©JXPemarkt DERK en DIEKS en IKKE De markt MOEST? m 4s i! Hillioenen dames „Wat hef Derk toch vanaowend?" zè Dieks tegen mie, „hee zit a wal 'n half uur in de kraante te koekeloeren en aalt kik op dezelfde stè." Ik gung der stiekum wat opan, mar Derk vollen direk de kraante too, doe 'k achter um stön. Mar ik har wa zovölle 'ezeen datte bie de aovertèn- ties keek. Efkes later stappen Derk op. Hee gung naor de heele; daor was zinne slaopplaase, en daor steun zinne kiste ook. Alleman har zonne kiste met 'n hangslot der op. Daor ha'j oewe „particuliere bezittingen" in: breewe, 'n pötjen sjem, nen dro gen wos of wat dan ook. Derk kreeg het slöttelken oet de knippe, maken de kiste lös en halen der skriefpa- pier oet en 'n kevak. Het skriewen gung um neet te bes of. Dan keeke in de kraante, dan 'n zetjen naor 'n zooider en dan wier 'n paor wöre skriewen. Doe kreege wier 'n niej vel en doe skreefe 'n ollen breef wier aower. Dieks en ikke gungen nog efkes een glaaske beer dreenken. Op de taofel in 't klène cafeetjen lè dezelfde kraante as van Derk. Ik kreeg um en keek op de achterkaante, woer 't Derk ook zo har 'ekekken: leenks oonder- an. Wat kon dat toch wèn? Weggelo pen een hond, aangeboden z.g.a.n. keukenfornuis, te koop een partij den nenhout, jongedame„Dieks, hier, dat is e!" Jao, dat kon neet aans, vérder steun der niks vuur Derk bie. „Wat steet er feitelijk precies?" vreug Dieks en viej leuzen beide half- had op: „Jongedame, niet onbemid deld, zoekt langs deze weg kennisma king met serieuze jongeman, leeftijd 2025 jaar. Brieven onder no. 372 aan bureau van dit blad". Viej keken mekaor ees an en dachen beide precies hetzelde. „Mar woe pakke viej dat an?" zè Dieks. En doe he'w der nog nen helen tied 'ezet- ten en aowerleg woedönig. Nao dree dage kreeg Derk nen breef. Dieks har um, met verdreeide hane, 'eskrewen. Derk bekeek um van alle kaanten en doe gunge der met naor baowen. Hee kreup vot net as nen hoond den 't 'n butjen hef 'eveu- nen. Derk leus en viej deden ow niks zaggen, mar in gedachten leuze viej met: „Geachte heer. Veel dank voor uw schrijven. Ik zou u gaarne i per soonlijk leren kennen. Als u daarvoor in de gelegenheid bent, wilt u dan Zaterdagavond 8 uur in hotel De Mo riaan komen? Neemt u plaats ach terin, bij de ramen en leest u dan in Panorama. U zult mij om even na achten zien, gekleed in rood mantel pak en met een witte roos op mijn revers. Voorlopig nog vriendelijke groeten." Derk wier an 't skriewen. Hee zol wa dénken! De Moriaan was 't def tigste hotel van 't hele plaaske, daor gungen allene de ofcieren hen. 's Zaoterdaangsaowens stappen Derk naor boeten. Dieks en ikke steu nen heel toovallig ook bie 't fietsen rek. „Woer zal 't op an?" vreug Dieks. „O, efkes vot", zè Derk. „Non, dan gao 'k zovèr met", zè Dieks, „gao j'ook met, Getjan?" Non, ik gung dan ook mar met. Doe w' duur de straoten fietsen, zè Derk: „Ik wi vanaowend ees naor de Moriaan. Daor he'k nog nooit 'ewes." Viej keken zo verwoonderd: „Naor de Moraan nog wa! Viej neet, 't was oons te sjiek. Viej wollen biljarten bie Arfman, dat was zo'n klèn boe- rencafeetjen. „Non, tjeu!" zè w' en Derk kon wier gerus wèn. Vief menuten vuur ach te gunge viej ook naor de Moriaan. Viej wol len walns weten woelange otte zol wochen op niksDerk zag oons direk. Hee zat in 'n hook bie de raams en hee leus Panorama. Viej gungen bie um staon. „Jao," zè Dieks, „alle bil jarten bezat tot tien uur. Non mu'w van aormood ook wal hierhen." En viej an 't stoten. Derk leus en keek naor de dure. 