Raad Rijssen Vreemd geld en reischéqees f f I Coop. Boerenleen- j bank Hotter i BURGERLIJKE STANK FIL M N I E UWS ln blijverivachtiiMj Kollekte vuur oonze Ooln van Dage Voorjaarsinspectie FokverenigingRijssen en omstreken* VRIJDAG 5 JUNI 1959 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 per kwartaal, voor post-abonnees 1.25 per kwartaal. Zakenreis? WATMÏtNh^ÓT'm/ukt jTÓÏÏÈjTf Sportclub EnschedeF.C. Santos Wedvlucht „De Zwaluw" VAN DER STOUW voor vulpennen! Oriënteringsrit „Op Pad" Jaargang 37. No. 22. WEEKBLAD VOOR BUSSEN Administratie en Redactie: Enterstraat 10, Rijssen. Telef. 2303 (05480) Hadden de Rijssense raadsvergaderingen de laatste maanden een opvallend vlot ver loop, dinsdagavond werden de discussies over een aantal onderwerpen (naar de inzichten van de raadsleden van een grote importan tie) zodanig gerekt, dat er weer sprake was van een ouderwetse'' raadsvergadering. De vergadering nam een aanvang met een stemming over 2 (subsidie) punten, waar over de stemmen tijdens de begrotingsver gadering waren gestaakt, n.l. een voorstel van de meerderheid van b. en w. tot het verstrekken van een subsidie van f 500. aan het Overijssels Philharmonisch Orkest en van een van f 50.aan 'het R.K. Streek- centrum „Het Witte Huis" te Borne. Beide voorstellen werden met dezelfde stemmenverhoudingen, 8 voor en 7 tegen, geaccepteerd. Tegen stemden alle 6 leden van de S.G.P.- fractie en de heer Ter Avest. Het voorstel van b. en w. tot onttrekking aan het openbaar verkeer van een zandweg in de omgeving van de Ligtenbergerweg (Dreijerink) werd aangenomen, evenals de voorstellen tot onbewoonbaarverklaring van de panden Nijverdalseweg 102 en Holter- straatweg 57. Bij het voorstel tot het verlenen van medewerking voor het aanbrengen van een naadloze vloerbedekking in een der lokalen van de bijzondere kleuterschool aan de Ro- zengaarde stelde de heer Otten de vraag, waarom „een firma van elders moest komen om dezr...vloerbedekking te leggen". Hierdoor kan het bedrag dat er voor benodigd is, misschien nog wel hoger worden, meende spreker. De Burgemeester dacht, dat dit misschien een speciale firma was, die deze vloerbedek king leverde, maar zegde toe deze kwestie met het schoolbestuur „door te praten". Bij het voorstel van b. en w. tot het ver lenen van subsidie aan de jeugddrumband Irene roerden de meeste raadsleden de trom, waarbij uiteenlopende geluiden werden ge produceerd. De heer Otten gaf het sein van aanvang van het debat door te zeggen, dat hij, hoe wel spr. het voorstel acceptabel vond, zich afvroeg, of de genj(eente Rijssen niet te royaal met de diverse subsidies was, zodat de subsidienota te hoog zou worden. Spreker vroeg of het mogelijk was, dat een overzicht zou kunnen worden verkregen van de subsidiëring in andere (omliggende) gemeenten. Wethouder Scholman gaf hierop een uit gebreid antwoord: Spr. erkende het feit, dat de subsidies langzamerhand aan de hoge kant kwamen te liggen, maar een overzicht, zoals de heer Otten zich dat voorstelde, uit andere gemeenten had, naar sprekers mening weinig waarde. Dat kan geheel uiteenlopen. Bepa lend daartoe is het culturele leven dn de betrekkelijke plaatsen en de wijze, waarop de raad hiertegenover staat, In geval het cultureel leven op een hoog peil staat