Rijssense oudheden* eemarfó RAAD RUSSEN Twente Troef verwacht dit jaar minstens 75.000 bezoekers SPARTA, LOCOMOTIEF en SOLEX BROMFIETSEN GARAGE J. PAS INGEZONDEN VOETBAL REDIKBEURTEN t NUTSSPAARBANK Denk aan de jonge vogels Programma met o.a. De Zaaiers en de Skymasters BOSBRAND VOETBALWEDSTRIJD UITSTAPJE AANRIJDING TURNDEMON STRATIE Brandweer rukte 3 keer uit IN DIVERSE SOORTEN ZIET ONZE ETALAGE HAARSTRAAT 105 RIJSSEN WEDVLUCHTEN TOCHT BEJAARDEN PUZZELRIT MOEDERMIDDAG WIE ADVERTEERT VERKOOPT WIE NIET ADVERTEERT WORDT VERGETEN! (Vervolg) De Voorzitter maakte een einde aan deze discussie door het voorstel terug te nemen; er zal een nader voorstel hierover in een volgende vergadering komen. Het volgende voorstel, dat in behandeling werd genomen, was van groot belang voor een aantal bewoners van de streek Middel- dijk en Middelveen, die aansluiting aan het waterleidingnet hadden verzocht. Dit gebied behoort tot het z.g. super onrendabele ge bied. B. en w. stelden voor de belangheb benden tegemoet te komen in de extra aan- slumngskosten ten bedrage van 75 in het extra watergeld, dat zij zouden moeten be talen. De heer Otten was een voorstander van het voorstel en adviseerde b. en w. te onderzoe ken in hoeverre nog meer Rijssenaren In super onrendabele gebieden onder deze re geling zouden kunnen vallen. De heer Otten zou het onbillijk vinden, dat „als wij het Rijk voor zijn, straks de subsidie zal worden ingetokken". (Het ligt in de bedoeling van de regering om in de kosten van voorziening in de super onreh- dabeie gebieden subsidie te verrenen, maar dat hangt nog (enige jaren?) in de lucht). De Voorzitter deelde de vrees van de heer Otten niet. De heer Leusink: Er zijn mensen in dit gebied, die geweigerd hebben een aansluiting te accepteren. Hoe gaat dat als de leiding er ligt? De Voorzitter: Dan zullen deze mensen niet minder kunnen betalen dan diegenen, die wel voorstander van aansluiting zijn. Voorts zei de heer Leusuik van mening te zijn, dat de informaties ten aanzien van de toekomstige rijksregeling voor super on rendabele gebieden en de positie van de ge meenten ten aanzien hiervan misschien beter met bij de Waterleiding Maatscnappij Over ijssel konden worden gedaan. Moeten we, zo vroeg spr. zich af, dit niet „hogerop" zoe ken? De Voorzitter antwoordde, dat hij van mening was, dat de W.M.O. een van de meest voortvarende bedrijven uit den lande kon worden genoemd. Daar is men van mening, dat de gemeenten, die voortvarend zijn, met het kind van de rekening zullen worden. En het is nu eenmaal zo dat wij de mensen geen jaar of 5 kunnen laten wachten. Het voorstel werd overigens zonder hoof delijke stemming aangenomen. Een punt, waarover ook bijzonder lang werd gediscussieerd was het voostel van b. en w., afwijzend te beschikken op het ver zoek van de heer D. ter Harmsel om toe stemming tot de bouw van een woonhuis aan het verbindingsweggetje tussen Hange- rad en Oosterhofweg met een inhoud van 300 m3. Volgens het uitbreidingsplan mogen aan dit weggetje woningen worden gebouwd met een innoud van 350 m3, en b. en w. zijn van mening, dat de eis van 350 m3 gehandhaafd dient te blijven. Hierover ontspon zich een uitgebreide dis cussie. Meerdere raadsleden waren van mening, dat het verzoek niet kon worden ingewil ligd, alvorens de bebouwingsvoorschriften te wijzigen. Omtrent de „geschiedenis", aan dit ver zoek verbonden, deelde wethouder Goosen mede, dat gebleken is, dat de heer Ter Harmsel uit woorden, door