Coöp. Boerenleenbank „Hotter" VAN DER STOUW Q. Jt. £anöeb Jaargang 36. No. 23. VRIJDAG 3 JUNI 1955 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.00 p. kwartaal Uitgave van: Drukkerij O. ten Cate Hzn., J. ter Horststr. 22, Ryascr, Telef. J(61 (K 51,80) - Qiro 13337 Advertenties 8 ct. per m.m. By contract korting. Inzending van advertenties tot uiterlijk Donderdagmorgen 12 uur. DE LIJDENSGESCHIEDENIS VAN DE CHRISTELIJKE LANDBOUW- HUISHOUDSCHOOL. Bij beslissing van het college van Ge deputeerde Staten d.d. 17 Mei 1955 is goedkeuring onthouden aan de bestem ming van een gedeelte van de Weijerd ten behoeve van de bouw van een Chris telijke landbouwhuishoudschool. Teneinde deze zaak nog eens weer chronologisch te kunnen bezien, zullen wij de gehele lijdensgeschiedenis om te komen tot de oprichting van een Chris telijke landbouwhuishoudschool nog maals vermelden. Het allereerste contact met B. en W. werd reeds op 24 Januari 1927 opge nomen. Na veel moeilijkheden werd op 8 November 1950 bericht ontvangen, dat op de rijksbegroting 1951 de vestiging van een school te Rijssen stond vermeld. Wegens bezuiniging werd de subsidie verstrekking verschoven naar het jaar 1952. Aanvankelijk was als plaats van vestiging gedacht een terrein aan de Schoolstraat, maar bij schrijven van 31 Juli 1952 werd door de Christelijke Boe ren en Tuindersbond Overijssel-Noord oostpolder medegedeeld, dat de commis sie van toezicht van mening was, dat dit terrein niet voldeed aan de te stellen eisen en werden tegen dit tererein de volgende bezwaren ingebracht: De ligging van het terrein vlak naast een u.l.o.-school werd ongewenst geacht in verband met de puberbe bevolking van beide scholen. Daar een groot deel der leerlingen verwacht kan worden uit de gebieden, die ten Noorden en Noord- Oosten van Rijssen liggen, werd geadvi seerd om te trachten de te vestigen school in die richting te verplaatsen. In verband daarmede zijn besprekingen ge voerd met de heer A. W. Smit over het terrein aan de Verenlandweg. Nadat een drietal taxateurs deze zaak had bekeken, maar geen eenstemmig advies kon wor den gegeven, werd de aankoop van dit perceel in de raad behandeld op 10 April 1953, waarbij besloten werd bedoeld ter rein aan de Verenlandweg te kopen voor f 4.per m2. Dit besluit kon echter geen genade vinden in de ogen van het prijzenbureau voor onroerende zaken te Zwolle, waarna bij besluit van de raad van 29 September 1953 beroep werd ingesteld bij de minister van wederop bouw en volkshuisvesting. Deze bewinds man deelde bij brief van 13 November 1953 mede, dat de genoemde prijs van f 4.niet goedgekeurd kon worden, waarna de raad noodgedwongen bij be sluit van 21 December 1953 het besluit van 10 April moest intrekken. Intussen was er door architect Jans uit Almelo, die belast was met de archi tectuur van het te stichten gebouw, uit gekeken naar een ander geschikt ter rein en in overleg met B. en W. is toen de Weijerd in het geding gekomen. Bij brief van 16 December 1953 deel de deze architect onder meer het vol gende mede: „Het is denkbaar, dat van de zijde van hen, die zich instellen voor het. behoud van het oude, bezwaren kunnen worden gemaakt tegen de voorgestelde bebou wing. Men zou van deze zijde de gedachte kunnen opwerpen, dat aan de Weijerd zo'n grote schade zou worden toege bracht, dat de bekoring ervan vrijwel verdwenen zou zijn. Dit gevaar is denkbeeldig. In de eerste plaats is er een soort verwantschap tus sen een landbouwhuishoudschool en een bleek. Beide staan in het teken van huis houdelijk werk. Alles hangt af van het architectonisch karakter, dat aan de school zal worden gegeven." Tot zover architect Jans. In de raads vergadering van 21 December 1953 werd accoord gegaan met het voorstel om de Weijerd gedeeltelijk te bestemmen voor de bouw van een landbouwhuishoud school en werd B. en W. opgedragen om te komen met uitgewerkte plannen. In de vergadering