en de gemeente heeft daarvoor grote belang stelling, zal de steun heel anders uitvallen dan in een gemeente, waarop het culturele leven niet zo'n grote plaats inneemt en de raad zich daarvoor minder interesseert. Spr. had geen bezwaar hier en daar eens een licht op te steken. Dat zal dan moeten gebeuren in plaatsen van gelijke omvang van Rijssen. In grotere steden als Almelo, Hengelo en Enschede, werden ook procentueel veel ho gere subsidies gegeven, daarvan was wet houder Scholman overtuigd. De heer Pluimers verbaasde velen met de opmerking, dat hij tegen het voorstel was van b. en w„ maar toen hij zei, dat hij van mening was, dat de subsidie hoger moest zijn, werd zijn standpunt eerst duidelijk. De Voorzitter vroeg of meerdere raadsle den de mening van de heer Pluimers deel den, maar daarop kwamen niet vele reacties. De heer Jansen, zo bleek uit zijn verkla- ring, wilde ook verder gaan met de subsi diëring. Dit raadslid was van mening, dat alle leden in de berekening van de subsidie voor alle landen kunnen bij onze bank worden aangevraagd. Naast KOSTBARE DEVIEZEN verstrekken wij gaarne KOSTELOZE ADVIEZEN! Wendt U voor alle bankzaken tot de RIJSSEN HUTTENWAL 31 betrokken moesten worden, ook de aanko mende, waarvoor toch ook belangrijke on kosten moeten worden gemaakt, aleer men naar buiten kan optreden. De aanschaffing van instrumenten enz. brengt toch steeds een hoge investering mee, aldus de heer Jansen. „Dat valt mee", gaf de heer Smeijers ten antwoord, ,de aankomende drummers oefe nen een hele tijd op plankjes" en dat leek spr. niet zo duur. De heer Leusink zag een moeilijkheid als de asprant-leden in de subsidiëring werden betrokken. Wie controleert of men lid is, de stabiliteit is in een vereniging van volwas senen groter dan in deze groep, meende hij. De heer Leusink zette zijn betoog voort door te zeggen, dat de opmerking van de' heer Pluimers (hogere subsidie) weliswaar sympathiek klonk, maar dat men gezocht heeft naar een „modus" en men heeft voor gesteld een vergelijking te treffen met de subsidiëring van zangklassen. De heer Pluimers is van mening, dat dit niet juist is, de exploitatie van de drumband ligt belangrijk hoger dan die van een zang klas (o.a. aanschaffing van instrumenten). De heer Leusink: Men weet dat. Men kan de vereniging wel groots opzetten, maar dan kan men ook zoeken naar grotere bijdragen van belanghebbenden zelf. De heer Scholman wist nog niet zeker of de drumband duurder van opzet was dan een zangklas, die een dirigent moest heb ben, zaalhuur moest opbrengen, enz. Overigens zei spr., dat de arbeid van de leiders van de band wortd gesteund in de verwachting, dat ook van partculiere zijde steun zal kunnen worden gevonden. Blijkt e/Sn volgend jaar dat de cijfers van de vereniging van dien aard zijn, dat men tot een heel andere begroting komt, dan kan de subsidie worden gewijzigd. Het kwam spr. voor, dat het voorstel geaccepteerd kon worden en dat bij de begroting van 1960 deze kwestie opnieuw zou kunnen worden „be keken". Ondanks dat de heer Pluimers nog eens aandrong op het verlenen van een hogere subsidie, werd het voorstel van b. en w. aan genomen, zodat de drumband over 1959 een subsidie krijgt gelijk aan het exploitatie tekort, echter tot een maximum van 50 van de eigen inkomsten en voor zover dit niet meer zal bedragen dan f6.