Verbinding tussen twee oceanen Weer ging een jaar voorbij Piekeren in 1953? NIKS HOOR vnwmv SPORT. WIERDEN De Noordelijke doorvaart, waarnaar Nederlandse zeevaarders in de 17e eeuw vergeefs zochten, is reeds lang ontdekt. Tot voor enkele tientallen ja ren werd deze route van de Atlanti sche naar de Stille Oceaan als on bruikbaar beschouwd. De Russen zijn er echter in geslaagd de doorvaart ge durende enkele maanden met ijsbre- kers open te houden. Een Amerikaan se publicatie vermeldt hierover bij zonderheden. Over de strategische bijzonderhe den van de route is vanzelfsprekend niets bekend. Maar ook de economi sche zijden zijn interessant. Schepen kunnen van de Barentsz-zee de Be- ringstraat bereiken. Aan het Ooste lijke einde loopt de route bijna in zicht van Alaska, de Amerikaanse kust. Een strategisch voordeel is zon der twijfel, dat oorlogsschepen via havens die niet geblokkeerd kunnen worden, van de ene oceaan naar de andere kunnen worden gedirigeerd. In 1933 werd met de ontwikkeling van de Arctische zeeroute een begin gemaakt. Er werd een speciale maat schappij opgericht, en deze had in '36 reeds 20 ijsbrekers in de vaart. 32.000 arbeiders in dienst en bezit ongeveer 60 wetenschappelijke Poolstations, be nevens kolenmijnen en bontstations, rendierfarms en visserijbedrijven. De taak van de organisatie is om een ma ximaal gebruik te maken van het korte, ijsvrije seizoen, om alle weer standen van het ijs te overwinnen en om de wateren in kaart te brengen, die totnutoe maar sporadisch waren onderzocht. Tussen 1933 en 1945 werd de scheep vaart op deze route tot het zevenvou dige en die van de kolenmijnen van Workoeta en Spitsbergen tot het elf- voudige opgevoerd. Ook de techniek van het ijsbreken maakte grote vor deringen. De „Josef Stalin", de eerste ijsbre- ker, die in de Sovjet-Unie zelf is ge- Met grote blijdschap ge ven wij kennis van de geboorte van ons doch tertje bouwd, verplaatste 11.000 ton en waarschijnlijk zijn de nieuwe ijsbre kers met een vermogen van 16.000 ton reeds in de vaart. Ondanks al deze vorderingen twijfelt men, of de Noor delijke zeeroute wel economisch ver antwoord is. De Trans-Siberische spoorweg is waarschijnlijk een veel goedkopere verbinding voor 't trans port van Europees Rusland naar Wia- diwostok. Het belangrijkste, practische nut van deze route is waarschijnlijk het vervoer van hout van de Beneden- Jenissei, zout van Nordwik en tin van Tsjaunskaja Goeba, alls afkomstig uit streken, die direct langs de route zelf liggen. Op den duur kunnen hier ech ter andere voordelen bijkomen, zoals ontwikkeling van de bevolking in de Poolstreken en uitbreiding van de kennis over deze gebieden. .Schoten hebben luid weerklonken In de donk're oud'jaarsnacht. En het jaar dat ging verdwijnen, Werd een laatste groet gebracht. Afscheid hebben wij genomen Van het jaar, dat henenging. Menigeen kwam bij dit scheiden Veel weer in herinnering. Zeker gingen veel gedachten Weer terug, een jaar gelêen, Toen dit jaar ons kwam begroeten En 't toen oude jaar verdween. Wat zou 't nieuwe jaar ons brengen? Niemand, die het antwoord wist. Vragen, die ons hart vervulden, Heeft het oude jaar beslist. Nu is 't oude jaar verdwenen, Het heeft geen geheimen meer. 't Oude jaar lei bij het scheiden Ook de laatste sluier neer. 