de wethouder ge bruikt, de conclusie getrokken had, dat de bouw zou zijn toegestaan. De heer Haase wilde, zoals hij zei, de be bouwingsvoorschriften wel wijzigen, evenals de heer Kamphuis, die gaarne de particuliere bouw bevorderd wilde zien. De heer Leusink was bereid het voorstel van b. en w. te ondersteunen, hoewel spr. ook bereid was te zijner tijd de bebouwings voorschriften te wijzigen, doch niet alleen voor deze omgeving, maar ook op meerdere plaatsen in de gemeente. Besloten werd tot aankoop van percelen grond van G. H. Eeftink,en van A. ter Harmsel, ;en tot verkoop van bouwterreinen aan J. Rozendom, aan D. Beldman en aan J. Ligtenberg. Aan de agenda was nog toegevoegd een voorstel van b. en w. tot aankoop van een perceel grond met opstallen van de Gebr. Agteresch aan de Holterstraatweg voor de prijs van f 12.per m2 en f 2.000 voor de oude opstallen. Dit voorstel werd in geheime vergadering behandeld. Na heropening deelde de heer Otten mede, dat hij slechts schoorvoetend voorstander van dit voorstel kon zijn. Op grond van de verbetering van de verkeerssituatie kon de heer Otten zich met het voorstel verenigen, „al wil dit voor mij niet zeggen, dat de grond daar in de buurt dezelfde waarde zal hebben". De heer Hodes meende, dat meerdere raadsleden die mening waren toegedaan. De aankoopcommissie vond dit een prachtig punt, daar is rekening mee gehouden. De heer Otten opende de rondvraag door te informeren naar de reden, waarom ver schillende schilders, die voor de gemeente hadden gewerkt, zolang .op hun geld moes ten wachten. Dat is geen reclame voor dë gemeente, aldus spr., als het omgekeerd is moeten de mensen ook betalen. De Voorzitter antwoordde nota van de vraag te hebben genomen en zegde toe edfh onderzoek ten aanzien hiervan in te stellen. De heer Lcusink informteerde naar de voorgenomen verbetering op de Wierdense- straat. De woning Wierdensestraat 45 is sti wel afgebroken, maar ik heb gehoord, aldüs de heer Leusink, dat de gemeente het plan niet kan realiseren, omdat geen uitmonding zou zijn toegestaan. De Voorzitter ontzenuwde dit gerucht, het plan een weg over het terrein aan te leg gen is goedgkeurd, het plan ligt nog Lij waterstaat. Zo gauw als dat mogelijk is, drong de heer Leusink aan, deze straat aanleggen. Gedurende de maand mei werd bij het bijkantoor Rijssen van de Nutsspaartoank Almelo ingelegd f 134.320,40 en terugbe taald een bedrag van f 114.704,59. In deze maand werden 47 nieuwe spaar rekeningen geopend. Denk aan de jonge vogels! Houdt uw kat vast, nu er jonge vogels door de tuinen en velden hippen. Er zijn te weinig vogels, vooral om insekten weg te vangen. In onze tuin vangt één vogel elke dag massa's insekten, maar we zouden tien vogels nodig hebben om alles te vangen. Het is zeker niet overdreven, wanneer wij de verwachting uitspreken dat dit jaar 75.000 bezoekers de hoofdingang passeren van de tentoonstelling „Twente Troef', die op dinsdag 16 juni zal worden geopend, zo sprak de promotor H. Eshuis deze week tijdens de drukbezochte pers conferentie. Door deelnemende bedrijven zijn n.l. vele duizenden kaarten in voor verkoop gekomen ten behoeve van de werknemers en de cliënten. De T.T.T. wordt inderdaad nog grootser dan vorig jaar. Het succes van 1958 heeft velen, zowel bezoekers als standhouders, aanleiding gegeven om er bij het comité op aan te dringen de organisatie opnieuw ter hand te nemen. De gelegenheid daar toe bood zich aan. En gezien de enorme