— per leer ling. De heer Hodes deed een hartstochtelijk pleidooi om de subsidie aan de Nederlandse vereniging tot Rheumatiekbestrijding on danks het afwijzend voorstel van b. en w. toch toe te wijzen. Deze vereniging verricht veel en goed werk tot bestrijding van de gevreesde rheu- matiek, aldus spr., die van mening was dat het gevraagde moest worden verleend. Een vorige keer had de heer Hodes, bij hetzelfde afwijzende voorstel van b. en w. (op grond van het feit, dat aan de pro vinciale vereniging tot rheumatiekbestrij ding een subsidie werd verleend) verzocht te informeren naar de werkzaamheden van beide verenigingen. De Voorzitter meende, dat Rijssen kon vol staan met de subsidie aan de provinciale vereniging, die meer regionaal werkt. De heer Leusink wilde de heer Hodes steu nen waar deze van mening was, dat de rheuma, die ook door spr. een gevreesde ziekte werd genoemd, te weinig werd ge-* steund. Spr. zag echter niet in, waarom beide verenigingen, werkzaam op hetzelfde ter rein, een subsidie moest worden verstrekt. De heer Jansen informeerde naar de on derlinge verhouding tussen de landelijke en provinciale vereniging, waarop wethouder Scholman antwoordde, van mening te zijn, dat er waarschijnlijk wel samenwerking zou zijn, maar spr. zou het juister achten als de werkzaamheden gecoördineerd zouden wor den, zodat met één subsidie kon worden volstaan. De heer Hodes: De landelijke vereniging kan bepaalde activiteiten ondernemen (we tenschappelijk onderzoek), die proviciaal te duur zijn. We geven subsidies aan zangver enigingen, drumbands enz. en spr. wilde „spontaan!' voorstellen ook de landelijke vereniging te steunen. Wethouder Scholman herinnerde aan de behandeling van het verzoek in de culturele commissie, toen de leden hiervan een slui tende begroting voor ogen zweefde. Men wilde zuinigheid betrachten. Spr. voelde wel iets voor de zienswijze van de heer Hodes, maar stelde voor deze kwestie bij de begro ting voor 1960 opnieuw in behandeling te nemen, na geïnformeerd te hebben welke vereniging de meest efficiente is- en dan steun te verlenen aan beide of aan één van beide verenigingen. De heer Hodes bleef aanhouden: Als het om een kolossaal bedrag ging, maar 't gaat slechts om f140.(1 cent per inwoner). De leden van de culturele commissie heeft de begrotingsangst destijds misschien te veel parten gespeeld, aldus spr. De heer Leusink: Het is moeilijk hiertegen te stemmen. De Voorzitter adviseerde het voorstel aan te houden en te informeren naar de relatie tussen beide verenigingen, waarmede de raad accoord ging. Toen het voorstel van b. en w. tot bepaling van de plaats voor een centraal magazijn aan de orde kwam, roerden bijna alle raads leden zich geducht; het bleek, dat verschil lende raadsleden een heel ander standpunt innamen- dan het college van b. en w. en dit werd met alle duidelijkheid naar voren gebracht. De bedoeling van b. en w. was, de raad een uitspraak te laten doen om in principe te bepalen dat een opslagplaats voor het ge meentelijk energiebedrijf en het bedrijf ge meentewerken zou worden aangelegd op het terrein bij de voormalige gasfabriek. B. en w. zijn van mening, dat het economi scher is, dat de magazijnen van de beide gemeentelijke bedrijven zouden worden sa mengevoegd en men was van oordeel, dat Advertenties 10 ct. per m.m. Bij contract korting. Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur. Woensdag de kleurenfilm „SANTA LUCIA" in het Parkgebouw. Dat een film met een beroemde zanger in het middelpunt niet altijd een traditio nele zangfilm behoeft te zijn, bewijst „Santa Lucia". Ofschoon Vico Torriani het mannelijk middelpunt is, ofschoon hij zijn mooiste liederen o.a. „Arrivederci Ro ma" zingt, is de handeling niet op de zang gebaseerd. De muziek is slechts het toneelmatige bestanddeel, dat echter niet overheersend is. Precies beschouwd is Zo heet dit toelichtend en geruststel lend Doktersboek.dat gratis is in gesloten bij een Babyderm Set, waarin alles voor een vorstelijke verzorging van Baby's tere huidje. „Santa Lucia" een detectivefilm. Uitein delijk gaat het om een brillantendiefstal en om een smokkelarij. Maar detective film, ja, er wordt weer geschoten, maar hoe tegenstrijdig het ook lijken mag: over heersend is uiteindelijk de humor. Vrij willig of onvrijwillig. Het betekent niet alleen de bezetting met Hubert von Meye- rinck en Peer Schmidt. Maar ook de bei de vrouwen, de mondaine Eva Kerbler en de donkerogige Karin Dor hebben een be langrijk aandeel in de vrolijkheid, die de film van het begin tot het eind doortrekt. En zoals het milieu en de gevleugelde melodieën bepalen, trekken de mensen door het betoverende landschap van het zonnige Italië, door de bijzondere beko ring van Zuid-Frankrijk tot aan de me tropool van de Seine. Kelders van existentialisten, klatergoud van een gangstervilla, bergen, glinsteren de zee, zwijgende grotten, een veelvoud van aanblik, waarin misdadige eigen schappen, menselijke hartstochten, alle temperamenten van het hart ontplooien. het terrein aan de Dannenberg vele voor delen bood boven een ander. De commisise voor openbare werken advi seerde niet zonder meer dit terrein als op slagplaats aan te wijzen, maar een kostenbe- groting te laten maken op een terrein op het industrieterrein of in het Veerenland. Dit advies heeft b. en w. niet opgevolgd, men meende dat deze omvangrijke werkzaamhe den konden worden bespaard omdat het naar de mening van het college toch niet goed koper en beter kon dan op het terrein aan de Dannenberg. De heer Otten vond het bevreemdend, dat b. en w. het advies van de commissie naast zich had neergelegd en ook andere raads leden deelden dit standpunt. De heer Leusink maakte een opmerking, die niets aan duidelijkheid te wensen over liet: B. en w. kunnen een advies van de com missie naast zich neerleggen, maar de vragen in de raad moeten worden beantwoord De heer Jansen zag in de spoorwegover gang aan de Dannenberg een groot bezwaar. Wie er dagelijks pas. eert weet, hoe rijen mensen heel vaak heel lang moeten wach ten. Bovendien vond spr. het terrein te klein. Wethouder Goosen: Het voorstel spreekt voor zichzelf. Het blijkt dat het terrein op de Dannenberg het goedkoopst als opslag plaats geschikt is te maken, terwijl de sa menvoeging van de beide gemeentelijke be drijven zeer gewenst is. De heer Pluimers wilde met het voorstel accoord gaan als er een tunnel onder de overweg aan de Dannenberg werd aange bracht. Daarover zei wethouder