Moeder HmfSKmL Alle bankzaken! TTT stelt die van vorig jaar in de schaduw DAF-aato prodokt van Nederlandse bodem PU R OL OF REIS... TBABYDERM 8SP3Ï Examen doen Huidg enezing FILM NIEUWS Coëp* Boerenleenbank „Notter" Jaargang 37. No. 21. VRIJDAG 29 MEI 1959 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 per kwartaal, voor post-abonnees 1.25 per kwartaal. Puistjes verdrogen door Purol-poeder Voor hel-tere Baby-huidje K+ REK. COURANT *1 Kf VOORSCHOTTEN ><1 I W* COUPONS jMi K DEPOSITO'S JfX 1 CREDIETEN BANKGIRO f&M ♦V CHEQUES HHlS DEVIEZEN &AM WISSELS verricht de Vraagt inlichtingen. Kantoor Huttenwal 31, Tel. 2463 j Uitstapje gemeentepersoneel Oriënteringrit „Op Pad" NATO-TAPTOE De beste steürleu stoat an 'n wal VAN DER SÏ0UW voor vulpennen! met actieve,beheerste zenuwen Mijnhardt's Zenuwtabletfen Aansluiting op waterleidingnet WEEKILID VOOR RUSSEN Administratie en Redactie: Enterstraat 10, Rijssen. Telef. 2303 (.05480) Advertenties 10 ct. per m.m. Bij contract korting. Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur. De DAF auto, de eerste personenwagen van Nederlandse bodem, als we hetgeen vroeger door de Nederlandse industrie op het gebied van de automobiel is gepres teerd, buiten beschouwing laten, is nu ook in onze omgeving gearriveerd. Het heeft al met al wel even geduurd voordat de wagen naar Nijverdal gekomen is en het is met uw permissie zelfs nog maar een demonstratie-auto, want wie nu een DAF zou bestellen, zal er toch altijd nog wel even rekening mee moeten houden, dat er een wachtlijst is en dat het rijden in een nieuwe DAF auto altijd nog een poosje op zich zal laten wachten. Maar dat mag 'm niet hinderen. De DAF personenwagen is er en we geloven be slist, dat het een veni, vidi, vici zal wor den: Hij kwam, zag en overwon. Naar onze mening kan de DAF de ver gelijking met auto's van buitenlandse oor sprong, in dezelfde prijsklasse, op glans rijke wijze doorstaan. Juister gezegd: De DAF overtreft naar onze mening veel bui tenlandse merken. Het is een mooie 5- persoons auto, krachtig, rustig en met een ideale wegligging en goedkoop in benzine verbruik. Dit laatste hebben we niet van onszelf, maar van iemand, die zich een oude crack' mag noemen. Hij had op 32 liter 500 km gereden, persoonlijk ge wicht van de bestuurder om en bij de 100 kg en ook de andere 4 inzittenden in ieder geval elk van een boven-minimaal ge middelde. De DAF ziet er inderdaad aan lokkelijk uit; zowel het exterieur, naar model en type, mag er alleszins zijn en ook van binnen ziet de wagen er zeer acceptabel uit. Hij is ruim en heeft wer kelijk opvallend rijcomfort. Bovendien is de DAF van een prijsklasse, die er wel ,in wil'. Het zal niet gemakkelijk zijn de eigenschappen van de DAF te kleineren, want het DAF-je laat zich qua presenta tie en uithoudingsvermogen en prestatie niet ,op de kop' zitten. De praktijk zal zijn taaiheid en zijn lange levensduur nog moeten bewijzen, maar insiders, die er ,iets van weten' en er kijk op hebben, zijn met verbazing vervuld. We voorspellen de DAF een geweldige zegetocht, omdat hij de grens van het be reikbare voor velen een stuk naar binnen getrokken heeft en dat men in een DAF comfortabel rijdt, lijkt ons vanzelfspre kend. Hier volgen nog enkele opvallende bi- zonderheden van de DAF personenauto: BAGAGERUIMTE De bagageruimte met vlakke vloer is Huidzuiverhei d - Huidgezondheid door een zeer breed kofferdeksel gemak kelijk toegankelijk en biedt een ongeëve naard nuttig