Kanttekeningen bij een Raadsverslag Alle bankzaken! DE WIEJERD n pi C E NIR A's Maandag-koopjes f®? 1 19 49 ct. 35 ct. 71 ct. ƒ1.29 Coëp* Boerenleenbank „Notter Marktbericht Rijssen Heb Uw naaste lief Jaargang 36. No. 5. VRIJDAG 4 FEBRUARI 1955 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.00 p. kwartaal Uitgave van: Drukkerij G. ten Go.te Hzn., J. ter Horststr. 22,, Rijssen Telef. 1,61 (K 01,80) - Giro 13S37 Advertenties 8 ct. per m.m. Bij contract korting. Inzending van advertenties tot uiterlijk Donderdagmorgen 12 uur. Bij de lezing van het raadsverslag in het nummer van 29 Januari 1955 hebben wij bij het gedeelte, waarin weergegeven worden de handelingen van de raad ten aanzien van de be noeming van een directeur van ge meentewerken, in gedachten enkele kantekeningen geplaatst, waaraan wij door middel van dit artikel gaarne wat meer bekendheid willen geven. Wij beantwoorden daarmede geheel aan de verwachtingen van wethou der Scholman, die blijkens dat ver slag voor deze materie belangstelling verwacht van anderen dan leden van de raad der gemeente Rijssen. Of moeten wij zijn gezegde opvatten als een vraag om een (stads) schrijver, die in staat is de schare (der raads leden, de voorzitter incluis) te stil len, nu zij „rumor in easa" heeft ver wekt? Hoe het ook moge zijn, wij mogen ons rekenen tot de categorie van belangstellende (stads) schrij vers, zodat het schrijven van dit ar tikel ons ongetwijfeld niet euvel zal worden geduid. Teneinde andere belangstellenden de lezing van dit artikel te verge makkelijken zullen wij de inhoud van een drietal artikelen der gemeente wet, welke op de onderhavige aange legenheid betrekking hebben, geheel of gedeeltelijk weergeven. Artikel 55 (eerste lid). Over alle zaken wordt mondeling en bij hoofdelijke oproeping gestemd, doch bij het doen van keuzen, voor drachten of aanbevelingen van per sonen, bij gesloten en ongetekende briefjes. Artikel Voor het tot stand komen van een besluit bij stemming, wordt de vol strekte meerderheid vereist van de leden, die aan de stemming hebben deelgenomen. Artikel 58. Bij staking van stemmen wordt het nemen van een besluit tot een volgen de vergadering uitgesteld, waarin de beraadslagingen kunnen worden her opend. In deze, en evenzo in een voltallige vergadering wordt, bij staken van stemmen, het voorstel geacht niet te zijn aangenomen. Ingeval omtrent het benoemen, voordragen of aanbevelen van per sonen de stemmen bij herstemming staken, beslist terstond het lot. Toen de stemming in de vergade ring van 21 Januari 1955 aan de orde werd gesteld, waren veertien raadsleden aanwezig, zodat de ver gadering dus niet voltallig was. De stemming had tot resultaat, dat ieder der candidaten zeven stemmen ver kreeg; de stemmen staakten der halve. Volgens het verslag heeft 's raads voorzitter gezegd, dat, indien de stemmen in een onvoltallige ver gadering staken, in een volgende ver gadering opnieuw moet worden ge stemd. Moeten wij daaruit conclude ren, dat de voorzitter een andere mening huldigt, wanneer de stemmen staken in een vergadering, waarin alle leden tegenwoordig zijn, in een voltallige vergadering dus Dit geval is immers niet denkbeeldig. Het kan zich voordoen als één der leden een blanco briefje inlevert. Zou de her stemming dan wel in dezelfde verga dering moeten plaats hebben? Zoda nige uitleg kan dunkt ons niet aan artikel 58 worden