belangstelling van de vorige keer, alsme de de gewettigde verwachting van nog meer publiek, werd besloten de expositie dit jaar gedurende vijf dagen open te stellen. VERBETERINGEN Al doende leert men. Daarom zijn er ook bij de organisatie van dit jaar weer diverse verbeteringen aangebracht ten behoeve van publiek en exposanten. Het aantal inschrijvingen is dermate groot Zondagmorgen werd de Rijssense brand weer gealarmeerd voor een bosbrand, uit gebroken op de Biesterij. De brandweer, die wederom in recordtijd op het terrein van de brand aanwezig was, kon het ge vaar van uitbreiding in de kiem smoren. Typisch was het feit, dat de brand uit brak in de onmiddellijke nabijheid van de plaats, waar ook korte tijd geleden brand was geconstateerd. Door de oplet tendheid van het personeel van de brand- uitkijkpost nabij hotel „Rijssenberg" kon deze brand tot een onbetekenende beperkt blijven. Volgende week zaterdag zal er een voet balwedstrijd gespeeld worden door een combinatie van de vier plaatselijke voet balverenigingen. Deze wedstrijd zal ge speeld worden op het terrein van „Rijssen Vooruit" aan de Wierdensestraat. De baten van deze wedstrijd zullen ten goede komen van de vereniging van Rijs sense Oudstrijders. De wedstrijd zal waar schijnlijk om 4.30 uur beginnen. De op stelling van de elftallen zal nog nader be kend worden gemaakt. De leden van de Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging „Notter-Zuna en Rijs sen" maakten woensdag een uitstapje, waarbij de tocht voerde naar Rotterdam, waar het grote gezelschap gast was van het Centraal Bureau. Men werd ontvan gen door de heren Boeijenga, Bijl en Hoeds. Er werd een uiteenzetting gegeven van het doel van het CB en er werd een overzicht gegeven van de exploitatie. Men maakte een rondrit door Rotter dam en bezocht in Den Haag o.a. Maduro- dam. Toen de heer H. uit Zuna zaterdagavond ter hoogte van het kantoor van de Boe renbond Notter plotseling de weg over stak, kon de heer N. uit Rijssen, die uit de richting Wierden kwam, niet voorko men, dat H. werd aangereden. Het slachtoffer was ernstig gewond en werd op advies van dokter Oosthoek Jr. naar een ziekenhuis in Almelo en later naar Enschede vervoerd. De gymnastiekvereniging DOS verzorg de in samenwerking met de gymnastiek vereniging „Nijverdal" een turndemon- stratie in het sanatorium te Hellendoorn. De prestaties van beide verenigingen, die over goede krachten beschikken, werden door de patiënten met veel bewondering gevolgd. Namens de geneesheren, zusters en patiënten werd aan het einde van de avond dank gebracht voor de bijzondere avond, die door de gymnasten was ver zorgd. De hoop werd uitgesproken, dat de ze demonstratie een volgend jaar zou worden herhaald. Gisteren werd de brandweer voor de derde keer in korte tijd gealarmeerd voor een brand uitgebroken op de Biesterij. Omdat zonder enige vermoedelijke of aanwijsbare oorzaak de brand werd ge constateerd op het zelfde terrein wordt het vermoeden uitgesproken, dat hier moedwil in het spel zou zijn. Dit getuigt dan toch wel van bijzon der weinig verantwoordelijkheidsgevoel. Zowel door de brandweer als door de poli tie is een uitgebreid onderzoek ingesteld, naar de mogelijke oorzaak, doch men heeft niets kunnen vinden. Omdat de brandweer betrekkelijk snel op het terrein van de brand aanwezig was kon het gevaar van uitbreiding wor den afgewend, hoewel het maar weinig had gescheeld, dat een groot perceel pen nen ook vlam had gevat. Dan