„Twente Troef begint reeds vormen aan te nemen Rijssense oudheden» Coöp. I Boerenleenbank „Notter' OPBOUW VAN STANDS BEGONNEN EEN DAF ALS HOOFDPRIJS BURGERLIJKE STAND FILM NIEUWS Op 't schèèrn VRIJDAG 12 JUNI 1959 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 per kwartaal, voor post-abonnees 1.25 per kwartaal. Voetbalwedstrijd ten bate van Oud-Strijders VOETBALWEDSTRIJD TEN BATE VAN KON. BLINDEN- GELEIDEHONDENFONDS VAN DER STOUW voor vulpennen NIJVERDAL ORGELCONCERTEN FEIKE ASMA Jaargang 37. No. 23. WEEKBLAD VOOR BUSSEN Administratie en Redactie: Enterstraat 10, Rijssen. Telef. 2303 (05480) Advertenties 10 ct. per m.m. Bij contract korting. Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur. De timmerlieden, schilders, decorateurs en monteurs hebben bezit genomen van de expositiehallen van de TTT. Een le gertje vakmensen is reeds dagelijks aan de arbeid om de tientallen stands in het enorme tentoonstellingsgebouw op te bou wen. Er wordt aan de inrichting bijzon der veel aandacht besteed en de bezoe kers kunnen er dan ook van verzekerd zijn, dat zij een uitermate verzorgde, doch ook zeer interessante tentoonstelling zul len aantreffen. Ook aan amusementstheater en Wiener Café wordt op dit moment de laatste hand gelegd. Het Wiener Café belooft een bui tengewoon exclusief etablissement te wor den met knusse hoekjes en een sfeervolle Met de Olympische winterspelen te Squaw Valley en de Olympische Spelen te Rome thans in zicht 18 tot 28 febr. 1960 en 25 aug. tot 11 sept. 1960 komt het Nederlandsch Olympisch Comité an dermaal een beroep doen op uw welwil lende medewerking. Alleen reeds voor de uitzending van een bescheiden Nederlandse afvaardiging er wordt streng geselecteerd opdat slechts sportlieden en ploegen, waarvan een be hoorlijke prestatie op Olympisch niveau mag worden verwacht, ons land vertegen woordigen is een bedrag van omstreeks f 330.000.nodig, Eén van de middelen om dit geld bij een te krijgen is de NOC-loterij 1959, een loterij, welke bij welslagen f 180.000 kan opleveren. Het prijzenpakket van deze loterij be draagt f 30.000. De hoofdprijzen zijn drie dadelijk le verbare DAF-personenauto's. Eén van de ze DAF's kan 31 juli a.s. uw eigendom zijn! Voorts 94 waardebonnen, variërende van f 1000.f 750.f 500.f 250. tot f50.en bovendien: Een reis naar de Olympische Spelen te Rome voor twee personen met toegangskaarten voor be langrijke evenementen. Loten verkrijgbaar bij sigarenmagazijn Gijsbers. Zoals reeds eerder werd gemeld, zal zaterdag a.s. op het terrein van „Rijssen Vooruit" een voetbalwedstrijd worden ge speeld door een combinatie van de vier plaatselijke voetbalverenigingen, waarvan de opbrengst ten goede zal komen van de vereniging van Rijssense Oud-Strij ders. De opstelling der elftallen ziet er als volgt uit: Combinatie RKSV Excelsior: doel: J. Pfeiffer; achter: G. Meulman en J. Poort man; midden: K. Munneke, H. Nijland en D. Nieuwenhuis; voor: van links naar rechts: H. Vrugteveen, A. Kamphuis, W. Smalbrugge, H. Kamphuis en' J. Dangre- mond. De combinatie R.V. (zondag) en R.V. (zaterdag) speelt in de volgende opstel ling: doel: G. J. Witten: achter: M. Rut- terkamp en A. H. Kamphuis; midden: A. J. Rutterkamp, D. Nijland, H. J. Nijen- huis; voor: B. J. Mulder, J. H. Heuten, J. Rutterkamp, W. A. Maatman en G. J. Schreurs. Op dinsdag 16 