Raad Rijssen Blijf meester Er zyn mensen, die graag onze plaats zouden willen veranderen. Maar, door de klok vijftig jaar terug te zetten! Mesthopen - veldkeien - mod derpoelen - hooien in de onderbroek, enz.Veel drukte om een klein stukje grond. De stemmen staken weer, dus de vacantieregeling blijft! 't Is dus voor de bakker! De plaatsvervangende commandant van de Brandweer moet de boel opknappen, maar wordt daar niet voor be taald. Nog eens de Landbouwhuishoudschool, En we krijgen een zwembad!! Woensdag 1 Juni vergaderde de ge meenteraad ten stadhuize onder voorzit terschap van burgemeester Zeeuw. Af wezig weth. Scholman en de heren Kamp huis en Nijland. Nadat de notulen waren goedgekeurd, kwamen de ingekomen stukken ter ta fel. Voorgesteld werd de eerste 21 voor kennisgeving aan te nemen. De raad kon zich hiermee niet direct verenigen, en vooral over het negende punt ontstond een uitgebreide discussie. Dit betrof een brief van de Bond Heemschut, waarin werd gewezen op de nadelen van de wij zigingen in het stadsbeeld. De heer Leusink vond het niet goed, dat B. en W. deze brief zo maar naast zich neer hadden gelegd. Weliswaar was de inhoud voor 90 negatief en niets zeggend, maar toch wilden deze heren zich bemoeien met de gang van zaken in onze gemeente. Ze schrijven over ont sierende reclame, terwijl door de raad reeds vorig jaar een voorstel is aan vaard, om die tegen te gaan. Ook vin den ze, dat de stedenbouwkundige Ir. Leupen Rijssen heeft bedorven. Maar ze zijn één ding vergeten. Vroeger was Rijssen een landbouwstadje. Bij de bouw der huizen werd daar terdege mee ge rekend. Met de opkomst van de industrie verdwenen de koeien en de mesthopen eveneens. Ook het hooien in de onder broek ging uit de mode. Niemand zal dat erg jammer vinden, behalve dan deze heren, die beweren, dat Rijssen al dat historische heeft verloren. Voor de om geving van de Schildkerk hebben ze ook een plan bedacht, en dat zou spr. wel eens willen zien. De heer Haase vond, dat dergelijke verenigingen er nodig op gewezen moe ten worden, zich eerst op de hoogte te stellen met de plaatselijke omstandig heden. Ze weten totaal niets van onze plaats. Misschien zijn ze er eens een keer doorgereden. Beter dan al deze dingen in de krant te zetten, hadden ze met het college van B. en W. kunnen komen pra ten. Ze hadden dan zeker niet gepro beerd, om de klok in Rijssen enkele tien tallen jaren terug te zetten. Ook houden deze mensen er geen re kening mee, dat de oude Rijssense wo ningen met hun grote delen en bedsteden niet meer aan de eisen voldoen. Door in wendige verbouwing moet ook het. uit wendige vaak veranderd worden en daarin moeten we de bewoners vrij la-1 ten. Spr. besloot met de opmerking, dat de Rond Heemschut met al deze dingen in kennis moet worden gesteld. De heer Jansen was niet zo veront waardigd als de vorige sprekers. De Bond Heemschut doet nuttig werk. Spr. vond de brief ook wel negatief en het gemeen tebestuur heeft aan deze dingen zeker wel zijn aandacht besteed. Ook is het niet waar, dat het typische van Rijssen zo moet blijven. Rijssen heeft niet veel typische gebouwen. Het gemeentebestuur moet zich in ver binding stellen met deze bond, om te zien wat er nu eigenlijk verkeerd geweest is. Daarom wél ingaan op deze brief en om advies vragen, al zullen we dat advies zeker niet dadelijk op moeten volgen. De heer Leusink: De mensen, die zo fel op die oude gebouwen zijn, laten de gemeente bij het restaureren het leeu wenaandeel betalen! De heer Ter Horst is het met de heer Jansen eens. Maar, welke gedeelten van Rijssen zijn nu werkelijk van