e 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 LIGTENBERG MANTELS TER HARMSEL Ten Berge Advertenties M gratis Uw VITRAGE gemaakt Fa. I. ES1U1S SPORT Wat Is "BALAMUUR" I IKAPPERTs Everiine Corset Woonhuis Ik wed Melk slechts 6 cent duurder,, maar belasting omhoog 1 BALAMUUR I Meubel- en Geschenkenlrais PENNINGS' volièregaas bi] OTJE VAN POTJE I. DE LANGE OVERTREKKEN of BIJVULLEN PENNINGS' Tuin-, Bloem- eo Landbouwzaden e V, d. Noord BALAMUUR kan aangebracht worden op 0. Voor Uw BEHANG Een echt feestelijke fel©&j«se! Een WONING VOGELHOUDERS!! Zie het nieuwste ZEER MOOIE COLLECTIE m rC' t Ook In COSTUUMS, Laat nu Uw KAPOKMATRAS opnieuw Choc, caramels, 200 gr. Pudding, mei suiker, 2 p. Yan 58 voor 52ci,io zegels Pudding ,zond. suiker,2 p.van 42 voor 38 ct, 8 zegels Choc.-hagel, puur, 250 gr. voor 65 ct,13 zegels Choc.-hagel, melk, 250 gr. voor70ct, 14zegels Bleekwater, 3/l liter van 23 voort9 ct, 4 zegels Piccaliily, per pot van 60 voor 54 cl,11 zegels EXTRA Koffiemelk ANCRE HORLOGES zij draagt een GAMP-corset bij VAN PUTTEN BABY VERZORGING VOORLICHTING VAN VEILIG VERKEER' C»OQ 050080080080 Op 14 maart a.s- ho- Q pen onze ouders D. v. d. VEGT en W. F. v. d. VEGT- HENNINK hun 25-jarige echt- 8 vereniging te her denken. Rijssen, maart 1957 Wierdensestraat 5 r Receptie: des namid- C dags van 15.30 tot 16.30 uur- g Hun dankbare q kinderen 0 DINI Q WIM en Verloofde oiooooiooocsaao 0 is de nieuwste! wandbedekking- 0 2 hout en stenen muren. Vraagt inlichtingen en prijzen in WEGENS GROOT SUCCES NOG EEN WEEK bij VITRAGE- en OVERGORDIJNENHUIS ELSENERSTRAAT 3 naar Weijerdsteeg 15 RUIME SORTERING LAGE PRIJZEN Munt uit door KWALITEIT PASVORM LAGE PRIJS Ouden van dagen die in aanmerking wensen te komen voor een van de Slotman v. d. Mijl- stichting, worden ver zocht dit op te geven voor 13 maart a.s. bij G. TER HORST, Bouwstraat 37, Rijssen. Zoals elk voorjaar hebben wij ook nu weer een ELSENERSTRAAT 72 MANTELCOSTUUMS - JAPONNEN - BLOUSES - SJAALS enz. JASSEN - SPORTCOLBERTS - PANTALONS de nieuwste dessins- Degelijke kwaliteit en vormvast. Door tijdige inkoop zijn onze prijzen nog uiterst billijk. Alleenverkoop: FALCON - SHELTER - BLEYLE. WIERDENSESTRAAT 40 Moderne creatie van E!vi, in voortreffelijke poplin Het rijke borduursel geeft een zeer apart cachet In diverse tinten verkri jgbaar. Notaris L. BERNARD te Rijssen, zal op dinsdagen 19 maart bij inzet en 2 april a.s. bij toeslag, tel kens 's avonds 7 uur, in café G. ten Harmsel, „Jan Kuper", Boomkamp 33 te Rijssen, voor de Erven Seino Baan, PUBLIEK VERKOPEN: schuurtje, kippenhok, erf en tuin, te Rijssen, Bloem- straat 22, groot 5.31 are. Het perceel is onverhuurd. De koper dient zelf te zor gen voor vergunning tot ingebruikneming van het pand. Te aanvaarden bij de be taling vóór of uiterlijk 1 mei 1957. In één dag klaar. Als nieuw terug Ook weer PLASTIC VULLING voorradig MATRASSENMAKERIJ Daze week extra-voordelig en toch 10% korting in Sparzegefs (geidig v. 7-14 mrt.) Stilts, 1 pakje van 56 voor 50 cl,10 zegels van 66 voor 60 ct,12 zegels Bij 1 pak Spar-KOFFIE met 10% korting NU 1 grote fles van ÓO voor 40 ct en toch 1 0% korting WEER VOORRADIG ALLE SOORTEN Standplaats op de markt bij hotel de Kroon. OOSTERHOFWEG 13 Telefoon 2585 Zeer fijne 15-17 steens 1 jaar volledige garantie. Betaling vanaf f 2.50 p.w. HET HORLOGE. Agent: B. Kreijkes, Nijverdalsew. 