Handen met Uameos- BURGERLIJKE STAND PREDIKBEURTEN HOOFDPIJN! Breef van Goait verzorgd,worden handen Wij kunnen II niets laten zien Gelei HELPT UW RODE KRUIS HELPEN! GEEF! VERVOLG RAAD RUSSEN aan te vragen. Als dat was gebeurd zou het tekort tot het minimum zijn beperkt, meende spr. De heer Leusïnk verklaarde het voor stel uitsluitend zakelijk te willen zien, en dat er een uitspraak: voor of tegen ver maak, zoals de heer Hodes het zag, niet aan de orde was. De geringe verhoging van de belasting is er niet naast, aldus spr. Bovehdien wordt er niets verboden, er wordt alleen maar iets zwaarder be last. Hier wordt bovendien geen bepaalde groep getroffen, aangezien de bezoekers moeten betalen en, zo voegde spr. hier aan toeDe heer Kamphuis zou zich ver bazen als hij zag, wie of deze entreeprij zen betalen. Wethouder Otfen, die zijn stem nog niet had laten horen, wees de opvatting van die, raadsleden af, die het lieten uit komen als zou er iets worden verboden. De begrotingspositie was ongunstig, toen moesten er andere bronnen worden aan geboord, waarvan de vermakelijkheids belasting een klein onderdeel vormt. Des. tijds heeft de raad niet geschroomd deze belasting drastisch te verlagen, thans kan deze rustig worden verhoogd. Als men als bezwaar ziet, dat de mensen naar Almelo zouden moeten om naar de bioscoop te gaan, brengt dit veel meer kosten mee. Des te meer reden om tot verhoging overste gaan. De waarde van de film heeft men niet aangetoond. Wel is er gesproken over slechtere films. Dit spreekt, aldus de heer Otten, voor zich zelf iBovendien nemen wij in overweging een nakeuringscommissie in te stellen Dit is wellicht gewenst, zo ging spr. voort. In meerdere plaatsen is zulk een commis sie ingesteld; met name op het R.K. erf, aldus de heer Otten, wordt op sommige films een verbod gelegd. Liever was ik niet op het schrijven van To va ingegaan, omdat ik meende, dat dit alleen was ge richt aan het college van b. en w. Nu blijkt, dat de hele raad dit heeft ontvan gen, wil ik dit schrijven kinderwerk noe men of, aldus de heer Otten: „chantage". De dreiging met sluiting van de bioscoop is een zaak van het bestuur. „Alsof ver maak het grootste belang is in een men senleven", aldus de heer Otten. Waar het S.G.P.-standpunt in discus sie was gebracht, verklaarde spr., dat het standpunt van 250 jaar geleden nog hetzelfde was van het huidige, omdat, aldus de heer Otten, Gods Woord van eeuwigheid is. Als de heer Jansen het verleden aanhaald, vergeet hij zijn eigen verleden. „Wat nu geheeld is waren vroe ger gebroken geweertjes" zo besloot spr. De Voorzitter zei dat de uitspraak van de heer Hodes, als zou het gaan voor of tegen vermaak „fout gezien" was. De bezwaren van de verhoging zijn niet zo groot, aldus de voorzitter, men heeft ook een hoger loon dan enige jaren ge leden. De heer Hodes bleef bij zijn ingenomen standpunt en voegde er aan toe, dat de kwestie op een politiek vlak lag. „De ene groep sleept de andere mee", aldus de heer Hodes, „en", zo besloot hij, „hier wil ik geen enkel woord aan toe voegen". De heer Jansen kon niet nalaten op de uitlating van de heer Otten te reageren: De" houding van de S.G.P. is altijd nega tief geweest. Ook ik hen, aldus spr., niet van mening, dat vermaak het hoogste is, waarnaar een mens moet streven. Maar jonge mensen, aldus de heer Jansen, wil len ontspanning, dat staat vast. Als de bioscoop en het verenigingsleven wordt bemoeilijkt, aldus de heer Jansen, zal dat onherroepelijk