SspwfaiÉi I Moeder ÉP V Auto-Show HAVEZATE OOSTERHOF ERNSTIG IN VERVAL 1! gil W Veemarkt Rijssen ill Spit, Spierpijn 1 zJl&lÈ Om het behoud van onze Twentse kastelen H L-*: Internationale motorraces '★"BABYDERM 85?» Coöp* Boerenleenbank „N otter" FILMNIEUWS Huicflg enezing Tentoonstelling Twente Troef G. Goossen 25 joar gemeentebode Noorse meisjes lastig gevallen VAKANTIETIPS VRIJDAG 8 MEI 1959. De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 per kwartaal, voor post-abonnees 1.25 per kwartaal. j-'jS? '-ÉssS mi Voor hef fere Baby-huidje VEILIGHEID SPAARBANK Wierdensestraat 4 Tel. 2279 Puistjes verdrogen door Purol poeder CS jl^A >j| VAN DER STOUW voor vulpennen! Jaargang 37. No. 18. WEEKBLAD VOOR RUSSEN Administratie en Redactie: Enterstraat 10, Rijssen. Telef. 2303 (05480) Advertenties 10 ct. per m.m. Bij contract korting. Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur. \m 1 ACCOUNTANTSKANTOOR POUW 1 M Enterstraat 33 Rijssen Tel. 2737 g verzorgtg 1 aangiftes inkomsten belasting g CIRCUIT TUBBERGEN 18 Mei 2e Pinksterdag Als het toeristenseizoen binnenkort weer begint, zal de geméente Rijssen met zijn prachtige heuvelachtige en rijkbeboste om geving zich gereed maken om de vreemde lingen waardig en gastvrij te ontvangen. Zoals bijna iedere 'historische .plaats, heeft ook Rijssen nog zijn kasteel: het laatst overgeblevene uit een respectabel aantal van zes, te weten: de huizen Beverveurde, Dackhorst en Brandlicht binnen de stad; de havezaten Grimberg, Eversberg en Ooster hof in de directe omgeving. Even buiten de plaats, op de weg naar Enter, lopen enige fraaie door flinke bo men omzoomde oprijlanen, die het land schap zo aantrekkelijk maken. Zij komen samen voor de havezate Oosterhof, een van de twaalf, die nog over zijn. Vóór 1800 telde men in Twente meer dan 44 kastelen. Wie echter een welverzorgd landgoed meent te betreden wordt erg teleurgesteld. Verval len, maar nog te redden, staat daar het grote 18de eeuwse huis binnen zijn grach ten. Sommige ruiten zijn gesneuveld en ver vangen door karton of plastic. Het ingangs portaal is gesloopt, de dakgoten zijn ver gaan en het regenwater zoekt door de kie ren zijn verterende weg. Nog wordt het oos telijk gedeelte van het huis bewoond. Ge lukkig maar, anders stond het ten prooi aan helaas vaak niets ontziende bezoekers. Als men binnen treedt, is het daar al evenmin opwekkend. Alles, wat maar enigszins van waarde was, is weggehaald. Door het dalen van de grondwaterspiegel zijn de funda menten aangetast en treden verzakkingen op. Gelukkig zijn de stevige buitenmuren nog gaaf en lijkt het, alsof zij nog vele jaren kunnen trotseren. Schilderachtig gelegen is 'het oostelijke bouwhuis uit het jaar 1737. In zijn uiterlijke vorm doet het denken aan het bekende bouwhuis van het Everlo bij Denekamp in de buurtschap Volthe. Helaas wordt deze woon- en stalruimte eveneens met onder gang bedreigd. De noordelijke muur van de stal is geheel ingestort, het dak wordt slechts door enkele palen gestut. Het zui delijke woongedeelte is nog redelijk. GESCHIEDENIS. Reeds in 1334 wordt de Oosterhof genoemd in het Chartularium van het klooster Al- bergen. Blijkens enkele schaarse gegevens uit die tijd was het een leen van de he ren van Almelo. Bewoners gedurende de 14de en 15de eeuw waren leden uit het geslacht Van Thije, dat eveneens de Grim berg bezat. In 1475 gaat de Oosterhof over aan het geslacht Van Langen, waarna door huwelijk van Berendina van Langen zij overlijdt op het huis 7 juni 1637 met de kolonel in Staatse dienst Ernst van Ittersum (16081681) de havezate aan de familie Van Ittersum komt. Oude inwoners van Rijssen kunnen zich de strenge heer Frederik Alexander nog wel herinneren. Hij stierf als laatste Ittersum op de Oosterhof 21 ok tober 1900 te Zutphen. Vervolgens vererft het goed op het geslacht Coenen. De tegen woordige eigenaren zijn de erfgenamen van Jhr. F. A. Coenen, overleden te Rijssen op 24 mei 1937. Kort vóór de oorlog heeft de familie Coenen het huis verlaten. Sindsdien zijn de gebouwen in staat van verval ge raakt. Blijkens een verdelingsacte van 21 novem ber 1779, opgesteld na de dood van Willem van Ittersum op 4 juni 1779, ligt de glorie tijd der havezate tijdens diens leven. De gehele bezitting ter waarde van de kapitale som van f 102.747.