Burgemeester Zeeuw overleden ZENUWRUST In Memoriam Burgemeester Zeeuw De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 p. kwartaal Burgemeester Zeeuw herdacht in een speciale raadsvergadering Rouwdienst in de Ned. Herv. Kerk De begrafenis BRANDWEER RUKTE UIT VOOR TWEE BRANDEN MiJNHARDT'S ZENU WTABLETTEN 't Is donker, Heer! VAN DER STOUW voor vulpenoen i Jaargang 38. No. 10. VRIJDAG 8 MAART 1957. WEEKBLAD VOOR RUSSEN Administratie en Redactie: Enterstraat 10, Rijssen. Telef. 2303 (05^80) Advertenties lOct. per m.m. By contract korting. Inzending van advertenties tot uiterlijk Donderdagmorgen 12 uur. Zondagavond om kwart over zes is in het St. Geertrnidenziekenhuis te Deven ter de burgemeester van Rijssen, de heer Wijnand Zeeuw, overieden. Hij be reikte de leeftijd van 64 jaar. Sinds de heer Zeeuw vanaf 11 novem ber van het vorige jaar niet meer in functie was de slopende ziekte, die hem toen reeds belaagde, zou verhin deren, dat hij ooit weer terug kwam in het gemeentehuis en in de raad is het langzaam minder met hem geworden. Wijnand Zeeuw was geboortig uit Ca- pelle aan de IJssel. Hij volgde de amb telijke loopbaan en werd in 1928 be noemd tot burgemeester van Genemui- den. Enige jaren later werd de heer Zeeuw burgemeester van de gemeen ten Hoornaar, Hoogblokland en Noor deloos. In augustus 1937 volgde zijn be noeming tot burgemeester van Rijssen. Tijdens zijn burgemeesterschap van Rijssen moest de heer Zeeuw in de oor logsjaren vrijwel alleen regeren en had vele moeilijkheden te overwinnen. Na de oorlog heeft burgemeester Zeeuw zich beijverd om voor z'n gemeente in dustrie aan te trekken. Hij wilde de Rijssenaren in eigen gemeente werk bieden. Hij slaagde er in een kamga- renfabriek een papierfabriek en een bromfietsenbedrijf in Rijssen gevestigd te krijgen. Ook in ander opzicht heeft burgemeester Zeeuw veel in het belang van de ontwikkeling van Rijssen gedaan. Voor het kerkelijk en verenigingsle ven toonde burgemeester Zeeuw steeds grote belangstelling. Hij was president kerkvoogd der Hervormde gemeente, bestuurslid van de afdeling Overijssel van de vereniging van Nederlandse ge meenten', ere-voorzitter van de Vereni ging voor Vreemdelingenverkeer, lid van het landelijk bestuur der vereni ging „Ereschuld en Dankbaarheid", voorzitter van de schoolartsendienst kring Rijssen, voorzitter van de kring Rijssen van de Bea@ierming Bevolking, consul van de ANWB, lid van de vaste provinciale commissie PPD. De overledene wa,s commissaris der Waterleiding Maatschappij „Overijssel". De begrafenis had donderdag vanuit de Hervormde kerk plaats, onder gro te belangstelling. Een ernstige ziekte heeft het leven van een zeer verdienstelijke figuur gesloopt. Diegenen, die hem nu en dan bezoch ten, hadden altijd nog een vleugje hoop, dat de burgemeester weer genezen zou. Het moet voor Mevrouw Zeeuw en haar zoon dan ook een grote slag zijn geweest, dat man en vader Zondag lang zaam maar zeker zijn krachten zag af nemen. Het grote geloof in de goed heid van God de Almachtige, moge de dierbare nabestaanden van burgemees ter Zeeuw tot troost zijn. „Uw goed heid, Heer, is hemelhoog". Het is ont roerend dat hij op het laatste moment van zijn leven deze tekst tot de zijne wilde maken. Burgemeester Zeeuw is niet meer. Na 20 jaar de gemeente Rijssen trouw te hebben gediend, heeft hij niet mogen beleven dat hij nog enige jaren van zijn welverdiende