdevol heeft ver zorgd beschouwt Toni als haar eigen zoon. Ze heeft het schuchtere, angstige kind geleerd de liefde, die zij en haar man voor hem koesteren, te beantwoor den en zo is hij opgegroeid tot een aardi ge, vrolijke jongen. Voor Son ja Slako is Ivan nog steeds de baby, geboren en paar maanden voor de invasie in haar land, de baby, die haar is ontnomen door de vijand toen haar man werd doodgeschoten, haar dochters weggevoerd en zijzelf gevangen gezet in een concentratiekamp. Maar voor het Hof van de Amerikaanse Hoge Commissaris in Duitsland is het ge val D 641 slechts één uit duizenden. Het is dit gerechtshof dat moet beslissen bij wie van de twee vrouwen, de jongen z'n verdere leven zal doorbrengen. De zitting wordt verdaagd om de echte moeder en zoon met elkaar kennis te la ten maken. Zorgvuldig worden beider reacties door het Hof gadegeslagen. De zitting wordt hervat en het Hof be slist dat de jongen naar de echte moeder moet worden teruggegeven. En zo neemt Ivan afscheid van zijn pleegouders, zijn vriendjes en het Beierse dorpje, waar hij een deel van zijn leven heeft doorgebracht, om met zijn moeder naar een voor hem onbekend land te ver trekken. Maandag werd de Rijssense brandweer gealarmeerd voor een brand, uitgebroken in een schuur van de heer ten B. in de Weijerdsteeg. In de schuur bevindt zich de voedings- mond van de oven, die leidt naar de bak kerij en het in de schuur aanwezige licht brandbare materiaal had vlam gevat, zodat er groot gevaar voor uitbreiding aanwe zig was. Doordat de brandweer spoedig ter plaatse was, en op effectieve wijze gebruik wist te maken van de mistblus- ser kon het gevaar in de kiem worden gesmoord. het horeca-bedrijf staan verschillende vormen van middenstandskrediet met overheidsgarantie ter beschikking!), aan de verzorging van de gasten, de kwaliteit van de opgediende maaltijden en de ver leende service. Voor de horeca-onderne- neming geldt wel in het bijzonder, dat recommandatie de beste vorm van recla me is. Ook de middenstandswinkel kan toeris ten trekken. Samenstelling van een aan de behoeften van de toerist aangepast as sortiment, het leveren van goede kwali teit (ook van de souvenirs) en het ver lenen van een vlotte service zijn daar voor de geëigende middelen. Het belang van een aantrekkelijke etalage-inrichting mag ook niet over het hoofd worden ge zien. De middenstand kan bovendien het toe risme op andere, meer indirecte wijze stimuleren, n.l. door steun te verlenen aan organisaties als: de Algemene Neder landse Vereniging voor Vreemdelingen verkeer (ANVV), die in het buitenland propaganda voor Nederland maakt en de plaatselijke VVV's die hier te lande de propaganda verzorgen voor de eigen streek. Voor het horeca-bedrijf is in het bij zonder een goede vakopleiding van be tekenis. In verband hiermede verdient vermelding, dat een vestigingsbesluit van kracht is, waarbij is voorgeschreven, dat degenen, die een hotel, restaurant of ca fé willen openen, aan bepaalde eisen moe ten voldoen. De Rijksmiddenstandsvoorlichtingsdienst die met in de provincies gevestigde con sulenten werkt, kan over de bevordering van het toerisme desgevraagd inlichtin gen of adviezen geven. De namen en adressen der Rijksmidden- standsconsulenten v/orden in dit artikel afzonderlijk vermeld. Aan de boottocht voor langdurige zie ken en invaliden georganiseerd door het Ned. Rode Kruis is ook weer deelgeno men door een aantal Rijssenaren. Vol enthousiasme en waardering kwamen ook deze terug van een indrukwekkende reis, die nog lang in hur: herinnering zal blij ven voortleven. Tal van factoren hebben er aan medegewerkt, die de reis maakten tot een onvergetelijke