volume. De solide vergren deling wordt, evenals het motorkap-slot, van binnenuit bediend. AANDRIJVING De automatische versnelling fungeert tevens als ,maxi-grip' differentieel tussen de achterwielen; zij brengt via twee aan de binnenzijde getande rubber V-snaren het motorvermogen over op de onafhanke lijk geveerde achterwielen. Het eenvou dige, doch ingenieuze en duurzame me chanisme van de Variomatic past tevens onder alle omstandigheden de reductie automatisch aan de rijsnelheid en -weer stand aan. MOTOR De veilig vóórin geplaatste 590 cc, 2 cil., 4 tact boxermotor is luchtgekoeld; de spe ciale ophanging maakt haar volledig toe gankelijk en gemakkelijk bereikbaar. Door de lage zuigersnelheid ondervindt zij weinig slijtage. Benzineverbruik 1 17. VASTE LIGGING De vloer bevindt zich 40 cm boven het wegdek, waardoor ook bij volle belasting het zwaartepunt van de auto laag blijft en een zeer vaste ligging is gewaarborgd. Het reservewiel is opzij geplaatst en di rect bereikbaar. RIJDT VANZELF De Variomatic werkt ongemerkt, auto matisch, schokvrij en onder alle omstan digheden op het juiste moment. Het moei lijke koppelen en schakelen blijft achter wege, zodat slechts het gas- en rempedaal, die aan de natuurlijke stand van de voet zijn aangepast, bediend behoeven te wor den. ONTTREKKING AAN HET OPENBAAR VERKEER. De heer J. Dreijerink, Ligtenbergerweg 6, heeft de gemeente verzocht om het zand weggetje nabij zijn woning, bij zijn in eigen dom behorende percelen te mogen aantrek-* ken. Dit zandweggetje doet momenteel geen dienst meer als weg en is grotendeels dicht gegroeid. B. en w, stellen voor aan het verzoek te voldoen, door te besluiten dat dit weggetje aan het openbaar verkeer zal worden ont trokken. Van de mogelijkheid bezwaren in te die nen werd geen gebruik gemaakt. ONBEWOONBAARVERKLARING WONINGEN Bij een ingesteld onderzoek door de dienst gemeentewerken is gebleken dat aan de wo ning Holterstraatweg 57 en aan de woning Nijverdalseweg 102 diverse gebreken kleven. De hoofdingenieur, directeur van de pro vinciale directie van de volkshuisvesting e'n bouwnijverheid heeft geadviseerd deze wo ningen onbewoonbaar te verklaren. B. en w, stellen de raad voor een besluit hiertoe te nemen. SUBSIDIE JEUGDDRUMBAND IRENE Het comité Jeugddrumband Irene heeft zich tot de raad gewend met het verzoek om subsidie over 1959, met overlegging van een begroting. Het verzoek is in de culturele commissie besproken en overeenkomstig het advies van deze commissie stellen b. en w. voor een subsidie beschikbaar te stellen ge lijk aan het subsidie voor zangklassen, t.w. een subsidie gelijk aan het exploitatietekort van de jeugddrumband tot een maximum echter van 50 van de eigen inkomsten en voorzover dit niet meer dan f 6.per leer ling (lid) zal bedragen. Het gemiddeld aantal leden van de drum band is 40, zodat voor de begroting 1959 voor dit subsidie maximaal f240.— behoeft te worden geraamd. GEVONDEN VOORWERPEN Blauwe zwembroek m. handdoek; blauw zwembroekje met rood-wit geblokte handdoek; padvindersriem; huissleutel; bruin dames-sigarettenetui; timmermans duimstok; schaartje; wollen das; arm bandje; slipper (soort sandaal); bankbil jet van f25,-; blauw kindervestje; hals ketting, waarin steentjes; sleutel; broche; bankbiljet van f25,-; zwarte regenmantel; rode voetbal en broche van Giethoorn; schuimrubber kussentjes in plastic; re genjas in plastic zak; halve nieuwe plas tic jasbeschermer. Komen aalopen of -vliegen: zwart-bon- te