Pinksterfeest en Pinkster gebruiken Uit Rijssen 's verleden De historie van de Schild Coöp. Boerenleenbank Jotter" Examen doen FILMNIEUWS Beschoarmt de veügel DRIEDAAGSE RENAULTSHOW VAN DE HF.FR L. BAKKER TROK VEEL BELANGSTELLING Tirrmp* Te re huid? Internationale motorraces Jaargang 37. No. 19. VRIJDAG 15 MEI 1959. De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 per kwartaal, voor post-abonnees 1.25 per kwartaal. Administratie en Redactie: Enterstraat 10, Rijssen. Telef. 2303 (05480) Advertenties 10 ct. per m.m. Bij contract korting. - Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur. "Wanneer gij komt in het land, dat I de Here, Uw God, U ten erfdeel geven zal en gij het in bezit neemt en daarin woont, dan zult gij van de eerstelingen van lalle vruchten van den bodem, die gij zult inzamelen van het land dat de Here, Uw God, U geven zal, nemen en in een mand doen dan zal de priester de mand van U aannemen en die voor het ialtaar van den Here, Uw God, zetten Zo luidt de opdracht in het tweede, wetboek van Mozes, de grote leider van het volk Israël tijdens die merk waardige zwerftocht in de Sinaï-woes- tijn. Met deze opdracht is tevens de oorsprong van het Pinksterfeest aange geven. Op dit Joodse feest werden en worden jaar in jaar uit de "eerste lingen", de eerste veldvruchten geof ferd. Het Pinksterfeest wordt ook wel wekenfeest genoemd, doelend op de datum, waarop dit feest moest worden gevierd, moestwant in een ander wetboek van Mozes staat geschreven: Dan zult gij tellen van den dag na den sabbat.zeven volle weken zullen het zijn; tot den dag na den ze venden sabbat zult gij tellen vijftig da gen; dan zult gij een nieuw spijsoffer den Here brengen Zeven weken en één dag na Pésach, vijftig dagen na Pasen. Ook de behoeftige medemens wordt niet vergeten: "Wanneer gij de oogst van Uw land binnenhaalt, dan zult gij de rand van uw veld bij uw oogst niet geheel af maaien en wat van uw oogst is blijven liggen, zult gij niet oplezen; dat zult gij voor den arme en den vreemdeling laten liggen Reuzen op de weegschaal Hoewel de Christenheid aan 't Pink sterfeest een andere betekenis heeft gegeven, doen vele folkloristische ge bruiken in ons land aan de oorspronke lijke betekenis denken. Zo wordt nu nog steeds, zij het dan op Hemelvaarts dag, aan de "Möldersfluite" 'n herberg vlak bij de mol-en tussen het Gelderse Hengelo en Zelhem, het brood gewo gen. De vroede vaderen van Hengelo en Zelhem vormen de commissie van ontvangst, terwijl ook afgevaardigden der kerken aanwezig zijn. Dan komen de boeren binnen met hun roggebro den, producten van de oogst. De broden worden op de "waag" gelegd. Soms hebben de broden enorme afmetingen, veelal zijn ze zeer "zwaarwichtig". In ieder geval weegt ieder brood 22 pond, want dat is het vereiste minimumge wicht. Reuzen van honderd pond of meer zijn geen zeldzaamheid, want de gene, die het zwaarste brood inlevert, krijgt twee flessen wijn Is alles binnengebracht, dan worden de broden met de spanzaag in stukken gezaagd. De stukken worden verdeeld onder de vertegenwoordigers van ver schillende kerkgenootschappen met de "eerstelingen". Deze jaarlijks weerke rende plechtigheid bij de molen dateert vermoedelijk uit het begin van de 15de eeuw, toen het brood, ten behoeve van opdracht iedere behoeftige in de ge meente een deel te geven van deze toen nog bestaande klooster, Bethle hem, op de markt werd ingeleverd en gewogen. Ook in Ootmarsum heeft ieder jaar een