Goosen, dat dit de eerste jaren niet zou kunnen worden verwe zenlijkt, hoewel binnen enkele jaren de over weg aan de Dannenberg waarschijnlijk vol automatisch zou worden bediend. Bovendien, aldus spr., kan men gebruik maken van dé overweg in de Haarstraat (Nijverdalseweg), waar men niet zolang hoeft te wachten. Des tijds was de raad van mening, dat de gasfa briek moest worden afgebroken en 't terrein te bestemmen voor woningbouw. Adviseurs hebben daartegen bezwaren gehad. Toen de ambachtsschool dringend om ruimte verlegen was, heeft men nog een gedeelte van de fa briek kunnen benutten. Daarom is niet alles afgebroken, aldus wethouder Goosen. De heer Otten betoogde, dat het aanleg gen van een opslagplaats met garages enz. met zeer hoge kosten gepaard zou gaan, en dat als b. en w. van mening waren, dat de oude fabriek hiervoor kon dienen, dit een misvatting zou zijn. Het kost misschien nog meer dan nieuwbouw. Om deze reden zag de heer Otten graag een kostenberekening. De Burgemeester herinnerde aan het be lang van de combinatie van beide magazij nen, hetgeen het goedkoopst aan de Dannen berg te realiseren is, naar sprekers mening. De heer Leusink: De commissie voor open bare werken staat huiverig tegenover een verbouwing van de gebouwen van de voorm. gasfabriek. Als het besluit er ligt, blijft er van de fabriek niets over. Daarom zag de commissie graag een raming van de kosten op beide terreinen (en Veerenland). Spr. zei teleurgesteld te zijn, dat deze raming niet werd overgelegd. Wethouder Scholman verantwoordde de handelwijze van b. en w. door te zeggen, dat het college van b. en w. van mening is ge weest, dat het terrein aan de Veerenlandweg ten enenmale ongeschikt was voor opslag plaats. De kosten zijn veel te hoog, hetgeen destijds gebleken is bij de plannen van dë ambachtsschool. Spr. zag in, dat ook het terrein aan de Dan nenberg niet dan met vele kosten tot opslag plaats geschikt kon worden gemaakt, maar ook wethouder Scholman attendeerde op het grote belang van centralisatie. De heer Haase wilde het voorstel graag aanhouden en in een volgende vergadering een tekening en begroting overgelegd zien alvorens een besluit te nemen. De heer Jansen betoogde, dat dit besluit „vérgaande gevolgen" zou kunnen hebben. Er moeten tienduizenden guldens geïnvesteerd worden. Van de oude gebouwen zal maar weinig overblijven. En de overweg bleef de heer Jansen zwaar op de maag liggen. De heer Hodes zag de overweg wel als een handicap, maar het industrieterrein ligt ook achter de overweg en het is toch geen gaan en komen van gemeentelijke auto's', aldus spr. De heren Haase en Otten wilden graag een berekening zien van de kosten. De heer Ter Avest zou de opslagplaats in het Veerenland (aan een rijksweg) „niet mooi vinden'.. (doorlezen op pag. 3). Voor deze wedstrijd, welke op 14 juni a.s. wordt gespeeld, wordt de voorhoede van Sportclub versterkt met de midvoor van Volendam v. d. Tol en de internatio naal Tony v. d. Linden. Hierdoor zal het binnentrio van Sportclub er als volgt uit zien: Lenstra v. d. Tol v. d. Linden. De belangstelling voor deze wedstrijd is enorm, vooral nu Santos in Europa de een na de andere vereniging verslaat. Het Bulgaarse elftal kreeg klop met 2-0, Stan daard Luik met 10 en het machtige