zou het zeer kritiek zijn geworden. Mochten deze branden door baldadig heid zijn veroorzaakt, dan dienen de da ders er van overtuigd te zijn, dat als zij zouden worden gegrepen zeer ernstig zul len worden gestraft. er komen bedrijven uit het gehele land dat er inderdaad extra-voorzieningen moesten worden getroffen. Zo is er een groot, nieuw restaurant ingericht, waarin volledige lunches en di ners kunnen worden geserveerd. Door het gehele expositie-gebouw, dat acht hallen omvat, is een groot aantal buffetten ge projecteerd voor koude en warme dran ken. Het parkeerterrein is viermaal zo groot als vorig jaar. Er komt een zeer exclusief Weens restaurant, waarin het trio Bout Oets ge durende de gehele dag optreedt. De meest spectaculaire veranderingen treft men evenwel in de voormalige amusementshal, dat thans omgebouwd is tot een perfect amfitheater met enige duizenden vaste zitplaatsen. PROGRAMMA De avondprogramma's waarmee de enorme nationale expositie wordt omlijst, zijn van een uitzonderlijk formaat. Er komen slechts eerste klas artisten op het podium. De eerste avond treden op het orkest Jan Corduwener met 't Hawaiïen- orkest George de Fretes en De Spelbre kers. Woensdag 17 juni komt het volledig or kest De Zaaiers o.l.v. Jos Cleber met de Corita's en Joop de Knegt. Donderdag treedt op het orkest van Harry de Groot met de accordeonist Har ry Mooten als solist, het goochelduo De Stefani's en de vocalgroup de Hi-Fives. Op vrijdagavond begroet de T.T.T, het dansorkest de Skymasters o.l.v. Bep Ro- wold met zang van Karei van der Velden en Greet je Kauffeld. Op deze avond tre den tevens op de Wama's en de Drie Jack sons. De slotavond is geheel gereserveerd voor het befaamde orkest de Dutch Swing College Band. Tijdens alle avonden zijn er bijzondere verrassingen voor het pu bliek. Verder vindt men op de T.T.T. 1959 het grootste hammond-orgel van Nederland en het waterorgel, het laatste in een spe ciale hal. De wanden van het amuse mentstheater zijn versierd met fraaie te keningen van de Wierdense kunstschil der Joop Gierveld1. De T.T.T. zal in een zee van licht en kleur baden. De bezoekers zullen een eve nement beleven, zoals Oost-Nederland nog niet tevoren heeft beleefd. s De afdeling Twenthe van de Ned. Bond van Zaterdagvliegers organiseerde een wedvlucht vanaf Niederlahnstein. Inge zet werden 1257 duiven, die gelost wer den om 11.45 uur. Winnaar werd de heer W. Harbers te Enter, die de winnende vogel constateer de om 16.32.58. Een gedeelte van de uitslag luidt ver der: 1 W. Harbers, Enter; 2 J. Rreykes, Rijs sen; 3 P. Volkering, Almelo; 4 A. Lan- kamp, Rijssen; 5 J. Harmsen, Rijssen; 6 E. Bosch, Almelo; 7 W. Harbers, Enter; 8 H. J. Bouwhuis, Rijssen; 9 Gebr. Schui ling, Glanerbrug; 10 H. J. Evers, Ensche de; 11 H. H. Assink, Almelo; 12 W. Sikel- bein, Rijssen; 13 J. H. Nieuwenhuis, Al melo; 14 E. Osnabrugge, Glanerbrug; 15 J. Harmsen, Rijssen; 16 H. ten Hove, En ter; 17 J. Kreykes, Nijverdal; 18 E. Bosch, Almelo; 19 J. Bolkestein, Almelo; 20 Js. Harbers, Rijssen. Door de postduivenvereniging „Het Luchtvermaak" werd zaterdag j.l. deelge nomen aan een wedvlucht op Niederlahn stein met 589 vogels. De duiven werden gelost om 11.45 uur. Winnaar werd A. J. ter Steege, die zijn eerste duif binnen had om 16.39.11. Een gedeelte van de uitslag: 1 A. J. ter Steege; 2 H. Meeks; 3 A. Lankamp; 4 H. Voortman; 5 J. Harmsen; 6 G. Sprakel; 7 H. J. Bouwhuis; 8 W. Sikkelbein; 9 J. A. Tempelman; 10 J. Harmsen; 11 