Dulles legt zijn functie voor korte tijd neer Advies afwachten van de SER Ledenvergadering Oudheidkamer Riessen KQU Pames Politieke activiteit ging voor zorg om gezondheid Vevkovting arbeidstijd Donderslag bij heldere hemel Handen en Li ppen De kalkoêne is Ier wier Coöp. Boerenleenbank „Notter" VRIJDAG 13 FEBRUARI 1959 De Tweede Kamer heeft met 48 tegen 72 stemmen de motie van de PvdA verworpen, waarin werd uitgesproken, dat met de ge leidelijke verkorting van de arbeidstijd een begin dient te worden gemaakt. Vóór de motie stemden de PvdA en de communisten. De meerderheid was van mening, dat eerst het nader advies van de Sociaal-Economische Raad dient te worden afgewacht over ue vraag in hoeverre bij het voor de toekomst te volgen sociaal-economische beleid sociale verlangens in vervulling kunnen gaan en in welke volgorde. DAM PO hcinden VAN DER STOUW voor vulpennen' VEILIGHEID SPAARBANK Jaargang 37. No. 6. WEEKBLAD VOOR RUSSEN De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.00 per kwartaal Administratie en Redactie: Enterstraat 10, Rijssen. Telef. 2303 (05480) Advertenties 10 ct. per m.m. Bij contract korting. Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur. John Foster Dulles heeft maandagavond om gezondheidsredenen „voor een korte periode" zijn functie van minister van Buitenlandse Zaken neergelegd. Dulles, die nog deze maand 71 jaar wordt, gaat naar het Walter Reed-hospitaal voor een hernia-operatie Dit schreef Dulles aan Eisenhower in een brief, waarin hij hem ook enkele weken tijd vroeg om te her stellen van de ontsteking- aan de dikke darm, waaraan hij in december j.l. leed. Eisenhower stemde er in toe dat Dulles' werkzaamheden enkele weken aan onder- minister Christian Herter zullen worden overgedragen. Als diens plaatsvervanger zal de onderminister voor Economische Zaken, Douglas Dillon, fungeren. Dulles schreef Eisenhower dat hij steeds te raadplegen zal zijn en dat hij verwacht na enkele weken zijn taak weer volledig te kunnen hervatten. Dulles liet Eisenho wer zijn brief ter hand stellen toen hij maandagmiddag in het Witte Huis verslag over zijn Europese besprekingen kwam uitbrengen. TOCH OPVALLEND OPGEWEKT Verslaggevers, die Dulles maandagoch tend bij zijn terugkeer op het vliegveld zagen, meldden toen dat hij er opvallend opgewekt en gezond uitzag. De aankon- di'ging van zijn tijdelijke terugtrekking kwam dan ook als een donderslag bij hel dere hemel voor de vele journalisten, die wachtten op inlichtingen over Dulles' reis. De perschef van het Witte Huis achtte het vanzelfsprekend dat Dul les de VS op een mogelijke ministers conferentie van de Grote Vier zal ver tegenwoordigen. Dulles zegt in zijn brief aan Eisenho wer verder dat hij tijdens zijn lichame lijk herstel tijd zal hebben om zich vrij van andere verantwoordelijkheden te con centreren op de „ingewikkelde en ernsti ge problemen die door de Russische be dreigingen ten opzichte van Berlijn wor den geschapen" en op het Westelijke ant woord op deze bedreigingen. Medewerkers van Dulles zeiden dat de minister zich niet in acht had genomen en door de Berlijnse crisis en andere ge beurtenissen de rust en medische aan dacht, die hij nodig had, heeft verwaar loosd. Zij verklaarden dat Dulles de vo rige maand reeds last kreeg van zijn li chamelijke toestand maar medische maat regelen uitstelde om in de gelegenheid te zijn met de Russische vice-premier Miko- jan te spreken en naar Europa te gaan. NIET VERBAASD Sommige diplomaten te Washington zei den niet verbaasd te zijn over het besluit van Dulles, gezien de drukke werkzaam heden van de minister in de afgelopen maanden, ondanks zijn leeftijd. Men meent voorts dat Dulles klaarblij kelijk thans aandacht aan zijn gezondheid wil besteden om fit te zijn voor de moei lijke onderhandelingen over Duitsland, die in de komende tijd te wachten zijn. In Hotel De Kroon hield de Oudheid kamer