Slagerij Huiskes Kwaliteit constant Schenk met een gulle lach dit voor VADERDAG 1 IES DE LANGE hulp op de tekenkamer Oprichting van Culturele Raad voor Overijssel Zwolle geschikt voor vestiging van hogeschool Nu duizenden aecoorden in een oogopslag Adverteren - Omzet stimuleren VADERDA8 KERKO OVERHEMDEN J. LICHTENBERG Alle dagen markt aan huis 8. J. LIGTENBERG Banketbakkerij MEINBERS Cafetaria „DE MOLEN" GEMEENTE RIJSSEN GEEF MET GULLE LACH OPVADERDAG! auto advertentie Weekblad voor Rijssen TANKSTATION GEBR. PLUIMERS grote houtverkoop INDIT geopend New York Times over Soekarno "fout M RECLAME: VAN DER STOUW Wedvlucht „De Zwaluw" J aarvergadering „Kunst naar Kracht" Uitstapje Rijssense brandweer Naar Amerika Wat de is voor het verkeer is de voor uw omzet! UW ADVERTENTIE IN SUPER SHELL BENZINE SHELL BENZINE (normaal) SHELL MENGSMERING IN JANUARI 1960: KERKELIJKE VERKIEZING Alg. Overijsselse literatuurgeschiedenis PROVINCIALE COMMISSIE „HET EI VAN CO" Beetje laat Uitvinding van een bassist MH Dan naar J. LICHTENBERG. Grote keuze in en TRITON DASSEN, ook in zijde SOKKEN in crêpe en wol, SJAALS, PETTEN VESTEN, HANDSCHOENEN enz. Uw adres voor HERENMODES, CONFECTIE en MAATWERK SCHILD 2 RIJSSEN VOOR FIJNPROEVERS Grote sortering FIJNE VLEESWAREN UITSLUITEND EIGEN FABRIKAAT Wij hebben weer ontvangen een mooie partij FLANEL voor PYAMA'S, ONDERLEGGERS, HOOFDLUIERS ENZ. Ook in lappen voor SPIJKERBROEKEN j zijn wij ruim voorzien. Zoekt U LAPPEN? Komt dan eens kijken bij de MARKTKOOPMAN BAANKAMP Een reuze pak RONDO'S voor 0.70 Neem nu bij een kopje koffie een Vruchtengebakje of een Goois taartje. Voor een HEERLIJK IJSJE naar OVERHEMDEN WEEKENDERS BLOESONS ZELFBINDERS SOKKEN ZAKDOEKEN ELSENERSTRAAT 72 Gedurende het tijdvak, dat de tegenwoordige functionaris zijn militaire dienstplicht vervult, kan bij het bedrijf-gemeentewerken een jeugdige kracht als worden te werk gesteld. Gegadigden moeten in het bezit zijn van het diploma ener lagere technische school, afdeling timmeren. Enige practische ervaring strekt tot aanbeveling. Leeftijd omstreeks 17 jaar. Salaris op 17-jarige leeftijd 110,48 per maand. Aanstelling geschiedt op arbeidscontract. Sollicitaties te richten aan de burgemeester, binnen 2 weken na het verschijnen van dit blad. Geef vader een FOTO-ALBUM van De postduivenhoudersvereniging „De Zwaluw" nam deel aan een wedvlucht op St. Quentin. De duiven werden gelost om 6.15 uur met sterke N.O.-wind. Winnaar werd de heer F. Dommerholt, die de winnende duif constateerde om 12.24.23 uur. Een gedeelte van de uitslag: 1 F. Dommerholt; 2 M. Geuzendam; 3 Koe dijk; 4 F. Nijland; 5 H. Koedijk; 6 en 7 idem; 8 F. J. Temmink; 9 H. Haeke en 10 F. J. Temmink. GEREF. GEMEENTEN IN NEDERLAND In de Geref. Gem. in Nederland (Es- kerk) zal vrijdag 19 juni voorgaan Ds. Chr. v. d. Woestijne uit Barneveld. BENOEMD De heer D. Hol, onderwijzer aan de Oranjeschool, werd benoemd tot onder wijzer aan de Chr. school te Huizen. De R.K. Toneelvereniging „Kunst naar Kracht" heeft een vruchtbaar vereni gingsjaar achter zich, zo werd vastgesteld op haar jaarvergadering. Er werden twee goede stukken gespeeld, waarvoor de be langstelling zeer goed was te noemen en die beiden bij het publiek zeer in de smaak zijn gevallen. Besloten werd op 1 september weer met de repetities voor een nieuw stuk te beginnen. De leden werden aange spoord deze repetitieavonden trouw te bezoeken, omdat alleen dan van een ver antwoorde uitvoering kan worden ge sproken. In de vacature H. Meussen werd als voorzitter van de vereniging gekozen de heer G. Kamphuis. Mej. A. Slaghekke en de heer H. te Lintelo werden beiden als bestuurslid herkozen. De heer Meussen dankte de leden voor het in