V acantie-probleem vraagt aandacht Spreiding de oplossing Reclcnn© Redikbeurtrn Weekblad voor Rijssen MUNHAROrS S?£pt A3 ^t/urgerlijke and Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllll iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiim De winter lijkt niet de meest geschikte tijd om over vacantie te praten. Behalve de nogal kleine groep van mensen, die zich de luxe van wintersport kan veroorloven, wordt iedereen pas werkelijk en thousiast voor de genoegens van een of twee weken vacantie als van de kalender zo ongeveer de helft der blaadjes is afgescheurd. Toch is in de afgelopen weken het onderwerp „vacantie" verscheidene malen aan de orde geweest op con ferenties en congressen, waar des kundigen van gedachten hebben gewisseld over allerlei kanten van dit vraagstuk. In ons kleine land, 't dichtstbevolkte ter wereld, bestaat n.l. een ernstig vacantie-probleem. En als voor dat probleem geen goede oplossing wordt gevonden dan zal er binnen niet al te lange tijd voor heel wat Nederlanders weinig meer van de vacantiegenoe- gens overblijven. Het Centraal Bureau voor de Statis tiek maakte bekend, dat het 'n onder zoek gaat instellen naar de manier waarop allerlei gezinnen en personen hun vacantie doorbrengen. Het werk comité „Natuurbehoud en Recreatie" besprak enkele weken geleden op een congres de vraag wat er gedaan kan worden om het nog aanwezige natuur schoon zoveel mogelijk te besparen en de jeugd en de ouderen te leren hoe zij zich in de vrije natuur moeten ge dragen. De „Nederlandse Reiskamer" presenteerde zich: een instelling van de gezamenlijke reisbureaux, passage agenten en reisverenigingen, die wil gaan optreden tegen de beunhazerij op het gebied van de reisbemiddeling. De Reiskamer hoopt het publiek tegen teleurstellingen, die van de beunhazerij het gevolg kunnen zijn, te beschermen door aan de bona fide bureaux een schild uit te reiken „Erkend door de Nederlandse Reiskamer", dat duidelijk op de kantoren en agentschappen zal worden aangebracht. Vrijdag 17 December werd in Utrecht een congres gehouden over y,vacantie- spreiding" en onder de sprekers op deze samenkomst bevond zich minis ter-president Dr W. Drees. Waarom vacantie-spreidin g De bedoeling van dit congres was: een dringend beroep te doen op ieder een, die een grotere spreiding van de vacanties kan helpen bevorderen. Tot nu toe was de situatie in ons land zo, dat het grootste deel van de vacantie- drukte zich concentreerde op de laatste week van Juli en de eerste weken van Augustus. En de bedoeling van het „Centraal Werkcomité Vacantie" is, dat de vacanties meer verspreid worden over een langere periode tussen half Mei en half September. Waarom is die spreiding nodig en hoe komt het dat tot nu toe de actie van het werkcomité minder resultaat opleverde dan men gehoopt had? Een woordvoerder uit de vakbewe ging, de heer J. W. van de Akker schetste de narigheden van een gezin- met-vacantie, dat in het drukke sei zoen moet reizen in overvolle bussen en treinen. Het plezier van een weekje vacantie, waarvoor vaak lange tijd ge spaard is, wordt daardoor in veel ge vallen al op de heenreis vergald. De vacantie moet de mensen rust en ont spanning geven, en daarvan komt al heel weinig terecht in de drukste we ken van het seizoen. Seizoenbedrijven overbelast. Een directeur van een grote ver voersonderneming, ir H. Vis, voorspel de, dat het mis zal gaan in het seizoen- bedrijf, als men er niet in slaagt de steeds groter wordende massa vacan- tiegangers