juni a.s. zal op het ter rein van de kamgarenspinnerij een voet balwedstrijd worden gespeeld waarvan de opbrengst ten goede zal komen van het Kon. Blindengeleidehondenfonds te Amsterdam. Het initiatief hiertoe is uitgegaan van de heer Jan Schreurs, die zelf reeds ja renlang gebruik moet maken van een ge leidehond. Het ligt in de bedoeling de wedstrijd te laten spelen tussen elf „vrienden van Jan Schreurs" en een team, gevormd uit personeel van Rijks- en reservepolitie te Rijssen. De entree zal geheel vrij zijn, doch in de pauze zal worden gecollecteerd voor bovenvermeld fonds. verlichting. Een stemmig muziekje zal velen tot een bezoek noden. Jos Cleber, de populaire orkestleider van De Zaaiers, is deze week in Wierden op inspectiereis geweest. Hij was enthou siast over hetgeen hij in het amusements theater aantrof: de accomodatie is dan ook voortreffelijk, alle zitplaatsen zijn vast gemonteerd. Jos Cleber zal een zeer ge varieerd programma samenstellen. Tij dens sommige van zijn nummers bestaat gelegenheid tot dansen. Dat is trouwens ook het geval op de andere avonden, bij de orkesten Jan Cor du wener, Harry de Groot en De Skymasters. Op zaterdag avond is er een specifieke gelegenheid tot dansen bij de Dutch Swing College Band. Woensdagmiddag is er een uitgebreide kindermatinee. Dan zullen de jongens en meisjes namelijk op een verzamelkaartje van slechts twee kwartjes de expositie mogen bekijken, een gezellig programma mogen bijwonen met de muzikale clown Pimmetje Pompoen, het waterorgel zien en horen spelen en tenslotte ook ong mo gen deelnemen aan de ballonwedstrijd met de vele mooie prijzen. Voor oud en jong dus wordt de TTT in Wierden een ware feestweek en gezien de overweldigende belangstelling, ook reeds uit het Duitse grensgebied, zal Twente Troef zonder twijfel de grote troef van 1959 voor geheel Oost-Neder land worden. Na het voorval met de schout van Rijs sen kwamen er voor Rijssen magere jaren. In 1632 is er sprake van hongersnood en lagen in de Rijssener es 70 mudde lands bouwland woest. De prijs van een mud rogge steeg van f 1.50 tot vijftien gulden. Behalve de hongersnood werd de stad ook nog door de pest geteisterd. Trouwens Rijs sen niet alleen. Ook in Goor heerste de pest. En aan deze ziekte zal het ook te wijten zijn dat er zoveel bouwland braak lag. Het was land van totaal uitgestorven gezinnen. Het was met deze ziekte zo erg, dat men in Deventer en Zwolle zogenaamde pest huizen had. Het was in die tijd, dat Ds. J. Havenberg predikant te Rijssen was. Dit was in de jaren 16291639. Het was in de tijd dat de school nog aan de kerk was vastgebouwd. En men des avonds bij het licht der flambouwen de aan de pest gestor ven edelen begroef. Zo weinig begrip had me.n toen voor zindelijkheid. De mensen trouwens hadden geen ander middel bij de hand, dan God te bidden om de vreselijke ziekte weg te nemen. De mensen wasten zich in het water van grachten en sloten, dat met pestbacillen was besmet, zij vervoerden de lijken op wagens, die door pestlijders waren aangeraakt, gebruikten hun gereed schappen en deden hun was en vaat in dezelfde grachten, waarin ze zich wasten. Weer volgden er tientallen jaren van be scheiden welvaart. De pest was weer ver dwenen en met haar deden schoorvoetend bestrijdingsmiddelen haar intree. Ds. Ha venberg, die zware jaren in