gegeven. De uitvoerige discussie is overi gens terug te voeren tot de ene vraag of de eerste twee leden van artikel 58 ook van toepassing zijn als de stem men staken bij het benoemen, voor dragen of aanbevelen van personen. Wij beantwoorden deze vraag ontken nend. Daarbij hebben wij de historie aan onze zijde. Artikel 58 in zijn hui dige redactie dateert van 1 Februari 1904. Voordien bestond grote strijd over de vraag of het lot dadelijk moest beslissen of dat de beslissing tot een volgende vergadering moest worden uitgesteld. Het koninklijk be sluit van 6 April 1891, gecontrasig neerd door minister jhr. mr. A. F. de Savornin Lohman, waarbij een besluit dd. 27 December 1890 van de raad van Coevorden tot benoeming van een gemeente-ontvanger werd vernietigd, is gebaseerd op het standpunt, dat de beslissing moet worden uitgesteld. Het koninklijk besluit van 25 Novem ber 1893 tot vernietiging van een be sluit van de raad der gemeente Assen ge' 't van een tegengesteld gevoelen blijk. Ditmaal droeg het koninklijk besluit het contraseign van de heer Tak van Poortvliet. Vervolgens valt in 1894 minister mr. S. van Houten zijn voorganger de Savornin Lohman weer bij. Om aan al de twistvragen en niet steeds met eikaar overeenstemmende beslissin gen een einde te maken kwam de re gering in 1902 met een ontwerp van wet tot wijziging der gemeentewet. De wet verscheen in het staatsblad nr. 25 van 1 Februari 1904 en trad ,1 April d.a.v. in werking. De verant woordelijke minister was'de bekende dr. A. Kuyper. Uit de geschiedenis dezer wet blijkt duidelijk, dat de wij ziging ten doel heeft te voorkomen, dat bij staking van stemmen omtrent benoemingen enz. de beslissing zal worden uitgesteld tot een volgende vergadering, waardoor allicht het ge heim van de stemming voor de in de eerste vergadering afwezigen zou worden opgeheven. In een bekend leerboek voor het gemeenterecht wordt dan ook gezegd, dat een be noeming steeds in één vergadering wordt afgewerkt. Het behoeft dus geen betoog, dat het raadslid Otten op de goede weg was, toen hij beweerde, dat de raad onjuist gehandeld had. De uitdruk king „in beroep gaan" was evenwel niet op haar plaats. In het onderwer- pelijke geval zal hij bedoeld hebben de kroon zou willen vestigen op deze in strijd met de wet gehouden stem ming. Het voorstel van de heer Otten om in de tweede vergadering opnieuw GELDIG 7 FEBRUARI 2 Rookworsten 150 gr. p. stuk) 2 ons Ontbijtworst X pond M.argarine 1 pot Pindakaas 1 pond Kaas 40+ X pond Koffiebonen 2 pond Bruine bonen slechts ƒ1.49 85 ct. 3 rol Drop 25 ct. 1 pakje Frou Frou 43 ct. CENTRA is toch De CENTRA-kruideniers 2 ons Pepermunt 39 ct. 10 Spritsstukken 39 ct. Uw VOORDEEL I Fa. B. ESHUIS, Grotestraat H. TER HORST, Bouwstraat Th. KOEDIJK, Rozengaarde te stemmen, doch dan zonder deel neming van de heer Siegerink, kan ook de toets der critiek niet door staan. Tenslotte kunnen wij de mening van de voorzitter, als zou de heer Otten een beslissing in het algemeen belang hebben genomen, toen hij er van afzag nog langer bezwaar te ma ken, niet onderschrijven. Zij is onge twijfeld in het belang van de benoem de geweest; zij zal misschien ook in het belang van de gemeente zijn. Ge meentebelang en algemeen belang zijn echter niet identiek. Het algemeen belang zou o.i. meer gediend zijn met een uitspraak in hoogste ressort. De in geding zijnde benoeming rust im mers op een wankele juridische ba sis. Overigens geven de ingewonnen rechtskundige adviezen er blijk van dat men op zijn wandelingen in de hof van Themis altijd voor verras singen komt te staan. SCHRIJVER. verricht de Vraagt inlichtingen. KANTOOR RIJSSEN: Wierdensestr. 