gebeurtenis. De boot voer langs Jutfaas, Zaandam, Marken en Kampen om maar een paar pittoreske plaatsen te noemen en vanzelfsprekend hebben de deelnemers, die zo veel in hun leven moeten ontberen, genoten met volle teugen, ook van de ontvangst in de di verse plaatsen, waar bij wijze van groet volksdansen werden opgevoerd, vendel- zwaaien werd beoefend en een boerenka- pel leven in de brouwerij bracht. De ver zorging was naar de Rijssense deelne mers eenparig oordeelden fantastisch ge weest en het enthousiasme over het com fort van de Henri Dunant was ook bij zonder groot. Veel waardering werd ook opgebracht voor Dr. Smelt, die de medische ver zorging uitvoerde en ook zeer dankbaar gestemd was men over de hulp en be reidheid van de Rode Kruis helpsters, die er toe hebben bijgedragen, dat ook de Rijssense zieken zulk een geweldige vakantie hebben gehad. Een ere saluut aan het Rode Kruis voor dit wel opvallend gewaardeerde initiatief Nu de verbetering van de Zaagkoele (Enterstraat) zijn beslag heeft gekregen komt tot uiting, dat wel een zeer ingrij pende voorziening is getroffen. Enerzijds spreekt men met waardering over een verbetering en een verfraaiing, terwijl anderzijds stemmen opgaan, waarin van waardering geen sprake is. Verkeersdeskundigen zijn van mening, dat er een veliger situatie is ontstaan, hetgeen als het hoofdmotief van het plan kan gelden. Als een volgend jaar groen en bloemen zullen zijn aangebracht zal het plein ongetwijfeld een fraai aanzien kunnen bieden. De Fa. Pluimers heeft een geheel nieuw tankstation doen aanbrengen waar auto mobilisten alle service kan worden ge geven. Te Hengelo slaagde mej. Th. Klein Rouweler voor het examen bediende da meskapster. De leerlingen van de Chr. Landbouw huishoudschool maakten onder leiding van de leraren en leraressen verschillen de uitstapjes. De eerste-jaars klassen reis den per trein naar Amersfoort en brach ten daar in de omgeving een gezellige dag door, terwijl de meisjes van het tweede leerjaar een tocht per fiets maakten naar het kamp „Heidébad" te Epe, waar men niet minder dan vier dagen heeft geno ten van zon, heide, bos en water en de assistenten-leerlingen zijn te gast ge weest in de jeugdherberg te Terborg. Binnenkort viert Rijssens oudste sport vereniging haar gouden jubileum. De voet balvereniging Rijssen Vooruit werd n.l. op gericht op 9 juli 1909 en 50 jaren, een halve eeuw later, viert de R.V.-gemeenschap feest in het Parkgebouw. Op zaterdag 11 juli wordt er een receptie gehouden, waar ver tegenwoordigers van de KNVB, van de TVB en van tal van bevriende verenigingen met waardering zullen spreken over de naam, die RV in voetbalkringen heeft, en over de plaats, die de club zo vele jaren in de Twentse sportgemeenschap heeft ingeno men. Met de oprichting van Rijssen Vooruit is de stoot gegeven tot de zorg voor ont spanning en deed de sportieve vrije tijds besteding voor het eerst haar intrede in het aole Riessen, waar velen de nieuwe sport en de nieuwe vereniging met argwaan en ergernis begroetten. Aan de oprichting van Rijssen Vooruit is onverbrekelijk de naam verbonden van wij len de heer J. H. ter Horst („Meneer Harm"), die in 1909 na volbrachte studie in Engeland in Rijssen terugkwam met een le ren bal, die later de naam „R.V.-bal" zou dragen en deze naam R.V.