43, Rijssen. VERLOREN: PORTEMONNAIE met 100.Gaande van Boomkamp naar Haarstr. Tegen beloning terug te bezorgen. Holterstr. 62. TE KOOP 25000 Itr. GIERMEST en PAARDEMEST Keizersdijk 33. TE KOOP PRIMA STALMEST H- Huisken, Zuna 5. Alleen verkoop: D.A. DROGISTERIJ afd. Corsetry Tel. 2293, Eschstraat 4. Illlllllilll REPARATIES KUNSTGEBITTEN Sneller, beter en goedkoper! Drogisterij TEN BERGE, Eschstraat 4, Rijssen. TE KOOP Ruim 1 ha HEIDEGROND met enig opslag. Te bevr. uitsluitend 11 en 12 maart a.s. van 7.30-8.30 uur n.m. Haarstraat 155. DE SCHOONMAAK1 IN 'T LAND MET EEN nieuw behang AAN DE WAND Ook zonder zelfkant, Schildersbedrijf, Bouwstraat 20. zorgen voor actuele afwisseling, ze brengen het onont beerlijke „leven in de brouwerij". Beloon deze activiteit met uw wel overwogen aandacht. JAARVERGADERING ALG. BOUWBEDRIJFSBOND De afdeling Rijssen van de Algemene Bouwbedrijfsbond hield in café De Bgk- ker haar jaarvergadering onder voor zitterschap van de heer D. Bakker. Uit de verslagen van de secretaris en de penningmeester viel te conclude ren, dat de afdeling nog steeds groeien de is en dat men de beschikking heeft over een batig saldo. Door de plaatselijke vertegenwoordi ger, de heer D. Brugge, werden vra gen beantwoord over de werkloosheids wet. Hierna gaf de voorzitter een uiteen zetting over het NVV-gezondheidsfonds en het ANB-kindertehuis. Tot slot werd een bespreking gehou den over de landelijke propaganda-actie, die ten doel heeft het ledental nog dit jaar op te voeren tot 70.000. Alle aan wezigen zegden hun medewerking hier-i in toe, teneinde zoveel mogelijk nieuwe leden aan te werven, zodat, zo werd gezegd, ook de afd. Rijssen een steentje aan dit grootse doel zal hebben bijge dragen. Verzocht werd zoveel mogelijk be kend te maken, dat ongeorganiseerde bouwvakarbeiders, die lid wensen te worden van de ANB, zich kunnen mel den bij de heer Brugge, Arend Baan- straat. LEDENVERGADERING OUD-STRIJDERS De afd. Rijssen van de Ned. Bond van Oud-Strijders hield in café Kamphuis een ledenvergadering onder voorzit terschap van de heer J. Rozendom, die in zijn openingswoord enige gevoel volle woorden wijdde aan de nagedach tenis van wijlen burgemeester W. Zeeuw, die ere-voorzitter van de ver eniging was en altijd met grote belang stelling de werkzaamheden van de ver eniging heeft gevolgd. Uit het verslag van secretaris Brand- riet bleek, dat het ledental gelijk ge bleven is, terwijl de diverse activitei ten van het vorig jaar werden geme moreerd. De penningmeester, de heer Brinks, bracht het financieel verslag uit en kon een batig saldo melden. De aftredende bestuursleden, t.w. te heren J. Brandriet, M. Pijffers en G. Ligtenberg, werden herkozen. Een bespreking werd gevoerd om 'n avond te organiseren, waarvan de op brengst ten goede zal komen aan de nagelaten betrekkingen van de slacht offers van de oorlog. Getracht zal worden een militair or kest te interesseren voor het verzor gen van een concert. Voor de herdenking op de Grebbe- berg werd een 6-tal personen aange wezen, die de Rijssense vereniging zal vertegenwoordigen. R.K.S.V.