An- derlecht uit Brussel werd finaal van de kaart gespeeld: 42. Men verwacht, dat het stadion geheel uitverkocht zal zijn. De O AD rijdt met extra bussen naar Enschede. De wedstrijd wordt muzikaal opgeluisterd door de Kon. Burgerharmonie. Scheidsrechter is A. van Leeuwen, grensrechters Leo Horn en K. Schipper. De postduivenvereniging „De Zwaluw" hield een wedvlucht vanaf Corbeil; in con cours 134 duiven. Gelost om 6 uur met naar zuid-west draaiende wind. De uit slag was als volgt: 1 Struik 13.10.24; 2 Kienhuis; 3 W. Koedijk; 4 Temmink; 5 en 6 H. Koedijk; 7 Haeke; 8 Ziekman; 9 Geu- sendam; 10 Struik. Elk joar maakt de Ooln van Dage Een mooi reiske met mekoar En det is ech vuur de meessen 'n Meüisen dag van 't hele joar. Dage vuur det het zo veer is Kuiert ze a oawer 'n toc'h, Ole leü zint net as wichter, Vake 'n greütje slimmer nog. 't Commité det hef ook non wier 'n Reise op 't programma stoan, In de hoppe det 't dit joar ook Net as aaltied duur kan goan. Wiej begriept det 't commité hier Heel wat geeld vuur neürig hef, En as t'slaagn zal. kan 't allene As elkeene good wat gef. Meer ik mos miej stoark vergissen As det dit keer teegn zol valn, 't Zol toch gek wèn awwe det neet Biej mekoar kreegn met oons aln. Leü in Riessen, d' aandre wekke Kriej de kaans um wat te geeuwn, Zorgt ter vuur det 'k in dit versje Niks te veule heb eschreeuwn. Iej begriept wa wat 'k bedoole, Loat z' ook non neet hoown te klaagn, Geeuwt zo veule aj könt missen, Dan zal 't ook van 't joar wal slaagn. Rijssen. J. ROZENDOM. De bromfietsclub „Op Pad" organiseer de zaterdagmiddag een oriënteringsrit, waarvoor flinke belangstelling bestond. De afstand bedroeg 40 km en de route voerde vanaf café Smit (start- en finish- plaats) naar Almelo en Bornerbroek en weer terug. De heer G. ter Maat uit Delden maakte het minst aantal strafpunten en kreeg hierdoor de eerste prijs toegewezen. Tweede werd Morsink, Delden; derde J. v. d. Berg, Delden; 4e Schulenburg, Rijs sen. Het bestuurslid van „Op Pad", de heer Ter Harmsel, reikte in café Smit de prij zen uit. Na gehouden inspectie door de inspek- teur van het Ned. Rundvee Stamboek, de heer Terlouw te Velp, werden de volgen de dieren van het FH-veeslag met het achter de namen vermelde aantal pun ten in het Nederlands Rundvee Stamboek geregistreerd: Johanna 21, b 81 KS, eig. G. W. Beid- man, Notter; Trui 2, b-77, eig. J. H. Wool- derink, Rectum; Trui 3, b-76, eig. idem; Trui 5, bc+75, eig. idem; Roosje, b-76, eig. idem; Liesje, b-76, eig. B. H. Homan, En- Geboren: Jan, zv J. Beldman en B. W. Hakkert, Prins Hendrikstraat 8. Hen drik, zv J. W. Pasman en G. J. Hennink, Vennekesgaarden 51a. Elout, zv D. Hol en M. J. Bierenbroodspot, Prinsenstraat 12. Arend Willem, zv T. Geerling en G. van Putten, Lentfersweg 54. Mannes, zv A. Pijffers en G. Nijland, Walstraat 31. Arend Jan, zv D. Bruggink en H. W. Lijkedijk, Kerkstraat 5. Jan, zv J. Brinks en J. G. Lichtenberg, Keizersdijk 34. Mannes, zv G. Bruggink en H. Tij- hof,. Stokmansveldweg 1. Bernardus Johannes, zv B. Spenkelink en A. M. Pfeiffer, Markeloseweg 13. Ondertrouwd: Gerrit Baan, 26 jr., Rijs sen, Hagweg 36 en Aleida Maria van den Berg, 25 jr., Rijssen, A. H. ter Horstlaan 27. Jan Hendrik Roosink, 22 jr., Rijs sen, A. Baanstraat 54 en Gretha