pensioen zou mogen genie ten. Een werkzaam leven is beëindigd, een man, die zich opgewerkt had tot een vooraanstaand figuur, is heengegaan. Een vooraanstaand figuur en een beteke nisvolle figuur. Grote-verdiensten heeft hij zich verworven. Talrijke functies be kleedde hij en nooit deed men een ver geefs beroep op hem. Hij was niet de man, die graag een populaire figuur wil de zijn. Hij was min of meer in zichzelf gekeerd en het is mogelijk, dat hij wel eens verkeerd is beoordeeld. Zijn nauw gezette plichtsbetrachting en zijn hoge opvatting van zijn taak stempelden hem tot een figuur, die geen behoefte had aan populariteit. Aan de moeilijkheden van ieder Rijssenaar leende hij in voorkomen de gelegenheden een gewillig oor. Eigen lijk kon men altijd bij hem terecht, en als hij, door een persoonlijk optreden, iets voor "zijn ingezetenen kon doen, dan was hem ook vaak geen moeite teveel. Burgemeester Zeeuw heeft het niet al tijd gemakkelijk gehad. Hij had bepaalde opvattingen ten aanzien van het gemeen telijk beleid, die hij niet altijd kon reali seren, omdat hij daartoe de noodzake lijke medewerking niet kon verkrijgen. Desondanks meende hij vaak door een persoonlijk optreden de gemeente te kun nen dienen en erkend moet worden, dat hij vaak, al was het dan helaas achter af, gelijk kreeg. Hij was een intelligent mens en een tactisch leider. In Rijssen, waar meningen, principes, opvattingen en mentaliteit zo geheel uiteenlopen, moet het toch wel buitengewoon moeilijk zijn, om als leidend figuur op de juiste wijze op te treden en besluiten, die volkomen door de ene werden gewenst of geëist, konden door andere groepen met de grootste klem worden afgewezen. Wij zijn er daarom van overtuigd, dat Burgemeester Zeeuw niet altijd een ge makkelijke taak heeft gehad. Wel zijn wij er van overtuigd, dat hij altijd en in alle omstandigheden het beste met de ge meente heeft voorgehad. Velen zullen aan hem een dankbare herinnering kunnen bewaren, vooral diegenen, die hem van nabij kenden. Zijn heengaan is i in vredige rast ge schied. Moge hem de rust ten deel val len, die de wereld niet geven kan. In verband met liet overlijden van burgemeester Zeeuw werd de gemeente raad met spoed in buitengewone zitting bijeengeroepen op het gemeentehuis, waarvan de vlag halfstok woei. Loco-burgemeester Scholman sprak de voltallige raad toe, waarbij de zoon van burgemeester Zeeuw aanwezig was. Deze toespraak geven wij hier onver kort weer: Mijne heren, Toen wij vorige week dinsdagavond in vergadering bijeen waren, dacht niemand onzer, dat wij zo spoedig in deze omstan digheden weer bijeen geroepen zouden worden. Burgemeester Zeeuw was die morgen weer opgenomen in het ziekenhuis te De venter, en hoewel wij vreesden, dat hij niet meer genezen zou, toch is het einde van zijn werkzaam leven onverwacht ge komen. Burgemeester Zeeuw is zondagavond kwart over zes vredig ontslapen. De mens wikt, God beschikt, dat is ook hierin weer bewaarheid. Wij allen, èn burgemee'ster Zeeuw, hadden gehoopt, dat hij straks van een welverdiend pen sioen mocht genieten, om te rusten van zijn werk. God. de Here heeft hem tot een andere rust geroepen. Onze gedachten gaan uit naar me vrouw Zeeuw en haar zoon, die in deze droeve omstandigheden achtergebleven zijn. God de Here schenke hen de troost, die zij nodig hebben om dit verlies te dra gen. Moge het hen ook tot troost zijn, dat wij als raad met