hem gestelde vertrouwen en hoop te KNK nog vaak te zien spelen. De Rijssense brandweer maakte deze week een uitstapje naar Duitsland, waar een groot gedeelte van het aan natuur schoon zo rijke Sauerland werd door kruist. De tocht werd meegemaakt door de heer en mevrouw Lugtigheid, de heer en mevrouw Scholman en door wethou der Goosen. Na in Halteren de Stausee aldaar in ogenschouw te hebben genomen reed men door Dortmund (langs de be kende Westfalen Sporthalle) naar de Möhnetalsperre en langs de Sorpetal- sperre naar Ernsberg. Het gezicht op Plettenberg maakte wellicht de meeste in druk. Ook op de Hohen Sieburg had men een fraai vergezicht op een mooi gedeelte van de streek. Via Witten, Bochum, Dor- chen passeerde men in Winterswijk de grens, waar voor het laatst werd „aange legd". Dezer dagen vertrok mevr. De Bruin- Legtenberg met de „Nieuw-Amsterdam" naar Amerika, teneinde een bezoek te brengen aan haar dochter, die al enige jaren woonachtig is in New-Yersey. Vanaf heden is ons Geen enkele bromfietser of motorrijder be hoeft meer te wachten. Geen geknoei met flessen, alles met de nieuwste pompen en installaties. ENTERSTRAAT 27 Café-Restaurant 't Witte Hoes vraagt voor direkt een net en FLINK MEISJE voor hulp in de keuken. Hoog loon, in- of extern. Zaterdagmiddag 2 uur: bij Hotel GIJSBERS aan de Veemarkt. TE KOOP EETAARDAPPELEN Noordelingen. GEBR. BAAN, Geskesdijk 2. Gevraagd voor zo spoedig mogelijk een NETTE DIENSTBODE voor de gehele dag. Zelfstandig kunnende werken, niet ben. 18 jaar. Aanmelden 's avonds tus sen 8 en 8.30 uur. Mevr. A. A. Jansen-Muller Stationsdwarsweg 45. SCHEVENINGEN Zit-slaapkamer aangeb. met gebruik van keuken. Te bevragen: Weijerdsteeg 24. GEVRAAGD WERKSTER voor 3 halve dagen per week. Walstraat 40. In de Geref. Kerk (Boomkamp) vond een verkiezing plaats in verband met het aftreden van de ouderlingen, de heren R. Bosma en D, J. de Witt. Gekozen werden de heren G. A. Schot en J. Walstra. In plaats van de aftreden de diaken F. Markvoort, werd gekozen de heer B. G. Eerdmans. Gedeputeerde Staten van Overijssel heb ben in oktober 1958 besloten in te stellen een „Provinciale Commissie ter bestude ring van het vraagstuk van de uitbrei ding en verdere spreiding van het hoger onderwijs, speciaal met betrekking tot Oostelijk Nederland", met als taak hun college te rapporteren over dit vraagstuk. In voornoemde commissie zijn indertijd benoemd tot lid en voorzitter: Ir. J. B. G. M. ridder de van der Schueren, Commis saris der Koningin in Overijssel; en tot leden; Ir. D. I. Luteijn, lid van Gedepu teerde Staten, vice-voorzitter; Mr. P. van de Rovaart, Griffier der Staten; Drs. J: van Beekum, chef van de 4e afdeling van de provinciale griffie; Prof. Dr. J. Ch. W. Verstege, adjunct-directeur van het Cen traal Bureau voor de Statistiek te 's-Gra- venhage; Ir. A. Kraayenhagen, directeur van de Provinciale Planologische Dienst, Zwolle; Dr. G. Hendriks, hoofd van de af deling Onderzoek en Maatschappelijk Op bouwwerk van het Ministerie van Maat schappelijk Werk, 's-Gravenhage; Prof. Dr. B. H. Slicher van Bath, hoogleraar te Wageningen; Ir. H. J. Keus, gedelegeerd commissaris en oud-directeur van de Hee- maf te Wassenaar. Deze commissie heeft, met uitzondering van haar voorzitter, het advies gegeven Zwolle aan te wijzen als vestigingsplaats voor een hogeschool in Overijssel. Burgemeester Ravesloot: „ZEER TE BETREUREN" De uitspraak van de provinciale com missie is in hoge mate te betreuren, al dus mr. J. M. Ravesloot, burgemeester van Almelo. Niet voor niets hebben wij in Twente in nauwe en hechte samenwer king aangedrongen op een technische ho geschool, Twente heeft dit hoger onder wijs zeer nodig, naar het „Dagblad van het Oosten" meedeelt. De Twentse industrie heeft zich voor treffelijk aangepast. Zij heeft in de loop der jaren haar machinepark vernieuwd en bezet een vooraanstaande plaats in ons nationaal bedrijfsleven. Twente is daar door een van de belangrijkste industrie gebieden van ons land geworden. Maar wil dit gebied zijn positie in de toekomst behouden en veilig stellen, dan zijn er goed opgeleide technici nodig. Daar is niet alleen Twente, maar geheel Overijs sel en zelfs ons gehele land mee gebaat. Ik gun Deventer of Zwolle gaarne een universiteit of atheneum of wat men maar wil hebben, aldus burgemeester Ravesloot, maar wanneer men Twente een techni sche school onthoudt, blijft de industriële ontwikkeling van dit gewest schrikba rend achter en dat zou rechtstreeks na delig zijn voor de ontwikkeling van het gehele land. Met haar jaarverslag over 1958 is de Stichting Overijssel voor Sociaal en Cultu reel Werk zoals de voorzitter ir. J. B. G. M. ridder de van der Schueren, commissaris der koningin in deze provincie, het in zijn voorwoord zegt een nieuwe tienjarige pe riode ingetreden. Men is er bovendien mee „uit de sfeer van het terugblikken-alleen getreden". Het verslag is gesplitst in twee hoofdstukken: „Naar een culturele raad voor Overijssel" ;n aniens en streekplan". In dat deel, dat betrekking heeft op de culturele ontplooiing van de provincie, wordt gezegd, dat „financiële factoren" het vormen van een zelfstandige culturele raad in de weg stonden. In januari van 1959 kwam een voorstel tot stichting van een dergelijke raad gereed. Als streefdatum voor de oprichting van zo'n raad is 1 januari 1960 aangehou den. In de begroting voor 1960 is hiermee reeds rekening gehouden. Wat de opleiding van acteurs en actrices betreft wordt er op gewezen, dat er in Arnhem een toneelschool is gevestigd en zijn eerste eindexamen-leerlingen heeft afgele verd. Men wil nu bewerkstelligen, dat deze jongelui optreden voor de hoogste klassen der middelbare scholen, teneinde de toneel school daarmede een grotere bekendheid te geven. Op het gebied van de beeldende kunst zijn er dn deze provincie enkele expositie organisaties werkzaam, o.a. in Almelo, Hen gelo en Enschede. Men zoekt naar een finan cieringsbasis en organisatorisch kader, om te komen tot een tentoonstellingscentrale, waar in de bestaande verenigingen zouden kunnen participeren. Pogingen om tot uitbreiding van de expositiemogelijkhe'den te komen, worden voortgezet. De geneesheer-directeur van het nieuwe Irene-ziekenhuis te Almelo, dr. P. G. Op de Coul, heeft toegezegd in dit opzicht faciliteiten te verlenen. Aan een door de NATU georganiseerde Ir. J. B. G. M. ridder de van der Schueren cursus voor amateur-regisseurs, werd door 24 personen deelgenomen, waarvan 2 uit En schede, 5 uit Bone, 1 uit Hengelo en 1 uit Oldenzaal. De overigen kwamen uit Salland. De heer H. Entjes, uit Zwolle, verzamelt materiaal voor een historisch literaire bloem lezing, waarvan het bestel zich uitstrekt van de middeleeuwen tot heden. Het was aan vankelijk bedoeld als een leerboek voor de middelbare scholen, maar het zal nu alge meen Overijsselse literatuur-geschiedenis worden. Het manuscript is vermoedelijk tegen Pasen 1960 klaar. Overwogen wordt voor zangers en blazers een scholings-cursus te organiseren. In het verslag over het maatschappelijk werk (mens en streekplan) wordt gezegd, dat in Noord-Oost Overijssel oud en jong zich op twee wijzen manifesteren: n.l. de traditio nele leefgemeenschap op het zand, en de jonge in het ontgonnen veengebied. Veel aan dacht wordt besteed aan het gebied van Hardenberg, Bergentheim, Slagharen. Van de krotopruiming in Vriezenveensewijk, dat alhoewel