-bal werd opge nomen in het Rijssense taalgebruik. Ook bij andere clubs heeft de leren bal jaren de naam gedragen van R.V. H<# spreekt vanzelf/ dat de heer Ter Horst, die met een tweetal heren van het kantoor, de heren G. Muller en G. J. Poort man, in de stadsweide een balletje ging trappen, grote belangstelling ondervond van de naar vermaak snakkende Rijssense jeugd. Groot was het enthousiasme voor de nieu we sport en er bleken enkele geboren voet balmeesters te schuilen onder de enthousi aste jongeren. Dat bleek, toen op een onder ling partijtje een kleine wakkere knaap, thans een gezeten burger van Rijssen, een bijzonder fraai doelpunt maakte, dat door een der aanwezigen zo gewaardeerd werd, dat de knaap voor zijn rekening een paar nieuwev oetbalschoenen mocht kopen. Dat het voetballertje van toen nog steeds een bijoznder grote belangstelling voor de voet balsport heeft behouden is misschien niet weinig te danken aan het vorstelijke ge schenk van toen, dat in wezen in strijd was met de amateuristische bepalingen, maar problemen op dit terrein kende de sport nog niet, die kwamen pas veel later op dagen. Aanvankelijk speelde R.V. niet in de Bond, er werd gespeeld in een onderlinge compteitie. Het ging er allemaal gemoede» lijk en vriendschappelijk toe, al was men wel steeds weer opnieuw gebrand op de overwinning. Een voetbalwedstrijd bleek steeds weer een evenement. Lange tijd ver loren de Rijssense jongens iedere wedstrijd, men had niet genoeg training in de benen zitten. Geleidelijk werden de nederlagen draaglijker tot men ook eens met een over winning thuis kwam. Aan de onderlinge competitie werd naast R.V. deelgenomen door D.S.V. te Goor, H.V.C. te Holten en Sportclub te Goor. Er was een regelingscommisie benoemd, waarin zitting hadden de heren G. J. Heitir.k en H. J. San ders te Goor, J. Blokker, Holten, en G. Mul ler, H. Hodes en H. Vosman van Rijssen Vooruit. In 1916 deed R.V. zijn intrede in de T.V.B., V Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de voetbalvereniging Rijssen Vooruit or ganiseert de afd. athletiek van de jubilerende vereniging een grote nationale wegwedstrijd over 30 km. en wel a.s. zaterdag 20 juni. Deze grote wedstrijd is wel iets zeer bijzonders voor Rijssen, omdat een dergelijk gebeuren nooit eerder werd geoganiseerd. De athleten zijn alleen aangewezen op hun eigen krachten en het is dus wel een man- nensport bij uitstek, waarbij veel moed en doorzettingsvermogen nodig is. De start is vastgesteld om half 4 op de Wierdensestraat nabij het R.V.-terrein en de finish is eveneens op het terrein van Rijssen Vooruit. Bijna alle lange afstandlopers van Neder land zullen aan de start verschijnen. De athleten lopen in de richting Wierden tot de schaapskooi, waar rechtsaf wordt geslagen naar Enter, dwars door het klompenmakers dorp en dan rechtsaf naar Rijssen, waarna hetzelfde traject nog eens zal worden af gelegd Aan de finish op het RV-terrein wordt een kleine vergoeding gevraagd voor de on kosten en gehoopt wordt dat de sportliefheb bers zich niet zullen onttrekken aan deze klein^ vergoeding. Gehoopt wordt dat de lopers niet zullen worden gehinderd. Wel zal het op prijs wor den gesteld, dat bewoners, die aan de route wonen hier en daar een emmer leiding water langs de weg zullen willen plaatsen, zodat de athleten eventueel kunnen drinkêïi en een verfrissing kunnen nemen. Verwacht wordt dat de lange afstandlopers het dorp Enter zullen passeren om 4 uur en om 5 uur, in Rijssen om half 5 zullen door komen en zullen finishen om half 6. De volgende lopers nemen deel (belang stellenden kunnen dit lijstje uitknippen om dat ook rugnummers worden vermeld): Heren A klasse: Rugnummer 53: J. W. Maaskant, DOS, Rotterdam; 54: J. Buter, Dë Trekvogels, Den Haag; 51: J. A. Smits, A.A.V '36, Alphen a.d. Rijn; 52: F. Muurlink, A.A.C., Amsterdam; 50: J. Frederiks, Daventria, De venter; 75: A. A. Moors P.S.V., Eindhoven. Heren B klasse: Rugnummer 55: G. v. d. Bosch, Haarlem, Haarlem; 56B: B. Fennis, Haarlem, Haarlem; 57: A. J. Marsman (K.N.A,.U.