'n Zetjen later, Dieks har der net vief- teene achter mekaor 'emaakt, daor gung de dure lös en daor koomp mie een wief an, klèn en dik, nen groten zwatten bril op, 'n rood jasken an en 'n heudjen op, 't leek wal een tonika's nösEn dik in de vaorve. En doe, ik krege der nen skrik van, dat wief har ne witte roze op 't vesjen! Woe kon dat non? Dieks zat ook grote ogen op. Het wief keek en leup ook rech op Derk an. Derk steun op en doe deden ze mekaor de hane. Ze gungen wier zitten, Derk bestèllen wat en het doe- ren neet lange of daor zatten ze, örmkes um 'n haals. Ik kan oe wal vertellen, ik begreep der niks van. En dan zo'n wief, ik moch ter nog neet naor kieken! 't Half uur was umme en Dieks en ikke gungen wier op de boerderieje an. 'n Keteer later was Derk ter ook wier. Teglieke met Loetjen köm e de dure in. En 'n wille as ze hadden! INGEZONDEN (Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie.) Daar is een spreekwoord, dat luidt als volgt: De omstandigheden vormen de mens. En dit is voor ieder mens van toepassing, zowel voor zakenmensen als voor onderwijzers. En naar aanleiding van het schoolverzuim heb ik dit spreek woord gekozen. Wij moeten deze zaak, dit schoolverzuim, dan ook van alle kan ten beschouwen; zowel het voor als het tegen, dan kan men gezonde zaken doen. Toen ik werd opgenomen in het St. Geertruida ziekenhuis te Deventer heeft mijn vrouw een week te laat gemeld, dat mijn zoontje niet op school kwam. Waarom mijn zoontje met op school kwam, daar was een gezonde reden voor en de omstandigheden waren van die aard, dat mijn vrouw deze jongen thuis moest houden. Terwijl zij haar man be zocht in het ziekenhuis, kon zij haar kin deren, drie kleinere zusjes, niet onbe heerd en zonder toezicht achterlaten, om eventuele brand en ongelukken te voorkomen. De Commissie voor Schoolverzuim kan toch niet van mijn vrouw verlangen, de kinderen zonder toezicht achter te laten. Dan zou zij haar moederlijke plichten verzaken. Aan de eerste oproeping van de Com- missie voor Schoolverzuim kon de vrouw geen gehoor geven, daar zij een bezoek bracht aan haar man in het ziekenhuis. Daarom werd de oudste zoon gestuurd, en deze heeft de commissie verteld, dat zijn broertje wegens ziekte van de vader niet op school kwam. Hier is helemaal geen sprake van op zettelijk schoolverzuim. Gezien de ern stige ziekte en de omstandigheden, waarin de moeder verkeerde tijdens de ziekte, had de commissie meer inzicht en begrip moeten tonen. Deze Commissie voor Schoolverzuim schijnt niet vatbaar te zijn voor goede woorden, gezien de dagvaarding van de rechter wegens dit schoolverzuim. Van een tweede oproeping om te ver schijnen voor de Commissie v. School verzuim is ons niets bekend en deze is ook niet in ons bezit gekomen. Ik be grijp ook niet, waarvoor de tweede dag vaarding dient, daar mijn zoontje van 18 October tot 8 Nov niet op school is geweest. Waarom de Commissie voor Schoolverzuim twee verschillende data heeft opgegeven aan de rechterlijke in stanties is mij niet duidelijk. Of heeft deze commissie hier een kwade bedoe ling mee gehad? Na mijn terugkomst uit het zieken huis heb ik mij over dit schoolverzuim direct in verbinding gesteld met bedoel de commissie en ook met het hoofd dei- Openbare school, de heer Koerselman, om alsnog tot een overeenkomst te ko men en zodoende een rechterlijke uit spraak te voorkomen, gezien de omstan- dghedeh, waarin het gezin verkeerde tijdens de ernstige ziekte. De heer Koerselman heeft mij per brief geantwoord, doch van de andere commissieleden heb ik niets vernomen. De heer Koerselman schreef mij, dat een onderwijzer de ouders niet moet na lopen voor schoolverzuim, maar dat de ouders direct melding moeten maken van eventueel schoolverzuim aan het hoofd van de school, en ik moet eerlijk bekennen, het hiermee eens te zijn. Maar gezien de omstandigheden, was het voor U, meneer Koerselman, dan zo veel moeite geweest, om even aan te lopen en U in verbinding te stellen met dat gezin? Maar die moeite heeft U zich voor mij niet willen getroosten. U moet als hoofd van de Openbare school een beter inzicht krijgen, dat U als een kleine David staat tussen twee grote reuzen, wie het past een verstan dig diplomaat te zijn van groot formaat. 