(waardepapieren mee gerekend) wordt dan onder zijn zes kin deren in gelijke porties verdeeld. Alleen de havezate met zijn bouwhuizen en tuinen werden reeds getaxeerd op f22.179.—. Voorts behoorden onder de Oosterhof 12 boerde rijen, 16 bouw- en bospercelen, een grond rente uit 6 verschillende boerenerven, een huis te Zwolle in de Praauwstraat, een pannebakkerij en de helft van de Rijssen- se windmolen. De oudste zoon Frederik Alexander erft het jherenhuiis met de bouwhuizen en tuinen, voorts de boerderijen Ligtenbelrg, Boom, Mensink, Schutten en Wol'ters, en 7 percelen aan bouw-, hooilanden en weiden, tesamen voor een waarde van f48.527.—. Als deze in 1783 sterft, is de Franse Revolutie niet ver meer af. Wanneer de Bataafse Re publiek is uitgeroepen en de Staatsregeling van 1798 alle rechten uit het leenstelsel, kortom alle heerlijke rechten zonder enige schadevergoeding voor altijd vervallen ver klaart, is het met de macht der edelen ge daan. Alleen al in Twente wordlen om streeks 1800 minstens 12 adellijke huizen verkocht en gesloopt. Ook de eigenaren van de Oosterhof geraken in financiële moeilijk heden, maar weten het bestaan van hun bezitting nog tot 1820 te rekken. Op 11 de cember van dat jaar wordt het gehele goed echter voor afbraak geveild. Als een won dei ontkwam het herenhuis aan de voor genomen afbraak, alleen het westelijk bouw huis onderging dat lot. Het geheel wordt aangekocht door Ernst Hendrik van Itter sum, geboren op de Oosterhof in 1780, als derde zoon van Frederik Alexander, en ge storven te Zutphen in 1848. De enige zoon en opvolger van Ernst Willem, die weer Frederik Alexander wordt genoemd (1828— 1900) werd reeds eerder vermeld. Zo staat thans de Oosterhof wederom in een moeilijk parket. Hier ligt een taak voor het gemeentebestuur van Rijssen om dit zeer fraai gelegen oude landgoed voor de ondergang te behoeden. Reeds vijf havezaten in en om Rijssen zijn in de loop der eeuwen gesloopt, laat de laatste niet verloren gaan: het nageslacht zal dankbaar gestemd zijn met het behoud van een zo fraai recreatief en cultureel goed. Drs. A. L. HULSHOFF, Conservator Rijksmuseum Twenthe. Bewaar toch geen geld in huis, want volledige biedt alléén de SPMUBOtWt Kantoor: Huttenwal 31 Telefoon 2463 Huidzuiverheid - Huidgezondheid ,Monpti' met Romy Schneider. ,Monpti', het strelend-lief kozende bij- naampje, dat honderden Franse meisjes en vrouwen voor de man van hun hart re- serven, is zo Frans als de liefde en zo Pa rijs als de trappen van Montmartre. ,Monpti' is ook de naam van de in 15 talen uitgegeven en in meer dan 2 mil joen exemplaren verkochte roman van Gabor von Vaszary. een ontroerend boek, dat het hart van Parijs deed kloppen in de harten van miljoenen mensen. ,Monpti' tenslotte is de titel van de nieuwe in verrassende kleuren gevatte film van Helmut Kautner, die een volko men nieuwe, nu in de Parijse sfeer, beko rende Romy Schneider op het doek 'brengt met de jonge expressieve Horst Buehholz als markante tegenspeler. Het accent van deze echt menselijke, soms zelfs kinderlijk-naieve Parijse lief desgeschiedenis ligt helemaal op de con sequente strijd van het piepjonge Parijse meisje Anne-Claire, dat zichzelf wil be schermen tegen de bewogenheden van haar hartje, wanneer dat eenmaal vlam gevat heeft voor de in Parijs vereenzaam de Hongaarse jonge kunstenaar, die ver liefd op haar werd. Het is niet het Parijs van de prent briefkaarten en de stralende Champs- Elysees, waarin zich de van alle kanten bezongen, op een oorspronkelijke wijze vertelde en ook betreurde liefde van .Monpti' zich afspeelt. Woensdag de spannende film ,Fort Dobbs'. Op zekere dag komt Gar Davis (Clint Walker) het plaatsje Largo binnenrijden, op zoek naar zijn doodsvijand Hansen. Hij treft hem in de kroeg en schiet hem dood. De