historische waarde? De Haarstraat b.v. is gemo derniseerd, maar zo arm aan beplanting in tegenstelling met vroeger. Die enkele berkeboompjes en kruipdennetjes spre ken niet, vergeleken met de bomen van vroeger. De heer Ter Avest kan zich met het voorstel wel verenigen. De Voorziter vindt alles wat naar vo ren gebracht is wel juist, maardan had deze brief ons op normale wijze moe ten bereiken. Als men echter de vrijheid neemt, om alles in de kranten te zetten, dan is zoiets niet te dulden. Daarom wil spr. dit schrijven voor kennisgeving aan nemen en de raad gaat daarmee accoord. Het bestuur van de Prot. Chr. Stich ting voor maatschappelijk werk ten be hoeve van doofstommen te Voorburg kreeg f 20.subsidie voor een uit Rijs sen afkomstige oud-leerling van „Ef- fatha". Grondverkoop. Als het daarover gaat, komt er meestal heel wat los. Ook deze keer was dat zo, hoewel het voor een niet-ingewijde in deze materie vaak moeilijk is te begrij pen wat hier aan de hand was. Het voor stel was na behandeling in de vorige raadsvergadering teruggezonden aan B. en W. Hierbij was verzocht, dat dit college nader zijn standpunt zou bepalen. De fir ma Wessels, garagebedrijf Haarstraat, heeft een terrein van de gemeente ge kocht, maar de heer Lammers, J. ter Horststraat, wil daar nu ook een ge-' deelte van hebben, omdat hij dat voor uitbreiding van zijn bedrijf dringend no dig heeft. Hiernaar zou dan een onder zoek worden ingesteld. De heer Ter Avest wilde daar iets naders over vernemen. Het was naar zijn mening wat vreemd verlopen, en over deze verkeerde gang van zaken wenste spr. graag enige toelichting. Weth. Goosen stemde toe, dat er een vergadering was geweest van de indus trie-commissie en dat de heer Lammers verzocht had daar een mondelinge toe lichting te mogen geven. Dit is gebeurd, maar er is niets nieuws naar voren ge bracht, zodat de industriecommissie niet tot andere gedachten is gekomen. Daar de uitspraak van deze commissie niet eenstemmig was, wilde de heer Ter Avest graag weten, wat de minderheid dan van mening was. Ook blijft spr. 't vreemd vinden, dat er met die ene man vergaderd is. Weth. Goosen herhaalt, dat de com missie de zaak lang en breed heeft be keken, maar dat er geen nieuwe gezichts punten zijn ontdekt. De heer Leusink vond, dat de raad moet trachten te bemiddelen. Daarom had hij de conclusie getrokken, dat de commissie in zijn geheel er heen zou gaan om de situatie te bekijken. Dit is niet gebeurd, en daar heeft spr. bezwaar tegen gemaakt. Op de vergadering is niets nieuws verteld, maar toch is spr. van oordeel, dat de heer Lammers wat moet hebben voor uitbreiding. De heer Voortman merkt op, dat de firma Wessels meer om ruimte verlegen zit. De auto's moeten geparkeerd worden op de bedieningsweg De heer Jansen besluit: De garage Wessels zal in dit geval weer gedupeerd worden en de heer Wessels heeft al heel wat grond moeten afstaan voor 't plan Molenstal. Bovendien rijst de vraag: Welk bedrijf kan gemakkelijker ver plaatst worden, een timmerbedrijf of een garage? Het antwoord is vrij eenvoudig, n.l. een timmerbedrijf. Daar komt nog bij, dat de firma Wessels een bedrijf heeft, en het bedrijf van de heer Lam mers van die aard is, dat uitbreiding de eerste jaren zeker niet nodig zal zijn. Spr. ziet daarom geen reden, om aan het verzoek van de heer Lammers te vol doen, en de raad ging daarmee ac coord. V acantie-r egeling. Vorig jaar is door de raad een vacan- tie-regeling vastgesteld. Begin van dit jaar zijn de organisaties van bakkers, sla gers, rijwielherstellers en de Rijssense middenstandscentrale aangeschreven, om hun