zijn terugslag hebben ook op de geestelijke vorming van de jeugd, omdat de jeugd wordt losgelaten zonder dat men er iets voor in de plaats stelt. De heer Ter Avest wilde de heer Hodes nog antwoorden: „als zou de ene groep in de raad een andere meeslepen". „Ik", aldus de heer Ter Avest, „laat mij niet meeslepen. Ik neem zelf een beslissing. Er kan een tijd zijn van verlaging en ook een van verhoging. Als de verhoging ver disconteerd wordt in de prijzen is men de hele zaak over een maand vergeten." Toen de Voorzitter van mening was, dat de zaak voldoende was „doorgespro ken", volgde er stemming over het voor stel, die tot resultaat had, dat het voor stel van b. en w. werd aanvaard. Vóór stemden de heren: Nijland, Goo- sen, Leusink, Haase, Voortman, Kreij- kes, Otten, Smeijers, Kamphuis, Ter Avest en Scholman. Tegen stemden de heren: Hodes, Ter Horst, Siegerink en Jansen. Vóór het debat over de verhoging van de vermakelijkheidsbelasting had de raad een 15-tal punten afgehandeld, waarvan er enige zonder discussie werden aan vaard. De heer Ter Avest merkte bij het punt ingekomen stukken op, dat na de ophef fing van de gemeentelijke volkscrediet- bank nog steeds enige „gevallen" niet waren afgehandeld. Er is gezegd, aldus de heer Ter Avest, dat over deze geval len een regeling zou worden getroffen, maar met deze toezegging alleen was spr. niet voldaan. Spr. wilde graag, dat met de afhandeling hiervan voortgang zou worden gemaakt. Wethouder Otten kon hierop medede len, dat het grootste gedeelte van de „on invorderbare posten" binnen was. Spr. was van mening, dat er geen reden tot ongerustheid behoefde te zijn, maar ver wachtte, dat het restant ook binnen zou komen. Bij het voorstel van b. en w. tot aan koop van grond en opstallen van de heer A. ten Hove aan de Koninginneweg, stel de heer Voortm&n de vraag of het woon huis zodanig kon worden verbouwd, dat er 2 gezinnen in zouden kunnen wonen. Voorzitter Scholman antwoordde, dat dit zou worden overwogen. „Als de kos ten te hoog zullen worden, zal daar na tuurlijk niets van komen." Bij een voorstel van b. en w. tot aan koop van een perceel in 'het recreatiege bied, vroeg de heer Ter Horst: Moeten we niet voorzichtig zijn met dit soort aan. kopen We hebben nog steeds geen goed keuring voor het nieuwe zwembad. Voorzitter Scholman gaf ten antwoord, dat hoewel er nog geen goedkeuring is tot de bouw van het zwembad, het plan in zijn geheel een goedgekeurd plan is, zodat zonder bezwaar door kan worden gegaan tot aankopen in het recreatiege bied. een eenmalige subsidie aan de Dahliaver eniging „Flora", vroeg de heer Smeijers of het niet mogelijk was deze vereniging de beschikking te geven over een „kweek, terrein" in het gemeentelijk plantsoen, b.v. in het Molenstal. Wethouder Goosen: Dat is alle moeite waard te overwegen, als er een vepzoek van die vereniging binnenkomt. Het bestuur van de Chr. Ulo-school verzocht medewerking van de raad voor het aanschaffen van een nieuwe methode voor de Nederlandse taal, daar de in gebruik zijnde methode niet meer door de uitgever wordt herdrukt en de „nood zakelijke vernieuwing van oude boekjes" dus niet meer mogelijk is. Voorts moes ten er nog meerdere „schoolbehoeften" worden aangeschaft. De heer Ter Horst wilde in het vervolg graag een opgave van de kosten zien en de heer- Jansen vroeg of het wel nood zakelijk was, dat een geheel nieuwe me thode werd aangeschaft. Behoeften als deze moesten zijns inziens eigenlijk wor den