meer geleidelijk „aan te voeren". Geen enkele vervoersonder neming kan zich een wagenpark aan schaffen, groot genoeg om de drukte in die paar topweken te verwerken. De heer G. Staalman, een spreker uit de hotelwereld, betoogde, dat ver scheidene ondernemingen op het ge bied van de vacantie-hotellerie gevaar lopen te gronde te gaan doordat het toch al zo korte zomerseizoen nog verkort wordt door de vacantie-con- centratie in enkele weken. De hoofddirecteur van de A.N.W.B.,. de heer H. J. van Balen, stelde vast, dat zonder vacantie-spreiding de winst van het „recht op vacantie voor ieder- volkomen verloren dreigt te gaan. De Nederlandse hotels en pensions en de bussen en de treinen en de vacantie- gebieden in ons land bieden plaats aan. iedereen, die met vacantie wil gaan,, als tenminste niet iedereen Iegelijk, j p!llllll!IlllllllllllllllII!lllllllillllllllllllllllllllllllll!!!lllllllllll|||IIII|||l!IIIIIIIH!!l!lllll]H g De ontwikkeling van het vac an- g tiewezen en alles wat daarmée g g samenhangt, is 'n onderwerp waar- g g voor in onze omgeving niet alleen g g grote belangstelling bestaat, maar g waarvoor wij bovendien allen bi- g g zonder geïnteresseerd zijn door de g g economische kant van de zaak. g g Op twee dingen valt in onder- g g staand artikel de nadruk en wel op g het feit dat de met veel natuur- g g schoon gezegende gebieden in ons g g land (die - tussen haakjes - hoe g g langer hoe geringer in aantal wor- g g den) een steeds groter stroom van g vacantie-gasten te verwerken zul- g g len krijgen en het „Vreemdelingen- g g verkeer" zijn stijgende lijn nog g g meer zal vervolgen èn op het feit, g dat „vacantie-spreiding" een on- g derwerp geworden is, waarvoor op g g korte termijn een oplossing ge- g g vonden zal moeten worden. g g Aan de laatste opmerking kan de g g eerste weer worden vastgeknoopt, g g omdat „spreiding" na verloop van g g korter of langer tijd óók voor de g g „gerekte" vacantie-periode op haar g g beurt toch weer top-belasting te g zien zal geven. H Maar voorshands zou de aanbe- g g volen „spreiding" inderdaad een g g zeer gewenste toestand scheppen, g vacantie gaat houden en als het vacan- tieseizoen wordt uitgebreid tot enkele maanden. Het onderwijs kan de oplossing brengen. Hoe komt het dat eind Juli, begin Augustus het merendeel van de Ne derlanders tegelijk vacantie neemt? Dr W. Drees wees er op, dat vele Nederlanders, voor wat de keuze van hun vacantie betreft, gebonden zijn. Er zijn vacantieregelingen voor ver schillende bedrijfstakken, zoals bijv. in het bouwvak. En honderdduizenden Nederlanders zijn aangewezen op de periode, waarin hun schoolgaande kin deren vacantie hebben. Vooral het on derwijs is bij de vacantiespreiding een belangrijke factor; als het zo zou kun nen worden, dat de schoolvacanties in verschillende delen van ons land in een verschillende periode komen te vallen, dan is men al een heel ïind op weg in de goede richting. Dr Drees en de andere sprekers spraken de verwachting uit, dat het mogelijk zal zijn, dit in overleg en zonder ingrijpen van de overheid te bereiken. Er zullen moeilijkheden moeten wor den overwonnen, daarvan is een ieder overtuigd. Maar het doel dat bereikt kan worden, n.l. een rustige en pret tige vacantie voor millioenen Neder landers, is een extra inspanning zeker waard. WERKGEMEENSCHAP (PROT. CHR.) P.v.d.A. OPGERICHT. Vrijdag j.l. hield de afdeling Rijssen van de Partij van de Arbeid een leden vergadering in Café Hegeman, onder voorzitterschap van de