hond, schimmelkleurige kanarie en een groen-'bonte kanarie. Omtrent vermelde voorwerpen zijn elke werkdag tussen 18 en 20 uur inlich tingen te bekomen op het groepsbureau der Rijkspolitie, Wierdensestraat 7. Niet telefonisch. PARKGEBOUW, RIJSSEN Woensdag, een doktersfilm DE ROMAN VAN EEN VROUWENARTS Dr. Roberts heeft een enorme praktijk en daardoor blijft hem weinig tijd om zich met vrouw en kind te bemoeien. Zijn vrouw lijdt daar erg onder, omdat zij voelt, dat zij niet lang meer te leven heeft. Zij moet naar een Zwitsers sanatorium om een rustkuur te doen. Het afscheid van haar man en zoon tje is smartelijker voor Eva dan zij naar buiten wil laten blijken. Vermoedt zij, dat het een scheiding voor altijd kan zijn? Hoe wel opgaande in zijn werk, bemerkt Dr. Ro berts toch, dat Beate, zijn assistente, niet slechts een onmisbare hulp is, maar boven dien een toegewijd verzorgster en een knap pe vrouw. Plotseling beseffen beiden, dat zij van elkaar zijn gaan houden. Vele vrouwen komen op het spreekuur van Dr. Roberts, niet alleen voor de dok ter, maar verschillende speciaal voor die interessante en veelgeroemde man. Een van deze laatsten is Nina Bertens. Met wantrou wen slaat Beate gade op welk een geraffi neerde wijze Nina de dokter onder haar invloed tracht te brengen. Eva keert onverwachts, ter gelegenheid van de verjaardag van haar zoontje, uit Da- vos terug. Met het sterk ontwikkelde gevoel van een zieke beseft zij wat er tussen Beate en haar man is gegroeid. Zij weet ook, dat daarin geen verandering meer te brengen is. Kort daarop sterft zij. Tot haar grote teleurstelling heeft Beate moeten vaststellen, dat Nina Bertens zich in de gevoelens van de dokter op de voor grond heeft weten te dringen. Beate verlaat de dokter onverwachts, neemt een overijld besluit en trouwt met een ander. Het leven voert haar echter weer terug in de armen van de man, aan wie zij altijd heeft toe behoord. Ook Dr. Roberts weet nu, wat Beate voor hem en zijn kind betekend heeft en wat zij in de toekomst nog voor hen zal zijn. Vrijdag en zaterdag de vrolijke vakan tiefilm HET HUWELIJKSKLOKJE VAN DE KÖNINGSSEE Tussen de rijke hoteleigenaar Scherzin- ger en de eenvoudige visser op het Königs- meer Daxl bestaat een jarenlange vete. Zij proberen elkaar zoveel mogelijk te hinde ren en dit bereikt zijn hoogtepunt als Daxl de door Scherzinger ontslagen knecht Hias in huis neemt. Bij Daxl komt zijn nichtje Liesel logeren, die zonder het te weten wie hij is, verliefd wordt op Gerhard, de zoon van Scherzinger. Hij beantwoordt haar liefde en zij beslui ten rustig hun gang te gaan en zich van de ruzie niets aan te trekken. Scherzinger krijgt in zijn hotel een reis gezelschap te logeren onder leiding van de energieke mevrouw Köstler en haar char mante dochter Maria. De hoteleigenaar be sluit meteen dat Maria de geschikte vrouw voor zijn zoon is, waarmee haar moeder het Door het overgrote deel van het ge meentepersoneel werd een uitstapje ge maakt naar het westen des lands. De ge meentesecretaris, de heer Lugtigheid en wethouder Scholman met echtgenotes maakten de reis mee. Nadat in Hoevelaken het traditionele kopje koffie was .gebruikt, reden de twee bussen via Amersfoort langs het vlieg veld Soestehberg en langs Soestdijk (pa leis van H.M. de Koningin). In Hilversum kreeg men een indruk van het exterieur van het fraaie raadhuis en van de studio's, waarna men langs de Loosdrechtse plassen reed. In Amsterdam werd een bezoek gebracht