Johanna Smelt, 20 jr., Rijssen, Enterstraat 140. Gerard Waanders, 20 jr., Rijssen, Tabaks- gaarden 60 en Catharina Pas, 21 jr., Rijs sen, Tuinstraat 7. Gehuwd: Jan van Putten ,25 jr. en Wil- helmina Keizer, 24 jr., Rijssen ,A. Baan straat 48. Berend Jan Vossebeld, 28 j. en Hermina Baan, 23 jr., Wierden, Pro- vincialeweg 1. Hendrik Jan Klein Lee- tink, 25 jr. en Gerhardina Lichtenberg, 28 jr., Markelo, Scholendijk 1. Hendrik Karkdijk, 28 jr. en Gerritdina Zwoferink, 24 jr., Rijssen, Hangerad 35a. Willem Nieuwenhuis, 23 jr. en Johanna Kommer, 21 jr., Rijssen, Bouwstraat 32. Lamber- tus van Eden, 19 jr. en Gerritdina Dan nenberg, 17 jr., Rijssen, Brekeldlaan 20. Overleden: Johan Danneberg, 6 maand, zv A. J. Danneberg en G. Dannenberg, Haarstraat 109, overl. te Leiden. ter; Gerda, b-76, eig. idem; Doortje, b-78, eig. idem; Betsie, b-76, eig. idem; Anna, b-76, eig. idem; Pietje 7, b-78, eig. H. Hee- ring, Enter; Dika 3, b-78, eig. B. Slag, Enter; Bontje 2, b-76, eig. G. ten Berge, Enter; Ellie 3, b-77, eig. idem; Frieda, be +76, eig. H. Otten, Enter; Sjoukje, b-78, eig. F. H. Kerkhof, Enter; Diekie, b-76, eig. Wed. J. Schuitemaker, Enter; Coba 2, b-77, eig. J. Mekenkamp, Enter; Jellie, b- 76, eig. B. J. Kornegoor, Enter; Geertje, b-77, eig. W. Rohaan, Enter; Sietske 19, b 80, eig. J. Nijland, Enter; Dina 3, bc+75, eig. idem; Jet 3, b-77, eig. idem; Bertske 8, b 77, eig. H. ter Steege, Enter; Jansje 3, b-77, eig. idem; Grietje, b-78, eig. idem; Renske 4, b 79, eig. idem; Bertha 51 b-76, eig. Gëbr. Peppels, Enter; Jantje 61, b-77, eig. idem; Fennie 11, b 79, eig. D. Lubbers, Enter; Gerda 2, b-77, eig. G. J. Wolves, Enter; Trijntje, b+82 KS, eig. G. H. Spe- kenbrink, Enter; Sjoukje 3, b 80, eig. id.; Boukje 7, b 81, eig. idem; Julia 20, b-76, eig. Wed. M. Mensink, Enter; Toosje, b- 78, eig. J. v. d. Berg, Enter; Reintje 28, b-76, eig. F. B. A. Pfeiffer, Rijssen; Dora 28, bc+75, eig. idem; Sietske 4, b-77, eig. A. Roesink, Enter; Grietje 2, bc+76, eig. H. J. Blokhorst, Enter; Jetje, b 81, eig. Wed. W. Meilink, Enter; Lammie 38, b- 78, eig. J. Bloemendaal, Enter; Jantie 15, b+82 KS, eig. Wed. H. J. Bloemendaal, Enter; Jantie 21, b 79, eig. idem; Mientje 3, b 79, eig. idem; Sjoukje, b-78, eig. B. E. J. Altena, Rijssen; Coba 3, b-75, eig. idem; Grietje, b-77, eig. idem; Martha 7, b-77, eig. Wed. J. Vossebelt, Rijssen; Wietske 13, b-77, eig. A. H. Dekkers, Zuna; Bertha 3, b-77, eig. idem; Doortje 2 ,b-77, eig. H. ter Haar, Zuna; Naatje 1, bc+75, eig. J. H. Klein Spenkelink, Zuna; Gina, b-77, eig. J. Nuysink, Zuna; Franskes Adema, bc+, eig. idem; Anna 7, b-78, eig. H. ter Avest, Notter; Julia, bc+76, eig. A. J. ter Avest, Notter;Mini, b 79, eig. J. Muihof, Notter; Pietje, b-76, eig. idem; Wiepkje, b-77, eig. Wed. A. J. Eertink, Notter; Janna, b-78, eig. J. Mensink, Notter; Willemien 4, b- 76, eig. idem; Wiegertje 5, b 77, eig. H. v. Pij keren, Grimberg; Dika 5 b-76, eig. H. Hakkert, Grimberg; Gerda 3, bc+76, eig. idem; Mina 2, bc+76, eig. idem; Marie, be 76, eig. Wed. J. H. Bloemendaal, Notter; Klaasje, b-78, eig. A. Geerlings, Wierden; Annie, b-76, eig. J. Dam Wichers, Wier den; Alie 2, b-76, eig. H. Lammertink, Rectum; Frieda 2, b-78, eig. idem.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1959 | | pagina 1