47 LEDENVERGADERING ALG. NED. BOUW VAK ARBEIDERSBOND De afdeling Rijssen van de Alg. Ned. Bouwvakarbeidersbond hield dezer da gen in café Jan Kuper een algemene ledenvergadering onder voorzitterschap van de heer D. Bakker. De secretaris, de heer A. J. Tijhof, deelde in zijn jaarverslag mede, dat het ledental der vereniging nog steeds stijgende is en thans 134 bedraagt. Ver der deelde hij mede, dat besprekingen worden gevoerd met alle afdelingen in dit district, om te komen tot een va- cantie in dezelfde periode (inmiddels besloten). De penningmeester, de heer H. Brug ge, vermeldde in zijn verslag een voor delig saldo van ruim f 700,—. In deze bijeenkomst werd een pro- paganda-commissie gekozen, bestaan de uit de volgende personen: P. Nat, Meijerink, G. Rutterkamp en W. Schol ten. Verder werd besloten 'n bibliotheek op te richten, waarvoor allerlei op vak gebied zal worden aangeschaft en zal dienen tot algemene ontwikkeling van- de leden. Bij een gehouden bestuursverkiezing werden herkozen de aftredende leden, de heren A. J. Tijhof en D. Bakker, terwijl het bestuur werd uitgebreid met de heren J. Dannenberg en J. Wolte- rink (Bloemstraat). Tenslotte volgde nog een algemene bespreking over 't ontslagrecht, waar over door de aanwezigen verschillende vragen werden gesteld. Besloten werd, dat de leden bij ontslag tegen eigen wil, zich eerst moeten melden bij het bestuur van de plaatselijke afdeling. Op de Maandag j.l. te Rijssen gehou den veemarkt waren aangevoerd: 1093 stuks vee, runderen 373, varkens 709 en 11 schapen. Prijzen: 81 vette koeien, eerste kwa liteit van f2,40 tot f2,58; tweede kwali teit van f2,25 tot f2,40; derde kwaliteit van f 2,10 tot f 2,25 per k.g. slachtge- wicht. 143 melk- en kalfkoeien van f640,— tot f925,per stuk; 45 pinken van f345,— tot f490,— per stuk; 51 graskalveren van f 180,— tot f 275,— per stuk; 53 nuchtere kalveren van f 34,— tot f50,— per stuk; 33 drachtige zeu gen van f270,— tot f350,— per stuk; 40 loopvarkens van f 65,— tot f 90,— per stuk; 636 biggen van f 4,50 tot f5,50 per week; 11 schapen van f70,— tot f 110,- per stuk. Overzicht handel: Vette koeien en stieren: De markt was ruim bezet. De handel had een langzaam verloop, waardoor de prijzen iets lager waren. Gebruiksvee: Het aanbod was niet groot. De handel in de beste soorten had een redelijk vlug verloop, doch in de afwijkende soorten was de handel traag gestemd met gelijkblijvende prij zen. Nuchtere kalveren: De handel was kalm, prijzen iets lager. Varkens en biggen: Het aanbod was niet groot, doch de handel hierin had een vlugger verloop met onverander de prijzen. Pinken en kalveren: Aanbod kort, doch de handel had een redelijk goed verloop met staande prijzen. TE RIJSSEN In „De Mars", maandblad van en voor Overijssel, December 1954, vonden we het volgende artikel over: „De Wiejerd te Rijssen" van de hand van H. P. Schön- feld Wichers, arts te Bathmen, dat we gaarne overnemen: Van oudsher werden de plaatsen, waar water uit de grond sprong, door de men sen met bijzondere liefde beschouwd, in droge landen waren dit zelfs heilige plaatsen, zoals wij uit de Bijbel kunnen leren. Dat er uit de donkere aarde zo maar een kristalheldere stroom op komt wordt ook door de meest nuchtere mens als een wonder gevoeld. Het gaat hier om zo'n plaats. Vrijwel midden in het stadje Rij.