dankbaarheid gedenken het vele werk, dat burgemeester Zeeuw in de bijna 20 jaar, dat hij hier werk zaam is geweest als hoofd der gemeen te, in het belang der gemeente heeft gedaan. Hij heeft altijd het beste ge zocht voor- onze stad en ook in de bespre kingen in de raad heeft hij altijd, on danks verschil van mening, de verga deringen zó voorgezeten, dat dit niet tot onenigheid leidde, zodat de vriend schapsband steeds bleef. Met dankbaarheid gedenken wij dit alles. Ik verzoek U enige ogenblikken stilte ter gedachtenis aan hem te wijden. De raad besloot aan de familie Zeeuw grafruimte ter beschikking te stellen op de nieuwe begraafplaats Het Lentfert. Er heerste donderdag tussen 12 en 1 uur 's middags een intense stilte in Rijssen. Het was of men afgesproken stil stond bij 't verscheiden van burgemees ter Zeeuw, die op die dag onder grote belangstelling ten grave werd gedragen. Burgemeester Zeeuw, die 20 jaar de leiding heeft gehad over Rijssen en de stad heeft weten op te stuwen tot een stad van betekenis. De Rijssenaren wa ren onder de indruk van het feit, dat hun burgemeester zo onverwacht was heengegaan. Dat burgemeester Zeeuw een belang rijke plaats heeft ingenomen in de har ten der Rijssenaren, viel te concluderen uit de grote belangsteling uit alle lagen der bevolking. De stilte, die er reeds lang voordat de klok van de Ned. Herv. Kerk op het Schild 1 uur had geslagen, had geheerst, werd nog intenser, toen de raadsleden van de gemeente Rijssen, de bevolking vertegenwoordigende, de lijk- auto flankeerden en deze begeleidden naar de Ned. Herv. Kerk, waarvan bur gemeester Zeeuw een trouw lid was. Van de Ned. Herv. Gemeente was de burge meester verschillende jaren president kerkvoogd, en in deze kerk, waarin hij gedurende bijna 20 jaar het Woord Gods aangehoord had, kreeg hij een laatste rustplaats en bewezen tallozen hem de laatste eer. Het was een indrukwekkend moment, toen de raadsleden het stoffelijk over schot de kerk binnendroegen, nadat de familieleden en honderden belangstellen den, waaronder vele vooraanstaande fi guren, plaats hadden genomen in de eeuwenoude kerk aan het Schild. Onder de vele aapwezigen werden opgemerkt de Commissaris der Koningin de pro vincie Overijssel, Ir. J. B. M. Ridder de van der Schueren met zijn echtgenote, Dr. F. C. Dietsch, chef van het kabinet, de burgemeesters van practisch alle Twentse gemeenten, o.a. burgemeester Ravesloot van Almelo, burgemeester Van Veen van Enschede, burgemeester Jhr. van Nispen tot Sevenaer van Delden, burgemeester Crommelin van Hellen- doorn, burgemeester Mr. Maaldrink van Wierden, burgemeester Enklaar van Holten, burgemeester Jhr. de Beaufort van Markelo, burgemeester Schimmel- penninck van der Oyen van Ootmarsum, het voltallige college va,n de adoptie gemeente Oosterland, en vele anderen. Voorts de heer G. J. Steggink, lid van Gedeputeerde Statenvan Overijssel, practisch het gehele gemeentepersoneel en vele vooraanstaande burgerlijke en enige militaire autoriteiten en vertegen woordigers van verschillende plaatselijke verenigingen en van het plaatselijk on derwijs. Alle plaatselijke kerkgenoot schappen waren'vertegenwoordigd. De rouwdienst in de Ned. Herv. Kerk werd geleid door Ds. Vergunst, die Psalm 36 2 liet zingen: Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Temidden van alle leed en lijden is Gods Woord een verblijdend teken, aldus Ds. Vergunst. De stille