wensen in dezen kenbaar te maken. Slechts enkelen hebben daarop gerea geerd. De meeste bakkers wilden zelfs sluiten tijdens de fabrieksvacantie, wat natuurlijk niet mogelijk is. Gezien de moeilijkheden, die er reeds twee jaar zijn om een verantwoorde vacantie-regeling vast te stellen, waren B. en W. tot de conclusie gekomen, dat het wenselijk zou zijn de verplichte vacantiesluiting in te trekken. In de vorige vergadering staakten de stemmen (7—7). Nu kwam het voorstel weer ter tafel en na enkele kleine op merkingen ging men tot stemming over. Ook thans staakten de stemmen (66), zodat het voorstel nu is verworpen. De verplichte sluiting blijft dus dit jaar van kracht. In de loop van dit jaar zal de N.V. Electrieiteitsfabriek IJsselcentrale te Zwolle haar nieuwe bedrijfsgebouwen te Harculo officieel in gebruik nemen. Bij deze gelegenheid zal door alle gemeen ten, die van de centrale gebruik maken, een blijvend geschenk worden aangebo den. Dit komt op 1 cent per inwoner. Niemand had tegen deze geste bezwaar, en men ging over tot het volgende agendapunt. Oudheidkamer „Riessen". Deze stichting verzocht om een sub sidie van f 750.voor de uitgave van een Rijssens woordenboek, samengesteld door de heer Mr. K. D. Sehönfeld Wi- chers. De kosten worden geraamd voor 500 exemplaren op f1500.De ver koopsprijs zal echter slechts fl.50 per exemplaar bedragen, om een zo ruim mogelijke verspreiding te krijgen. Wor den alle boekjes verkocht, dan is er nog een tekort van f 750.De sportcommis- sie had geadviseerd om afwijzend te be schikken. De heer Jansen vond dit een sympa thiek doel en van groot belang, dat ge noemd werk uitgegeven wordt. Het heeft voor ons historische waarde en daarom moeten we die f750.wel geven. De heer Leusink: De commissie vond het ook belangrijk. Maar we moeten niet iedere post individueel gaan subsidiëren. Kan men met de f 1200.subsidie zijn doel niet bereiken, dan moet men probe ren dat bedrag verhoogd te krijgen. Ook de heer Ter Horst vindt het stre ven van deze stichting zeer verdienste lijk. Om deze uitgave te bekostigen was het misschien ook mogelijk de gelden bijeen te krijgen op intekenlijsten, mils de gemeente bovenaan op de lijst komt met een flink bedrag. Maar het idee van de heer Leusink is wel beter. Op een vraag van de heer Hodes, hoe de meerderheid van de commissie over dit voorstel denkt, antwoordt de heer Leusink: We moeten niet een bepaald ge val er uit lichten. Zo deden we het ook niet bij de zangverenigingen. Die kregen voor een bepaalde uitvoering ook geen subsidie, maar wel als er later een tekort bleek te zijn. De heren Siegerink en Ter Avest zijn van mening, dat eerst die f 1200.— moet gebruikt worden. De heer Jansen vindt dit niet direct iets voor de Oudheidkamer en daarom is het begrijpelijk, dat men dit geval apart, heeft aangevraagd. Bovendien loopt de Oudheidkamer de risico, dat niet alle exemplaren worden verkocht. Intussen komen de heren Scholman en Kamphuis ter vergadering. De Voorzitter heeft persoonlijk deze visie. Als subsidies en contributies niet toereikend waren en men had aange toond dat er een tekort was, dan was de zaak heel anders geweest. De raad wijst dan deze subsidie-aan vraag af. Subsidie Meisjesvakschool te Almelo. Alweer een verzoek om subsidie! De aanvraag kwam deze keer van de Stich ting tot ontspanning en ontwikkeling voor meisjes, werkzaam in de bedrijven te Almelo. Het doel is de meisjes in de gelegenheid te stellen een halve werk dag per week een cursus te volgen aan de Meisjesvakschool aldaar. De heer Leusink was daar niet tegen, maar wilde wel opmerken: Stellen we onze