'Wil de heer Koerselman zich als hoofd der Openbare school bemind maken en een goede propaganda maken voor zijn onderwijs, dan moet hij zich in verbin ding stellen met de ouders van school gaande kinderen, want onbekend maakt onbemind. Van de Commissie voor Schoolver zuim te Rijssen had ik meer inzicht en begrip verwacht en van de Christelijke onderwijzers, die in deze commissie zit ting hebben, had ik meer naastenliefde verwacht, omreden hier geen sprake was van opzettelijk schoolverzuim. Wanneer er weer een Commissie voor Schoolverzuim wordt benoemd, zou het dan niet verstandig zijn eens andere personen hiervoor te benoemen? Het zou verstandig zijn een man uit een organisatie of een groot man te be noemen, die meer inzicht en begrip wil en kan tonen bij ziektegevallen als dit en andere omstandigheden. Laat mij deze Commissie v. School verzuim waarschuwen: Wanneer ooit een uwer kinderen in een ziekenhuis wordt opgenomen, laten dan uw me vrouwtjes niet vergeten, het schoolver zuim op te geven. Dan worden de heren ook niet gedagvaard. Of wordt dat ver zuim door de heren onderling geregeld? G. J. KWINTENBERG, Nijverdalseweg 68, Rijssen. Rode Hoestpoeders van Mijnhardt Doe 't Loetjen kotterbie köm, zag ik, datte kei roo lippen har. En Derk zè tegen Dieks: „A'j non wier nen breef skrieuwt, dan muj 'n in een aander kevak doon as dee j' non in de kiste hebt". Sm. Betreffende de aanvoer op de veer tiendaagse veemarkt te Rijssen over 1952 kan het volgende worden mede gedeeld: Het totaal aantal grootvee, dat over 1952 werd aangevoerd bedraagt 12106 stuks, waarvan op de marktdag van 10 November 1952 het grootst aantal per veemarkt was 783 stuks. Het totaal aantal varkens en biggen dat werd aangevoerd bedroeg HyOO stuks, waarvan het grootste aantal per veemarkt werd aangevoerd 1 Septem ber 1952. Dit aantai varkens en biggen is in vergelijking met andere jaren veel geringer, maar dit heeft zijn oorzaak in het feit, dat met ingang van 17 Sept. het marktverbod voor varkens werd afgekondigd, zulks in verband met het grote aantal varkenspestgevallen in deze omgeving. Het totaal aantal aangevoerde scha pen bedroeg 115 stuks, waarvan op de markt van 13 October de meeste, nl. 22 stuks werden aangevoerd. In totaal derhalve werden 27121 stuks vee aan gevoerd. I er vergelijking worden hierbij nog de cijfers over 1951 gegeven. Deze waren als volgt: 13427 stuxs grootvee; 20364 varkens en biggen en 103" scha pen, totaal derhalve JJ956 dieren. Uit het vorenstaande blijkt dus, dat de aanvoer in totaal is teruggelopen met 6835 stuks, waarvan de scnorsmg der varkensmarkt ais hoofdzaak mag worden aangemerkt en het teruglopen van het aantal schapen een gevolg van het feit ,dat in deze omgeving practisch geen schapen meer worden gehouden. De grote voor- en najaarsmarkten kenmerkten zich evenwei door een grote aanvoer. De belangstelling voor de Rijssense veemarkten is vrijwel steeds in elk op zicht groot geweest. De veehandelaren, die deze markten bezoeken, komen practisch uit geheel Nederland. Ook uit alle delen des lands wordt vee per vrachtauto naar de markten te Rijssen aangevoerd. De prijzen waren over het algemeen nogal vast te noemen, behoudens kleine schommelingen, die hun oorzaak een enkele maai vonden in overgrote aan voeren, welke de prijzen enigszins drukten. De markten in Rijssen breiden zich dermate uit, dat het terrein hiervoor bestemd, te klein wordt, zodat naar uitbreiding hiervan door het