smart blijft, doch de Here wil de vertroostende kracht schenken, ook als Hij leidt in duisternis, als alles tegen schijnt te zijn. De lichtstraal van Gods genade geeft rust aan het hart. In de oneindigheid van Gods genade ligt de hoop der zwaarbe- proefden. Dat moet ons stil maken, dat geeft kracht en rust, waardoor het kruis te dragen is. God, leer ons geloven, dat het Uw wil is en laat ons niet twisten met Uw voor zienigheid. Waar menselijke handen krachteloos zijn, wil Christus dragen. Hij zal noch wankelen noch bezwijken. Tot slot van de rouwdienst werd gezon gen Psalm 62 4 en 5. Piëteitsvol droegen de raadsleden het stoffelijk overschot in de lijkwagen. De laatste gang van Burgemeester Zeeuw nam een aanvang. De klokken luidden en voor het ge meentehuis, waarin burgemeester Zeeuw 20 jaar zijn krachten aan het wel en wee van de gemeente wijdde, werd een minuut stilte in acht genomen. Een doodse stilte heerste. Rijssen herdacht zijn burger vader Hierna formeerde zich de lange stoet, die werd voorafgegaan door de 3 wet houders van Rijssen en de secretaris der gemeente, de heer C. Lugtigheid. Op de begraafplaats Het Lentfert, van de totstandkoming waarvan burgemees ter Zeeuw een grote stimulator is ge weest, sprak wederom Ds. Vergunst bij de geopende groeve. Christus geeft de ze kerheid van een ander leven, zo zei de predikant der Ned. Herv. Gemeente. .Spr. herdacht de overledene als lid van de Ned. Herv. gemeente, waarvan de over ledene verschillende jaren ook de stoffe lijke belangen had gediend. Spr. vertolkte zijn dankbaarheid en sprak woorden van troost tot dë echtgenote en de zoon van de overledene. Loco-burgemeester Scholman getuigde ook van de grote dankbaarheid, die de gemeente de overledene verschuldigd is. Met grote trouw en toewijding heeft hij de gemeente altijd gediend, aldus de heer Scholman. Altijd stond hij op de bres om het gemeentebelang te dienen. Wij ge denken zijn nagedachtenis in grote dank baarheid, aldus spr. Burgemeester Van Veen uit Enschede zei, zich met zijn collega's voorgesteld te hebben op een geheel andere wijze af- Slechts zelden zal het voorkomen, dat een brandweer wordt gealarmeerd, ter wijl op de terugweg haar diensten ook zullen worden ingeroepen. Dat was dezer dagen met de Rijssen- se brandweer het geval, toen men op geroepen werd voor een brand, uitge broken op het woonwagenterrein in de woonwagen van de fam. Finke. Het was jammer, dat de brandweer te laat was opgeroepen, zodat men niet kon voorkomen, dat de gehele wagen uitbrandde. De brand werd te laat ont dekt. Toen de echtgenote van de heer Finke n.l. bij een buurvrouw was, zag ze plotseling de wagen in lichterlaaie staan. Een grote angst beving haar, omdat achter in de wagen een klein kind in bed lag. Toen zij trachtte het kind te redden, zag ze haar weg versperd door de uitslaande vlammen. Met behulp van omwonenden kon men door een gat in de wagen te maken, het kind op het nippertje redden. Oorzaak van de brand is geweest, dat wasgoed, dat bij de kachel te drogen hing, aan het schroei en ging en later vlam vatte. Toen de brandweer niets meer kon uitrichten en zich naar de garage be gaf, werd men gewaarschuwd voor 'n brand bij de N.V. Ter Horst en Co. Hier bleek in een teerhok de vlam in een ketel met teer te zijn geslagen. Door een geweldige rookontwikkeling, die van ver al te zien was, leek het een grote brand te zijn, doch de brandweer