aan Artis, waar vooral het aquarium in de belangstelling stond. Nadat in Amstelveen het diner was gebruikt, ging de tocht naar Volendam, waar de paling en de nieuwe haring in de smaak vielen. Via Edam en Purmerend voerde de tocht door de Zaanstreek, waar een aantal molens een pittoreske indruk maakten. Via Uitgeest reed men door de imposante Velzer tunnel, waarna men door de Haarlemmermeer reed. In Arn hem werd voor het laatst aangelegd. De bromfietsclub ,Op Pad' organiseert op zaterdag 30 mei een grote oriënterings- rit voor bromfietsers, waarvan de start om half drie zal plaats hebben' bij café Smit aan de Enterweg. Ter gelegenheid van het 10-jarig be staan van de Nato wordt in Arnhem een grote internationale taptoe gehouden. Dit kleurrijke muzikaal evement zal plaats vinden op de Markt in Arnhem. Aan deze Nato-taptoe zal worden deel genomen door de beste militaire musici uit de Nato-landen. Ook zullen militaire orkesten van Ita lië, Frankrijk, België en Nederland ge meenschappelijk en afzonderlijk optreden in hun gala-uniformen. Medewerking wordt voorts verleend door een Amerikaans excercitie-peleton, Nederlandse Luchtmachtkapel, drum bands en jachthoornkorps. De uitvoeringen worden gegeven op 25, 26, 27, 29, 30 juni en 1 juli. De taptoe vangt aan om 9 uur. Bestelkaarten zijn verkrijgbaar bij bu reau VW, Enterstraat 10. Voorverkoop: VVV Arnhem, Stationsplein 45, tel. 22218 en 32322. lej hebt van dee leu, dee at als mént te weetn, Dee kont wat nen aander neet kan, En geet ter wat mis, ze harn 't wal edach, Al weet ze der zelf ook niks van. Deu leu hebt op als en op nog wat kritiek En as wat verkeerd is egoan Dan harn ze det aalt a vuuroet bekekn, Kiek, as ze 't meer zo harn edoan. Zoiets det was eur heel beslist neet gebuurd, O nee, det harn zee wal erooid, Zo zee det ook woln, det was glad verkeerd, Det koj toch wa zeen, det kon nooit. Ze zet een gezichte as of ze weet zegn, Daj doar non neet an hebt edach, Wiej harn 't wal ezeen, meer doarvuur hebt 'z ook, Det mént ze de wiesheijd in pach. Dee leu maakt gin foutn, nee dee leu zint volmaakt, Dee doot eerlke nooit wat verkeerd, Allene woneer aj 'z op 'n keper beschouwt Dan hebt ze nog nooit wat presteerd. Het sprekwoord is oold, meer het blik aalt nog woar, 'k Bedoole, of veül iej um al, Joa, krek det wok zegn, iej, hebt het eroan, Det sprekwoord van steürleu op 'n wal. Rijssen. J. Rozendom. de OAD heeft een reisprogramma voor iedereen. -- Verenigingsbestuurders, vraagt in lichtingen. O AD-agentschap Rijssen: SIGARENMAGAZIJN GIJSBERS Tel. 2303 Groter, fraaier en nog meer aangepast bij de wensen en verlangens van het pu bliek!' Dit uitgangspunt hebben de organisato ren van de tweede TTT, de tentoonstel ling Twente Troef', die van dinsdag 16 tot en met 20 juni in de fabriekshallen van de voormalige N.V. J. ten Bos wordt ge houden, gekozen bij de opzet van de grootscheepse expositie. Dat de tentoon stelling de vorige in de schaduw zal stel len, staat reeds thans onomstotelijk vast. Want daarvoor zijn de waarborgen aan wezig: een respectabele lijst van inschrij vingen, waaronder die van tal van grote bedrijven uit den lande en een reeks nauwkeurig samengestelde, eerste klas avondprogramma's. De tentoonstelling zal in omvang die van het vorig jaar overtreffen. Er komt een speciale afdeling onder het motto: Twente Toont Textiel', waarin o.a. enige van de grootste Twentse textielbedrijven zich in een waarlijk imposante manifes tatie zullen presenteren. ,Doe