er geen extra-bouwvolume voor beschikbaar is het voortbestaan ervan op de duur toch niet aanvaardbaar is. De New York Times verwijt Soekarno politieke stunteligheid en dwaasheid, waardoor de tragedie van Indonesië is ontstaan. Het dagblad schrijft: „De jongste be richten uit Djakarta hebben de vrees voor het lot van de Indonesiërs bevestigd. De inflatie woekert welig en het failliet wordt erkend. De tragedie is niet die van het bewind, maar van het arme Indonesi sche volk, dat geen rijst kan kopen en hongeren zal in een land, overvloeiend van melk en honing. Indonesië is een ver schrikkelijk voorbeeld van de wijze waar op de economische catastrofe geboren wordt uit politieke stunteligheid en dwaasheid. Er is geen goede reden voor, waarom de Indonesiërs zich niet, onder een verstandige leiding, snel zouden heb ben kunnen opheffen uit de schade van de oorlog. Het eilandenrijk is fabelachtig rijk door zijn hulpbronnen en er waren vele vrienden, die wilden helpen. Zij wer den opzij geschoven. In plaats van zichzelf aan zijn volk te wijden, ging Soekarno voort met een si nistere flirt met de communisten, met zijn demagogische exploitatie van de kwestie Nieuw-Guinea en zijn verheer lijkte reizen om de wereld, om eer en souvenirs te verzamelen. En zodoende zijn, in naam van de vrij heid, waarover hij spreekt, zijn landge noten hongerig en bestaat het gevaar, dat zij door Moskou zullen worden beheerst", aldus de New York Times. De bassist van de Haagse Down Town Jazz Band, Co Atpress, is er na vele jaren experimenteren in geslaagd een schuifsys- teem te ontwikkelen voor muziekakkoor- den. Op dit plastic in tweekleurendruk uit gevoerde schuifsysteem, dat „het ei van Co" is genaamd, ziet men onder andere een pianoklavier afgebeeld. Daaronder is een dertigtal akkoorden in gemiddeld vier posities vermeld en wel zodanig, dat men deze zonder theoretische kennis op een piano, accordeon, orgel enz kan aanslaan. Door het middenblad uit te schuiven leest men deze akkoorden bovendien onmiddel lijk in de 17 toonsoorten af. Van enkele duizenden akkoorden worden dan niet slechts de plaats en de naam van de tonen zichtbaar, maar tevens de functie (grond toon, terts, quint enz.). Aan de andere zijde van dit schuifsys teem vindt men deze akkoorden afgebeeld voor gitaar, ukelele, tenor-banjo, mando line, alsmede de plaats van de tonen uit de akkoorden op contra-bas, viool en cello. Ook hier zijn de akkoorden weer in de 17 toonsoorten afleesbaar door het midden blad uit te schuiven. Naar de heer Co Atpress meedeelde, vinden allen, die op hun muziekinstru menten bekende melodieën uit het hoofd willen spelen, hetzij populaire liedjes dan wel jazz in moderne of oude stijl, hier een oplossing voor hun akkoordproblemen. Ook degenen, die het klassieke repertoire spelen, kunnen van dit akkoordensysteem veel gemak hebben. Hoe deze akkoorden op de verschillen de instrumenten toe te passen zijn in be geleidingen en solo's, vindt men in een bijbehorend boek, waarop de titel „Het ei van Co" in meer dan twintig talen voor komt. Een ons land bezoekend Amerikaans musicus en jazz-poll-winnaar, zo vertelde de heer Atpress, heeft voor de uitgave in Amerika grote belangstelling, aangezien de akkoordensymbolen uit het schuifsys teem internationaal zijn. Uitgaven in de drie moderne talen zijn derhalve in voor bereiding. Tenslotte deelde de uitvinder mee, dat zijn systeem, waaraan internationale be tekenis kan worden toegeschreven, voor alle landen, inclusief de Ver. Staten, is vastgelegd. FRANZ ETZEL thans minister van financiën in West- Duitsland, wordt genoemd als opvolger van Adenauer.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1959 | | pagina 2