't Nieuwe jaar is aangebroken, Jong en krachtig, recht van lêen. Zal het, levensvraag voor velen, In het zelfde voetspoor trêen? Wat de toekomst heeft verborgen, Wat dit jaar ons brengen gaat, Ook dit jaar zal 't openbaren Als het uur van scheiden slaat. Rijssen. J. ROZENDOM. (Nadruk verboden.) PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Grote Kerk. 9.30 uur Ds Pott, 3 uur de heer Dijkman. Westerkerk. 9.30 uur de heer Dijk man, 3 uur Ds van Slooten. Eisen. 9.30 uur de heer Renger. Geref. Kerk. 9.30 en 3 uur Ds Brink man. Oud-Geref. Gem. 9.30 en 3 uur Ds van Wier. Woensdagavond 7.30 uur Ds Smits van Sliedrecht. Geref. Gem. (Walkerk). 9.30, 2.30 en 7 uur Ds Honkoop. Donderdagavond 7.30 uur Ds Vergunst van Zeist. Geref. Gem. (Eskerk). 9.30, 2.30 en 6 uur Leesdienst. Vrijdagavond 7.30 uur Ds Vergunst van Zeist. MEDISCHE DIENST. De medische dienst wordt a.a. Zondag waargenomen door dokter N. L. J. Zil- linger Molenaar, Haarstraat 14, tel. 280. Bedankt. Naar we vernemen heeft de beroepen predikant bij de N.H. gemeente te Rijssen, ds H. de Bruijn te IJsselmuiden, thans voor dit beroep bedankt. BENOEMD. Onze plaatsgenoot, de heer R. Ilbrink, is benoemd als jurylid voor 't Hawaiian- concours te Hengelo. BEVORDERD. Onze oud-plaatsgenoot, de heer M. Voortman, in dienst bij de Staatsmijnen in Limburg als pl.v. Chef Politie-beambte, met als standplaats Brunssum, werd met ingang van 1 Januari 1953 bevorderd tot Hoofd-Politiebeambte met de rang van Opperwachtmeester. Onze plaatsgenoot, de heer H. Baan, schrijver ten kantore van de belastin gen, werd bevorderd tot adjunct-com mies titulair bij de belastingen. HERDENKING SPOORWEG STAKING 1903. In verband met de herdenking van de spoorwegstaking van 1903 heeft het ge zamenlijk spoorwegpersoneel alhier het plan opgevat om een televisie-avond te organiseren op Dinsdag, 13 Januari a.s., in hotel Weitering alhier. Belangstellen den zal voor deze bijeenkomst vrije toe gang worden verleend. MOND- EN KLAUWZEER. Bij de veehouder G. J. Sanderman, Hol ter straatweg 73 alhier, werd onder zijn veestapel mond- en klauwzeer ge constateerd. De nodige maatregelen ter voorkoming van uitbreiding werden in middels genomen. HET HUIS VAN DE TOEKOMST OP DE FLORA 1953. Naast de grootste bloemenpracht, die op de Interna.ionale Bloemententoonstel ling Flora 1953 te genieten zal zijn, zul len ook vele attracties de bezoekers van deze tentoonstelling boeien. Regen, sneeuw en ijs ten spijt verrijst op het tentoonstellingsterrein dan ook 't ene bouwwerk na het andere. Inmiddels is men begonnen met de bouw van het Huis van de Toekomst, een ontwerp van de jonge, veelbelovende architect A. Bijker uit Tietjerk (Fr.). Dit huis zal geheel bestaan uit glazes wanden met uitzondering van een ge deelte der Noordzijde, waar een muur op getrokken wordt. Het ontwerp van dit huis is gebaseerd op het feit, dat de meeste bewoners van onze Nederlandse huizen, wanneer zij binnenshuis verke ren, weinig of geen uitzicht hebben op de tuin, die hun huis omringt en zodoen de naar verhouding maar heel weinig kunnen genieten van de schoonheid, die hun tuin biedt. Terwijl daarentegen de voorbijganger ten volle de bekoring van de bloemenweelde kan ondergaan. Tegen dit laatste bestaat uiteraard geen enkel bezwaar, maar de ontwerper van dit Huis van de Toekomst meende, dat de bewoner daar zelf toch zeker niet min der recht op heeft. Het huis is bedoeld voor vier personen en zal omringd worden door een zoge naamde „open tuin", waar de kinderen volop de gelegenheid tot spelen wordt geboden, en door een „intieme tuin" voor