Riessen maandag een ledenver gadering onder voorzitterschap van de heer A. ter Harmsel. Deze wierp een terugblik over de activiteiten van de stichting over de afgelopen jaren en me moreerde o.a. de tentoonstelling, dit jaar gehouden in samenwerking met het Irijva-comité. Deze tentoonstelling werd financieel een succes, terwijl ook de be langstelling en daardoor de propaganda voor de doelstelling van de Oudheid kamer tot tevredenheid stemde. en pQn weg- wrijven met INENTING TEGEN DIPHTERIE. Naar aanleiding van de ernstige diph- terie-gevalllen te Delden, waarvan enige met dodelijke afloop, hebben de gezamen lijke huisartsen van Rijssen dn samen werking met het gemeentebestuur beslo ten te trachten een massale inenting te doen plaats vinden. Zij, die geen principiële bezwaren heb ben, worden opgewekt van deze inen tingmogelijkheid gebruik te maken, om dat door deze inenting de afweer tegen de diphterie zo sterk is, dat het ontstaan van deze ziekte zeer sterk is beperkt. En voorkomen is nog steeds beter dan genezen. Hedenmiddag is met de inenting een aanvang gemaakt. FILM OVER WERELDKAMPIOEN SCHAPPEN VOETBAL. Door de voetbalvereniging Excelsior wordt een filmavond gegeven voor haar leden in gebouw Jeruël, waarin de film over de wereldkampioenschappen 1958 te Stockholm zal worden vertoond. De avond wordt georganiseerd door de voetbalvereniging in samenwerking met de supportersvereniging. CARNAVALSAVOND. In het St. Jozefgebouw werd maan dagavond een carnavalsavond gehouden, waarvoor grote belangstelling bestond. De originele ontvangst van Prins Car naval deed een uitbundige stemming ont staan. De carnavalvierders waren over het algemeen prachtig gecostumeerd. Voorts memoreerde de heer Ter Harm sel de diverse aankopen, die de stichting had kunnen doen, terwijl ook door schen kingen de verzameling van belangrijke voorwerpen gestadig groeit. Verder stipte spr. de toestand van het kasteel Oostertioff aan. Als er geen maatregelen worden genomen, zal dit his torische kasteel, waar Prins Maurits reeds vertoefde, steeds meer in vervallen staat gaan verkeren. Er bestaat, aldus de heer Ter Harmsel, misschien een mo gelijkheid om voor het kasteel een be stemming te vinden en het bestuur van de oudheidkamer is voornemens alle moeite te doen, die tot instandhouding en eventuele restauratie zouden kunnen leiden. Ook instandhouding en restauratie van de Rijssense Pelmolen gaat de Oud heidkamer zeer ter harte, aldus de heer Ter Harmsel. Maar ondanks de vele besprekingen met de eigenaar en verschillende instan ties, door de Oudheidkamer gevoerd, is een oplossing voor de instandhouding van deze typische olieslagmolen nog niet in zicht. De heer Ter Harmsel was over deze aangelegenheid bepaald pessimis tisch gestemd. Als er niet heel binnen kort iets gaat gebeuren, is de molen on herroepelijk verloren, waarmee niemand gebaat is. Spr. sprak de hoop uit, dat ondanks alle pessimistische verwachtingen toch nog een onverwacht lichtpuntje in deze kwestie zou komen. Het bestuur werd uitgebreid met 2 leden. Gekozen werden de heren F. J. ten Bolseher en J. Hutten. Door de heer Ter Harmsel werd nog medegedeeld, dat op 24 februari door de bekende archeoloog, de heer de Bruin van de Rijksbodemkundige dienst, een bijzonder interesante lezing zal worden gehouden over „Twenthe in de oertijd". De heer De Bruijn zal zijn lezing ver levendigen met o.a. een demonstratie te geven over het bakken van urnen. Tot slot hield Mr. K. D. Sohönfeld Wi- Chers een interessante lezing over archeo logie en oudheidkundige vondsten. li— MA MC i.C ruw of schraal HAMEA.GFI P»|Tub.95a| EXCELSIOR-LEDEN KRIJGEN GELEGENHEID DEEL TE NEMEN AAN VOETBALPOOL. De voetbalvereniging Excelsior kwam zaterdagmiddag in Hotel De Kroon ter vergadering bijeen, met als doel zich te beraden omtrent de houding, die de vereniging dient in te nemen met be trekking tot de voetbalplool van de