bestreden uit het bedrag dat per leer ling beschikbaar wordt gesteld. Als de serie moet vervallen, omdat geen direct noodzakelijke aanvulling nodig is, vond spr. het „iets anders". Voorzitter Scholman deelde mede naar aanleiding van de vraag van de heer Ter Horst mede, dat met de gehele aanvraag een bedrag was gemoeid van f1020. De heer Voortman stak de vrijwillige brandweer, bij het voorstel tot verhoging van de vergoeding voor het personeel van 'de brandweer, een pluimpje op de hoed. „De snelheid, waarmee men zich na het alarm naar de brand spoedt, grenst aan het ongelooflijke", waarna de voor zitter Scholman humoristisch opmerkte: „Ze zijn er dus bijna voor de brand". De heer Voortman vroeg of de vaste vergoeding niet kon worden verhoogd en de heer Haase vroeg of de ambtenaren van de gemeente, die behulpzaam zijn bij een brand onder diensttijd ook de brand weervergoeding krijgen, waarop voorzit ter Scholman bevestigend ontwoordde. De heer Haase vond dat onjuist, het geen de voorzitter toegaf. Misschien kan dit op de een of andere wijze worden opgelost. De heer Jansen meende dat de uurver- goeding van f 2.75 eigenlijk te weinig was vooral voor bazen, die hun werk in de steek moeten laten als er wat gebeurt. De Voorzitter: Er is gestreefd naar een bepaald gemiddelde. Voor enkelen zal dit te hoog, voor anderen te laag zijn. Bij het voorstel tot het verlenen van De heer Haase vond het dan des te meer scheef, dat de gemeente-ambtena ren dan dubbel betaald kregen, en dit raadslid wilde dit wel op korte termijn „laten herzien". De heer Ter Avest nam het voor de ambtenaren op. Laten wij geen „stiefkin deren" maken. Deze mensen worden uit hun werk geroepen en het is ook van be lang voor de gemeenschap. De heer Leusink vond het niets bijzon ders. „Op de stemdag krijgen de ambte naren ook dubbel betaald", waarmee deze discussie werd besloten. Over het voorstel tot wijziging van de baatbelastingsverordening 1956 voor bui tenwegen ontspon zich een ingewikkelde, nu en dan zeer onduidelijke discussie, die geopend werd door de heer Smeijers, die van mening was, dat enige terreinen, die in het uitbreidingsplan lagen, onvoldoen de waren belast. De heer Ter Horst zei, het met Gede puteerde Staten eens te zijn over het ar tikel luidende: De belastingplichtige ver klaart binnen 14 dagen na de dagteke ning van een daartoe door burgemeester en wethouders gedaan verzoek, op welke wijze hij de belasting wenst te voldoen. Bij niet of niet tijdige inzending van deze verklaring wordt hij geacht de belasting- ineens te voldoen. Hiertegen maakten G.S. bezwaren, die door de heer Ter Horst werden gedeeld. Spr. vond dit een ingrijpend artikel, omdat men kan ver geten zulk een verklaring in te zenden, zodat wordt aangenomen dat de belas tingplichtige een 30-jarige termijn ineens wenst te voldoen. Dat was naar spr.'s mening „foutief". De heer Jansen vond het jammer, dat de wijziging van de belasting zo laat tot stand kwam. Als het na de oorlog direct was gebeurd was er heel wat te achter halen geweest. „Ik heb er, aldus spr., vaak genoeg op gewezen en ook G.S. heb ben dat gedaan. De oude belasting is ja ren achtereen niet geïnd. Op verschillen de wegen, die voor 1956 zijn aangelegd, is het niet mogelijk de baatbelasting van toepassing te brengen." De heer Ter Horst meende, dat als er weer wegen aangelegd worden, andere methodes moesten worden toegepast. De Voorzitter erkende, dat er inder daad hiaten in de nieuwe verordening zaten en