-NIEUWS Het eerste elftal heeft het zondag wel meegezeten in de wedstrijd te Tüb- bergen, anders waren de beide punt jes niet meegegaan naar Rijssen. Op een zwaar bespeelbaar terrein werd veel van de spelers gevergd. Het was dan ook geen wonder, dat in het laatste kwartier de vermoeidheid een geducht woordje meesprak. Als we hier dan nog aan toevoegen, dat het meren deel der spelers de laatste weken geen bal heeft aangeraakt, dan kan men be grijpen, dat het fluitsignaal, dat inruk ken blies, een verademing was voor de spelers. Wat het wedstrijd verloop betreft, het volgende Na ca. 8 minuten spelen bracht M. Oude Luttighuis, na goed werk van Klein Rouweler, de stand op 1—0. TVC kwam door 'n kopbal van haar rechts buiten weer op gelijke voet (1—1) en wel in de vijftiende minuut. J. Tus- veld hielp na een half uur spelen RK SV aan een 2—1 voorsprong, terwijl z'n broer Fons even later vanaf de vleugel de voorsprong tot 3—1 vergrootte. De achterhoede der Rijssenaren was nog wel eens aan het schutteren en toen op een gegeven moment ook de keeper vergat uit te lopen, was de stand 3—2. Direct na rust pakte TVC serieus aan. Reeds spoedig had ze succes door haar midvoor Droste. Ook de RKSV-voor- hoede zat niet stil. J. Tüsveld kreeg o.a. een uitstekende kans, maar schijnbaar had hij zijn schot thuis gelaten, want ér kwam een tam rollertje. Toen een kwartier voor afloop TVC een penalty kreeg toegewezen wegens ongeoorloofd aanvallen (een vrij zware straf ove rigens) zag het er niet best uit voor de oranje-witten. Vrouwe Fortuna lach te toen echter RKSV toe. De TVC-er miste de strafschop, terwijl even later één der achterspel er s der thuisclub bij een poging de bal op zijn keeper terug te koppen, de bal in eigen doel werkte. Oude Luttighuis kreeg zelfs nog een uitstekende kans de voorsprong te ver groten, maar dit zou zeer tegen de ver houding in geweest zijn. Een gelijk spel had de verhouding beter weerge geven. Voor a.s. zondag staat de wedstrijd tegen WW op eigen terrein op het programma. Als alle spelers weer zo veel enthousiasme kunnen opbrengen, zijn we voor de uitslag niet bang. Voor de overige elftallen staan de volgende wedstrijden op 't programma: De Zweef 3-RKSV 2 RKSV a-Holten a RKSV b-Enter b Excelsior d-RKSV c. VOLLEYBAL Uitslagen van de maandag 4 maart gespeelde wedstrijden: VB OW 1-OKK 1 (d) 0-2 VB OW 2-Politie 0—2 OKK 2-Hellendoorn 2 2—0 De Zweef 2-VBOW 1 (d) 0—2 Politie-OKK 1 1—1 Hellendoorn 2-Holten 2—0 OKK 1-De Zweef 2 (d) 2—0 OKK 1-VBOW 2 2-0 Holten-OKK 2 1-1 De stand is thans: Darn es: OKK 1 13 12 1 0 25 OKK 2 13 9 2 2 20 Hellendoorn 13 8 3 2 19 VBOW 1 13 8 3 2 19 Rivo 13 4 6 3 14 De Zweef 1 11 4 5 2 13 Sportlust 13 5 3 5 13 OKK 4 13 4 3 6 11 OKK 3 13 2 3 8 7 VBOW 2 15 1 4 10 6 Holten 13 1 3 9 5 De Zweef 2 13 0 4 9 4 Heren: OKK I 18 13 5 0 31 Sportlust 16 14 0 2 28 Nijverdal 16 12 4 0 28 VBOW 1 - 18 11 6 1 28 Visnet 1 17 9 3 5 21 De Zweef 1 18 7 6 5 20 OKK 2 19 8 4 7 20 Politie 18 8 4 7 20 Hellendoorn 1 16 5 3 8 13 De Zweef 2 16 3 5 8 11 VBOW 2 18 2 6 10 10 Holten 18 3 4 11 10 Hellendoorn 2 10 1 6 13 8 Visnet 2 16 0 6 10 6 Ter Horst 14 0 4 10 4 BILJARTNIEUWS. Voor de competitie van de Biljartbond „Ons Genoegen" te Nijverdal en omstre ken werden in de week van 25 febr. 1 maart onderstaande wedstrijden ge speeld Eerste klasse: Vios I-OBK I, 490-375 p. in 147 b.; 't Groentje I-HBC 1, 439-436 p. in 121 b. NBC I-Spekhorst I