brooduitdeling plaats. In de Angeler Es, een plek temidden van ko renvelden, knielen de boeren met hun gezinnen neer en bidden om een goede oogst. Ook hier wordt de arme niet vergeten. In de omgeving van Doetinchem ge ven de hagelkruizen de plaatsen aan waar op Tweede Pinksterdag de pro cessies naar toe gaan. Bij de lange hou ten staak, waarop 'n haan is bevestigd, wordt gebeden en het brood verdeeld. Over een haan gesproken, dit dier doet denken aan een vreemd Pinkstergebeu ren op één de Waddeneilanden: Boer pas op je haan De avond vóór Pinksteren op Schier monnikoog: In de duisternis sluipen mannen rond, kruipen onder heggen door en wachten met ingehouden adem en kloppend hart in het beschermende donker van een paar struiken. Dan ko men ze uit hun schuilplaatsen vandaan, gaan naar een kippenhok. Geen woord wordt gewisseld. Zwijgend wordt het deurtje losgeschroefd en één der ge stalten wringt zich door de nauwe ope ning van het nachthok. E,en fel geka kel, dan is alles weer stil. Even ge heimzinnig als de gedaanten zijn ko men aansluipen, verdwijnen ze weer in het duister Deze gehele actie, zich afspelend op het erf van een eilandbewoner, is het gevolg van een besluit. Een besluit, ge nomen door de Kallemooiccmmissie, die elk jaar de avond voor Pinksteren met actieve,beheerste zenuwen Mijnhardt's Zenuwtabletten zitting heeft. Tijdens deze zitting pas seren alle bezitteis-van-een haan de revue en tenslotte wordt één eigenaar aangewezen. Van hem zal door de handlangers der commissie de haan worden geroofd. Drie dagen lang wordt de haan dan gevangen gehouden in een mand, vastgemaakt in de top van een twintig meters lange mast. Deze mast heeft bovenaan een meiboom en is voorzien van een dwarsbalk, een ra, waaraan twee flessen bungelen. De haan, rijkelijk voorzien van voedsel, heeft tot taak, vanaf zijn hoge post, zijn helder morgengeluid te laten horen Hoe men er toe is gekomen, elk jaar met Pinksteren 'n levende haan "in de top te voeren", is niet met zekerheid te zeggen. Sommigen beweren, dat de haan waakt om de komst van de in vallende Noormannen aan te kondigen, een primitief radarsysteem zou men zeggen. Anderen menen echter, dat de haan al kraaiende de mei begroet, weer anderen verzekeren, dat dit gebruik het bijbelverhaal van de verloochening van Petrus weergeeft. Hoe dan ook, de be volking van Schiermonnikoog is deze wonderlijke Pinkstertraditie trouw ge bleven. Een traditie, gepaard gaande met een rijtoer met "paard en wagen" voor de kinderen op Pinkster-drie. 's Avonds wordt de ontvoerde haan weer verlost uit ziii "hoge" positie, en aan de rechtmatige eigenaar teruggege ven. Volgend jaar weer een andere haan Spaar bij de Kantoor: Hutten wal 31 telef. 2463 VAN DER STOUW voor vulpennen! HEÏXENDOORN WEEKBLAD VOOR RUSSEN Lang, zeer lang, heb ik gezocht naar fei ten, die konden aantonen dat. Ttijssen even. als Goor een verdedigbare, dus een ver sterkte stad is geweest. De schrijvers door alle eeuwen heen zijn in dezen vaag. En alleen enkel om het feit, dat in de zestiende eeuw Rijssen niet door de bekende carthograaf Jacobus van De venter op last van Keizer Karei V in kaart is gebracht. Men concludeert daaruit, dat het in kaart brengen van Rijssen de moeite niet loonde, omdat het een onverdedigbare open vlek was. Ook heetf niemand, voorzover ik weet, ooit de moeite genomen, de oude stadskern van Rijssen aan een beschouwing te onderwerpen. Wij zullen er thans toe overgaan die oude stadskern aan een