heer J. Jansen. De Partij van de Arbeid houdt op 22, 23 en 24 Februari haar landelijk congres, waar als afgevaardigde voor gekozen werd de heer E. Dommerholt. In prin cipe werd besloten tot het oprichten van een Prot. Chr. Werkgemeenschap in de Partij van de Arbeid afd. Rijssen. Het bestuur zal enige personen aan zoeken in de werkcommissie plaats te nemen, om daarna een definitief bestuur te kiezen. Voor deze avond was als spre ker uitgenodigd de heer Baarda uit Hen gelo, die een inleiding hield over vakbe weging en politieke partij. Spreker gaf een duidelijke uiteenzet ting, maar liet goed uitkomen, dat of schoon de vakbeweging geheel los staat van de politieke partij, zij in verschillen de opzichten samen konden werken, b.v. aangaande de loonpolitiek. Daarna ontstond een levendige discus sie, die de stemming der vergadering verhoogde, zodat het geheel een ge slaagde vergadering mocht heten. STOPLICHTEN. Donderdag is personeel der gemeente alhier begonnen met het plaatsen van stoplichten (flikkerlichten) op het ge vaarlijke kruispunt SchildWierdense- straatBoomkampHaarstraat. Dit zal voor het drukke verkeer ter plaatse als een grote verbetering kun nen worden, beschouwd. VEEL ANIMO VOOR BETREKKING. Voor de binnenkort vacant komende betrekking van controleur in algemene dienst deze^r gemeente hebben zich in totaal 45 sollicitanten aangemeld. BENOEMD. Tot helpster aan de Chr. Kleuterschool Margriet werd benoemd Mej. A. Rooi- man, Molendijk alhier. Ned. Herv. Kerk. Grote Kerk. 9.30 uur Ds Lentz van Hellendoorn en 3 uur Ds van Tuyl (Bed. H. Doop). Westerkerk. 9.30 uur Ds van Tuyl en 3 uur Ds Pott. Eisen. 10 uur Ds Pott. Geref. Kerk. 9.30 en 3 uur Ds Brinkman. Oud-Geref. Gem. 9.30, 2.30 en 7 uur Lees- dienst. Geref. Gem. (Walkerk). 9.30 en 2.30 uur Ds Honkoop (Bed. H. Doop) en 7 uur Leesdienst. Woensdagav. 7.30 uur Ds Honkoop. Geref. Gem. (Eskerk). 9.30, 2.30 en 6 uur Leesdienst. Woensdagav. 7.30 uur Ds v. d. Ket terij van Alblasserdam. Ned. Prot. Bond. 10.45 uur Ds Gosses van Almelo. VERGADERING COMITé „VIERING NATIONALE FEESTDAGEN". Het Comité „Viering Nationale Feest dagen" hield een bijeenkomst in hotel de Kroon. Namens het schoolfeestcomité was mede aanwezig de heer P. de Ridder. Na een welkomstwoord door de voor zitter, deelde deze mede, dat het in het voornemen van het comité ligt om een programma samen te stellen voor de ver jaardag van H.M. de Koningin (30 April a.s.) en ook voor de Nationale bevrij dingsdag op 5 Mei a.s. Verschillende plannen werden bespro ken en zullen nog nader worden onder zocht op de mogelijkheid van uitvoer baarheid, een en ander in samenwerking met het schoolfeestcomité. Niet onmogelijk werd het geacht dat er ook uit de burgerij van Rijssen nog suggesties naar voren zullen komen. Het comité zal deze gaarne in ont vangst nemen op het adres van de secre taris, de heer D. Slettenhaar, Hutten- wal 26, alhier. BAZAR VOOR „RIJSSEN VOORUIT". De commissie „Tot behartiging der belangen van de voetbalvereniging Rijs sen Vooruit" alhier heeft het plan een bazar te organiseren, terwijl zij ook het voornemen heeft op de Nationale feest dag (5 Mei) een sportmiddag te organi seren. Pogingen worden in het werk gesteld om in Rijssen op deze middag het on langs opgerichte dames-voetbalelftal uit Utrecht en een dames-elftal uit Ensche de „O.D.S." een wedstrijd te doen spelen. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: muntbiljet van fl; sjaal; donkerblauwe linker,. want3 kratten „Vegomi"; herdershond; rechter want; jongen hond boxerzwarte portemonnaie met inhoud; rijwiel; ouderwetse schort; paar kinderwantenmuntbiljet van f 1 wollen daslichtbruine alpinomuts muntbiljet van f 1.rechter herengla cé doublé schakelarmbandgrolse want doublé schakelarmband; gans; doublé armband; muntbiljet van f 1.kinder handschoen blauw; bruine portemonnaie zonder inhoud; stalen duimstok; gele kanarie. Op de ijsbaan: 1 paar blauwe kousen, 1 witte kous, rood-geel damestasje, 1 pr. Zweedse schaatsen, 30 handschoenen (w.o. enkele paren), 20 zakdoeken, 12 sjaals, 2 hoofddoeken, 3 alpinomutsen, 1 portemonnaie met en één zonder inhoud, en 1 sleutel. Verloren: kinderwant, rood met grijs; alpinomuts, blauw, met naam er inmeis jeshandschoen, bruin met geel; paar vuisthandschoenen, rood met geel; paar nylonkousen in zakje; paar grolse wan ten; combinatietang met plastic hand vat; gebreide want, blauw met rood; da- mesportemonnaie (zwart) met f 7.50 a f 8.damesvuisthandschoen, rood met blauw; bril, nikkel; portemonnaie, model portefeuille, met f270.ceintuur, bruin; benzinedop van een J.L.O.; rech ter herenglacé handschoen, leder; hand tas, groen, met zakdoek; 2 bruine een den; driewielig kinderfietsje, blauw-rood gelakt; groen gevlamde vulpen. voorkinderen.meh ihijm en Honing NUTSSPAARBANK Gedurende de maand Januari werd bij het bijkantoor Rijssen van de Nuts- spaarbank te Almelo ingelegd een be drag van f 144.137,39 en terugbetaald f 102.441,52. In deze maand werden 147 nieuwe spaarrekeningen geopend. BENOEMD Tot onderwijzer aan de Chr. school in de Zuiderstraat (Julianaschool) werd benoemd de heer D. Looyen te Doe- tinchem, zulks in de vacature, ontstaan door de benoeming van de heer San- derman tot onderwijzer aan de Chr. Uloschool alhier. CHR. KLEUTERSCHOOL Naar wij vernemen, zal tegen onge veer begin Maart de in aanbouw zijnde Chr. Kleuterschool aan de Vennekes- gaarden in gebruik kunnen worden ge nomen. Deze school, welke een geschenk is van 't bestuur van het Dagsanatorium, zal in een grote behoefte voorzien, want naast de bestaande Chr. kleuter school in de Oranjestraat, is nog een flink aantal kleuters tijdelijk onder gebracht in een lokaal bij de Wester kerk. GESLAAGD Onze plaatsgenoot, de heer H. Lan- kamp, slaagde aan de Rijkswerkplaats voor Vakontwikkeling te Almelo voor het diploma timmeren. AFHAALDIENST N.T.F. Gedurende de maand Januari werden de volgende cadavers uit deze gemeente door de N.T.F. afgehaald: 11 nuchtere kalveren, 1 varken, 5 biggen, 1 paard en 2 kalveren. RIJSSEN VOORUIT. Zondag a.s. rolt de voetbal weer. R.V. zal de plaatselijke strijd aanbinden tegen het Goorse G.F.C. en zal zeker trachten revanche te nemen op de hier in Rijssen geleden nederlaag. De werkende leden van R.V. worden er nog op attent gemaakt dat de club avond Woensdag 9 Febr. a.s. gehouden zal worden. Hun voorkeursrechten blijven gehandhaafd tot Zaterdag 5 Febr. Zijn de deelnemerskaarten vóór die datum niet gehaald of besteld bij secr. Dijk graaf, dan vervallen deze rechten. EXCELSIOR-NIEUWS. In een nu niet bepaald beste wedstrijd is het ons eerste niet gelukt om volledig revanche te nemen, het werd 22. Voor rust kon Excelsior maar niet in hun spel komen, vooral de voorhoede was, hoe hard zij ook werkte, maar zel den gevaarlijk. Onze achterhoede was echter paraat en wist de ook niet bijster gevaarlijke D.O.V.O.