gemeente bestuur is*bmgezien. De terreinen hier voor zijn inmiddels uitgezocht, maar met enkele grondeigenaren is nog niet tot een accoord gekomen, waardoor het plan wordt opgMiouden. Niettemin hoopt het gemeentebestuur binnen af zienbare tijd een oplossing van de moeilijkheden te vinden. Tenslotte nog een overzicht van de aanvoer gedurende de laatste 10 jaren (resp. jaren, runderen, varkens, scha- pen): 1942 29340 12000 98 1943 8111 2133 60 1944 4562 360 8 1945 3127 680 8 1946 15202 6400 205 1947 17192 7750 260 1948 12874 11312 300 1949 12121 16325 809 1950 12045 20722 482 1951 13427 20364 165 1952 12106 14900 115 Rijkspostspaarbank, Gedurende de maand December werd bij de Rijkspostspaarbank (postkantoor Rijssen) ingelegd f 39.800,63 en over dit tijdvak terugbetaald f 28.937,15, Oplichting. Vorige week vervoegde zich bij de horlogemaker Struik een persoon, die zich voorstelde met 'n Rijssense naam, om enkele horloges op zicht te mogen meenemen, hetgeen hem door S. werd toegestaan. Deze persoon keerde echter met de horloges niet weer terug, waarna aan gifte bij de politie volgde. Later bleek, dat een inwoner van Markelo, een zekeie I., de horloges in Rijssen aan particulieren had verkocht. De man werd door de politie alhier aangehouden en er zal procesverbaal tegen hem worden opgemaakt. Ook de Rijssense kopers zullen van deze trans actie nadelige gevolgen ondervinden. Decoraties. Dinsdag vond op het gemeentehuis een korte plechtigheid plaats. De loco burgemeester, weth. J. A. Scholman (bij uitstedigheid van burgemeester Zeeuw) decoreerde een tweetal inge zetenen. De heer J. Seppenwoolde, wonende Esstraat 6, van beroep keurder bij de fa ter Horst en Co. alhier, oud 65 jaar en de heer J. Jansen, wonende Haar- straat 172, doekopmaker bij genoemde firma, oud 65 jaar, ontvingen uit han den van wethouder Scholman de ere medaille in brons verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, een en ander vergezeld gaande met een toepasselijk woord. Na afloop van deze uitreiking wer den de gedecoreerden ontvangen door de directie van de fa ter Horst en Co. en in hartelijke bewoordingen toege sproken. V erbeteringen. Gedurende het vorige jaar zijn op 't voetbalterrein van „Rijssen-Vooruit" diverse verbeteringen aangebracht, zo- ais moderne kleedkamers onder de tribune, en van de bestaande kleed kamers werd een aardige woning ge maakt. Deze werkzaamheden werden door de leden van R.V. en leden van be vriende verenigingen geheel belange loos in de vrije tijd verricht, door metselaars, timmerlieden, schilders enz. Als dank voor deze zeer gewaar deerde medewerking had R.V. gister avond in hotel Gijsbers aan deze bou wers een gezellige avond aangeboden. De heer E. J. Tij hof sprak een kort openingswoord, waarin hij de aanwezi gen dank bracht voor de in het belang van de vereniging verrichte werkzaam heden. De avond werd verder in vrolijkheid en gezelligheid doorgebracht, terwijl een warme maaltijd niet ontbrak op het programma. Gevonden voorwerpen. dop van een benzinetank, kinder handschoen, vuisthandschoen, grolse want, rozenkrans, herenrijwiel, geblok te herendas, muntbiljet van f 50. herendas, klein zwart hondje dat is komen aanlopen, leren riem, muntbiljet van f 1.blauwe want, zwarte hond met witte borst, die is komen aanlopen, gouden broche, 2 muntbiljetten van f Lgeldstuk van f 0.25, een paar Wanten, zilveren damesring, broche met 3 hangertjes, ballpointpen, dek kleed van auto, bruine portemonnaie, bruine kindermuts (kapje). Nadere in lichtingen bij de rijkspolitie te Rijssen. Vleeskeuringen. Om een indruk te geven, wat zo al door de Rijssenaren, niet huisslachters, wordt geconsumeerd, volge hieronder een opgave van de gedurende het 4e kwartaal 1952 verrichtte