be spreking te onderwerpen. Dat Rijssen in de late middeleeuwen niet te verdedigen was en zelfs in de zestiende eeuw daar lag als een open vlek, kan gerust naar het rijk der fabelen verwezen worden. In het verdedi gen van hun stad sloegen de Rijssenaren een veel beter figuur dan b.v. de burgers van Ootmarsum, Enschede en Goor. In de drie laatstgenoemde steden liet men zich geregeld onder de voet lopen. Dit laat ste kon van de Rijssenaren niet gezegd wor den. Zij toch hebben met vreemde indrin gers menig harde noot gekraakt. Konden Schild en Enterstraat spreken, zij zouden u vertellen van menig manmoedige strijd te gen vijandige soldaten. In de Enterstraat b.v. is het gebeurd, dat men een tienmaal sterkere vijand (de troepen van de Munster- se bisschop) de stad uitsloeg. Zonder verde digingswerk zou dit niet mogelijk zijn ge weest. Wij hopen t.z.t. op deze gebeurtenis sen terug te komen. Neem nu b.v. Goor, dat met wallen en muren omringd en van poorten voorzien was, waar adellijke rovers het klaarspeelden om via de gesloten poort binnen te dringen en de bisschop van Utrecht (de landsvorst nota bene) te grijpen en weg te voeren. Zoiets was een bisschop van Utrecht in het zogenaamde onversterkte Rijssen niet overkomen. Dat Rijssen wel degelijk ver sterkingen had, bewijst ons; het kasteel Be vervoorde, het bisschoppelijk slot. Ten twee de is daar de naam Schild. Vele eeuwen ge leden hadden Deventer, Rijssen, Goor en Ootmarsum een Schild. Schild betekent bol werk. En dat de burgers van Rijssen daar een goed gebruik van maakten, wordt al van 1497 af geboekstaafd. Natuurlijk kon een kleine groep burgers niet stand houden tegen een veel sterker en goed geoefend leger, maar zij probeerden het tenminste, zagen niet werkeloos toe, zoals in andere steden, waar men rammelde met de geldbuidel, om plunderingen af te kopen. Begeven wij ons thans naar de aloude Schild, het door de weekse centrum van Rijssen. Wanneer wij anderhalve eeuw teruggaan en staan voor de toen nog niet ingestorte kerktoren, dan zien wij daar de kerk met toren, het toen nog door een muur omgeven kerkhof en de huizen langs de straat, hier en daar zelfs met gevelversiering en met lui ken voor de ramen, naast de traditionele oude gevels met een oversteek. Zelfs vind men op het plein voor het kerkhof al een heer zitten op een bank. Dan ben ik het niet met Van Hogendorp eens, dat Rijssen het smerigste gat van ons land was. De goede man zal Goor en Delden toen niet be zocht hebben en Almelo, dat hij wel bezocht, maar waar hij in de huizen der rijken kwam. En daarnaast was men in Rijssen ook anders georiënteerd. Wat kon b.v. in 1800 de Rijssenaar een Hollander schelen, een man, keurig naar de mode gekleed en die uit een mooie zilveren doos eén snuifje nam. Ver achtelijk zal destijds us. burger van Rijssen hebben opgekeken van zoveel verwijfdheid. Neen, de Graaf van Hogendorp en evenmin De Clercq van de Ned. Handelmij. mochten Rijssen niet. Maar dat nam niet weg, dat Rijssen voor 1794 de Oranjes was toegedaan, trouwens de gehele provincie Overijssel en de Achterhoek van Gelderland waren Oran jegezind. Om terug te keren tot de Schild: De kerktoren, daterende gedeeltelijk uit de twaalfde eeuw, met latere bovenbouw, had het karakter van een bolwerk op het Schild. Men kon de torendeur aan de binnenzijde met stevige dwarsbalken afsluiten. De on derste twee geledingen waren van dufsteen opgetrokken. Dit wijst er op, dat de Rijssener schippers al vroeg ver