Rijssen had meegemaakt, werd in 1639 opgevolgd door Ds. M. Benthem. En deze grijze predikant was het nog gegeven, Rijssen tweemaal aan gevallen te zien door Munsterse troepen. Doch voordat de Munstermannen kwa men, hadden de Rijssene burgers nog een appeltje te schillen met een andere vijand en dat was het hoge water van de winter van 1652-'53. Artikel 32 van de stadsbrief werd dan in volle strengheid toegepast en dit artikel luidde: Dat iedere Rijssenaar van mei tot Sint Lambert (17 september) moest PARKGEBOIJW RIJSSEN Vrijdag en zaterdag de film „De familie Trapp in Amerika". Nadat wij in de film „De familie Trapp" kennis hebben gemaakt met Vader en Moeder en de zeven kinderen, die door hun frisse liederen al spoedig een grote naam verwerven en die wij hebben ver laten op het moment van toelating in Amerika, gaan wij dan in deze film met hen verder hun belevenissen in Amerika volgen. Zij proberen daar als „De zingende Fa milie Trapp" aan de kost te komen. Het ziet er echter naar uit, dat de theater agent Samish vergeefs veel geld in hen heeft gestoken. De famliie valt niet in de smaak bij de Amerikanen, ofschoon pater Wasner, die hen nog steeds vergezelt, van mening is, dat ze nog nooit zo mooi heb ben gezongen. Een oude nachtclubzangeres geeft de naam van een andere theateragent, die hen zeker zal helpen. Bij het voorzingen worden ze gehoord door Mrs. Hammersfield, de Oostenrijkse vrouw van een Amerikaanse miljonnair, die hen uitnodigt op een soiree bij haar thuis te zingen. Haar man schiet dan het geld voor dat ze nodig hebben om rekla- me te maken voor hun nieuwe tournee. Het duurt echter nog enige tijd, voordat zij succes hebben. Dit succes komt, wanneer zij op een avond zo vanuit de bus op het toneel moe ten komen, wegens tijdgebrek en zij dus in hun Dirnd'l-kleding voor het publiek staan. Maar dan stroomt het geld ook toe en zij kunnen zelfs een huis kopen in Ver mont. Als zij bezig zijn dit huis op te knappen, treft hun een nieuwe slag hun verblijfsvergunning is afgelopen en wordt niet meer verlengd. Zij worden op de trein gezet naar New York. Hier woont een reddende engel, Mr. Hammersfield, die gedaan weet te krij gen, dat zij verder in Amerika kunnen blijven. broer van Papa Oberholzer, die lang gele den van huis is weggelopen en waarvan niemand eigenlijk ooit meer iets heeft vernomen. Deze Alexander is geslaagd in het leven, maar in de benauwende fa miliekring ziet men hem en zijn knappe vrouw Induna als „circusvolk". Wanneer Anna van haar vader geen toestemming krijgt om het circus te be zoeken en niettemin toch haar zin wil doordrijven, wordt zij door haar vader opgesloten. En dit is nu precies de drup pel, die de emmer doet overlopen. Zij breekt uit! Haar besluit staat vast: ze wil weg, voor altijd. Naar het circus. Ze krijgt het niet gemakkelijk, maar als ze uiteindelijk de moeilijkheden weet te overwinnen en als de familie heeft ge merkt waartoe Anna in staat is, neemt men graag Robert in de familiekring op, ondanks zijn nederige afkomst. Alleeenoom Gustaaf trekt met het circus mee, ook hij heeft zijn bestem ming gevonden. Woensdag draait de film „De droom van een bakvis". Anna Oberholzer, een meisje van acht tien, heeft het niet gemakkelijk. O ze ker, ze kan alles hebben wat haar hartje begeert, want vader is niet alleen een ge acht ingezetene in de