keuringen van vlees voor de consumptie. Voor de normale keuring werden 194 runderen gekeurd, waarvan er 193 on voorwaardelijk werden goedgekeurd. Verder werden nog 210 varkens en 2 schapen voor de consumptie gekeurd. Daarnaast werden nog ingevoerd 36 halve varkens, 12477 kg varkensvlees; 3823 kg varkenspoten en organen en 3 halve runderen. De z.g. Enterse ziekte bij varkens komt veel minder voor dan in 't vorige jaar. In totaal werden 6 lichte gevallen goedgekeurd bij de huisslachtingen, onder voorwaarde, dat het afwijkende vlees extra gezouten moest worden, BURGERLIJKE STAND Geboren: Marinus Jan, z. v. V/. Harbers en T. Lanting, Holterstraat- weg 24;. Arendina, d. v. W, Bekker- nens en G. v. d. Maat, Danenberg 56; Evert Jan, z. v. J. W. Voortman en J. Stegeman, Hangerad 20; Bernardus Johannes, z. v. H. P. J. Schuurman en B. J. Koedijk, Stationsdwarsweg 11; Johanna Berendina, d. v. G. Poortman en J. Vossebelt, Rozengaarde 29; Aren dina Yvonne, d. v. W. ter Avest en J. Wieldraaijer, won. te Hellendoorn. Ondertrouwd: Albert Oolbekking, oud 25 jr, te Delft en Hermina Aren dina Hoekman, oud 25 jr, Stations dwarsweg 17. Getrouwd: geen. Overleden: geen. 4e kwartaal N.T.F. Gedurende het 4e kwartaal 1952 werden de volgende cadavers door de -N.T.F. uit de gemeente Rijssen afge haald: 14 biggen, 7 varkens, 10 nucht. kalveren, 1 koe, afval van een varken en 2 kalveren, totaal 34 stuks. Ijsbaan opengesteld. De ijsbaan van de „Ijsver. Rijssen" werd Maandagmiddag voor leden en kinderen opengesteld. Het ijs was prachtig en allen hebben zich volop vermaakt. De ijsbaan heeft thans een buiten gewoon fleurig aanzien gekregen, doordat het bestuur actief is geweest. Vlaggen van verschillende landen wer den aangekocht, welke aan de palen van de verlichting waren bevestigd, die midden door de ijsbaan op afstanden van elkaar zijn geplaatst. Het leek een internationale gebeur tenis, die wapperende vlaggen van die vreemde landen. Zo zagen we vlaggen van Zweden, Noorwegen, Denemar ken, West-Duitsland, Spanje, Indone sië, Ierland, België, Frankrijk, Italië, Finland, Zwitserland, Amerika, Enge land en Nederland. Naar Nieuw-Zeeland. Onze plaatsgenote Mej. J. G. Slag man, wonende Korteboslaan 18, zal deze week naar Nieuw-Zeeland ver trekken, alwaar haar verloofde reeds woonachtig is. Zij zal na aankomst al daar in het huwelijk treden. CURSUS VOOR DE BRANDWEER. Het volledige personeel van de ge meentelijke brandweer alhier zal binnen kort deelnemen aan een cursus, te ge ven door de heer Schotveld te Almelo, met het doel dit personeel op brand- weergebied meerder kennis bij te bren gen. Deze cursussen zullen worden ge houden in de Schildschool alhier. A'J OARNS IN 'T VENNE ZEENT OF IN 'T VEALD EN D'R VAALT N DOONDRSKOER, DAN ZI'J NAT. Of iej monn van tevuurtn ne plag'n- hutte 'maakt hebm of a was t mer n skoarm van takker. Doarumme hebt oonze tichlkeals, dee't in t veald monn wean, ook a zatn dr doondrküppe an de loch, aaltied zonne hutte ebouwd van dannbuembes en skadn. Ne minne müejte teengouwr n heeln veardrn dag in natte kleare loopm en t gevoar van de lüchtege. En wat is n doondrskoer non nog biej nen oorlog? Wat zeent reangdrupls teengouwr koogls? Wat is de lüchtege teengouwr ne groote bomme? Dan kom- me viej dr neet met ne hutte, mer dat wi nog neet zeg'ng da'w doar ook nog neet wat an doon küent. t Is n heel veskil of, a'tr ees wat geburn zol alleman weeld in de roone lop of dr vuile zeent dee't voort weett wat'r gebuurn mut. Um oons dat te learn en oons doarin te treenn hef oonze regearege t nuedeg evuenn um op te richn de „organisatie: Bescherming Bevolking". Viej leawt in n laand woe'j nooit van t wear van opan küent; doarumme hef iedreneene nen reangjas en viej leawt in n