van huis vaarden. Het boventse deel was van te Rijssen ge bakken steen. De geblindeerde ramen op de derde verdieping waren aan de voorzijde ge- blindeerd en van flinke schietgaten voorzien. In deze oude toren verzamelde zich in tij den van gevaar de Rijssense weerbare jon gelingschap, wanneer de vijand tot op de Schild was doorgedrongen. Bij de tekening, die wij onder de ogen kregen, bevindt zich aan de rechterzijde van de deur het onaf scheidelijke plakkatenbord. Het torenuur werk zat rechts. En een kleine luidklok hing buiten de toren, met een kapje er boven. Op dit kapje bevond zich evenals op de toren spits een weerhaan. In de kerkbuurt bevond zich het posthuis „De Kroon". Nu wordt het tijd dat wij eens naar de versterkingen kijken, die door Jacobus van Deventer niet zijn getekend. Wij denken bij Rijssen niet in de eerste plaats aan de on belangrijkheid als veste, doch meer aan de onafhankelijkheidszin der toenmalige Rijs senaren. Zij zullen gedacht hebben: as e ne Vrijdag en zaterdag draait de film Tante zet 'n kraak!' De studentemband van Mischa Tornba is geëngageerd in het chique Palace-ho tel in Unterwiesehbach en zij spelen er met veel succes. Hun zangeresje Friedl komt de volgende dag, liftend met de auto van de bekende schrijver Walter Hellberg, die echter door de donkere zon nebril en de dikke winterkleding geen idee heeft van haar uiterlijk. Bij haar vrienden gekomen verneemt zij, dat de directie van het hotel al een zangeres heeft. Om te vermijden, dat de jongens deze goed betaalde baan om harentwil op geven, verzekert ze hen, dat zij iets an ders zal zoeken om aan de kost te komen. Zij ziet in.de krant, dat er in het Palace- hotel een chasseur wordt gezocht en, ver kleed als jongen, gaat zij zich aanmelden. Zij krijgt de baan en tot grote verbazing van haar vrienden paradeert zij enige uren later reeds als chasseur door de hall van het hotel. Niemand vermoedt, dat Friedl een meisje is en om haar baantje niet in gevaar te brengen doen de jongens of ze haar niet kennen. De chauffeur van Walter Hellberg krijgt het bericht, dat zijn vrouw een drieling heeft gekregen. Hij krijgt verlof om een week naar haar toe te gaan en omdat Hellberg met allerlei dingen geholpen moet worden wegens een zenuwontsteking aan zijn rechterarm, krijgt chasseur Friedl van de hotel-directie opdracht de schrijver bij te staan. Hij heeft er geen idee van dat deze jongen dezelfde is als het charmante liftstertje, dat hij meenam in zijn auto. Hellberg ontmoet in het hotel zijn oom Nicky, een boerse onbehouwen man, die op zoek is naar een geschikte vrouw. Als er twee dames uit Zuid-Amerika arriveren, meent hij iets van zijn gading gevonden te hebben. Het zijn de beeld schone Juanita Gonzales en haar tante Marguarita, die in werkelijkheid niemand anders is dan de beruchte hoteldief Harry Rubiné, voor de gelegenheid als vrouw vermomd. Juanita is bij de politie be- -Jtend onder de naam Briljanten-Mimi! Zij logeren in het hotel, omdat zij het hebben voorzien op de juwelen van de Ze warn gelukkig met mekoar, Net as een pas getrouwd joonk poar. En good verstopt in 't dichte greün Zatn ze de êikes oet te breün. Ze harn non wal de lengste tied Op t' nös ezetn, 't was gaaw zo wiet Dat d'eier oet zoln komn en dan. De veülkes keekn mekoar ees an. Ze veüln zich ech op eur gemak Doar oonder 't greüne bladerdak, Ze fluitn en zung, het veügelpoar, Det dachen zelfs neet an gevoar. Meer zee, doar oonder op de groond, Doar keek