H. Prins; 12 H. Pieffers; 13 W. ter Harmsel; 14 J. L. Oosting; 15 G. H. ter Harmsel; 16 J. A. Tempelman; 17 W. van Brussel; 18 Js. Harbers; 19 J. Barg- boer; 20 H. Koster. Winnaar van de serie van 2 en 3 werd W. ter Harmsel. DE SCHOUT VAN RIJSSEN TIKTE VAN ZICH AF. In onze vaderlandse geschiedenisboekjes leest men wel van doortastende mannen, die een complete veldslag leverden met troe pen van de vijand. Zo iemand was Hendrik Helmich, de schout van Rijssen in het jaar 1631. Door een samenloop van omstandig heden kwam Hendrik Helmich voor eeuwig in het nieuws. Het was op 2 september 1631. De oorlog tegen Spanje was nog in volle gang, maar men had er zo geen erg in, want van het toen levende geslacht in Rijssen en verder in het gehele land had ooit iemand vrede gekend. De schout en vele Rijssenaren met hem gingen des morgens opgewekt naar Holten, sterk van plan om de zorgen van allen dag eens op zij te zetten en leutig ker mis te vieren. De goede man kon niet voor zien dat er die dag in Rijssen flink geknokt zou worden met Spaanse soldaten en dat hij daarin ferm zijn aandeel leveren zou. In Holten ontmoette hij zijn collega's, de schouten van Holten en Markelo. Ze dronken met elkaar een borrel en nog een, en kwamen in opgewekte stemming te verkeren. Toen de kermis op het hoogtepunt was, hoorde men in Holtens straten trommelslag. Wat was het geval? Een compagnie Rijnberckse soldaten was Twente binnengevallen, om de zwarte handel tegen te gaan. De Spaanse overheid had namelijk de handel met Deven ter en Zwolle verboden. Deze beide grote steden waren in Staatse handen en werden dus door de Spanjaarden, die Twente bezet hielden, als vijand beschouwd. Maar de koop lieden van Goor, Enter, Rijssen, Delden en Holten kenden waar het de handel betrof geen vijanden en bovendien werd er dik aan verdiend. Vooral het verhandelen en vervoe ren van eikenhout voor de scheepsbouw was een ware goudmijn. Nu gebeurde het dat de Spaanse troepen tussen Enter en Rijssen op de Regge een-en-twintig houtvlotten ont dekten, vervoerd door de schippers Roeters en Smeiink. De Spanjaarden wilden deze vlotten in beslag nemen, maar werden hier in gehinderd door de schippersknecht Lange Jan Mossendam, die de Spanjaarden met een bootshaak in het water sloeg. Op hun hulpgeroep kwam er hulp opdagen. Mossen- dam werd gegrepen en vijf Spanjaarden bon den hem om hem weg te brengen naar Rijn- berck, waar hij opgehangen zou worden. Maar Rijssenaren, die naar de Holter ker mis trokken, werden gewaarschuwd door de Enter schipper De Wilde, die de bevolking waarschuwde en zo kon het gebeuren, dat de Rijssenaar Harm de trom greep en alarm sloeg en zo kwam hij ook te Holten. De schout van Rijssen vroeg zijn stadgenoot, waarom hij de trom roerde. „Mienheer Schol- te!", riep de man „de Pruuss'n zint in Riessn, alns zit op zien gat!" Dit was aanleiding voor schout Helmich om het paard voor de sjees te spannen en in gezwinde draf naar Rijs- Het moment nadert weer, dat de voor bereidingen getroffen moeten worden voor het jaarlijkse uitstapje van onze Rijs sense bejaarden en wij delen het geachte publiek dan ook hierbij mede, dat wij volgende week een collecte zullen houden ter bestrijding van de onkosten van een dergelijke tocht. Wij hopen door Uw milde gaven in staat te zijn onze bejaarden weer een genoege- lijke middag te bezorgen. Het -Comité „Ouden van Dagen". sen te rijden. Toen zijn paard de Höfte af kwam draven en de Haarstraat inrende, her ademde