plaatselijke bedrijven hiermee niet achteruit De firma Ter Horst heeft nooit subsidie gevraagd. Waarom dan uit andere plaatsen wel! De heer Ter Horst: Het streven van deze stichting is erg mooi. In Rijssen komen we echter vrouwelijke arbeids krachten tekort. Het is in ieder geval geen plaatselijk belang! Beter is te zor gen, dat er een Huishoudschool komt. Spr. is tegen dit voorstel. De heer Voortman denkt er precies zo over en is ook tegen. De heer Jansen, die lid is van de In dustrie-commissie, is 't er niet mee eens. We moeten rekening houden met de be staande toestanden. Er gaan veel meis jes naar Almelo en de vrije uren nuttig besteden is zeker heel goed. Als we deze subsidie nu weigeren, laten we daarmee eigenlijk zien, dat we geen prijs stellen op dat nuttig bezighouden van die meis jes. Ze zullen daarom toch niet uit Al melo wegblijven. Spr. acht het plicht, dat de gemeente bijdraagt. De heer Leusink ziet het meer als een concurrentie-factor. Dan moeten we de Rijssense firma's ook subsidiëren, vindt de heer Jansen, mits zuiver het belang van de meisjes op de voorgrond staat en niet dat van de fabrieken. De heer Ter Avest: Men tracht de jeugdige meisjes uit de fabriek te hou den. Dat is het doel van de regering. Ook wordt de leerplicht mettertijd verlengd. Nu tracht men dit doel van de regering te omzeilen, door meisjes van 14 jaar op een school in de fabriek te plaatsen en ze zo toch al productieve arbeid te doen verrichten. Voor de rest is spr. voorstander van vrijheid, wat het kiezen van beroep en plaats betreft. De heer Siegerink zegt, dat er steeds gesproken wordt over Almelo. Het be-' treft echter niet alleen de fabrieken, maar ook de kantoren. Van de zes meis jes, die genoemd worden zijn er vier als kantoorbediende werkzaam. Deze meis jes moéten naar Almelo of een andere plaats, want hier is voor hen geen werk. Daarom zal spr. vóór dit voorstel stem men. Met de aantekening, dat de heren Ter Horst en Voortman tegen zijn, wordt het voorstel hierop aanvaard. Eenzelfde lot onderging hierna het volgende agendapunt, dat hetzelfde be oogde als het bovenstaande. - Van mevr. J. Ph. W. A. baronesse van der Borch tot Verwolde, douarière Jhr. F. A. Coenen werden hierna gronden ge kocht in het plan Zuid-Oost (Lentfers- weg, Schapendijk, Enterstr.). De totale oppervlakte hiervan is ruim 10 ha. Van de heer J. van de Willige werd eveneens een perceel grond gekocht en van de heer F. A. Pfeiffer een terrein bij de veemarkt met de onbewoonbaar verklaarde woning. Deze zal direct wor den afgebroken. over Uw zenuwen. Neem Mijnhardt's Zenuwtabletten Beloning brandweer. De heer Ter Horst informeerde naar het gemiddelde aantal uren, dat door de brandweerlieden gemaakt wordt. Ook in- formeerd hij of zij, die een hogere rang bekleden, niet benadeeld worden. De heer Jansen: De plaatsvervangende commandant komt er zeker aan te kort! Die heeft veel werk. Kunnen daarvoor geen uren vergoed worden? Ook de heer Otten sprak in deze zin en vroeg te onderzoeken of het bedrag niet verhoogd kon worden. De heer Ter Avest: Wanneer moet de pl.v. commandant invallen? Is de com mandant dan niet aanwezig of strijkt die zijn centen zo maar op Als de com mandant zijn werk doet, behoeft de pl.v. commandant het niet te doen. De heer Jansen: De pl.v. commandant heeft verschillende cursussen gevolgd en is dus beter deskundig! De heer Leusink: De brandweer is in drie groepen verdeeld. Groep 1, waar de pl.v. commandant in zit, wordt altijd eerst opgeroepen. De pl.v. commandant moet er dus altijd naar toe en krijgt er niets voor. Volgens de Voorzitter is hier