het zelf' is een ander gedeelte van de expositie. De naam spreekt reeds voor zich zelf. Hier vindt men alles op het ge bied van zelfwerkzaamheid, vrijetijdsbe steding met de allernieuwste snufjes. Een grote inzending zal speciaal zijn ge wijd aan de agrarische sector: tal van landbouwmachines en -werktuigen vor men er een onderdeel van. Wierden zelf zal zich presenteren in de afdeling ,Wat maakt Wier den', terwijl de tentoonstelling verder door zijn veelzij dige aspecten een volledige afspiegeling volkomen eens is. Maar Maria heeft haar hart verloren aan de trompettist Charly, die in Scherzinger's hotel optreedt. Bij toeval ontdekt Daxl een document, waaruit blijkt, dat al sinds 150 jaar het recht om het Königsmeer te bevaren aan de fa milie Daxl is toegezegd. Nu heeft hij einde lijk de kans om Scherzinger, die vooral leeft van de inkomsten van zijn toeristenboten, te ruïneren. Na veel geharrewar weet de burgemeester de zaak in der minne te schikken en dan troosten Scherzinger en mevrouw Köstler zich over het mislukte huwelijk van hun kinderen door zelf maar met elkaar te trou wen. Na enige verwikkelingen krijgt ook Ger hard zijn Liesel en Charly zijn Maria. zal vormen van wat handel, industrie, nij verheid en ambacht hebben te bieden. Een zee van licht en kleur, tal van ver beteringen ten gerieve van de tienduizen den bezoekers, meer comfort voor de standhouders en systeem van éénrichting- verkeer door de indrukwekkende hallen, dit alles vormt het bewijs van de grote ingrijpende veranderingen, die de TTT 1959 zullen maken tot een uniek evene ment, Een aantal bewoners op de Banis (Mid- delveen-Middeldijk) heeft zich gewend tot het college van burgemeester en wet houders met het verzoek medewerking te verlenen tot aansluiting aan het waterlei dingnet. Het betreffende gebied behoort wat betreft de voorziening met drinkwa ter tot de z.g. super-onrendabele gebie den, hetgeen inhoudt, dat meer dan on geveer f 1000 investeringskosten per aan sluiting moeten worden gemaakt. Het ligt in de bedoeling van de regering om in de kosten van voorziening van deze super-onrendabele gebieden subsidie te verlenen, maar het is nog niet bekend, wanneer. B. en W. hébben en met de belangheb benden en met de waterleidingmaatschap pij Overijssel' te Zwolle over de moge lijkheid tot aansluiting besprekingen ge voerd. De WMO wil de uitbreiding van het waterleidingnet wel tot stand bren gen, onder beding echter, dat de op brengst uit waterlevering en/of subsidies of bijdragen de kosten moeten goed ma ken. De opbrengsten uit het gewone tarief voor de levering van drinkwater zijn hier voor niet toereikend. Ten aanzien van het verzoek van de be langhebbenden om een bijdrage van de gemeente, zijn B. en W. van mening, dat het verlangen naar goed drinkwater van de bewoners een gerechtvaardigd verlan gen is en het college stelt zich op het standpunt, dat het voor de belanghebben den niet mogelijk is om de gehele kosten dezer aansluiting te dragen. B. en W. stel len de raad voor de belanghebbenden in de extra kosten, welke zij bij aansluiting hebben, tegemoet te komen tot een be drag van 75 pet. van het extra watergeld, dat zij zouden moeten betalen. Naar de mening van B. en W. kunnen de benodig de gelden voor deze subsidiëring worden gevonden uit de middelen van het dokter Stokkersfonds. B. en W. verzoeken de raad zich hierover in principe uit te spre ken.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1959 | | pagina 1