ter eene schuw in 't roond, En toen der um gineene zag, Klumme in 'n boom en sleu zin slag. Wat wreed, wat laf, wat ingemeen, Ik kan det ech neet aanders zeen. Woerumme wodt de veülkes 't rech In de natuur zo vaak' ontzeg? Is neet de hele zommer duur, Wonneer we dwelt duur de natuur De mooie veügelzang te heürn, Woerumme zoew ze dan versteürn? Woerumme toch zo wreed te wèn? Miej duch, doarvuur zeent toch gin rèn, Ze zeent het weerd, daw' met mekoar Ze juus beschoarmt vuur elk gevoar. m^rSaraiasfKHi kaarte maakt, weet ze de weg, (vot met den keal!). En Keizer Karei V kwam niet naar Rijssen om die zaak te regelen, het loonde de moeite niet. Maar daarom weten wij wel dat het oude Rijssen net als Delden en En schede rond was. Wij hopen voor deze ge legenheid nog eens te komen kijken en dan de zaak eens precies uit de doeken te doen. Tweede Bolwerk. Het tweede bolwerk naast de Schild was de Enterstraat. Het schijnt dat in de loop der eeuwen vele vijandelijke troepen van de kant van Enter afkwamen. Dit laat zich gemakkelijk verklaren. Op de weg van Deventer naar Rijssen vond men te veel hindernissen, extra aangebracht om de han del dier stad te beschermen. Vanaf Almelo ging het ook niet best, want van Almelo naar Wierden was bijna het gehele jaar door een veer van bijna een uur gaans. Dus, ro vende en stropende legers, die Rijssen wil den aandoen, kwamen van de kant van En ter, en het moet erkend worden, na 1600 werden lieden, die met minder mooie be doelingen naar Rijssen kwamen, in de En terstraat warm ontvangen. Rijssen. J. ROZENDOM. CIRCUIT TUBBERGEN 18 Mei 2e Pinksterdag rijke Amerikaanse Mrs. Wilkinson. Deze vrouw, die vergezeld is van haar secreta ris en haar hondje, vertelt aan ieder die het maar horen wil, dat zij haar juwelen nooit in de hotelsafe bergt, maar er altijd een onvindbaar plekje voor uitzoekt. Een film vol spanning en vrolijkheid. VAN COEVERDEN. Drie dagen lang is schouwburgzaal „De Kroon" het domein gweest van autoliefheb bers. Met 11 producten van de Renault- fabrieken had de heer L. Bakker uit Rijs sen daar zijn tenten opgeslagen. En weer bleek het ons, hoe uitermate deze zaal ge schikt is voor een dergelijk doel. De Renault 4 1959 heeft dezelfde uitvoe ring als het vorig jaar. Meer dan 1 miljoen van deze gemakkelijk hanteerbare en snel optrekkende wagens werden in de Renault- fabrieken aan de oevers van de Seine, on der de rook van Parijs, gefabriceerd en ge ëxporteerd naar alle landen der aarde. De Dauphine rijdt thans 1 op 17 inplaats van voorheen 1 op 15. Zowel Renault 4 als de Dauphine zijn le verbaar met electrische koppeling, hetgeen f310.— in prijs duurder wordt. Er hoeft dan niet gedebrailleerd te worden, terwijl het schakelen normaal is. Dan was er ook de Dauphine Gordini met een 4-versnellingsbak inplaats van 3. Deze wagen met opgevoerde Gordini-motor heeft een snelheid van 126 geijkte kilometers. De van ouds bekende 300 kg. bestelwagen met de motor van de Dauphine, de Dauphi- noise is niet alleen dank zij de geringe uitwendige afmetingen en de gemakkelijke wendbaarheid, de aangewezen wagen voor de stad, maar zijn stevige chassis maakt hem bij uitstek geschikt voor het gebruik op minder goede buitenwegen. Het comfort is vergroot door de inbouw van een nieu we efficiënte verwarmingsinstallatie. Naast de gewone Frégate was er dan de Frégate Transfluide. Deze wagen is uitge rust met automatische koppeling. Op nor maal terrein hoeft men niet te schakelen en rijdt dan in