KNVB. Excelsior heeft zich tot op heden niet officieel met de pool ingelaten, ook niet met die, die vóór de grote pool tot stand kwam, door combinaties van oostelijke verenigingen in het leven werden geroe pen. Het werd wenselijk geacht, dat men een definitieve uitspraak zou doen over de wenselijkheid of mogelijkheid de le den van Excelsior al of niet deel te doen nemen aan de pool. In de vergadering bleek, dat er zowel voor- als tegenstanders ten aanzien van dit probleem waren. Tegenstanders meen den de pool om principiële redenen te moeten afwijzen. Voorstanders verklaarden van mening te zijn, dat het aan de deden zelf moest worden overgelaten of men wel of niet in de pool wilde meespelen. Tot slot kwam een voorstel aan de orde, dat inhield, dat ondanks het feit, dat de vereniging enigszins afwijzend tegen het begrip voetbalpool staat, het bestuur om democratische redenen de leden de gelegenheid wil geven, aan de pool deel te nemen. Eén van de motiveringen is o.a. deze, dat de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat de leden zich bij andere verenigingen zouden melden, indien Excelsior de pool zou afwijzen. Bovendien is het zo, dat alsdan deze andere verenigingen voordeel zouden trekken van de eventuele financiële voor delen. Het voorstel tot deelneming aan de pool werd met een duidelijke stemmen- meerderheid aangenomen. GECOSTUMEERDE WEDSTRIJD RINGRIJDEN De IJsclub Rijssen organiseerde woens dag een gecostumeerde wedstrijd (ring- rijden) voor paren. De prijzen, die beston den uit waardebonnen werden gewonnen door: 1 Mej. R. Landeweerd en de heer Stegeman; 2 mej. J. Dangremond en de heer H. J. Nijveld; 3 mej. M. Baan en de heer B. J. Vossebeld. JAARVERGADERING AFD. RIJSSEN NED VER. VAN HUISVROUWEN Op vrijdag 6 februari hield de afdeling Rijssen van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen haar jaarlijkse alge mene ledenvergadering in hotel Gijs- bers. Tot bestuurslid werd gekozen me vrouw G. Duindam-van Keulen, die als zodanig de opengekomen plaats inneemt, die is ontstaat na het vertrek van mej. Oostdijk. Tevens werd een nieuwe cor respondente van het Instituut voor Huis houdelijke Artikelen benoemd. Dat de afdeling in 1958 zeer actief is geweest, blijkt wel uit de volgende eve nementen, die door haar werden georga niseerd: 10 lezingen, 2 cursussen, 4 ex cursies en de langzamerhand traditio neel geworden boekenkring, zomede een een bridge-clubje en tien keer een maan delijkse ochtendbijeenkomst. Na het afhandelen van de verschillen de agendapunten werd tenslotte over de plannen voor het lopende verenigings jaar gesproken. Met plannen maken al leen komen wij er echter niet; de be langstelling en medewerking van de le den moeten het bestuur in staat stellen deze plannen ten uitvoer te leggen. Op deze wijze hoopt het bestuur ook in 1959 een bloeiend verenigingsleven te kun nen ontwikkelen. HAAGS JEUGDTONEEL Door het Haags Jeugdtoneel wordt za terdagmiddag 14 februari in het Parkge bouw een uitvoering gegeven van het to neelstuk van Dik Trom, naar de boeken van J. Kievit. Zonder twijfel zal de jeugd met het meebeleven van de avonturen van Dik Trom een onvergetelijke middag kunnen hebben. Want Dik Trom is nog altijd een bi zonder kinden dat is ie, ook op het toneel. De kalkoêne is ter wier Wee har det edach, O wat hawwe toendertied, Met det déér 'n beklag. Zoonder det ter eene moarkn Wasse met enömne Zoonder det ter eene wus Isse wier ekömn. 't Oarme déér was wit van schrik En op 'n stukn papier Watte um zin nek' har hang, Stun: Doar wak dan wier. Het bestuur keek stom verbaasd De kalkoêne an, 't Leek te gek, aans har 't evroagn, Woer kom iej vandan. Neegn december was het déér Der van duur egoan, Ook al harn ze alle duurn Good op slot edoan. Wee, 't edoan har, och dee eur 't Antwoord harn kön geeuwn, Dee warn toen, des te begriepn Achterbaks ebleeuwn. Meer non hebt z' der eens wier, Dus non meer an 't broan, Meer pas op det 't oeleu neet Wier zo kan vergoan. 