het volk. Nu zou er recht gedaan worden. Op de Schild was het een flink gedrang en er stonden veel burgers, maar het aantal Spanjaarden was ook niet mis. De laatsten hadden er nog geen weet van, dat een troep Holtenaren en Rijssenaren van zeventig a tachtig man, door de Holte naren bewapend met mestgrepen, hooivor ken, koezen en bijlen, onder aanvoering van Lammegatsjan, op weg waren naar Eisen, en waar ze juist op het tijdstip, dat de schout in Rijssen terugkwam, een groep van de Rijn berckse troepen aan het afrossen waren onder afgrijselijke oorlogskreten. De Rijn- berckers namen de vlucht naar Rijssen en beklaagden zich op hoge toon bij de schout. Vooral hun aanvoerder maakte het bont en had een grote mond tegen de schout. Toen de laatste woedend riep: Keal, hooit 'n bek! Aans zakk'n oew dichte timmern!" greep de aanvoerder het geweer. Maar schout Hel mich was ook in de kracht van zijn leven, en had 'n borrel op. Hij greep de Rijnbercker het geweer af en sloeg het op diens hoofd aan stukken, zodat de kerel dertien dagen naderhand nog bloedde, sloeg nog twee an deren de deur uit en gaf bevel tot een alge mene aanval. De Rijssenaren en Holtenaren, die de schippers Roeters en Smeiink ontzet hadden, stormden de Elsenerstaat binnen en hier worden de Rijnberckse troepen totaal uit elkaar geslagen. De Elsenerstraat was meermalen het punt waar hevige gevechten werden geleverd tussen het volk van Rijssen en zijn vijanden. Uit het proces, dat uit deze wanordelijkheden voortvloeide, blijkt dat de Rijssenaren bij hun aanval op de Rijnbercker huurtroepen gebruik maakten van geweren, grepen, gaffels, koezen en stokken, en dat de delegatie, die bij de schout op bezoek was, de meeste klappen had gekregen. Natuurlijk liet de commandant van Rijnberck het er niet bij zitten. Hij achtte zich grof beledigd door de schout van Rijssen. Doch daar niemand zin had om de schout gevangen te nemen, nam men vier landbouwers uit het gericht van Rijssen, die aan de vechtpartij hadden deel genomen. D'e commandant van Rijnberck nodigde de schouten van Rijssen en Holten uit om over schadevergoeding te praten. Hij, Helmich, had voor circa honderd gulden ver slagen op de soldaat van Ulft, die hij behalve grote gaten in het hoofd, alle tanden had uitgeslagen. De schout van Holten heeft ge antwoord. De schout van Rijssen niet. De laatste verkeerde blijkbaar in de veronder stelling dat Rijssen van vijanden gezuiverd moest worden. En het mooiste was nog, dat nooit iemand Hendrik Helmich ter verant woording heeft geroepen. De drost van Twen te heeft de Rijssener schout de hand boven het hoofd gehouden. En de stad Rijssen heeft later de boete betaald, groot achthonderd rijksdaalders. En daags na de overwinning in Rijssen heeft men Lange Jan Mossendam opgehaald, de schippersknecht, die de eerste klap met de bootshaak had gegeven. De ba ron Everhard van Keppel was de geldschieter in deze zaak. Maar de tachtigjarige oorlog liep op zijn einde. Zeventien jaar zou het nog duren en dan was ons land voorgoed vrij. En de Spaanse krijgers hadden een afram meling, zoals de schout hun gaf, dubbel en dwars verdiend. Maar voorzover wij weten is Hendrik Helmich, indertijd schout van Rijssen, de enige gezagsdrager geweest in heel Twente, die de moed op kon brengen, om Spaans krijgsvolk zijn huis uit te slaan, zonder dat hem een haar gekrenkt werd. Wij zouden zeggen, vroede vaderen van Rijssen, als er nog een nieuwe straatnaam te ver geven is, als het