kon met de mistspuit het gevaar spoe dig afwenden. NUTSSPAARBANK Gedurende de maand februari werd bij het bijkantoor Rijssen van de Nuts- spaarbank te Almelo ingelegd een be drag van 214.966.93 en terugbetaald 114.415.72. In deze maand werden 94 nieuwe spaarrekeningen geopend. JOYRIDERS j Twee Rijssense jongens en 1 uit En ter, in de leeftijd van 14-16 jaar hebben de auto van een toezoeker van de 'fer Horst irevue gebruikt voor het maken van een plezierrit. De politie heeft de daders kunnen opsporen, die van de rit niet veel plezier hebben beleefd. In de Korteboslaan zijn ze tegen een lichtmast aangereden, die evpnals de auto bescha digd werd. AUTOMATISCHE BEVEILIGING IN GEBRUIK GENOMEN Zaterdagmorgen werd de nieuwe auto matische beveiliging in de spoorwegover gang Haarstraat-Nijverdalseweg in ge bruik genomen. De installatie werd door loco-burgemeester Scholman in ge bruik gesteld, waarbij aanwezig waren namens het gemeentebestuur gemeente secretaris Lugtigheid en de wethouders Otten en Goosen, alsmede de chef van het NS-station Rijssen, de heer Hars kamp, en enige andere spoorwegautori teiten. Door de rode wisselende lichten wordt van tevoren op het in aantocht zijn van een trein geattendeerd; dat gebeurt ook door een luidende bel. De halve sluit bomen sluiten (natuurlijk) slechts de helft van een weggedeelte af. Het rode knipperlicht betekent een absoluut stop gebod. Zwaarmoedige gedachten, tobberijen en angstgevoel worden verdreven door Versterken het zelfvertrouwen en stemmen U weer moedig en rustig. scheid te nemen van de Rijssense burge meester. Als hij gepensioneerd was ge worden, hadden wij willen gewagen van onze grote waardering, die wij konden op brengen voor een van de oudste burge meesters van onze provincie. Met burge meester Zeeuw is een eenvoudig en op recht mens heengegaan, iemand die zich gaf zoals hij was, een trouw mens, die niet teleurstelde. Met gevoelens van war me genegenheid staan wij hier aan het graf van een collega, waarvoor wij groot respect hadden. Ds. Bloemhof, een familielid van de overledene, sprak namens mevr. Zeeuw en haar zoon woorden van hartelijke dank tot het gemeentebestuur, waaraan zij in deze moeilijke dagen grote steun hebben gehad, aldus spr. Ook de be langstelling van de gemeenteraadsleden en uit brede lagen van de bevolking on dervonden, werd met oprechte dank en waardering geconstateerd. In de aula van de begraafplaats was gelegenheid de familie te condoleren, waarvan velen gebruik maakten. De begrafenis had een indrukwekkend gedisciplineerd verloop, mede dank zij de medewerking van de Rijksverkeers- politie te Almelo en de leden van het Rijssense politiekorps, dat werd bijge staan door leden van de reserve rijks politie. 't Is donker in mij, Heer, Geen lichtstraal, die haar glans Doet schijnen in mijn hart. 't Is, of 'k ben gans alleen. En vragend zit ik neer, „Waarom toch nu die smart?" Vaak was het licht, maar nu Is 't al verdwenen. Voor hoelang Zal 't Heer nog zijn? En zal Die liefdegloed van U, Doorstromen weer mijn hart, Dat juicht, als Gij zijt 't Al? 't Is donker, Heer! Maar 'k wil Vastklemmen mij aan 't Kruis Tot 't duister wijkt, en 't licht Omglanst weer heel mijn ziel. En dan mijn droefheid ras Voor Uw nabijheid zwicht. 't Was donker, Heer! En 'k kon De weg vóór mij niet zien; Maar toen een enk'le blik op U Deed ied're schaduw vliên! „O Heer, blijf Gij mijn Licht, Mijn Kracht, mijn vrede nu!" N. LEDENVERGADERING C.H.