't Spul op slot en zet desnoods 't Heeln tied dr' eene biej, Wak nog zeng wol, keujt neet op, Neungt miej dan meer vriej. Rijssen. J. Rozendom. 1 Bewaar toch geen geld in huis, want volledige biedt alléén de Kantoor: Hutten wal 31 Telefoon 2463 X.. GESLAAGD. Te Zwolle slaagde voor het examen lingerie coupeuse mej. J. G. Averesch te Rijssen. GEVONDEN VOORWERPEN Papieren rijksdaalder; heren glacé handschoen (rechter); een bruin lederen boodschappentas; papieren rijksdaalder; rood met bruin kinderwantje; zakmes; bruin lederen motorwant; paar nieuwe kinderwantjes, rood, wit en blauw; kin- derwant, rood met wit; bruine porte- monnaie, inh. f0,50; rode kinderwant; bruine portemonnaie, inh. f 1,50; schakel van armband; gele kinderwant; klein boodschappenmandje; zak Kaloimel (25 kg); bruine bromfietsmuts; bruine Grol- se want; blauwe jongenspet; bruin met witte want. Komen aanlopen: jonge hond, vermoe delijk Belgische herder. Inlichtingen over deze voorwerpen al leen op werkdagen tussen 18 en 20 uur en niet telefonisch, aan het groepsbu- reau der rijkspolitie te Rijssen. RUSSENS WOORDENBOEK. In samenwerking met het bestuur van de Oudheidkamer Riessen is de heer Mr. K. D. Söhönfeld Widhers voornemens een Rijssens woorden boek in druk te doen verschijnen. De heer Sdhönfeld Wi- ehers heeft ongeveer 25 jaar aan zijn Rijssense woordenlijst gewerkt en het boek zal straks niet minder dan 4000 typisch Rijssense woorden en uitdrukkin gen omvatten. Door de Oudheidkamer wordt gewerkt met intekenlijsten, waarop reeds meer dan 200 belangstellenden hebben ge tekend. In het boek zullen geen woorden voor komen, die rechtstreeks aan de Neder landse taal zijn ontleend. Naast de woorden zal bovendien een verklaring worden gegeven van de be tekenis ervan, enz. Zonder twijfel zal de uitgave van dit ■boek van groot belang zijn voor het na geslacht, omdat ook het Rijssense dia lect steeds meer „verwatert". Naast de belangstelling uit Rijssen is reeds van verschillende zijden belangstelling onder vonden. PAASVEETENTOONSTELLING De jaarlijkse Paasveetentoonstelling te Rijssen zal plaats vinden op maandag 9 maart 1959, op het 2e gedeelte van de veemarkt. De tentoonstelling zal omvatten een Na tionale- en een Streektentoonstelling. In zendingen voor de „Streek"-tentoonstel- ling moeten tenminste 3 maanden in de streek aanwezig zijn geweest. De tentoonstelling zal 3 rubrieken om vatten, t.w. vette vaarzen, vette ossen en vette koeien. De Kampioensprijs voor het beste Paas- beest van de Nationale tentoonstelling ontvangt f 100.en een beker, voor de Streektentoonstelling is dit f 50.- en een beker. Verder zijn voor elke klasse prijzen ter beschikking gesteld. FEESTAVOND R.M.C. De Rijssense Motorclub RMC hield in ,De Kroon' haar jaarlijkse feestavond. Door de voorzitter, de heer H. Kien- huis, werden de kampioenen van het af gelopen seizoen in hartelijke woorden toegesproken. De heer H. ter Horst, kampioen in de afdeling auto's, ontving een wisselbeker en een kleinere beker als ereprijs, even als de heer A. Ligtenberg, die kampioen in de afdeling motoren was. De wisselbekers werden door de kam pioenen van het vorig seizoen, n.l. de he ren G. van Dam en H. Buursink, aan de winnaars uitgereikt. Het overige gedeel te van de avond werd in een gezellige stemming doorgebracht. Er werd een z.g. ,gedachten-puzzlerit' gehouden, waarvan mevr. Beverdam winnares werd. SCHAATSWEDSTRIJDEN Zaterdag wordt een langebaan-wed- strijd georganiseerd om de Gijs Muiler beker, waaraan alleen kan worden deel genomen door herenleden van de ijsclub Rijssen, te organiseren door de ijsclub Rijssen. Voor dames wordt een langebaan-wed- strijd gehouden over 5 ronden, waaraan ook door niet-leden van de ijsclub kan worden deelgenomen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1959 | | pagina 1