van 28 April 1954 werd besloten een deel van de Weijerd, groot 5210 m.2 te verkopen tegen een prijs van f 4.50 per m.2. De C.B.T.B. deelde mede, dat de groot te van het tererein bezwaren opleverde bij het ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen, daar een terreingroot te van 4000 m.2 voldoende werd geacht. Bij besluit d.d. 27 Augustus 1954 werd het besluit van 28 April ingetrokken en werd besloten een oostelijk deel van de Weijerd, groot 4000 m.2 te verkopen. Bij nader onderzoek vanwege het ministerie werd 4000 m.2 toch te weinig geoor deeld, waarom bij besluit van 20 Decem ber besloten werd het oude raadsbesluit van 28 April te handhaven, wat kon ge schieden door intrekking van het besluit van 27 Augustus 1954. Nauw met deze verkoop was ver bonden de herziening van het uitbrei- dignsplan. Het ontwerp daartoe werd op 27 Augustus 1954 ter visie gelegd en deze herziening bevatte slechts enkele incidentele wijzigingen, die in verband met de plaats gehad hebbende ontwik keling noodzakelijk waren. Bij raadsbesluit d.d. 29 September 1954 werd besloten het ontwerp herzie ning nia ongewijzigd vast te stellen en het plan werd naderhand ingezonden naar het college van gedeputeerde sta ten ter goedkeuring. Dit college heeft op 17 Mei 1955 zijn beslissing genomen en deze herziening goedgekeurd, maar goedkeuring onthou den aan de vaststelling van de bestem ming van de Weijerd ten behoeve van de Christelijke landbouwhuishoudschool. Zij grondt deze onthouding van goed keuring op de volgende overwegingen: 1. de school zal een aanzienlijk gedeel te van de bleek in beslag nemen, waar door de bijzonder historische waarde van deze bleek in ernstige mate zal worden aangetast, terwijl voorts op deze wijze een van de weinige grondvoorzieningen in de stad grotendeels verloren zal gaan; 2. dat het nog voorkomende gebruik van de bleek in feite hierdoor onmoge lijk zou worden. Deze overwegingen kunnen B. en W. geenszins onderschrijven. De school zelf zal slechts een zeer klein gedeelte van de Weijerd in beslag nemenhet grootste gedeelte is bestemd voor tuin, speelge- legenheid en dergelijke, maar desondanks blijft de helft van de Weijerd nog intact. De historische waarde van dat overblij vende gedeelte zal daardoor niet worden aangetast, maar zal er juist door win nen, vooral wanneer alles op de juiste architectonische wijze wordt aangepakt. De Weijerd draagt thans geen recrea tief karakter. Het. is meer een door hoog gaas ontsierend stuk bleekveld. Het gebruik van dit bleekveld neemt meer en meer af. 's Maandags en 's Dinsdags ziet men er maar enkele personen meer hun was goed wassen en bleken en zij hebben meer dan voldoende ruimte hiervoor op het overblijvende gedeelte. B. en W. zijn het met architect Jans eens, die onlangs eens schreef, dat door school, schooltuin en Weijerd tactvol op elkaar in te stellen, wij ook, wat de Weijerd als ruimte betreft, op een goed spoor zijn. In verband met het bovenstaande kun nen B. en W. zonder meer ook niet ac coord gaan met deze onthouding van de goedkeuring op het uitbreidingsplan en daar artikel 38 van de woningwet de mo gelijkheid biedt om in beroep te gaan bij de Kroon, stellen zij de raad voor om onverwijld beroep in te stellen. BEZOEK PREDIKANT. Woensdag bracht de beroepen predi kant bij de Ned. Herv. Gemeente, Ds. Harkema van Zeist, een bezoek aan deze gemeente. Des avonds ging hij in een kerkdienst, gehouden in de Grote Kerk, voor, terwijl na afloop hiervan gelegenheid bestond voor de gemeente leden om met Ds. Harkema kennis te maken. VOOR BOEKHOUDINGEN EN BELASTINGZAKEN naar Accountantskantoor Telef. 274 RIJSSEN KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING. Woensdagmorgen reikte burgemees ter Zeeuw ten gemeentehuize met een toepasselijk woord aan een aantal in woners, allen werkzaam bij de firma ter Horst alhier, een ere-medaille uit. De volgende personen ontvingen de bronzen ere-medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau: G. J. ten Berge, wever, Stationsdw.