echter niets aan te doen. Het is een punt van zeer langdurige bespreking geweest op het college. Bovendien moeten we zeer voorzichtig zijn. Ais iemand zich „con amore" geeft, kan men hem beledigen, door er extra voor te betalen. Accoord! De Chr. Landbouwhuishoudschool. Over deze lijdensgeschiedenis sprak al lereerst de heer Ter Horst. Spr. was te gen het ingediende voorstel om bij de Kroon in beroep te gaan, nu Ged. Sta ten de school niet op de Weijerd willen hebben. Er gaan weer geruchten. Laat men toch zo spoedig mogelijk contact opnemen, anders zal het bouwen van de school nog langer geremd worden. Zo was dus weer de strijd om de „Weijerd" ontbrand. Sommigen zien hierin niets meer dan een door hoog gaas omringd stuk bleekveld. Anderen daaren tegen lopen warm voor de folklore, die dreigt te verdwijnen. De heer Jansen wil de Weijerd zo lang mogelijk behouden. Wordt hij voor het tegenwoordige doel niet meer gebruikt, dan moet er een park van gemaakt wor den. De heer Otten: Die school mag er niet komen! Tenminste, zo begint het te lij ken. Daarom met het voorstel van B. en W. in zee gaan en in beroep gaan. Ook de heer Ter Avest wil daar geen bebouwing, wel plantsoen. School moet komen op een ander terrein. Laten B. en W. een royaal gebaar maken, en een eind aan deze lijdensgeschiedenis! Ook de heer Hodes wil de Weijerd spa ren. Die open plekken moeten we hou den. De heer Ter Horst sluit zich hierbij aan, maar vestigt er de aandacht op, dat er nog andere terreinen zijn. De C.B.T.B. wil ergens anders bouwen. De heer Otten: De gemeente kan het terrein van de heer Smit niet krijgen, met de Weijerd staat het anders. We moeten ons best doen, om die schooi hier te krijgen! De heer Scholman doet daarna enige mededelingen, niet als wethouder, maar als lid van het plaatselijk comité van toezicht. Het was aan het bestuur van de C.B.T.B. bekend geworden, dat Ged. Staten het besluit tot bouw op de Weijerd niet zouden goedkeuren. Toen werd ge probeerd om het terrein Smit te krijgen. Dat liep op een fiasco uit. Nu willen ze gaarne ieder mogelijk terrein hebben. Het uitbreidingsplan zal eerst goedge keurd moeten worden, waarbij op het ter rein van de heer Smit een openbaar ge bouw is geprojecteerd. Maar, dat kan nog wel een half jaar duren. Dan kan de gemeente overgaan tot onteigening en komt er zeker nog een jaartje bij. De C.B.T.B. wil daarom graag de Weijerd hebben. Het voorstel om in beroep te gaan bij de Kroon tegen vernietiging van het be sluit van Ged. Staten, wordt dan in stem ming gebracht. Het wordt aangenomen Tegenstemmers waren P.v.d.A., K.V.P., C.H. en de heer Ter Horst. Het Zwembad. Nadat een drietal stukken vlot was afgewerkt kwam het nieuwe plan voor het zwembad aan de orde. In de vergadering van de technische commissie op 24 Mei j.l. is door de heer Heidelberg van de Ned. Heidemaat schappij een nadere toelichting gegeven over het nieuwe zwembad. Het is mogelijk gebleken het plan in etappes uit te voeren. Voor de aanleg van de zwembassins zal een bedrag van rond f 300.000.nodig zijn. Er moet echter haast mee gemaakt worden, als men enige kans wil hebben, dat met de aanleg in 1956 kan worden begonnen. De heer Ter Avest: Dat bedrag valt mij mee! Hoe is dat nu mogelijk? Er is al gesproken over zeven ton! Wat krij gen we voor dit bedrag? Was al dat overige luxe? Het kon dus wel minder! Weth. Scholman: Het restaurant, dat f 135.000.zou moeten kosten, is weg gelaten. Daar toen ook nog andere din gen konden vervallen, is het ongeveer twee ton minder geworden. De heer Ter Avest: Als het de bedoe ling is, om straks het plan uit te voe