dat de gebaatheid van som mige terreinen groter was, omdat er volgens het uitbreidingsplan mocht ge bouwd worden. Spr. stelde daarom voor een 4e tariefgroep in te lassen, waar door z.i. dit euvel zou worden onder vangen. Nadat nog uitgebreid meningen wer den uitgewisseld, werd 't voorstel aan vaard. Voor de benoeming van een onder wijzeres aan de openbare lagere school ging de raad over in geheime zitting. Benoemd werd mevr. Maier-Ennen te Zaandam. In de rondvraag vroeg de heer Smeij ers de aandacht voor 't composterings- bedrijf, waarover in de raad al eens is gesproken. Wethouder Goosen antwoordde, dat er een overleg is geweest met omlig gende gemeenten, hetgeen niet tot re sultaat heeft geleid. Hoewel spreker de wenselijkheid van zulk een bedrijf niet wilde ontkennen, was spr. niet opti mistisch ten aanzien van de totstand koming er van. „Het is een dure ge schiedenis", aldus de wethouder. Verder wilde de heer Smeijers graag contact opgenomen zien met Gedepu teerde Staten over de waterzuivering. Mijnhardt's Hoofdpijnpoeders. Doos 50 cent Wethouder Goosen herinnerde aan 't feit, dat de raad gelden heeft gevoteerd voor een onderzoek. Deze kwestie is nog steeds in onderzoek. De heer Kamphuis vroeg of b. en w. met een terrein, gelegen in de Beatrix- straat, een bepaald doel hadden. De Voorzitter deelde mede, dat er al enige verzoeken waren binnengeko men, die inlichtingen wensten. De heer Hodes vroeg wanneer de weg nabij Ds. Vergunst zou worden aange legd. De stenen staan daar al lang, men moet ook denken aan de entree van Rij ss en. Er moeten, aldus wethouder Goosen, nog enige terreinen worden verkocht en dan wordt daar „automatisch" een weg en riolering aangelegd. De heer Leusink vond de verbetering van het Stationsplein niet erg fraai. Het lijkt meer op een kazerneplein. Met be plantingen kan er nog wel wat worden verbeterd, meende spr. Wethouder Goosen: Er is oorspronke lijk een ander plan geweest. Na di verse onderhandelingen is dit plan uit de bus gekomen. Spr. gaf toe, dat er wel iets moest gebeuren. Toen de heer Ter Horst informeerde naar de reden vain helt .weigeren door b. en w. tot het houden van een ver loting door de voetbalvereniging Rijssen Vooruit kwamen die tegenstellingen, die gebleken waren bij de debatten over de vermakelijkheidsbelasting weer duidelijk naar voren. Wethouder Goosen giaf in eerste instan tie ten 'antwoord: Dat is nogal eenvou dig. Om principiële redenen. De heer Ter Horst betwijfelde of het college „het zo mocht bekijken". Aan de vorming van het nieuwe college (3e wethouder) heb ik zelf meegewerkt, al dus de heetr Ter Horst, maar ik had nooiit gedacht, dat ons dit boven het hoofd zou hangen. Als 'het om zondag- voetbal gaat: de leden van R.V. kunnen zelf beslissen of men zaterdags dan wel zondags voetballen wil. Als onze vere niging doer b. en w. op deze wijze wordt getroffen doet me dat veel leed, aldus de heer Ter Horst. De heer Jansen vond de zienswijze van b. en w. ondemoncratisch, wethou der Goosen verklaarde dat het niet zo zeer tegen de verloting op zichzelf 'ging dan om de zondaigssport niet te 'bevor deren. „Dit wordt", aldus spr., „niet in gegeven door de SGP, maar door de Hoogste Instantie". De heer Jansen gaf toe dat er ver schil van mening mogelijk was, maar ais dit zo ver wordt doorgevoerd, aldus spr., wordt de samenleving onmogelijk gemaakt. „Het geldt voor ieder zoals hij 'hetaanvoelt." Spr. vond deze gang van zaken een ingrijpen op de persoonlijke