- weg 42; J. W. Goossen, batcher, We verstraat 8; M. ter Harmsel, wever, Bleekstraat 28; J. W. Immink, sterker, Arend Baanstraat 29; W. Kreijkes, bat cher, Banisweg 15; F. J. van de Maat, plaatswerker, Dannenberg 56; G. Poort man, smeerder, v. d. Broekestraat 15; J. Slagman, wever, Wilhelminastraat 7; en O. Voortman, wever, Verendland- weg 37. De volgende personen ontvingen de zilveren ere-medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau: A. J. Gerritsen, baas weverij, Wilhel minastraat 10; en W. H. Pas, baas kras- serij, Molenstraat 28. Bovengenoemde personen zijn allen dit jaar 49 jaar in dienst bij de N.V. ter Horst Co. Na afloop van de plechtigheid ten gemeentehuize werden de gedecoreer den ontvangen doorde directie van ter Horst Co. N.V. VEILIGHEID SPAARBANK Kantoor. Wierdensestraat 47 - Rijssen VOORWAARDEN VOOR AANSLUI TING VAN PANDEN AAN HET GAS- OF ELECTRICITEITSNET. De algemene voorwaarden voor stroom- levering regelen de voorwaarden, voor de aansluiting van panden aan het gas- of electriciteitsnet. De lichtcommissie is van oordeel, dat het èn met het oog op het bijzondere ka rakter, èn ter bevordering van de indus- triebelangen gewenst is de voorwaarden voor aansluiting van verbruikers, die het gas of de electriciteit verbruiken voor industriële doeleinden en alleen voor zo ver deze industrieën zijn gevestigd op het klein- of grootindustrieterrein der gemeente in de Mors, te regelen in af wijking van de voorwaarden, welke gel den voor andere aansluitingen; zij doet ons hiertoe een voorstel, dat B. en W. overnemen. Er moet voor de levering van gas een afzonderlijke leiding naar het industrie terrein gelegd worden (een middendruk hoofdleiding), terwijl ook voor de stroom- levering een afzonderlijke kabel moet worden gelegd vanuit het transformator gebouwtje aan de Holterstraatweg. Te zijner tijd zullen voor de kosten hiervan nadere voorstellen tot crediet- verlening en regeling van de prijzen voor levering van gas en stroom worden ge daan. De nieuwe voorwaarden voor aanslui ting op het gasnet gaan uit van de ge dachte, dat de gehele aansluitkosten voor rekening komen van degene, die de aansluiting verzoekt. Dit houdt verband met de leveringsprijs, waarvoor te zijner tijd het gas aan de industrie moet wor den geleverd. Ook voor de levering van stroom wordt van deze gedachte uitgegaan. Staat op het terrein ener industrie een dienstwoning en wordt hiervoor ook gebruik gemaakt van gas of stroom, dan wordt ten aanzien van deze woning de gewone aansluitkosten in rekening gebracht. Deze komen hierop neer, dat de gemeente een deel dezer aansluitkos ten voor haar rekening neemt. Dit ge schiedt ook nu en wordt dan bewerkstel ligd door datgene, wat de gemeente an ders voor haar rekening nam, in min dering te brengen op de kosten van aan sluiting van het industriële pand. B. en W. stellen de raad voor onder staand ontwerp-besluit vast te stellen: Besluit: in afwijking van het bepaalde in artikel 2 der voorwaarden voor de levering en het gebruik van gas en wat daartoe be hoort van de gemeentelijke gasfabriek te Rijssen aan particulieren in die gemeen te en in afwijking van het bepaalde in artikel 5 der verordening, regelende de algemene voorwaarden voor de levering van electriciteit door het gemeentelijk lichtbedrijf te Rijssen aan de verbruikers in die gemeente, welke regelingen zijn vastgesteld, respectievelijk bij raadsbe sluit d.d. 9 Augustus 1920 en d.d. 30 De cember 1932, zoals deze besluiten sinds dien zijn gewijzigd, gelden voor aanslui ting van panden van verbruikers, die het gas of de electrische stroom gebruiken voor industriële doeleinden en alleen voor zover deze industrieën zijn geves tigd op het klein- of grootindustrieterrei rein der gemeente Rijssen in de Mors de volgende algemene voorwaarden: Artikel 1. Gas. a. Het