-.: -e. wanneer men tenminste de nieuwe* aan bouw meerekent, bevindt zich zo'; hei lige stede; daar treedt het ondoorgron delijke grondwater rijkelijk aan 't licht. Maar 't gaat hier om meer. Sinds on heugelijke tijden is deze plaats gemeen- schapsbezit geweest. Evenals de marke een gemeenschappelijke weide had, de Mors, een gemeenschapelijk veen, de Verdeling en gemeenschappelijke bos- en heidegronden, was hier het gemeenschap pelijk was- en bleekveld. Onze voorouders hebben het. zuivere water van de spreng geleid in een aantal smalle, zich slinge rende vijvers, de boorden daarvan met vlonders bezet en alles omgeven door grote, groene bleekvelden. Hij, die hier op een wasdag de Rijs- sense vrouwen bezig zag, beleefde be halve een hoog aesthetisch genot, een stuk markegeschiedenis, dat hier nog levend is gebleven. Hier en hier alleen, want de Rijssense Wiejerd is de laatste gemeenschappelijke bleek, die in Neder land bestaat. Nog steeds wordt er door 150 huisgezinnen de was gedaan. Maar er is meer. Wanneer Rijssen aanstonds nog groter zal zijn geworden, en bij de nieuwe poli tiek van industrialisatie is dat niet an ders te verwachten, ligt daar midden in de plaats een natuurlijk park, ook dan, wanneer er niet meer gewassen zal wor den, een zegen. In het water, dat de hem den van zoveel geslachten heeft gerei nigd, zullen goudvissen, karpers en eendjes zwemmen en op de bleekvelden zullen moeders met kinderen zitten, niet om van bruin bleek te worden, als het linnen, maar om van bleek lekker bruin te worden. En dit park zal niet ten koste van tonnen behoeven te worden aange legd, want het is er al. Het zal niet zo lang duren of de omgeving van Rijssen is voor een moeder met een kinderwagen niet meer bereikbaar. Menig kleinere plaats is er ten opzichte van recreatie gebied slechter aan toe dan een grote stad, omdat men niet voldoende heeft beseft, hoe door gestadige uitbreiding van huizen en straten de toegang tot de natuur in de omgeving ook gestadig moeilijker wordt. Welnu, dit alles dreigt voor goed ver loren te gaan. De Rijssense gemeente raad heeft besloten de Wiejerd op te heffen en de helft van de grond te ge bruiken voor 't bouwen van een land bouwschool. Deze plek behoorde om drie redenen, nl. zijn natuurlijke bijzonderheid, zijn historische en folkloristische betekenis en zijn schoonheid, op de Nederlandse Monumentenlijst te staan en zou voor het toekomstige Rijssen van de grootste betekenis kunnen worden. Weg er maar weer mee! Vroede vaderen van Rijssen, laat af van deze kaasjagerij, open eindelijk uw ogen voor het schone en eerbiedwaardige in uw gemeente. Is Rijssen nog niet ge noeg nodeloos ontakeld? Zie de Haar, zie de verknoeide voorgevels van uw boerderij en huizen, die aan Rijssen een Verlustig U niet in een ander zijn nood, Maar steun hem naar al Uw vermogen, Toe, gun ook Uw naaste zijn dagelijks brood, Houd ook zijn belangen voor ogen. Verlicht zoveel moog'lijk zijn drukkende juk, Waaronder hij schier gaat bezwijken, Denk toch niet alleen aan Uw eigen geluk, Toe, sta toch niet werk'loos te kijken. Toe, reik hem Uw hand toch, wanneer hij 't U vraagt En blijf daar toch immer naar streven. Toe, help toch Uw