de volwassenen. Deze tuin zal geheel in harmonie zijn met het Huis van de Toe komst. De bewoners zullen wonen in hun „tuin" (het Huis van de Toekomst dus), die slechts - waar nodig - door een glaswand van het erf (de Tuin) wordt gescheiden, zoals de opzet van de architect luidt. Toekomstmuziek? Wie zal het zeg gen; in ieder geval zal men op de Flora 1953 van deze „luchtige toekomstmuziek" kunnen genieten. Ambassadeur voor Rijssen van de Flora 1953 is de heer J. Th. Gijsbers, secr. VVV, alwaar meerdere inlichtingen be treffende de Flora gaarne worden ver strekt. PERSONEELSÉEVUE Fa. TER HORST De personeelsrevue van Ter Horst en Co. N.V., dat een jaarlijks evenement voor het personeel dezer firma mag wor den genoemd, is deze week beginnen te draaien. Op Donderdag 8 Januari j.l. werd de generale repetitie in het parkgebouw ge geven voor de sportgemeenschap van Ter Horst en Co. Vervolgens zal op Dinsdag 13, Donder dag 15 en Dinsdag 20 Januari a.s. ge speeld worden voor het personeel van dei fabrieken van Ter Horst. Daarna zal, telkens op Donderdag- en Dinsdagavond en bij voldoende belang stelling wellicht zesmaal voor het publiek worden gespeeld. In totaal verlenen aan deze nieuwe revue 40 personen (voor de helft dames en heren) hun medewerking. Gezien de overweldigende belangstel ling in vorige jaren, voor de „Revue van Ter Horst", mag ook dit jaar weer een dergelijke belangstelling worden ver wacht. DIAMANTEN ECHTVERENIGING. Woensdag 7 Januari j.l. herdacht het echtpaar G. J. Knol-G. v. d. Riet, wo nende Hagweg 10 alhier, hun 60-jarige echtvereniging. Deze dag is voor het dia manten echtpaar niet onopgemerkt voor bijgegaan. Des morgens heeft burgemeester Zeeuw hen persoonlijk gefeliciteerd, terwijl ook Ds. Honkoop, predikant der Geref. Ge meente, met zijn echtgenote hun geluk wensen kwamen aanbieden. Des middags kwamen o.m. de gemeen tesecretaris, de heer R. Bosma'en de he ren G. Lugtigheid en J. Pluimers als vertegenwoordigers van de ver. Plaatselijk Belang en Dr. Zillinger Molenaar het echtpaar Krol feliciteren. Des avonds kwamen alle kerkeraadsleden van de Ge reformeerde Gemeente (Walkerk, de heer Knol is rustend ouderling) persoonlijk bij het jubilerende echtpaar op bezoek om hen de hand te drukken. De gehele dag door kwamen familie en kennissen hen feliciteren en mochten ze vele geschen ken en bloemen in ontvangst nemen. Zeer zeker heeft het diamanten echt paar Knol van alle kanten belangstelling ondervonden. LEZING VETER ANEN LEGIOEN. Het is een goede gedachte geweest van het bestuur van de afdeling Rijssen van het Veteranenlegioen Nederland om de heer J. Glissenaar te Montfoort uit te nodigen een lezing te houden over zijn reiservaringen per jeep van Indonesië naar Nederland. Deze lezing werd Woensdagavond j.l. in hotel Weitering gehouden en daarvoor be stond flinke belangstelling. De voorzitter, de heer Witkop, opende en sprak de hoop uit, dat de band met Indonesië hierdoor moge versterkt wor den. De heer Glissenaar hield vervolgens een zeer interessante causerie over de voorbereidingen voor deze reis, die door 4 militairen, niet op de gewone wijze per schip, maar per jeep werd gemaakt. De jeep werd meegenomen, die achtergelaten was door een hoge militair. De voorbe reiding duurde 5 maanden. Op 3 Mei 1950 werd gestart naar Azië (per boot overgestoken) en in Zuid-India aan wal gezet (Madras). De militairen hadden geen cent en geen benzine. Door het ver