vrijheid, hetgeen de heer Jansen onde- cratisch <en onprincipiëel vond. De heer Ter Hors';: wij werken ook mee om de zaïterdagsport te bevorderen en op te bouwen, en wij werken mee aan het jeugdprobleem in het algemeen. De aanvrage van R.V. moet men ge woon beschouwen aan. die 'hand' van de loterijwet. Op die gronden had men ons de vergunning niet mogen weigeren. De heer Otten (die als 3e wethouder geko'zen werd)Ik ben door de raad in bet noodcollege gekozen. U kun( niet van mij verwachten dat ik mijn principes prijsgeef. Wij zijn verantwoording schul dig aan de Hoogste instantie. Bovendien, aldus de 'Heer Otten: als men dit on demoncratisch vindt, de regering doet ook ondemoncratische dingen, denk maar aain de inenting. De heer Hodes: Er is vanavond ver schillende malen gesproken over 't Hoog ste Gezag. Het is net alsof de SGP al leen maar verantwoording schuldig is aan het Hoogste Gezag, maar diat - ds 'beslist niet zo, dat moet een ieder die in God gelooft. Het ,is niet zo, dat hier buiten de SGP-ers een stelletje godlozen ziitten. De heer Haase vroeg of het bekend was, dat in het oude kasteel De Ooster hof weer een igez'in was gaan wonen. Niet lang geleden hebben 'b. 'en w. hier mee de grootste moeilijkheden gehad, omdat het huis onbewoonbaar was. Toen hebben de bewoners een nieuwe woning gekregen, maar spr. vond het onverant woordelijk. Het bleek, dat de bewoners het kas teel niet hadden betrokken met toestem ming van ib. en w„ maar de heer Voort- man wist te vertellen, dat het gemeen telijk Mchtbedrijf een meter had geplaatst Meerdere raadsleden vonden dit al te dwaas en geadviseerd werd om maatre gelen te nemen. De heer Vcortman vroeg waarom er nog geen nieuwe 'brandweercommandant was benoemd. De voorzitter: dat heeft verschillende redenen dï'e ik niet kan mededelen. Verder informeerde de heer Voortman naar de stand van zaken met de sub sidies op de tarieven van het badhuis. De heer Hodes: het wachten is op de vermakelijkheidsbelasting (hilariteit) Het was middernacht, toen de Voor zitter de vergadering sloot. Geboren: Grada, dv F. J. Plas en G. ter Maat, de Steege 32. Dirk, zv G. Hulsman en W. A. van Harten, Bor- keld 5. Geesken, dv J. W. Keizer en H. J. ten Hove, Arend Baanstraat 50. Janna, dv D. Olde Reuver of Briel en J. Ehrenhard, Leiding 5. Geertjen, dv H, Pluimefs en R. Keizer, Arend Baan straat 47. Ondertrouwd: Hermannus Klein Leg- tenberg, 24 jr., Oranjestraat 44 en An- tonia Ruiterkamp, Holtentorensweg 15. Hermannus Hendrikus de Goeijen, 25 jr„ Haarstraat 5 en Johanna Smit, 23 jr., Walstraat 85. Jan Schulenburg, 23 jr.. Arend Baanstraat 63 en Gerrit- dina Willemina Baan, 20 jr., Holter- straatweg 168. Marinus Grobben, 27 jr.. Wierden, Nijverdalsestraat 122 en Janna Stegeman, 22 jr., Esstraat 76. Berend Jan Ehrenhard, 28 jr., Enter straat 60 en Hendrikje Jansen, Prins Bernhardstraat 20. Hendrik Goos- sen, 27 jr., Weverstraat 8 en Johanna ten Hove, 24 jr., Weijerdsteeg 29. Johannes Willebrordus Alfonsius Huis- kes, Enterstraat 35 en Johanna Maria Edeltrudis Klensman, Stationsdwars weg 54. v Gehuwd: Mannus Ligtenberg, 25 jr. en Arendina Janssen. 23 jr., Elsenerstr. 