kleine stad waar zij woont, maar tevens heeft hij de zijnen een zekere welstand verschaft. Alleen...... Anna kan zich niet aanpassen aan die kleine, burgerlijke wereld vol conventies, die haar dreigen te verstikken. Ze wil le ven! Vrij zijn! Een eigen leven opbou wen! Noch van vader, noch van moeder kan zij daarbij steun verwachten, hoewel beiden even dol zijn op hun charmante dochter. Papa Oberholzer regeert en zijn wil is wet. Onvermijdelijk zal dit moeten leiden tot een uitbarsting. Die komt als er een circus in de stad arriveert waarvan de directeur zowaar Anna's oom is, een 1 SPAARBANK REKENING-COURANT EFFECTEN DEVIEZEN KREDIETEN VOORSCHOTTEN HYPOTHEKEN Vraagt inlichtingen bij de 53 HUTTENWAL 31 - RIJSSEN 1 zorgen dat men de waterkering in den Hagen op goede hoogte hield. Men zal allicht vragen: waarom de Regge niet genormali seerd; de haarspeldbochten er uit, zodat het water een beter verloop had. Neen, aan de loop der Regge mocht niet getornd wor den. De Regge was de kostelijke waterweg voor de stedekes Goor en Rijssen en het dorp Enter. Maar in de winter van 1652-'53 moest de waterkering in den Hagen niet al leen opgehoogd, maar ook dag en nacht be waakt worden. In de toren zaten ook dag en nacht de klokluiders gereed om bij een mogelijke overstroming de noodklok te lui den. Maar de winter week en het hoge wa ter ook. En de Rijssenaren klaarden het, hun stad voor watersnood te behoeden en in de stormnachten de Pelmolen overeind te houden. De mensen uit het veerhuis wa ren gevlucht, het hoge water had hen ver dreven. Maar het oude veerhuis w^s er nog tot voor een kleine dertig jaar geleden, toen ik het nog eens bezocht, met zijn vloer van veldkeien, mooi in blokken gelegd, met zwarte steentjes als repen er door; een hart van keien was er ook nog. Toen ik er de eerste maal kwam stond mij een jonge vrouw te woord. Later bezocht ik het nog eens en toen stond het leeg en was vreselijk gehavend. Een oud Rijssens monumentje is met het veerhuis verloren gegaan. Maar ik dwaal af. Pest, hongersnood en watersnood konden de Rijssenaren niet klein krijgen. Ook hadden ze moedig de wapens opgenomen in 1497 tegen de bannerheer van Wisch, die na de ondervonden heftige te genstand, Rijssen door zijn soldaten liet plunderen. Evenwel versloegen de burgers in 1515 de zwarte hoop. En kregen in 1517 lelijk op hun falie van hertog Karei van Eg- mond van Gelder, terwijl ze in 1522 Hendrik van Saltsburgh de poorten van Rijssen uit joegen. Deze kwam echter met troepenver sterking terug en toen ging het er in Rijssen van, van dikhout zaagt men planken. Men kan dit allemaal nu achteraf wel smakelijk vertellen, maar geloof maar, dat al deze anvallen gepaard gingen met bloed en tra nen. Bloed, omdat in iedere strijd telkens mannen vielen, vader, zoons of broers. Want moto maakt ons niets wijs, waar gehakt wordt vallen spaanders. En dan het plun deren en branden. Hoe menige traan zal er in die tijd vergoten zijn over de roof of ver nietiging van meubelstukken en huisraad, waaraan dierbare herinneringen verbonden waren. Maar we moeten verder. Andermaal moei de Rijssense manschap in het geweer ko men. Het was in 1665. Van de kant van Enter waren vreemde troepen gezien en men verkeerde niet lang in het onzekere. Berend de Koodeef was in aantocht. Dit veroorzaak te in Rijssen grote