aansluitrecht voor een pand be draagt de kosten van de benodigde lengte dienstleiding, gerekend van de midden- drukhoofdleiding tot de verbruiksmeter. De kosten van de aanschaffing van de verbruiksmeter zijn voor rekening van de verbruiker, alsmede de kosten van regu lateur (s), indien de verbruiker een an dere verbruiksdruk, dan die door het gemeentelijk lichtbedrijf geleverd wordt, wil toepassen. b. Het aansluitrecht voor een pand, CENTRA's Maandagskoopjes GELDIG 6 JUNI. MARGARINE V2 pond 35 ct. BOTERHAMWORST 200 gram 49 ct. KOFFIEMELK grote fles S3 ct. PEPERMUNT 200 gram 39 ct. CLOSETROLLEN 3 stuks 34 ct. KOEKJES pond 49 ct. SPINAZIE, nieuwe oogst per blik 59 ct. CHOCOHAGEL 200 gr. 31 ct. H De CENTRA Kruideniers: M Fa. B. ESHUIS, Grotestraat §1 H. TER HORST, Bouwstraat TH. KOEDIJK, Rozengaarde GOUDEN JUBILEUM. Woensdag herdacht de heer G. Harmsen, wonende aan de Stations dwarsweg alhier het feit, dat hij 50 jaar werkzaam is geweest bij de familie van Heel. Na eerst allerlei werkjes bij genoem de familie te hebben verricht, is hij vanaf zijn 18e jaar steeds als chauffeur bij deze familie in dienst geweest- In deze kwaliteit was de heer Harmsen nogal eens in de gelegenheid om bui tenlandse reizen te maken, waardoor hij veel van de wereld heeft gezien. De jubilaris verricht nog steeds zijn werkzaamheden met genoegen en zo juist is hij nog met mevr. van Heel van een buitenlandse reis teruggekeerd. De heer Harmsen werd bij zijn 40- jarig jubileum onderscheiden met de ere-medaille in brons, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. GESLAAGD. Onze plaatsgenoot, de heer D. Oost hoek, slaagde te Utrecht voor het le ge deelte van het artsendiploma (semi- arts). welks dienstleiding tevens dienstbaar wordt gemaakt aan de gasvoorziening van een dienstwoning, deel uitmakend van het industriële pand, wordt berekend volgens a, met dien verstande, dat deze kosten worden verminderd met de kosten van de aanleg van 20 meter 1" dienst leiding en verhoogd met f 7.50. De kos ten van de regulateur ten dienst van de gasvoorziening van de woning (300 mm) komen ten laste van het gemeentelijk lichtbedrijf; de huur van de meter ten dienste van de huis-gasvoorziening komt ten laste van de verbruiker. Artikel 2. Electrische energie. a. Het aansluitrecht voor 'n pand be draagt de kosten van de benodigde leng te dienstkabel, gerekend vanaf het hart van de weg, waarin de hoofdkabel ligt, tot de aansluitkast van de verbruiker. b. Het aansluitrecht voor een pand, welks dienstkabel tevens dienstbaar wordt gemaakt aan de electriciteitsvoor- ziening van een dienstwoning, deel uit makend yan het industriële pand, wordt berekend volgens a, met dien verstande, dat deze kosten (a) worden verminderd met de kosten van de aanleg van 20 me ter dienstkabel (4 x 10 0) en verhoogd met f 12.50. Bij het aansluiten op het hoogspan ningsnet gelden de regels, zoals deze ge steld zijn in de Algemene Voorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING ELECTR. STROOM. B. en W. ontvingen van de n.v. IJssel- centrale te Zwolle een schrijven omtrent de stroomlevering. Dit schrijven maakt het nodig, dat de algemene voorwaarden voor levering van stroom door het gemeentelijk electrisch bedrijf onzer gemeente worden gewijzigd. De lichtcommissie adviseert (welk ad vies wordt overgenomen) om de alge mene voorwaarden voor stroomlevering als volgt aan te vullen. Aan artikel 12 worden toegevoegd de volgende leden: 5. Het is de verbruiker verboden electrische energie te betrekken onder een arbeidsfactor die lager ligt dan 0,8. Toestellen, motoren, installaties enz., die een lagere arbeidsfactor hebben dan 0,8 moeten, ten genoege van de directie voor zien worden van een compensatie, zodat de arbeidsfactor van het geheel niet la ger ligt dan 0,8. 