41. Overleden: Willem Poortman, 60 jr., zv J. H. Poortman en W. Schreurs, Hol- terstraatweg' 97. INGEZONDEN. MEDEDELING VAN T.'O.V.A. In het nummer van 26 april j.l. kwam. een artikel' voor getiteld „Een 'belang rijke beslissing". Dit artikel ging over •de kwestie der ('toen nog voorgestelde) verhoging 'der vermakelijkheidsbelasting op 'bi o scoop voorstellingen. Teneinde, onprettige zaak niet, te be" lasten met vaagheiden of erger, lichten wij uit het bovenstaande de volgende zinsnede: „Deze bond ('dat is de Neder landse 'Bioscoopbond) 'adviseert; al's zijnde de enige juiste weg, 'indien tot verhoging zou worden besloten, tot sluiting van de bioscoop". Als aangesloten bij bovengenoemde bond heeft de vereniging T.O.V.A. uiter aard het nodige contact gehad, 'alvorens tot dit voornemen thans feit te komen. De plaatselijke omstandigheden zijn overal in ons land verschillend en een juiste beoordeling daarvan kan slechts geschieden door het lid van de bond ter plaatse. In de zin 'als bedoeld in Uw vorig artikel zal 'de bond dan ook niet zo1 zeer adviseren, als wel steun ver lenen nadat een welgefundeerd standpunt door het desbetreffende lid (i.e. T.O.V.A. is ingenomen. Aldus is ook in 'deze nete lige kwestie gebeurd. „JUDAS MACCABEUS" Met veel belangstelling zien wij de uitvoering tegemoet van het oratorium „Judas Maccabeus" (G. F. Handel) door die Rijssense Chr. zangvereniging „Ho- banna". „Hosanna", dat in voorgaande ja ren blijk 'hëeft gelgeven gedurfde .initia tieven te nemen, verdient alle respect voor de wijze waarop men tracht het culturele leven in Rijssen op een hoger plan te brengen, waardoor het koor een 'bijzonder eervolle (zij het' wat eenzame) plaats inneemt in 'het aan culturele evenementen zo arme Rijssen. De uitvoering van het machtige ora torium is een gebeurtenis van grote be tékenis, temeer, 'daar vooraanstaande so listen, zoals Wieb de Rook sopraan, El- sa Hernady-van Bueren alt, Jian Waiayer tenor en Hans van der Leeuw bas, me dewerking verlenen. Dat door het Over ijssels Philharmonisöh orkest medewer king wordt verleend doet de uitvoering niet onbelangrijk in waarde winnen, ter wijl ook de medewerking van Gerrit de M'arez Oijens, spinet, met veel belang stelling' tegemoet wordt gezien. Het spreekt welhaast vanzelf, 'dat een groot se uitvoering als deze vele 'kosten met zich brengt, die een vereniging als Ho sanna natuurlijk niet kan dragen. Daar om is het verheugend', dat de gemeen teraad (zij het op het nippertje en na veel discussie) bereid 'is gebléken een subsidie te verlenen, tengevolge waarvan het mogelijk as, dat deze vocale 'gebeur tenis doorgaing heeft kunnen vinden. Hosanna, 'dat bewezen heeft in staat te zijn voortreffelijke prestaties te le veren, heeft de beschikking over goed geschoold materiaal en staat momenteel onder leiding van dirigent Gerrit Peu- fec'her uit 'Hengélo. Er is met veel over- 'gave en inspanning (gerepeteerd en wij zijn er bij voorbaat van overtuigd, dat de uitvoering van het oratorium Judas Maccabeus een 'van 'dé belangrijkste ge beurtenissen u;t dit seizoen zal worden. Voor de koorleden en voor 'allé mede werkers honen wij dat de belangstel ling. voor diit vocale evenement 'groot zal zijn, zodat ook in dat omzicht van een (succes 'kan worden gesproken. Wij wen sen Hosanna ook in dat 'opzicht veel succes toe. ,,'N HEITJE VOOR FE,N KARWEITJE" GESLAAGDE ACTIE De opbrengst van de actie „een heitje vobr pen karweitje" door de madivinders- 'beweging is naar wens verlopen. Deze actie gedurende de padvinders jeugd 'n igfrote activiteit 'aan dé dag legt', ontmoet een grote sympathie bij de bevolking en kennelijk hebben de volgelingen van Lord Baden Powell veel plezier in het heitje en ook iin het karweitje. De kar- Ned. Herv. Gemeente. Grote Kerk. 9.30 uur Ds. Van Tuyl, 3 u. (Bed. H. Doop) Ds. Vergunst. Westerkerk. 