tonen van meegenomen films trachtten zii zich het nodige te verschaffen, hetgeen wel met enige moeite gepaard ging, maar hierin slaagde men toch. Vervolgens reed men naar de westkust van Bombay. Spr. schilderde de verschrikkelijke toestanden aldaar, de droogte, de godsdiensttwisten (tussen Hindoes en Mohammedanen). Een bezoek werd gebracht aan de Maharadja van India. Het Himalaya-gebergte werd overgetrokken naar Pakistan en Beloed- zistan, waarna een zeer zware tocht volg de van 2500 km. door de Perzische woestijn, met als enig levend wezen een vlieg, die clandestien in de jeep was mee gereden. Bagdad werd bezocht en verder naar Irak, door de Syrische woestijn naar Damascus. Veel bijzonderheden en wederwaardig heden op deze reis heeft spr. op boeiende wijze verhaald. Een bezoek werd gebracht aan het Heilige Land, waarna per schip overgevaren naar Sicilië. Spr. moest toen constateren, dat het nergens moeilijker valt om de kost te verdienen dan in Europa. Door Italië, Zwitserland en Frankrijk kwam het viertal in Brussel, waar men enkele dagen moest wachten totdat het inmiddels in Nederland gevormde feest comité een wenk gaf, dat men in Neder land mocht binnenkomen, na een reis van 25000 km. Een grootse ontvangst is hen in diverse plaatsen ten deel ge vallen. De heer Glissenaar deelde nog mede, dat hij een nieuwe grote tocht voorbe reidt en wel te beginnen in Februari a.s. Dan zal hij met een fotograaf een reis maken door Spanje naar N.-Afrika, Egypte, Perzië, India, Birma naar Austra lië. Zijn plan is dan om over deze reis een boek te schrijven, reportages te geven enz. om hierdoor iets meer te kunnen vertellen over Azië met zijn verschrikke lijke toestanden, waaraan z.i. iets gedaan moet worden. Na de pauze werden door spr. verschil lende lichtbeelden vertoond over de be zochte landen. EXCELSIOR-NIEU W S. Het programma voor morgen luidt als volgt: Excelsior 1Sparta I. S.V.Z.W. 1—Excelsior 2. Excelsior 3Vr. Boys 2. Alle wedstrijden vangen aan om 3 uur. Het 2e elftal vertrekt per fiets om 2 uur. We zullen ons ditmaal onthouden van een beschouwing, aangezien het wel zo goed als zeker is, dat in verband met de toestand van de terreinen geen enkele ontmoeting zal doorgaan. Onder de aandacht van de leden en supporters wordt nog het volgende ge bracht: Zij, die nog iets we.asen af te staan voor de op 22, 23 en 24 Januari a.s. te houden bazar, worden vriendelijk ver zocht dit uiterlijk morgen (Zaterdag 10 Jan.) te bezorgen bij de heer H. J. Lan- deweerd, Marijkestraat 4. Iedere bijdrage, hoe klein ook, is is welkom. RIVO. Wij hebben in dit wekelijkse rubriekje dikwijls de uitnodiging tot U gericht, met de volleybalsport kennis te komen maken tijdens de oefenuren van Rivo in „Jcruël". Daarbij noemden wij dan de Donderdagavond en de Zaterdagmiddjag, zowel voor de dames sis voor de heren. Jammer genoeg zijn er tekenen, die er op wijzen, dat een dezer speelgele- genheden, namelijk de Donderdagavond, zal prijsgegeven moeten worden. Dit duidt niet dadelijk op een verminderde bloei van onze vereniging. Het is dan ook niet zo, dat we de laatste tijd op enige schaal leden kwijtgeraakt zijn. Maar wel waren er in het eerste jaar van ons bestaan heel wat meer leden, die graag van de beide mogelijkheden tot spelen profiteer den. Allengs kwamen deze leden, zowel dames als heren, tot de ontdekking, dat voor hun werk, hun bezigheden voor andere verenigingen, hun verdere lief hebberijen, op