Sheriff (Russ Conway) zet een achter volging in,maar Gar weet te ontkomen, door onderweg zijn jas te verwisselen met die van een door de opstandige Indianen vermoorde veehouder, Gray. Gar zet zijn tocht voort zonder paard en bereikt 's avonds een boerderij, waar hij tracht een paard te stelen. Hij wordt betrapt door de 9-jarige Chad Gray (Ri chard Eyer), die hem met zijn buks neer schiet en aan de schouder verwondt. De volgende morgen maakt Gar kennis met Mrs. Gray (Virginia Mayo), die nog steeds op de terugkeer van haar man wacht. Gar weet niet, dat de dode, die hij onderweg vond, haar man was. Hij raadt haar aan, zich met haar zoon tje in veiligheid te brengen, omdat de In dianen op het oorlogspad zijn. Hij besluit moeder en zoon naar het nabijgelegen Fort Dobbs in veiligheid te brengen. Zij aanvaarden de tocht, maar door zijn De voorbereidingen voor de tweede ten toonstelling Twente Troef' hebben een dusdanig geslaagd verloop, dat de ver wachtingen reeds thans die van vorig jaar overtreffen. De belangstelling van de zijde van de exposanten is bizonder groot en het staat al vrijwel vast, dat alle expositieruimte zal worden ingenomen. Een belangrijk deel van de tentoonstel ling zal dit jaar gewijd zijn aan de kurk, waarop het Twentse bedrijfsleven drijft, namelijk de textielindustrie. Onder het motto: Twente Toont Textiel' zal als on derdeel van de algehele expositie een ty- pisdh-Twentse manifestatie plaats vinden, waarvoor reeds inschrijvingen zijn ont vangen van de grootste, meest vooraan staande textielbedrijven, zowel uit En schede als uit Almelo. Voor de organisatoren schept dit de 'verplichting om ook in de avonduren programma's te bieden, die aan de hoog ste eisen zullen voldoen. Met het oog hier op zijn op dit moment uitgebreide bespre kingen gaande met de wereld van de Ne derlandse kleinkunst. Met het oog op de komst van grote or kesten worden op het ogenblik uitgebrei de voorzieningen getroffen in de amuse mentshal. De Renault-dealer te Rijssen, de Fa. L. Bakker, 'houdt volgende week te Hellen- doorn een autoshow met de bekende Re nault produkten: Fregat, Dauphine, Trans fluïde en de 4 CV, daarnaast ook de nieuwste modellen bestelwagens. Op de wegen is de Renault een zeer be kende verschijning geworden. De be weegreden hiervoor is wel, dat de wagen voldoet aan de eisen, die men stelt. Voor al de Dauphine is in zeer korte tijd popu lair geworden. Op de RAI ging relatief de grootste be langstelling uit naar de Dauphine. De show vindt plaats in hotel ,De Kroon' te Hellendoorn, volgende week maandag, dinsdag en woensdag. Op de maandag j.l. te Rijssen gehouden veemarkt waren aangevoerd: 1472 stuks vee, runderen 302, varkens 1166, schapen 4. Prijzen: 20 vette koeien, eerste kwaliteit van f 3.tot f 3.50 per kg. slachtgewieht; 85 melk- en kalfkoeien van f 900.— tot f 1100.— per stuk; 100 pinken van f500.— tot f750.— per stuk; 77 graskalveren van f400.— tot f 550.per stuk; 20 nuchtere kalveren van f 50.tot f 70.per stuk; 26 drachtige zeu gen van f 325 tot f 400.— per stuk; 18 loop varkens van f 95.— tot f 120.— per stuk; 1122 biggen van f55.— tot f68.— per stuk. Overzicht handel: Vette koeien en stieren, gebruiksvee, pin ken en kalveren, nuchtere kalveren: handel vlug, prijzen gelijk. Varkens en biggen: handel in biggen kalm, prijzen gelijk; handel in zeugen vlug, prij zen gelijk. en reumatische pijnen wrijft U eveneens weg met verhalen wekt Gar de indruk, dat hij Mrs. Gray's man vermoord zou hebben. Mrs. Gray is voor de veiligheid van haar zoon tje en zichzelf echter verplicht bij Gar te blijven. Onderweg worden zij wederom over vallen door Indianen, maar door tussen komst van een kennis van Gar weten zij die af te slaan. Gar kan Mrs. Gray echter niet duidelijk maken, dat hij haar man niet vermoord heeft, omdat hij de ware reden van zijn vlucht uit Largo niet kan vertellen. Eindelijk bereiken de drie Fort Dobbs, dat echter geheel verlaten is. Alle aanwe zige militairen zijn door de Indianen ge dood Dan verschijnt er een wagenkaravaan van burgers uit