tenminste nog niet gebeurd is, denk dan eens aan een Hendrik Helmich- straat. VAN COEVERDEN. Rijssen Vooruit (ZM) won op over tuigende wijze. De talrijke toeschouwers, die zaterdag middag getuige waren van de beslissings wedstrijd RV (ZM)-Kloosterhaar, hebben zich met stijgende verbazing afgevraagd, hoe dit RV-team op de laatste plaats ver zeild is kunnen raken. En terecht, want deze RV-elf, die za terdag (geladen) het veld betraden, heb ben van de eerste tot de laatste minuut gestreden voor wat ze waard waren. De onverdiende 32 nederlaag van ongeveer twee maanden terug, tegen deze zelfde ploeg, was er ongetwijfeld debet aan, dat de RV-ers hun tegenstanders dit keer geen enkele kans tot spelen lieten. Integendeel, met fris open spel, opge bouwd vanuit de achterhoede, waar het backstel Rutterkamp en Reterink en vooral stopper Ruiterkamp uitstekend voetbal liet zien, werden de tegenstan ders uit Kloosterhaar volkomen over klast. Eindelijk bleek ook de RV-voorhoede weer haar schot te hebben teruggevonden en door praktisch iedere verdedigingsfout van Fidom c.s. uit te buiten, scoorde men deze middag niet minder dan vijf doel punten. Dez doelpunten werden ge scoord door linksbuiten Schreurs (weer uitstekend op dreef), midvoor Rutter kamp door een van de lat terugspringende bal en door rechtsbuiten Ter Harmsel. Door deze 50 overwinning blijft RV (ZM) in de 4e klasse, waarmee wij haar vanaf deze plaats van harte gelukwensen. De stand is: RV (ZM) 2—3 Sportlust 11 Kloosterhaar 10 Op de maandag j.l. te Rijssen gehou den veemarkt waren aangevoerd: 1215 stuks vee, runderen 106, varkens 1109. Prijzen: 30 vette koeien, eerste kwali teit van f 3,- tot f 3,50 per kg slachtge- wicht; 55 melk- en kalfkoeien van f 1000,- tot f 1150,- per stuk; 13 pinken van f600,- tot f 750,- per stuk; 3 graskalveren van f 350,- tot f 600,- per stuk; 5 nuchtere kal veren van f 50,- tot f 65,- per stuk; 24 drachtige zeugen van f 325,- tot f 400,- per stuk; 21 loopvarkens van f 85,- tot f 110,- per stuk; 1064 biggen van f 58,- tot f 70,- per stuk. Overzicht handel: Vette koeien en stieren, gebruiksvee, nuchtere kalveren, varkens en biggen, pinken en kalveren; Handel kalm, prijzen gelijk. De bromfietsclub „Op Pad" organiseert woensdag 10 juni een puzzlerit, waarvan de start zal plaats hebben om 19.30 uur vanaf café Smit (Enterweg). In de cantine van de jongensnijver heidsschool werd een moedermiddag ge houden van de chr. lagere landbouwhuis- houdschool. De directrice Mej. Aalderink gaf een uiteenzetting over de stand van zaken op de school en mevr. Brouwer belichtte de mogelijkheid, die het landbouwhuishoud- onderwijs in zich heeft. Ter verduidelij king van het gesprokene werd een film strip vertoond. Na de pauze vertelde Mevr. Rustveld, over het Kleuterhuis te Petten. De be langstelling voor de middag was groot. Ned. Herv. Gem. Grote Kerk 9.30 uur Ds. van Tuyl, 15 uur Ds. Vergunst. Westerkerk 9.30 uur Ds. Vergunst, 15 uur Ds. van Tuyl. Elzen 10.30 uur Ds. Vergunst. Notter 19.45 uur Ds. van Tuyl. Geref. Gem. Noorderkerk 9.30 en 19 uur Ds. Blok, 15 uur leesdienst. Geref. Kerk Boomkamp 9.30 en 15 uur Ds. Brinkman. Oud Geref. Gem. Bevervoorde 9.30, 14.30 en 19 uur leesdienst. Oud Geref. Germ Walkerk 9.30 en 15 uur leesdienst. Geref. Gem. in Nederland. Eschkerk. 9.30, 14.30 en 18 uur leesdienst. Ned. Protestantenbond, afd. Rijssen 10.45 uur Dr. J. W. Samberg uit Delden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1959 | | pagina 2