9.30 uur Ds. Vergunst en 3 uur Ds. Van Tuyl. Elzen. 9.30 uur Kand. Van Bart. Notter. (Gebouw „Irene"). 19.45 uur Ds. Vergunst. Geref. Kerk (Boomkamp). 9.30 uur Ds. Brinkman en 3 uur Ds. Heijerman v. Nijverdal. Geref. Gemeente (Noorderkerk). 9.30, 3 en 7 uur Ds. Blok. Oud-Geref. Gemeente (Bevervoorde). 9.30, 2.30 en 7 uur Leesdienst. Donderdag 9 mei, 7.30 uur Ds. Wil- tink van Doetinchem. Oud-Geref. Gemeente (Walkerk). 9.30. 3 en 7 uur Leesdienst. Geref. Gem. in Nederland (Eskerk). 9.30, 2.30 en 7 uur Leesdienst. Zo ik wol der ook ees me keer wier achter hen kiek'n. Jao, det zeg ik non wal, mèèr 'n mèènske kan eegelukoarg wat zeng'n. Stel oe vuur, der ik biej alle Riessender achter hen kon kiek'n. Ik dènke der ik dan nen hoop zag, det neet bes was. Want iej kiekt der wal op meer nooit in. En 't is wal good a'j alnns neet beurt, want dan dè^nk ik de'j gin ooge mèèr dichte kon doon. Och ezze viej aole kèèls op 'n Skeeld staot, dan heur iej mangs zovölle, dan dèènk ik wal mangs, wat he'k door toch met te maakne. 'n Ieder hef genog an zinne eengne naorigheid, verhaaltjes en teuterieje van 'n aander hef niks gin dool. Woer ik non wal aower kuijern mag, dat is aower dinge, deet 'n ieder zöt gebuur'n. Zo heb ik met 'n neuze baown op det henhok van den jonge van Jan Brungk estaon. Ik zagge nen hoop bosjagers goan en 't was net of ik veul'n of der wat biezeunders zol gebuura'n. Jaowal, ik her 't good erök- ken. Der wol der eene krang wèè;n teengn de gemeente, maar ar iej biet'n weelt teengn nen hoond den volle gröt- ter is, dan krie'j 't an 't gat. Daor kö'j op an. Jao, det was nog wal 'n heel spil. Ne grote vragwage van de gemeente met 'n man of zeuwne jaggen vuur Jan Brungk zien hoes. Bosjag'ers cjer biej en den menèèr Hollander, den vuur Ebbega in de plaase is 'eköm'n. Ik wol met 'n paor meuge is good kiek'n, mèèr den baas van de bosjagers met dee 2 dupjes op 'n ltraangn den jaggen oons vot. Ik kan neet zengn det det nen an- valligen kèèl is, nee. Nen kammeraod sputtern ees nog teengn, viej mangt hier toch wal staon kiek'n. Viej doot toch niks, mer nee viej mossen duur- loop'n. Non jao, doe ziwwe op 'n kraans gaon staon. en doe koww 't mooi zeen. Ik vön 't wal sneu vuur den jonge, mèèr iej doot der niks an. Ik mèèn ees dette der niks van her 'eweet'n, en det ze der zo op stop en stèè an war'n 'e- kom'n 't henn'nhok of te brek'ne. Maer op de Haor vertèèln de leu, dat hee wal bod her ehad. Op de Haor könt ze zukke dinge better weet'n aes aops aans. (Daor woont twee wethoolders. Trouwns in 't Opbrook könt ze oe ook nen hoop vertel'n). Dën jonge van Jan Jan Brungk har bod 'ekreengn, det 't zölf of mog brek'n, mèèr det heffe* verdopt. Het was ook sneu vuur dee henn. Dee kon der ook niks an doon. det det hok gin officieel fiok was. Nee, zeg Dieks, der is nen hoop veraanderd in Riessen. Vrooger, toen wieleu in de Bouwstaote woon'n, ko'j dóon, wa'j weitjes diie werdén „opgelegd" varieer- woll'n. Niks hoown iej te vraogn. Iej den van boodstihiamnen doen (ha fijn), I hann naons permissie vuur neurg. Of van, aardappelen schillen, yaatwas, straalt 't non was vuur 'n hok of ne kaowe vegen, .fietsen schoonmaken, enz. In to- ne keet of <n huusken, iej kon zett'n imn'i nml.lV, „11 taal ds 'dé padvindersbeweeing in Rijssen een bedrag rijker 'geworden van ruim 500.d'at verdiend werd als volgt: door dé padvinders 240.70. 