Largo, achtervolgd door de Indianen. De burgers zoeken beschut ting in het Fort en wachten af De Indianen vallen aan en de toestand wordt steeds onhoudbaarder. Dan besluit Gar het te wagen, het Fort te verlaten en hulp te gaan halen in Santa Fé. Het gelukt hem het Fort heelhuids te verlaten en onderweg treft hij zijn kennis met een lading nieuwe repeteergeweren, van on schatbare waarde voor de verdedigers van het Fort. Hij ontfutselde hem de geweren en keert net op tijd terug om de aanval van de Indianen nu bloedig en definitief te helpen afslaan. Fort Dobbs is gered En ook Gar gaat vrijuit. Want de she riff van Largo, dankbaar gestemd door Gar's hulp, heeft de ware toedracht van de schietpartij vernomen en laat hem in vrede zijn tocht voortzetten, in gezelschap van Mrs, Gray en haar zoontje lej moggen vuurge wekke jubiléérn, Doarmet wiew' oe van hatte filsetéém. Ik gleuwe neet, daj der hier ééne vééndt Den dörf te zegn, dar iej det neet verdéént. Vieuwn-twentig joar heb iej det woark edoan, Heb iej as bode op oew pos estoan. Iej stoat en det is ech neet oawerdrééwn, Biej iedereene heel good an eschrééuwn. Wéé of ter köm, det was oe net geliek Want iej stun aaltied kloar vuur oarm en riek. Ik gleuwe wa, det 't iedereene spit, Dar iej zo dichte biej 't pensioen a zit. Want 't aandre joar dan mur iej ofsdheid nemn, Wiej zoln oe aans nog géne lenger hemn. Meer ja, det is non eenmoal zo, neetwoar, Iej mun vertrekn met vief en zestig joar. Ik wunske oe het allerbeste too En gleuwt meer dak det vuur heel Riessen doo. Wiej hopt daj der nog mennig joar könt trèn, Ook aj temet gepensioneerd magnt wén. Rijssen. J. ROZENDOM. In de bossen tussen Markelo en Rijssen zijn twee Noorse meisjes, die hier logeer den, door enige onverlaten lastig geval len. De meisjes konden een goed signale ment van de heren' opgeven. Dit had tot gevolg, dat de Rijkspolitie er spoedig in slaagde de daders te grijpen. Het waren één inwoner uit Enter en één uit Rijssen. Pasformaliteiten: Sedert maart van het vorig jaar wordt er voor het reisverkeer naar het buiten land een nieuw grensdocument afgege ven, de zgn. Toeristenkaart, alleen gel dig voor België, Luxemburg, West-Duits- land, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitser land. Met deze toeristenkaart, welke 4 maanden geldig is, mag men niet lan ger dan 3 maanden in het buitenland ver blijven. Mee-reizende kinderen beneden de 16 jaar kunnen op de kaart worden bijgeschreven. Een paspoort dat niet langer dan vijf jaar is verlopen behoudt voorlopig nog zijn geldigheid voor België, Luxemburg, West-Duitsland, Frankrijk en Zwitser land. Bovendien kan voor België en Lu xemburg worden volstaan met een gel dig Bewijs van Nederlanderschap. Nieu we „bewijzen" worden echter niet meer afgegeven. Voor een toeristenkaart of paspoort wende men zich tot het gemeentehuis, afd. bevolking. Wacht hiermede niet te lang! V erkeersbureaus Duits Reisinformatiebureau, N.Z. Voor burgwal 270, Amsterdam. Belgisch Verkeersbureau, Leidseplein 7, Amsterdam. Office National du Tourisme, 65 avenue de la Gare Luxembourg. Turistforeningen for Danmark. Offi ciële representante voor Nederland, mevr. A. C. 't Hart-Haussler, Joh. Geradtsweg 58, Hilversum. Nat. Frans Verkeersbureau, Noordeinde 138, Den Haag. Franse Toeristen Service, Rokin 128, Amsterdam. Brits Travel Office, Leidseplein 29, Amsterdam. Nat. Italiaans Verkeersbureau, Rokin 52, Amsterdam. Oostenrijks Toeristenbureau, Rokin 16, Amsterdam. Nat. Zwitsers Verkeersbureau, Ko ningsplein 11, Amsterdam. Het museum voor Tropische land bouw, Brinkgreverweg 184, Deventer. Ge opend: alle werkdagen van 9-12 en 14-16 uur, behalve donderdagsmorgens en za terdagsmiddags. Toegang gratis. Het museum bevat een collectie voor werpen, produkten en werktuigen, be trekking hebbende zowel op de onderne- mings- als op de bevolkingslandbouw, voornamelijk van Indonesië. Daarnaast is een vrij uitgebreide kollektie ethnogra- phica uit dezelfde gebieden tentoonge steld.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1959 | | pagina 1