consternatie. Grote con sternatie bij de hervormden. Grote verwach ting bij de toen achteraf wonende rooms- gezinden. Maar vijand is vijand! En eensge zind kwam de Rijssense burgerij in het ge weer. En het was Berend de Snieder, een ten dele gebrekkig man, maar rap van'tong en in de ure des gevaars moedig als een leeuw en niet van enige strategische kennis ontbloot. Op zijn bevel grepen de Rijssena ren naar bijlen en messen, naar mestvor ken en gaffels, maar bovenal naar het ge weer en in de Enterstraat kropen de man nen met hun geweren op de hooizolders en schoven de pannen op. Zij waarschuwden met, maar vuurden drie-, viermaal snel ach ter elkaar toen de krijgsknechten van Ber nard van Galen te opdringerig werden. De mannen op de hooizolders hadden assisten ten, die hun geweren laadden en zo volgde het ene salvo op het andere. En Berend de Snieder, aldus gedekt, ging manmoedig tot de aanval over en zijn mannen klaarden het, Munster werd teruggedreven. Dat toch heel Overijssel bezet werd, Rijssen incluis, heeft aan de burgerij van Rijssen niet gelegen. Wij len de heer G. van Wijngaarden heeft mij Doar zit ze met mekoar biej 'n scheerbaas, Ze zeent neet drok, ze hebt de tied, Ze zit hier good en och de vrówleu Dee weet ze wal ees géne kwiet. Ze stopt nog meer ees wier ne piepe Of nemt een pruumke proemtabak, Ze kiekt ees efkes in de kraante, Ze zit hier ech op eur gemak. Ze könt hier efkes röstig kuiern En doar is aaltied nieje stof, Ze hëbt het oawer de fasaante Dee eier lè biej Jan in 'n hof. Wat mén iej, doar biej Jan en Geese, Geleuw iej det dan ook Get jan, Joa, 'k heb de eier zelf ezeene, Non, ik dénk doar het minne van. 't Geet oawer doewn, de jach de kniene, Den hoond van Graads den neet wil vrètn, 't Geet oawer 't zeeknhoes, koarke, domies Neet veule wat ter wodt vergètn. Dieks mut neet bes wén, zeg ter eene, Want 'n dokter kump ter ieder bod, Het zol miej eerlke neet verwoondern As det ne operasie wodt. Beernd hef wier las van zinne rugge, Hee kan neet op of dale non, Zee, zo zeg Jans, en zinne vrowwe Dee zêi miej det te good wier kon. En zo weet 'n een nog meer as 'n aander, Ze hebt oawer 'n gemeenteroad, De politiek, de nieje huze, Woer at ze al neet oawer proat. Zo zeent dan ook heel veule niejkes Dee awwe daagleks hört beweern, De allerwoonderlekste preütjes, De meeste tied verteeld op 't schèèrn. Rijssen. J. ROZENDOM. destijds een overlevering verteld, dat was in 1931. En die vond ik zo merkwaardig, dat ik haar opschreef, zoals ik van mijn elfdè jaar alle merkwaardigheden noteerde, die op de historie van Twente betrekking heb ben. Een Munsters kapitein, die van de stad Rijssen souve garde (vrijgeleide) gekregen had, en daarvoor de verplichting op zich had genomen, namens zijn heer, om Rijssen voor invallen te vrijwaren, pleegde verraad. De kapitein deed zich aanvankelijk als een zeer beschaafd en innemend mens voor. Daarbij hing hij de brave Hendrik uit, zodat de Rijs senaren 'hem als een vriend beschouwden. Ook de jonge meisjes waren van de knappe kapitein weg. Maar de bovengenoemde Be rend de Snieder vertrouwde de Pruis niet. Jongs, zei Berend, hoalt um in de gate, hee leg oew de eiere in de netten! Deze woorden brachten de man in grote moeilijkheden, men keerde zich tegen hem. Maar Berend zou gelijk krijgen. Men had te doen met een ge mene spion. Later