'door de oad- vindsters 166.28 en door de gidsen 148.90. LINTJESREGEN Van de lintiesiresen, die 'aan de voor avond. van Koninginnedag op Nederland neerkwam, heeft oo'k Rijssen „een paar druppels" meegekregen. De ere-imediaiil'le iin zilver werd toege kend aan dé heer D. ter Avest, opper wachtmeester rijkspolitie, en aan G. H. Hofstede, ziakencontroleur bij de N.V. Tor Horst Co. De ere-medlail'le in brons werd toege kend aan mej. A. M. Paauwe, en aan de heren D. Smit, J. W. Reterink, M. Nieuwenhuis. H. van Brussel. H. Vosse- belt, G. J. Schuiiterd, W. H. Pas, en A. Groeniink, allen werkzaam bij de N.V. Ter Horst Co it'e Riissen en aan de beer J. Krejenz'ang, machinist bij de N.V. Omefa. VOETBAL Op Koninginnedag werd ten bate van de Rijssense vereniging voor Oud-Strij ders een voetbalwedstrijd gespeeld op 't terrein van Rijssen Vooruit, waarvan 't ene elftal geformeerd was uit spelers uit de zaterdiagcompetitie en het andere wit spelers uit 'de zond'agcomoeitie. Aan de homogeniteit van de elftallen ontbrak uit dé aand' der zaak nogal een en an der, doch .gezegd moet worden dat alle spelers hun 'best gediaan 'hebben om een aardig partijtje voetbal ten beste te geven (hetgeen niet altijd is gelukt). De partijen woven goed tegen elkaar op, en wij onthouden, ons 'dan oo'k gaarne, vooral om het liefdadige 'karakter dat de wedstrijd droeg, een visie te geven op de kwahtait der elftallen. De zondagvoetballers hadden bij de rust een voorsprong van 10 verkregen door een fraaie kopbal van dé RKSV- er A. Tusveld. Nieuwenhuis (Excelsior) bracht de stand na de rust op gelijke voet, doordat doelman Brugigink (RV) een goed schot van Baan onvoldoende had weggewerkt. Doordat de zondagvoetballers 'n straf schop kregen toegewezen, die door Heu len (RV) werd benut, kwam met de stand 21 'heit einde. Da opbrengst ten bate van de Oud- Strijders bedroeg ƒ485. wa'j woll'n. En non möj allns vraongn of 't astebleef mag. En a'j de krange pette op zet, brekt ze oe de boele zoo wier of. Jao. jao. Ik gleuwe de'j det ofbrek'n zölf nog mör'n betaal'n ook nog. Het is oe wat. Mèèr iej doot der niks an. Met ne waekke of wat kriewe ook wier nen nieje börgemaester. Ik hebbe eheurt, det der neet meender aes vief- tig solseteert hebt, det wee'j wal, det is skriewn öm det te wordn. Der stön van de waekke nen vrömd'n menèèr op 'n Skeeld en den wös al wee of der börgemaester van Riessen zol word'n. Nen zeker'n Laseur oet 'n Haag. Den is non toneelspöller van zien vak en det kan öm good van passe kom'n in Ries sen. GAOIT. NOCH het werk van internationale hulpverlening. NOCH bloedplasma-produkten. NOCH de jaarlijkse boottocht voor in validen. NOCH het werk van de uitreiking van boeken en tijdschriften aan zieken. NOCH het werk van be en transplanta tie. NOCH medische hulp aan schepen. NOCH het werk van opsporingen van vermisten. NOCH hulp bij sport. NOCH 't werk van de trombosedienst. NOCH iets van de rampen-depots. NOCH tochten voor ouden van dagen. NOCH het werk van de moedermelk- voorziening. NOCH iets van het gewondenvervoer. NOCH het werk van hulp bij rampen. NOCH het werk van de hoornvlies overbrenging. Ook niet iets van zoveel vre destaken meer van het Ned. Roo- de Kruis. TOCHis er een taak en een zeer belangrijke, waarover de H.H. Dokto ren enthousiast zijn en wat onze help sters geheel belangeloos voor onze Rijs sense invaliden doen. Van dit werk wil len wij U iets tonen en dat is: (Zie hiervoor 't volgende nummer van het Weekblad voor Rijssen.)

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1957 | | pagina 2