ville en route (3e versnel ling). In deze stand kan gereden worden (op normaal terrein) van 0—135 km. en terug. In bergland en gaat men hellingen af, zet men de versnelling om gebruik te maken van het remvermogen van de motor in de stand M (montagne). Dus slechts te ge bruiken in berggebied. Is deze stand echter niet voldoende, zo kan de versnelling in de stand E (le versnelling) gezet worden. Dus blijkt deze wagen een normale 3-versnel- lingsbak te hebben, waarvan men uitslui tend in bergland van de 1ste en 2de ver snelling gebruik maakt. Maar in Holland rijdt men in ville en route. Het hele rijsysteem berust op kop- pelomvormen van de motor. Het grote voor deel is, dat de versnellingsbak veel minder aan slijtage onderhevig is dan een automa tische versnellingsbak, doordat het rader werk in de 3de versnelling ingewerkt blijft staan, terwijl als olie van de vloeistofkop peling de normale motorolie van f2.per liter gebruikt wordt. Voor de Am. auto matische versnellingsbak moet olie gebruikt worden van f 12.— per liter. Ook was er de Frégate Domaine, een com binewagen met een nuttige last van 600 kg. Woensdag wordt vertoond: Blackboard Jungle'. Als Richard Dadier zijn eerste baan als leraar aanneemt bij een school in een kei harde volksbuurt, hangt daar voor hem veel van af. Hij wil zichzelf en zijn vrouw Anne laten Hen, dat hij wat waard is. Hij is er wel van overtuigd, dat zijn leerlin gen geen lieverdjes zullen zijn, maar hij heeft geen flauw idee van wat hem gedu rende de eerste 24 uur in zijn nieuwe klas boven het hoofd zal hangen. Zijn leerlingen zijn het produkt van het leven in achterbuurten en de wet van het asphalt-oerwoud. De enige discipline die zij kennen, is die welke zij zelf hebben gecreëerd: een soort gangster-interpreta tie van de wet. Zij deinzen er niet voor terug de leraar af te ranselen en te mishandelen, als de ze meegewerkt heeft aan de opsluiting van een jeugdige misdadiger. Zijn pogingen om zijn leerlingen enig gevoel voor fatsoen en moraal bij te bren gen, hebben eindelijk succes bij Miller, een negerjongen, die de leider van zijn klas wordt. Voor hij echter slaagt, heeft Richard Dadier elke mogelijke belediging meege maakt; hij wordt o.ia. het slachtoffer van een serie sehendbrieven, die de te vroege geboorte van zijn zoon veroorzaken. De climax van de film is een gevecht tussen een met een mes gewapende leer ling en de ongewapende leraar. Door zijn ijzeren volharding, moed en vertrouwen, weet Richard, geholpen door de liefde van zijn vrouw, uit de chaos te komen en tot het hart van zijn leerlingen door te dringen. POSTDUIVENVERENIGING DE ZWALUW De postduivenvereniging „De Zwaluw" nam zondag j.l. deel aan een wedvlucht op Vilvoorde. De duiven werden gelost om 7.50 uur. Winnaar van de vlucht werd H. A. Koe dijk, die zijn eerste duif wist te consta teren om 11.24.52. Een gedeelte van de uitslag: 1 H. A. Koedijk, 2 Nijland, 3 Poortman, 4 F. Dommerholt, 5 Braamhaar, 6 H. A. Koedijk, 7 F. Ziekman, 8 H. A. Koedijk, 9 F. J. Temmink. (buiten chauffeur en passagier). Ook deze kan geleverd worden met transfluide kop peling. Tenslotte werd onze aandacht gevestigd op de bekende bestelwagens 1000 kg. en 1400 kg. De gesloten bestelwagen met ver hoogd dak en besteldeur waren niet aanwe zig, maar wel leverbaar. Dit was ook het geval met de vrachtwagens van 2% ton laadvermogen in chassis-cabine en open laadbak met huif.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1959 | | pagina 1