die manier te weinig tijd overbleef. Ze waren gedwongen Rivo voortaan slechts één keer in de week hun genegenheid te bewijzen. Het gevolg voor de kas van onze club is duidelijk, als men weet, dat de leden contribueren naar ge lang van het aantal speelkeren per week, waarvoor ze zich hebben opgegeven. En de gedachtensprong van „kas" naar „zaal- huur" wordt dan al gauw gemaaktv Met het voorgaande willen we nu niet meteen zeggen, dat oefenuren van Rivo in het vervolg zullen worden terug gebracht naar die ene Zaterdagmiddag. Wel hebben we er mee willen uitdrukken, dat onder de huidige omstandigheden de mogelijkheid van een dergelijke be perking als een zwaard van Damocles boven onze vereniging blijft hangen. Want zo en niet anders zien wij het: als een dreiging voor Rivo, als een achteruit gang voor de voUeybalsport in Rijssen, als een teleurstelling voor degenen, die wel twee maal in de week willen spe len en in de gelukkige omstandigheid verkeren, daaraan gevolg te kunnen geven. Als een stap achteruit in alle opzichten, ook al is er een Frans spreekwoord, dat in een schrede achterwaarts een goede kans ziet tot een betere sprong. Nietwaar, concentratie van krachten, geen versnip pering enz. AUes doekjes voor het bloe den. Hebben is hebben en krijgen is de kunst. Dit laatste spreekwoord, geachte le zer of lezeres, lioudt een uitnodiging aan Uw adres in. Een dringende uitnodiging tot het komen beleven van een \zeker sportgenoegen in Rivo, door de afschaf fing van b.v. de Donderdagavond als speelavond overbodig te maken, terwijl Uzelf in dubbele mate kunt profiteren, als U de smaak van volleybal goed te pakken hebt gekregen. Onze vereniging zit vol leven, maar is iets te klein om deze stand blijvend op te kunnen hou den. We mogen wel zeggen, dat wie ons helpt, als in de vorige regels uitgedrukt, tenslotte zichzelf geholpen blijkt te heb ben. RIJKSPOSTSPAARBANK. Bij het hulpkantoor der Rijkspostspaar bank alhier werd gedurende de maand December j.l. ingelegd f 5024.84 en te rugbetaald f 3740.35. TWEE BEROEPEN. Ds. II. A. van Slooten, Ned. Herv. pre dikant alhier, ontving dezer dagen twee beroepen en wel een van de Ned. Herv. Gemeente te Elburg en een van de Ned. Herv. Gemeente te Krimpen aan de Lek. MOND- EN KLAUWZEER. Onder het vee van de Wed. M. ter Stal, Schoneveldsweg 1 te Zuna in deze ge meente, is dezer dagen mond- en klauw zeer geconstateerd. Op grond van de nieuwe regeling moesten 18 dieren wor den afgemaakt en wel 6 vaarzen, 6 grote en 2 kleine kalveren, alsmede 4 varkens. Twaalf koeien en zes varkens, die in een andere stal waren ondergebracht, bleken niet aangetast te zijn. Zij werden gevaccineerd. De dieren, welke moesten worden afge maakt, zijn daartoe overgebracht naar het abattoir te Holten. Het bedrijf van de Wed. ter Stal is ontsmet. R.K. SPAARBANK. Bij de R.K. Spaarbank „Van Klein tot Groot" alhier werd in de maand December j.l. ingelegd f21.877,90 en te rugbetaald f 17.132,32. Het saldo, zonder de nog bij de schrijven rente, op 1 Jan. j.l. bedroeg f 768.839,95. OVERLAADSTATION N.T.F. Vanwege het overlaadstation der NTF te Nijverdal werden gedurende de maand December j.l. uit deze gemeente afge haald de cadavers vain 10 nuchtere kalve ren, 13 varkens, 1 rund, 1 paard en 1 geit. NOODSLACHTING. Gedurende de afgelopen maand wer den in deze gemeente 2 varkens, 2 runde ren en 1 graskalf in nood geslacht. VERGADERING BESCHERMING BURGERBEVOLKING. Maandagavond