weald woer't oorlogs-doondrküppe an de loch zitt; gelukkeg nog vear vot, mer gin meanske kan zeg'ng of hier in de komnde joarn ook zo'n skoer ouwrhen za trekng. En ze woarskouwt oons neet, dat he'w de vuurege keer wal oondr- vuenn. Den tied hef oons ook eleard dat t zelde geweald op ne plaase woer't ze zik neet vurberaejd hadn, mear as twee moal mear meanskenleawns kosn as op eene woer't ze voort wusn wat ze doon monn. Wat oons in oorlogstied duur aondrn anedoan wordt lig neet in oonze mach um te vuurkomm. An oons lig of t doar- biej blif, mer doarvuur is nuedeg da'w oons non de müejte geewt um te learn wa'w dan küent doon, a'tr zoowat ge buurn zol. t Lik neet good um dan biej alls te munn zeg'ng: „dat loa'k an oew ouwr, doarin zin ik mer nen oetjepaa". Doarumme, as tamee vriejwillegers evroagn wordt vuur de „Bescherming Bevolking", loat'r gineene terugge bliewn. t Geet um oew eengn good en blood, um oew eengn hoes, oew stroate, oons Riessen. Vuur alleman is dr in de B.B. wat te doon, neet alleeneg vuur nen buurman of ne buurvrouwe. Beraejt oew vuur, wat'r ook gebuur'. BESCHERMING BEVOLKING. Tot rayoncommandant van de sectie geneeskundige dienst afdeling Rijssen van de Bescherming Bevolking, werd be noemd dokter P. Oosthoek alhier, terwijl als leider van deze afdeling zal optreden Dr Zillinger Molenaar alhier. JEUGDIGE PERSONEN EN VROUWELIJKE ARBEIDERS. Blijkens de stand van eind December 1952 waren de volgende jeugdige perso nen werkzaam, welke in het bezit zijn van een geldige arbeidskaart, afgegeven door de gemeente Rijssen: Jeugdige man nelijke arbeiders van 14 jaar 37 pers., van 15 jaar 68 pers., van 16 jaar 90 pers., van 17 jaar 87 pers., in totaal dus 282 personen. Ongehuwde jeugdige vrouw, arbeiders van 14 jaar 48 pers., van 15 jaar 59 pers., van 16 jaar 69 pers., van 17 jaar 84 pers., in totaal dus 260 personen. Het aantal gehuwde vrouwelijke ar beiders bedroeg 27, zodat voor alle cate gorieën tezamen 569 personen werkzaam heden verrichten, welke in het bezit van een arbeidskaart zijn. Op de Maandag j.l. te Rijssen gehou den veemarkt waren aangevoerd 333 run deren (vette koeien 105, melk- en kalf- koeien 129, pinken 25, graskalveren 27, nuchtere kalveren 47), 541 varkens (drachtige zeugen 15, loopvarkens 24, biggen 502), 5 schapen. Prijzen: Vette koeien: eerste kwaliteit van f2,75 tot f2,95; tweede kwaliteit van f2,60 tot f2,75; derde kwaliteiit van f 2,40 tot f 2,60 per k.g. slachtge- wicht. Melk- en kalfkoeien van f540.- tot f 1010.- per stuk. Pinken van f350.- tot f590.- per stuk. Graskalveren van f170.- tot f 330.- per stuk. Nuchtere kal veren van f38.- tot f50.- per stuk. Drachtige zeugen van f225.- tot f270.- per stuk. Loopvarkens van f45.- tot f60.- per stuk. Biggen van f4.- tot f5.- per week. Schapen geen notering. Overzicht handel: Vette koeien en stie ren: Het aanbod was klein, van de beste soorten waren er maar weinig aange voerd, deze trokken dan ook goede be langstelling en brachten hoge prijzen op. Voor de 2e en 3e kwaliteit verliep de handel traag. Pinken en kalveren: De aanvoer was klein, de handel kalm, de prijzen gelijk. Gebruiksvee: Aanvoer ge lijk vorige markt en onderging geen ver andering. De goede soorten met papieren waren weer goed te plaatsen, voor de overige soorten was de handel traag met lagere prijzen. Nuchtere kalveren: De aanvoer was klein, de handel willig, de prijzen gelijk. Varkens en biggen: Voor het eerst was zowel de aanvoer als de be langstelling groot en had de handel in een goed dier een vlug verloop; voor de ove rige soorten was de handel kalm. zeggen: Voor de handen niets beter dan HAMEA-GE1EL mn—irn IIIMUI mil mil in nu»«mi Doos 50 cc.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1953 | | pagina 2