-lid), Gorssel; 58: K. Jansen, O.S.S. Volo 's-Hertogenbosch; 59: J. de Jong, G.A.C., Hilversum; 60: G Weijman, Hellas, Utrecht; 61: J. Aanraad, Thor, Roosendaal; 62: J. v. d. Made, Olympus, Alkmaar; 63: J. Voortman, Rijssen Vooruit, Rijssen; 64: F. J. v. d. Berg, K.N.A.U.-lid, Vught; 65: H. Dood, Daventria, Deventer; 66: J. G. Marsman, Daventria, De venter; 67: P. Schoonen, Minerva, Rotter dam; 68: P. van Leemen, DOS, Rotterdam; 69: Th. Wolsink, Pim Muiier, Hengelo; 25: A. J. Besseling, A.V. Zaanland, Zaandam. Heren C klasse: Rugnummer 70: C. Dericks, G.A.C., Hilversum; 71: J. Hermse, O.S.S. Vols,' 's-Hertogenbosch; 72: B Ketelaar, K.N.A.U.- lid, Gaanderen; 73: A Timmerman, O.S.S./ W.I.K, Almelo; 74: P. Kolmeijer, Thor, Roo sendaal; 76: J. H. J. Pereboom. Daventria, Deventer. waarin aanvankelijk met wisselend succes werd gespeeld. In die jaren was het voor de z.g. standaardclub moeilijk spelen in de Twentse Voetbalbond, daar vrijwel steeds cte standaardclubs vermengd werden met re serve-elftallen van de grotere clubs. Als re gel kon men het tegen zulke reserve-elftal len wel opnemen, doch ging het om de kop groep of bovenste plaats, dan konden deze elftallen zo versterkt worden dat de klei nere clubs het loodje moesten leggen. Eén van de hoogtepunten uit de geschie denis van R.V. kwam in het seizoen 1923/24; toen de Rijssense club onbedreigd de eerste plaats innam van haar afdeling, daarna werd men Twents kampioen en als klap op de vuur pijl veroverde men bovendien nog de T.V.B.- beker. Dat was een resultaat, waarop vele Rijssenaren bijzonder trots waren. Het roemruchte elftal, dat dit fraaie re sultaat wist te behalen, bestond uit de vol gende spelers: Jan Jansen, Arn. Hodes, H. Wieldraaier, B. Hodes, Guus Muller, Jaïi Tijhof, Jan Tusveld, Jan Smalbrugge, wijlen H. Pluimers, wijlen H. van Brussel en H. Kappert. In het seizoen 19241925 leverde R.V. weer een enorme prestatie, door als debutant in de 4e klasse van de N.V.B. het kampioen schap te behalen en daarna te promoveren naar de 3e klasse. Ook daar sloeg men een uitstekend figuur. In het seizoen 1927/28 kan R.V. weer de kampioensvlag hijsen, maar in de promotiecompetitie eindigt R.V. als 3e achter de Tubanters en Germanicus. In de afdeling, waarin R.V. was ingedeeld, waren de Rijssenaren gevreesde tegenstanders van wege het grote enthousiasme en vanwege de grote wilskracht, die aan de dag werd gelegd. In 1930/31 is R.V. weer eens kam pioen. Ook nu weer geen promotie, nu ein digt men als 3e achter Apeldoorn en Geel Zwart. Tot 1935/36 komt er geen kampioen schap meer uit de bus, maar in dit seizoen beleeft R.V. haar hoogtepunt. Na een eervol kampioenschap wordt een indrukwekkende promotiestrijd gestreden met Eilermark en RODA. Op indrukwekkende wijze brengt R.V. deze promotiecompetitie tot een zeer feestelijk einde. Uit de 4 gespeelde wedstrij den weet Rijssen Vooruit 8 punten te beha len en groot was de vreugde in het R.V.- kamp door het unieke feit, dta R.V. naar de 2e klasse van de KNVB kon promoveren. Werd de prestatie alom gewaardeerd, on danks de geweldige inspanningen van de eerste elftal-spelers en ondanks een zeer te roemen wedstrijdmentaliteit, bleek jammer genoeg, dat R.V. in de 2e klas boven haar voetbalstand leefde. Het eerste seizoen in de 2e klasse eindigde men zeer bescheiden, n.l. op de 8e plaats en in 1937/38 moest R.V. de rode lantaarn dragen In de promotie-degra datie-competitie bleek wat men met enthou siasme en bezieling kan bereiken, van Da ventria en Oldenzaal toonde RV. zich dui delijk de sterkste, door te eindigen met 7 punten tegen Daventria 3 en Oldenzaal 0 punten. In 1938/39 moest R.V. zich met de voor laatste plaats tevreden stellen. Toch is de R.V.