-voorhoede wel in bedwang te houden. Toch wist D.O.V.O. nog de leiding te nemen toen Korenromp de spekgladde bal bij een hoge voorzet kwijtraakte en deze in 't doel belandde. Tot aan de rust behield D.O.V.O. een geringe meerderheid, maar dit zette ver der geen zoden aan de dijk. Na rust kwam ons elftal beter voor de dag en geleidelijk werd D.O.V.O. op eigen helft teruggedrongen. Onze voor hoede kon echter maar niet tot scoren komen. Wel kwam er nog eerst een doel punt uit een doorbraak van D.O.V.O. uit de bus, wat toen wel enigszins tegen de verhouding was. Toch kwam Excelsior terug en tot ongeveer 15 min. voor het einde kon D.O.V.O. met kunst en vlieg werk haar doel maagdelijk houden. Toen kwam echter linkshalf Voortman in het bezit van de bal en ging in een rush op het D.O.V.O.-doel af, passeerde vier, vijf man en maakte er met een knap schot 21 van. Met enig geluk was de stand reeds eerder gelijk geweest, toen schoten van Sikkelbein door paal en lat werden gekeerd. Door Nieuwenhuis tenslotte werd het even voor het einde nog een verdiend gelijk spel. Al hebben jullie dan niet je beste wedstrijd gespeeld, jonge lui, alles respect voor je moedig volhou den. Zo moet het en hiermede is bewe zen, dat een wedstrijd nooit verloren is voordat de scheidsrechter 't einde blaast. Programma Zaterdag 5 Februari. Excelsior ID.V.S. I, 3.30 uur, A. Reinink; R.V. II (Z.)Excelsior III, 3.15 uur, J. L. Akkerman; Excelsior IVDen Ham I, 3.15 uur, R. v. Loo Huiz. Boys IExcelisor V, 3.15 uur, J. Bergsma. Ons le krijgt bezoek van D.V.S. uit Ermelo, een ploeg, die nog al wisselvallig speelt en Zaterdag j.l. Apeldoorn een nogal koude douche bezorgde. Daarom, rood-witten, weest op je hoede, en bij de vaste wil om te winnen hebben we wel vertrouwein in een goed resultaat. Onze linkshalf Voortman is deze week in mi litaire dienst gegaan en zal de eerstvol gende weken wel niet beschikbaar zijn. vertrouwen in een goed resultaat. Onze hem naar behoren zal vervangen. Excelisor II heeft een vrije dag. Ons 3e en 4e hebben het niet gemakkelijk, resp. tegen R.V. II uit en Den Ham I thuis. Toch zijn jullie niet kansloos en gezien jullie laatste wedstrijden is een eervol resultaat zeker te bereiken. Of dit laatste van toepassing is op ons 5e menen wij te moeten betwijfelen, en het gezegde van de koe die wel eens een haas vangt zal dit keer wel niet opgaan, daar Hulz. Boys zich hun mooie kans wel niet zal laten ontnemen. In ieder ge val, rood-witten van ieder elftal, doe je best en strijdt tot de laatste minuut. cz RIJSSEN. Geen opgave ontvangen. HELLENDOORN. Geboren: Aleida Antonia Johanna, dv Th. Alferink en J. Morsink, Nijverdal, v. d. Steen van Ommerenstraat 8. - Johannes Gerhardus, zv J. G. Uitzetter en G. J. Pots, Nijverdal, Veldsweg 47. Jacobina, dv H. J. Nijenhuis en G. C. Wolthuis, Nijverdal, Prinsenstraat 9. Henri Marinus, zv H. Wieldraaijer en G. H. Beldman, Nijverdal, Wilhelminastraat 42. Wilhelmina, dv R. Steenbergen en J. G. Becker, Daarlerveen, Kalkwijk 2. Antonia Maria, zv J. A. Middelkamp en J. Th. Blikmans, Nijverdal, Fred. Hendrikstraat 16. Theodoras Johan nes Antonius, zv Th. A. Kemper en A. M. Besten, Haarle, C 77. Derk Peter Hiltjo, zv D. Foorthuis en T. W. Oosting, Hellendoorn, Damstraat 8. Henk, zv W. Kamphuis en B. Ploer, Daarle, Pik- senweg 15. Johannes, zv G. W. Bosch en J. Bosch, Nijverdal, Dahliastraat 5. Johannes Hendrik Mattheus, zv L. van Petersen en H. C. van Bonzei, Nijverdal, Smidsweg 67. Ondertrouwd: H. Valk, 52 j., Hellen doorn, Kosteeweg 9, en N. van Schel ven, 44 j., Hellendoorn, Kosteeweg 9. P. H. Bosch, 26 j., Hulzen, Z. Hoofddijk 7, en J. Heijenk, 25 