naaste, opdat hij weer slaagt, Het is toch zo rijk om te geven. Toe, denk niet alleen aan Uw eigen bestaan, Maar ook eens aan dat van een ander. Geen mens, die alleen door het leven mag gaan, We zijn hier toch ook voor elkander. Is 't leven U misschien erg gunstig gezind, Laat zien, dat gij 't weet te waarderen. Help, waar gij moet helpen, opdat g' ondervindt, Dat dit Uw geluk doet vermeêren. Schep nimmer vermaak in een ander zijn leed, Maar help toch met al Uwe krachten, Omdat ook gij van te voren niet weet, Wat U nog voor druk staat te wachten. Rijssen. J. ROZENDOM. LEDENVERGADERING HABI De Rijssense Middenstandsvereniging HABI hield Dinsdagavond j.l. in hotel Weitering alhier een ledenvergadering. De secretaris, de heer A. Pouw, bracht 't jaarverslag uit, waaruit bleek, dat nog niet iedere Rijssense zaken man bij de middenstandsvereniging is eangeslc'm. Het aantal leden bedroeg over 1954: 82. Als adviseur der vereni- 0ng: w:F,F:i .d?- P tenaar. Het secretariaat werd over :54 waargenomen door het Accountants kantoor Ten Bolscher, welk kantoor tevens het secretariaat van de Midden standscentrale waarnam. De vereniging leed een gevoelig verlies door 't over lijden van haar ere-voorzitter, de heer J. Pluimers. In het afgelopen jaar werd 1 ten toonstelling en 1 actie gehouden, n.l. de Rijlito-tentoonstelling en een Fifty- Fifty-actie. In 1953 werd reeds een be spreking gehouden over de Rijlito met het college van B. en W., directeur GEB, VVV, RKMV, Melkslijtersvereni- ging en HABI met als doel te trachten in 1954 glorieus het 40-jarig bestaan van de gasfabriek te herdenken. Na veel moeilijkheden te hebben overwonnen, gelukte het 't tentoonstel lingscomité een plan te hebben uitge werkt, zodanig dat de tentoonstelling prettig om te bezoeken en efficiënt ingedeeld was. Ieder comitélid werkte wat in zijn vermogen lag, maar het leeuwenaandeel van het vele werk had wel de voorzitter, de heer I. de Lange en dat, terwijl hij alles toch van zijn ziekbed regelde. Behalve de buiten stands waren er in twee tenten 47 standhouders, die circa 1000 m2 stand ruimte bezetten. Over het algemeen waren de stands tot in de puntjes ver zorgd. Het weer werkte gelukkig mee en het bezoek was enorm, zodat na afloop iedereen tevreden was. Aan de Fifty-Fifty-actie namen 60 winkeliers deel en het liep zo gewel dig, dat er in 7 dagen 13 deelnemers uitvielen. De verenigingen hebben met deze actie een goede greep gedaan, iedereen was enthousiast, zowel 't pu bliek als de deelnemers, terwijl het systeem toch betrekkelijk eenvoudig was. Uit deze actie is wel gebleken, dat het publiek wel bonnen wil, maar er niet veel werk mee wil hebben. In zijn geheel kan de vereniging op een zeer geslaagd 1-954 terugzien. Na dit jaarverslag volgde benoeming kascommissie voor 1954. Gekozen wer den de heren G. Voortman, G. Eshuis en J. Loman. Wegens periodieke aftreding werden tot bestuursleden herkozen de heren B. Eshuis en J. Gijsbers. ifjgjSJ karakter gaVen, énig in Nederland; zie uw ruime heidevelden, volgeplant met het overschot van Aalsmeer. Zet die school een eindje verder en bewaar de Wiejerd voor u, voor het nageslacht en voor ons, vreemdelingen. En mogen an ders anderen voor u handelen. WEEKBLAD VOOR RUSSEN rty> r i r p O y OV1 dl O v Wuy'. f» 'lef Ü.O. L XXXJ SPAARBANKJIjjl ft y/HTsTS B[1 li s

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1955 | | pagina 1