-gemeenschap nog altijd trots op de wij ze, waarop het le elftal van „toen" de 2e klasse, de op één na hoogste afdeling van de voetballadder heeft weten te bereiken, en maar al te graag zou het huidige bestuur wensen, dat de mentaliteit, die de spelers vroeger beheerste, over zou zijn gegaan op de huidige generatie. Met uitzondering van het seizoen 1944/45, toen de voetbalcompetitie volkomen stil lag, werden geaurende de oorlogsjaren competi ties vastgesteld met een aantal clubs in klei nere kring, 2e en 3e klassers in één compe titieverband. Promotie en degradatie werd niet toegepast. Kennelijk ging men van het standpunt uit: de voetbal zoveel mogelijk in beweging houden. Toen er op een gegeven moment moeilijk heden waren en men de clubs niet meer tij dig kon bereiken, informeerde het bonds- bureau telefonisch bij de competitieleider of deze een oplossing wist. Prompt werd la coniek geantwoord: „Uitzenden over de En gelse zender". Dat bleek echter de oplossing niet te zijn, het bewijst alleen welk een onmogelijke situatie er ook heerste op or ganisatorisch terrein. In de eerste na-oorlogse jaren sloeg R.V. helemaal geen gek figuur. Men eindigde wel in de tweede helft, maar er was van '46 tot '48 geen enkeel kans op degradatie. Het sei zoen 1948/49 was funest voor de eens zo roemruchte club van Rijssense voetballers, mede doordat de competitie zeer onregel matig verliep. R.V. eindigde dit seizoen op de voorlaatste en Golto op de laatste plaats met resp. 16 en 6 punten. De promotie-de gradatie-competitie had een tragisch verloop voor R.V.: men behaalde slechts 2 punten en degradeerde naar de 3e klas. Deze degrada tie werkte kennelijk zo deprimerend op de Rijssenaen, dat men ook in de 3e klas zijn draai nite kon vinden en aan degradatie naar de 4e klasse was niet te ontkomen. Het volgende seizoen eindigde men in de 4e klasse als no. 1 na een spannende strijd mét MW, La Première en Rietvogels, en in de spannende promotie-competitie liet men ook DOS (Denekamp) achter zich, zodat men weer in de 3e klas terecht kwam. Sindsdien is er geen hoogtepunt meer ge weest. Het was niet meer het R.V. van wel eer, bezield met een juiste wedstrijdmenta liteit. Met uitzondering van enkele jaren is het sukkelen gebleven, al scheen het de 2 voorlaatste seizoenen naar een herstel te gaan, toen men zelfs meedong om de bovefl- ste plaats Het seizoen 1958/59 was wel het meest slechte seizoen, dat R.V. heeft door gemaakt. Enthousiasme en wilskracht sche nen zoek te zijn en men eindigde op de laat ste plaats, juist in het gouden jubileumjaar van de met lauweren overladen club, het geen vooral voor het bestuur zeer te be treuren is. Ondanks deze tegenslag zal men het gou den jubileum op feestelijke wijze herdenken. Men wil zich bij alle tegenslagen van de laatste tijd niet neerleggen. Met trots, zo redeneert men, kan men een terugblik wer pen op de totale geschiedenis van RijssenS oudste spotvereniging en daarom wil metï het jubileum feestelijk herdenken. De jaarvergadering zal worden gehouden op 7 juli, doch voor deze aanvangt zal men de leden, die de club ontvielen, herdenken. Op de jubileumdag, 9 juli, zullen op de gra ven van wijlen de heren J. H. ter Horst (op richter van RV.) en van Jan Pluimers, een der meest vooraanstaande leden uit de ge schiedenis van R.V., bloemen worden gelegd, waarmee men allen, die de club ontvielen! wil eren. Op de avond van 9 juli is er een club- feest, terwijl op zaterdag 11 juli een recep tie wordt gehouden in het Parkgebouw.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1959 | | pagina 3