Ü. Dinsdagavond hield de C.H. Kiesvereni ging een ledenvergadering in het ge bouw Jeruël onder voorzitterschap van de heer A. W. Smit. Na op gebruikelijke wijze geopenld te hebben sprak de voorzitter een openings woord en herdacht daarna in gevoelvolle woorden de overleden burgemeester, wat des te tragischer was nu hij bijna aan het eind van zijn loopbaan was. Voor zijn vrouw en zijn zoon bidden wij kracht en troost toe. De notulen van de vorige vergadering werden goedgekeurd. Tot afgevaardig den naar de algemene ledenvergadering, welke op 24 april 1957 te Amsterdam zal worden gehouden, werden aange wezen de heren Bruggink Jr., Smit en Strijker. In het verhand met het be danken van de heer Waanders als pen ningmeester werd de heer Bruggink als zodanig gekozen. Daarna werd gesproken over de be stedingsbeperking. De heer Strijker hield daarover een korte inleiding en wees op de .socialistische tendenzen, die hierin verscholen kunnen liggen, speciaal wat betreft de grote overheidsbemoeiingen op elk gebied. Op deze inleiding volgde een zeer geanimeerde discussie. Critiek werd geuit op ihet feit dat de overheid niet erg efficient werkt. Door een ef ficiënte werkwijze zouden er duizen den bespaard kunnen worden. De discussie bracht ook mee een be schouwing van de gemeente-politiek en de heer Ter Avest gaf op vele vragen hieromtrent een zeer duidelijk antwoord. Besloten werd om de planologische ont wikkeling van de gemeente in april te toespreken. Niets meer aan de orde zijnde werd de vergadering door de secretaris met dankgebed gesloten. „PRO REGE" AVOND IN JERUëL In gebouw Jeruël werd een Pro Rege avond gehouden, waarvoor grote be langstelling toestond. Onder de aanwe zigen werden o.a. opgemerkt de gemeen te-secretaris Lugtigheid en wethouder Otten. Dr. Bout uit Utrecht hield een boeiend betoog over het leven in militaire dienst, waarin duidelijk naar voren kwam, dat het even in de militaire „maatschappij" wel anders is, maar niet slechter dan in de burgermaatschappij. Vaak ziet men aldus spr., dat datgene w'at thuis ver borgen bleef in de dienst vaak naar bui ten treedt. Van eminent belang achtte spr. het, dat de jongemannen, die in dienst moeten van de ouders „iets heb ben meegekregen, waaraan ze houvast hebben". Als de jongens in moeilijkhe den. zitten is er altijd nog de legerpre- dikant, op wie ze altijd een be roep kunnen doen. De militaire bond Pro Rege doet alles wat mogelijk is, om de jongens na de diensttijd een. tehuis te bieden, waar een vertrouwelijke sfeer heerst. Dr. Bout, die zelf legerpredikant is geweest, deed een opwekking om de jongens in militaire dienst niet te ver geten in het gebed en Pro Rege te steunen in haar mooie taak. Hierna zong het Herv. Kerkkoor onder leiding van de heer Smeenk. Het koor, dat nog niet zo lang geleden werd opgericht maakte een goede indruk. Vervolgens sprak de heer Haeften, secretaris van het Prov. Verband van Pro Rege, een propagandistisch woord. Naar spr.'s mening was het woord militair tehuis foutief. Tehuis voor militairen was beter zo meende hij. Ds. Vergunst, die de leiding had van de avoncj, sprak een dankwoord tot een ieder, die aan het welslagen van de avond meidewerking had verleend. Een behoorlijk aantal personen gaven zich op als lid of begunstiger van Pro Rege.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1957 | | pagina 1