uitgesteld. Tweede klasse: HBC II-ORK II, 290-248 p. in 138 b. OBK Hl-De Waag I, 134-300 p. in 120 b. De Waag II-NBC II, 243-287 p. in 144 b. K.O.T. I-Vios II uitgesteld. Het programma voor de eerste klasse is thans, uitgezonderd de wedstrijd NBC -Spekhorst, afgewerkt. Deze wedstrijd is échter voor de rangschikking der vier tallen niet meer van belang. OBK I kan de kampioensvlag hijsen en we wensen de mannen van Van Vliet vanaf deze plaats van harte geluk met dit resultaat. In de tweede klasse duurt de nek aan nek-race tussen Krijt op Tijd I en De Waag I onverminderd voort. De laatste wedstrijden in deze klasse worden volgende week gespeeld en het ziet er naar uit, dat niet eerder dan op de laatste speelavond het kampioens viertal uit de bus komt. Na afloop van deze wedstrijden wor den nog, zowel voor de eerste als de tweede klasse, de wedstrijden voor het persoonlijk kampioenschap gespeeld. Hieraan wordt deelgenomen door de zes hoogstgeplaatste spelers uit beide klas sen. In de week van 2530 maart wordt met dit programma een begin gemaakt. Voor maandag 11 maart zijn de vol gende wedstrijden vastgesteld: De Zweef 2-De Zweef 1 (d) Nijverdal-De Zweef 2 Visnet 2-Hellendoorn 1 OKK 2-De Zweef 2 (d) De Zweef 2-Sportlust Hellendoorn 1-Ter Horst De Zweef 1-OKK 2 (d) Sportlust-Nijverdal Ter Horst-Visnet 2 Voor donderdag 14 maart zijn de vol gende wedstrijden vastgesteld: VBOW 1-Sportlust (d) Holten-OKK 2 (d) OKK 3-OKK 4 (d) VBOW 1-Holten De Zweef 2-VBOW 2 De Zweef 1-Ter Horst VBOW 1-VBOW 2 (d) Ter Horst-OKK 1 OKK 1-De Zweef 1 (d) POEDER - ZALF - OLIE - ZEEP Bezuinigingen van het Rijk nog aan het begin. De melk wordt dit jaar waarschijn lijk zes cent per liter duurder. Volgens de oorspronkelijke plannen van de re gering zou de melkprijs met tien cent gestegen zijn. Het kabinet heeft maan dag besloten de subsidie op melk (vier (cent) voorlopig te handhaven als het parlement bereid is een verdere belas tingverhoging te aanvaarden. Het kabi net voelt het meest voor een verho ging van de inkomstenbelasting voor inkomens boven de achtduizend gul den. Minister Hofstra (Financiën) deel de dinsdag in de Tweede Kamer mede, dat de regering bereid is de Kamer nog meer tegemoet te komen: -té De nieuwe belastingverhogingen worden over enige tijd (vermoede lijk op 1 januari 1959) ongedaan ge maakt. De Staat zal proberen zijn uitga ven te beperken. Minister Zijlstra (Economische Za ken) erkende, dat het een „zware, zeer zware opgave" zal worden de prijsstijgingen te houden beneden 't maximum, dat de arbeidersorgani saties zonder loonsverhoging nog willen aanvaarden. Minister Mansholt (Landbouw) ver zekerde, dat hij niet van plan is de Staat té laten uitmaken welke boe renbedrijven moeten verdwijnen. Onvoorzichtig oversteken kan vervelende gevolgen hebben. Voetgangers moeten er altijd om denken eerst naar links en dan naar rechts te kijken voor ze de rijweg oplopen. Het verdient aanbeveling hierna nog weer eventjes naar links te kijken om zich ér van te overtuigen, dat de weg nog steeds vrij is. Veel schoolkinderen leren deze regel: „Bij het oversteken eerst links-rechts-links gekeken." Past U hem ook toe? Dan ge beurt U zoiets als de heer op dit plaatje overkwam, vast en zeker niet.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1957 | | pagina 3