j., Hulzen, Vleugel- weg 3. Gehuwd: H. J. Mengerink, 25 j., Enter, Julianastraat 7, en M. Tromp, 22 j., Hel lendoorn, Zuid Esweg 52. Overleden: A. Leijerweerd, 84 j., wed. van A. Harbers, Nijverdal, De Jonchee- relaan 81. H. P. Vogt, 47 j., echtg. van F. Bosch, Enschede. G. M. Her der, 62 j., echt. van H. W. Mollink, Elen en Rhaan D 27, Hellendoorn. WIERDEN. Geboren: Hendrikus, zv G. J. Paalman en C. Alferink. Willem, zv H. D. de Vries en H. Pieltjes. Gerrit Dinand, zv J. A. Manenschijn en F. Groothaar. Marinus Johannes, zv M. G. Kolkman en H. Michel. Dirkje Hendrika, dv K. Huitema en G. G. Beverdam. Ondertrouwd: J. H. Jannink, 50 j., en G. M. Freriksen, 50 j. Gehuwd: A. R. H. Pluimers, 25 j., en A. C. Grouwe, 29 j. C. Berkel, 23 j., Vriezenveen, en W. Assink, 22 j. Overleden: A. Lammertink, 72 j., e.v. G. J. Nijhuis. WIERDEN MEESTER BUDDINGH MET PENSIOEN. Met ingang van 1 Maart a.s. hoopt de heer J. Buddingh, hoofd der school met den Bijbel aan de Burgemeester War- naarstraat te Wierden, met pensioen te gaan. Meester Buddingh, zoals hij in de dagelijkse gang meestal wordt genoemd, zal Wierden dan gaan verlaten en zich in Oosterbeek vestigen. Ruim 32 jaar heeft hij aan het hoofd der school ge staan en onder zijn bezielende leiding is de school uitgegroeid tot een zeer grote school, zo groot zelfs dat ze vorig jaar te klein werd en er een nieuwe 2e school aan de Kluinveenweg moest verrijzen. De heer Buddingh is een zeer geziene figuur in ons dorp. Vele ouders, wier kinderen thans de school bezoeken, heb ben deze ook zelf bezocht en bewaren daaraan, maar bovenal aan de boven meester prettige en dankbare herinnerin gen. Mevr. Buddingh is eveneens werk zaam als onderwijzeres aan genoemde school en zal dus vanzelfsprekend ook afscheid nemen. Wij twijfelen er niet aan, dat de scheidende meester straks een groots afscheid bereid zal worden. BENOEMD. Tot opvolgster van Mevr. Buddingh, die als onderwijzeres aan de Chr. School te Wierden eervol ontslag heeft aange vraagd per 1 Maart in verband met haar vertrek naar Oosterbeek, heeft het schoolbestuur benoemd de heer de Graaf uit Hasselt, thans werkzaam als tijdelijk onderwijzer te Dalfsen. EERSTE PRIJS BEHAALD. In de eerste ronde van de Landscom- petitie om het kampioenschap van Ne derland Herenkappen behaalde onze plaatsgenoot de heer J. Pas met een grote voorsprong op zijn concurrenten de le prijs met 357 punten, zijnde 80 van het maximum te behalen punten. ER WERD GESPAARD. Bij het postkantoor te Wierden werd gedurende de maand Januari ingelegd f 6945.19 en terugbetaald f 4470.20. „VAN KLEIN TOT GROOT". Bij de spaarbank „Van Klein tot Groot" alhier werd in de maand Januari j.l. ingelegd f 33.063.98 en terugbetaald f 33.556.41. Het saldo op 31 Jan. j.l. be droeg f 966.942.44. VOOR BEROEP BEDANKT. Ds. H. Harkema, Ned. Herv. predi kant te Zeist, heeft bedankt voor het beroep der Ned. Herv. gemeente alhier (vacature Ds. H. A. van Slooten). dient begeleid te worden door actueel nieuws uit het eigen rayon; nieuws dat als geheugen prikkel Uw aanbiedingen ver gezelt en daaraan de nodige actualiteit verleent. Het kopend publiek is kieskeurig op dit gebied en onderscheidt meer dan U denkt. Alleen het allerbeste is goed genoeg, al het andere schiet niet alleen volkomen naast het doel, doch schaadt de rénommé van Uw zaak. lllllllllllllllllllll!lllll!lllllllllll!llllllllllllllllllll!lll!lllllllllllllll!lllllllllllllll!llllllllili? i

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1955 | | pagina 2