zullen wij er meer van vertellen, ons artikel zou anders te lang worden. Maar in ieder geval: het woedende volk gooide de kapitein in de Munsterse kolk. Of de kolk daaraan zijn naam te dan ken heeft weten wij niet. VAN COEVERDEN. WOONHUIS INGEZET Ten overstaan van Mr. K. D. Schönfeld Wichers, waarnemende het vacante kan toor van notaris L. Bernard, werd in ho tel „De Kroon" ingezet het woonhuis Boomkamp 10a van de heer Joh. Gerrit sen. Het huis werd ingezet door de heer M. Mensink te Rijssen op f 19.000,-. Geboren: Wichertje, dv M. Kanis en W. D. van Dijk, Molenstraat 44 Hendri- kus, zv J. Paalman en B. van der Stouw, Prins Fred. Hendrikstraat 14 Herman- nus Gerhardus, zv H. J. Blokvoord en A. M. J. Loonink, Ligtenbergerdijk 32 Gerrit Johannes, zv W. Janssen en A. Reuvers, Graaf Ottostraat 37 Fredrika Maria, dv J. H. Nijkamp en J. Elfers, Nassaustraat 39, Gradus, zv G. W. Koster en R. de Vries, Graaf Adolfstraat 8. Ondertrouwd: Gerrit Nevenzei, 24 j„ Wierden, Kruissteenweg 138 en Dina Nieuwenhuis, 23 j., Rijssen, Holterstraat- weg 60 Johan Pijffers, 27 j„ Rijssen, Koninginneweg 17 en Wilhelmina Rozen- dom, 24 j„ Rijssen, Markeloseweg 89 Gerrit Slokker, 26 j., Huizen, Magdaleen- weg 4, en Willemina Nijkamp, 21 j., Rijs sen, Tabaksgaarden 12. Gehuwd: Gerrit Jan Baan, 26 j„ en Hendrika Egbertdina Rotman, 28 j., Rijs sen, Esstraat 120 Hendrik Jan Leusink, 23 j„ en Janna Baan, 21 Rijssen, Holter- straatweg 11 Berend Jan Hendertink, 25 j., en Jacoba Stegeman, 24 j., Rijssen, Weth. H. H. Korteboslaan 91. Overleden: Maria Alberdina Paalman, 71 j., ev A. J. ten Brinke, Elsenerstraat 34 Aaltje Eikenaar, 55 j„ ev G. Fran sen, Enterstraat 47. P.V. „DE ZWALUW". De Postduivenvereniging „De Zwaluw" nam deel aan een wedvlucht vanaf Orleans (Pluimersvlucht). De duiven werden gelost om 6.30 uur met Z.W. wind. Winnaar werd de heer F. Dommerholt, de 2e, 3e en 4e prijs werd gewonnen door de heer F. J. Temmink, 5 Poortman, 6 Geuznedam, 7 Struik, 8 Haeke, 9 Ziekman en 10 Dommerholt. OVERGEPLAATST. De wachtmeester Spit van de Rijkspolitie werd overgeplaatst van Beek en Donk naar Rijssen. A.s. maandagavond zullen, de orgelconcer ten van de bekende Haagse organist Feike Asma, welke reeds enkele jaren achtereen plaats vinden in het kerkgebouw van de Vrije Evangelische Gemeente weer een aanvang nemen. Ook dit zomerseizoen zal er om de veertien dagen voor de orgelmuziekliefheb bers dus weer wat te genieten zijn. Deze con certen zullen, in verband met andere avon den, waaop in Nijverdal iets te doen zal zijn, gehouden worden op maandagavonden, zodat men elkaar niet in de wielen rijdt. Zoals bekend is, worden in het zomerseizoen op dinsdagavond concerten gegeven in het park aan de Grotestraat, Op woensdagavonden zijn vanaf 1 juli in het openluchttheater to neelvoorstellingen van de Chr. Toneelvereni ging „V.I.O.S.". Op donderdag zullen open luchtsamenkomsten gehouden worden, uit gaande van de plaatselijke kerken en het Le ger des Heils, vanaf 2 juli. Zodoende is er dus wel enige afwisseling gedurende deze zomermaanden. Gaarne wekken wij onze lezers op om eens een orgelconcert bij te wonen. Men heeft er geen spijt van. Ook raden wij U aan om uw gasten op deze orgelconcerten, die een po pulair karakter dragen, te attenderen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1959 | | pagina 1