j.l. werd in de zaal van hotel „De Zwaan" alhier een vergade ring gehouden, alwaar besproken is de organisatie van de Bescherming Burger bevolking in Oorlogstijd. Burgemeester Mr. E. D. Maaldrinik opende de vergadering met er op te wij zen, dat de aanwezigen de kern zuRen moeten vormen van de nieuwe organisatie in Wierden. Wierden is de eerste ge meente in de kring, ja denkelijk zelfs de eerste in de provincie, die met de orga nisatievergaderingen is begonnen. Hierna gaf hij het woord aan de heer L. de Goede, Kringhoofd van de kring Overijssel V, waaronder Wierden valt, samen met de gemeenten Rijssen, Holten, Hellendoorn, Den Ham en Vriezenveen. Spr. begon zijn betoog met de mede deling, dat het doel van een luchtaanval is het moreel te breken en zoveel mo gelijk slachtoffers te maken. Het gaat hier dus om mensenlevens. Hierna gaf hü op duidelijke wijze een inzicht in de organisatie van de Bescherming Burger bevolking, zowel landelijk, provinciaal als gemeentegewijze. Wierden is eenz.g. „B"- gemeente, die niet zelfstandig, maar in groepsverband optreedt. Er moeten o.a. worden gevormd de volgende diensten: brandweer, opruim- en reddingsdienst, de geneeskundige dienst, de verbindings dienst en de dienst sociale verzorging. Deze laatste bestaat voornamelijk uit vrouwelijke vrijwilligers. Het ÉIIBO-team staat onder leiding van dokter G. TI. Beens Sr. en de op ruimingsdienst onder leiding van de ge meente-architect, de heer G. Brandt. Op Maandag 19 Januari a.s. begint in Wierden de werving. Er zijn veel mensen nodig. Men kan zich melden als: Vast- noodwachter, door bij afkondiging van de mobilisatie een volledige dagtaak te vin den in de BB, toerbeurt-noodwachter, dan doet men om de 6 a 12 weken één dag dienst en oproep-noodwachter door te helpen op het moment, dat zich een ramp voordoet. Hij riep de aanwezigen en de gehele bevolking van Wierden op zich te melden en zodoende te helpen aan de be scherming van de gehele plaats. Laten wij onder het motto: „Weest bereid te allen tijd" aan het werk gaan voor onze mede mens en onszelf. ARDIE G. J. HARMSEN F. H. HARMSEN-Eshuis Wierden, 2 Jan. 1953. Markt 7. Heden behaagde het de Heere van onze zijde weg te nemen onze lieve vrouw en moeder Manna ter Harmsel in de leeftijd van 48 jaar. H. v. d. STOUW en kinderen. Rijssen, 6 Januari '53. Haarstraat 28. Burgemeester en Mevr. ZEEUW, hartelijk dan kend voor de vele geluk wensen, die zij bij de wis seling des jaars mochten ontvangen, bieden weder kerig hun beste wensen aan voor een gezegend 1953. Voor degene, die interes se heeft voor muziek, is er gelegenheid tot INSCHRIJVING voor OPRICHTING van een MUZIEKSCHOOL voor alle instrumenten. Opgave vóór 1 Febr. 1953. REIN ILBRINK, Muziekinstituut Oosterhofweg 31, Rijssen TE KOOP een g.o.h. TRAPNAAIMACHINE Molenstraat 16. TE KOOP BOORMACHINE met 1 pk motor krachtstr. Nog in bedrijf te zien. Tabaksgaarden 41. TE KOOP DROOG BRANDHOUT Zolang de voorraad strekt bij ROELOFS en HAASE. Ik zeg tegen m'n man: Denk maar niet, dat ik in 1953 wéér in de zorg ga zitten. Nü ga ik ook bij VéGé profiteren! De VéGé kruidenier is veel voorde liger. De kwaliteit is af! Dat weet iedereen! En je krijgt ook nog gratis geldzegels bij de bood schappen! En daarmee ga ik eens flink sparen! VéGé Guller met zegels Guller met guldens LANDEWEERD v. d. WILLIGE VENEKLAAS KLEIN HORSMAN

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1953 | | pagina 3