6. Behoudens bijzondere gevallen, ter beoordeling van de directie, mag de ar beidsfactor van iastransformatoren bij volle belasting niet kleiner dan 0,7 zijn en moeten compensatiemiddelen een on derdeel van de Iastransformatoren zijn. Een ogenblik van onbedachtzaamheid Bracht menigeen reeds narigheid. Zij waren zo druk en zij werkten met vlijt, Er was zelfs geen tijd voor pauzeren. De omheinig was stuk, 't werd zoetjes aan tijd, Om die weer te gaan repareren. De molshopen dienden zeer nodig geslecht, Zij hoefden naar werk niet te speuren. Dit moest nog en dat, of eenvoudig gezegd, Er moest nog zo heel veel gebeuren. Het gras aan de slootkant, dat stak men in brand, Dat zou straks vanzelf wel weer doven. Maar zie, daar keek 't vuur al eens over de rand, De vlam kwam al verder naar boven. Daar lagen vier jasjes gedwee op een bult, Gedwee op de eig'naars te wachten, Terwijl de bezitters, met ijver vervuld, Aan jas noch aan brandgevaar dachten. Het hoopje textiel stond al heel gauw in brand, Het vonnis was spoedig voltrokken. Daar zweefden de vonken alreeds over 't land, Toen keken de mannen en schrokken. Verwacht U, dat ook nog het slot wordt verteld Van deze echt ware ballade? Wel, uit zeer betrouwbare bron wordt gemeld: Geen verzek'ring dekte de schade. Rijssen. J. ROZENDOM. Een VULPEN van is een waardevol bezit voor ieder die vaak (of soms) moet schrijven. BEVOLKINGSONDERZOEK Donderdagmiddag werd in het ge bouw Jeruel een aanvang gemaakt met de massa-t.b.c.-doorlichting van de be volking. Alle huisbezoekers(sters) hebben hun kaartenvoorraad weer ten gemeente huize ingeleverd, zodat thans met de oproeping kan worden begonnen. Het eerst zullen de schoolkinderen worden doorgelicht in klasse verband; daarna het personeel van de Fa. ter Horst en Co. en vervolgens zullen de overige inwoners worden opgeroepen. VERBETERING BOOMKAMP De entrée van Rijssen vanaf het sta tion der Ned. Spoorwegen is thans stukken beter geworden door de ver betering en modernisering der Boom kamp. Aan beide kanten zijn thans trottoirs «angelegd en deze week is men gereed gekomen met het vernieuwen van het wegdek vanaf het Stationsplein tot aan de Huttenwal. OPBRENGST PINKSTERCOLLECTE De Pinkstercollecte, welke in de Ned. Herv. Kerken alhier werd gehouden ten bate van de Geref. Zendingsbond, heeft in totaal ruim f 922,— opgebracht. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: blauwe vulpen met kope ren dop; schakelketting (imitatiegoud); timmermansduimstok; Lipssleutel no. 39; groen etui, inh. 2 vulpennen en vul potlood; groene vulpen; paar heren- glacé's; lichtbr. wollen das met stre pen; blauwe postduif, rn. 55/N168992; zwarte zakkam in bruin etui; muntbil jet van f 1,damesarmbandje; zwarte alpinomuts, gemerkt „Pebo"; zonne bril; kinderrijwiel; donkerrode dames schoen; kerkboekje; sigarettenkoker; speldje, bestaande uit twee kralen met gouden dopjes; portemonn. m. knoop- sluiting, inh. f8,grote gummibal; wit metalen ring, slangmotief; wind buks; zilveren dasspeld; bruine kin- derportemonnaie, inh. f 0,25; paar he- renglacé's; zwart hondje; goudkleurige damesarmband. Verloren: zwart zakmesje met op schrift „Batavus Heerenveen"; zilve ren armband van kwartjes; jongens jasje, bruin; lichtgele portemonnaie; groene autoped; zakmes; blauwe sport- jekker; bruine rechter glacé; etui, in houdende rijbewijs, belastingkaart en kentekenbewijs; zwarte spaniel; blauw jongensvest; sleutel van kast; bruine leren damesportemonnaie, inh. f0,25; plastic kinderschoudertasje; zw. porte monnaie, inh. f3,50; leesboek; meis jesschoen, linker, roodbruin; bruine he- renportemonnaie, sluiting defect, inh. pl.m. f3,— en pen van vulpen; bruine gevlochten riem; timmermansduimstok; zwart damesvest; recept voor bril; Red. Island kip; verchroomd f ietspompje; kinderzwembroek; paars meisjesjasje; zwarte portemonnaie, inh. pl.m. f2,— fen 2 sleutels. WEEKBLAD VOOR RUSSEN Bewaar toch geen geld in huis, want volledige biedt alléén de -van

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1955 | | pagina 1