ren, zoals het ons is voorgelegd, is het dan niet voordeliger om alles tegelijk te doen? Dit blijkt niet zo te zijn. Eerst even afwachten, hoe het loopt, dan later naar behoefte bijbouwen. De heer Otten kan er zich wel mee verenigen, wat het bedrag betreft In verband met het bezoek aan Beekbergen wil spr. er echter op wijzen, dat het in structie-bad daar te klein was. Weth. Scholman: Ons ontwerp is gro ter! De heer Voortman: Hoe lang duurt het, eer het in gebruik genomen kan worden Weth. Scholman: We moeten zo vlug- mogelijk ons plan indienen, zodat dit jaar de aanbesteding nog kan plaats hebben en het bad in 't volgend seizoen klaar is. Hierna verklaarde de raad zich ac coord met dit voorstel. Over het composteringsbedrijf en de rioolzuivering werd hierna nog gespro ken. De heer Otten kwam vervolgens met een voorstel namens de fractie van de S.G.P. Het nieuwe badhuis van de firma Ter Horst is ook voor niet-werknemers op bepaalde tijden opengesteld. Blijkens de advertentie in het Rijssens Nieuws blad zijn de tarieven aan de hoge kant. De heer Otten stelde nu voor om van ge meentewege daarop 50 toeslag te ge ven, m.a.w. de gebruikers behoeven slechts de helft van het tarief te be talen. BADHUIS THANS OPENGESTELD VOOR IEDEREEN Het moderne nieuwe badhuis van de Fa. ter Horst en Co., staande aan de Boomkamp, is reeds enige weken in gebruik gegeven, uitsluitend voor per soneelsleden van genoemde firma. Met genoegen kan thans worden me degedeeld, dat nu dit badhuis ook voor niet-personeelsleden is opengesteld. Dit feit mag voor de inwoners van groot belang worden geacht, want aan een dergelijke moderne inrichting be stond in 'n stad als Rijssen reeds lange tijd grote behoefte. BELONING PERSONEEL VRIJWILLIGE BRANDWEER. In de vergadering van 12 Juni 1953 besloot de raad de beloningen van het personeel van de vrijwilige brandweer dezer gemeente met ingang van 1 Jan. 1953 te wijzigen in die zin, dat de oor spronkelijke vaste toelagen per jaar met pl.m. 15 werden verhoogd. In dat be sluit is niet geregeld de beloning van brandwacht le klasse. Nu in de maand April van dit jaar een aantal brand wachten 2e klasse geslaagd is voor het diploma brandwacht le klasse, is het ge wenst ook de beloning voor deze functie te regelen. Ook de functies hoofdbrand wacht en adspirant-brandwacht kunnen voor de volledigheid van de règeling op genomen worden. Verder is door B. en W. onderzocht, wat er ten aanzien van de beloningen van dit personeel nog verder gedaan kan worden. Voor de beloning van het personeel der vrijwillige brandweer is van belang de rondzendbrief d.d. 9 Juli 1946, nr, 5764/4611, 2e afdeling, van gedeputeer de staten der provincie .Overijssel, bij welke brief zij de gemeentebesturen in kennis stellen met het standpunt terzake van de minister van binnenlandse zaken. De in deze brief genoemde bedragen zijn maxima en luiden als volgt: rang vaste toelage per jaar opperbrandmeester 600750 hoofdbrandmeester le kl. 500625 hoofdbrandmeester 400500 adj. hoofdbrandmeester le kl. 300375 200—250 125—175 100—125 30— 35 20— 25 15— 20 10— 15 per jaar 1947 1953 f200- -f235 175 200 125 145 35 40 20 25 300 345 De heer Leusink vond deze suggestie overwegingswaard. Als deze prijzen mini maal zijn, dan ligt het op de weg van de gemeente om er iets aan te doen. Volgens de heer Ter Horst liggen de prijzen erg laag in verhouding tot andere plaatsen. (Later hoorden we van andere zijde juist het, tegengestelde beweren!). De heer Siegerink vindt het alleen jam mer, dat het badhuis nog niet groot ge noeg is. Alleen de eerste vier dagen van de week kan het publiek er gebruik van maken. Vrijdag en Zaterdag zijn voor het personeel van de firma Ter Horst. De Voorzitter stelt voor hierover in de volgende vergadering te spreken. De heer Ter Horst geeft dan nog een nadere uiteenzetting. Het eerste plan was om het badhuis alleen te openen op Donderdag, Vrijdag en Zaterdag. Nu is het de hele week open. Het doel daarvan is een grote spreiding te verkrijgen, want van de fabriek alleen zijn er al 1800 be zoekers. De heer Ter Avest: De Rijssenaar ver schoont zich op het eind van de week! De Voorzitter besluit met: Het is een voordeel voor de gemeente, nu het zelf geen badhuis behoeft te exploiteren. Als de gemeente hier dus aan kan meewer ken, is dat zeker aanbevelenswaardig.' adj. hoofdbrandmeester brandmeester le kl. brandmeester onderbrandmeester vergoeding per uur 1.25 hoofdbrandwacht vergoeding per uur 1. brandwacht le kl. vergoeding per uur 1. brandwacht 2e kl. vergoeding per uur 1. adspirant-brandwacht vergoeding per uur 0.75 De op grond van deze rondzendbrief door de raad met ingang van 1947 vast gestelde regeling geven wij hieronder weer, met daarnaast de bedragen, zoals zij met ingang van 1953 zijn vastgesteld, rang vaste toelage commandant minimum adj. hoofdbrandmeester brandmeester, plv. comm. brandmeester onderbrandmeester brandwacht 2e kl. chauffeur-monteur Het personeel, uitgezonderd de com mandant en de brandmeesters, ontving verder vóór 1949 voor verleende dienst bij brand een vergoeding van f 1.per daguur (van 622 uur) en fl.50 per nachtuur. In genoemd jaar is deze ver goeding op f 2.gebracht, waarbij het onderscheid tussen dag- en nachturen verviel. Uit inlichtingen, ingewonnen ter grif fie van de provincie Overijssel, blijkt, dat door gedeputeerde staten, evenals door de minister van binnenlandse zaken, wordt vastgehouden aan de in genoem de rondzendbrief verstrekte richtlijnen. Evenwel, nu het bezoldigingspeil sinds 1946 flink gestegen is, bestaat geen be zwaar tegen verhoging van de gegeven normen met maximaal 50 Tegen af wijking van de normen in andere zin be staan daarentegen bezwaren. Een uit zondering zou gemaakt kunnen worden, indien in een gemeente bij de gegeven normen het nodige personeel niet aan getrokken kon worden, doch meestal is de animo voor een functie bij de vrij willige brandweer voldoende. Geen bezwaar zal het waarschijnlijk ontmoeten, indien evenals voor verleen de dienst bij brand een vergoeding van f 2.per uur wordt gegeven, eenzelfde vergoeding wordt gegeven voor dienst tijdens oefeningen. De toelagen verhoogd met 50 geeft het volgende: rang vaste toelage per jaar commandant f 300. brandmeester, plv. commandant 262.50 brandmeester 187.50 onderbrandmeester 52.50 hoofdbrandwacht 45. brandwacht le kl. 37.50 brandwacht 2e kl. 30.- adspirant-brandwacht 22.50 Een vergoeding van f 2.per uur voor dienst tijdens oefeningen doet evenwel geen recht aan de onderlinge verhouding van de verschillende rangen en kan niet aan de brandmeester worden toegekend. Daarom stellen B. en W. voor inplaats hiervan te trachten de hogere goedkeu ring te verkrijgen voor een verhoging van de vaste toelagen per jaar en te be sluiten de beloningen van het personeel van de vrijwillige brandweer der gemeen te Rijssen met ingang van 1 Januari 1955 als volgt vast te stellen: per jaar commandant f 300. brandmeester, plv. commandant 275. brandmeester 200. onderbrandmeester 120. hoofdbrandwacht 100! brandwacht le kl. 80. brandwacht 2e kl. 60. adspirant-brandwacht 40.— chauffeur-monteur 400. WAT HunHARPT Maakt |5GOED- 25— 30

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1955 | | pagina 2