RIJSSEN IN 1952. PENNINGS ft Plaatselijk Nieuws Een greep uit onze OPRUIMING: SMOL PUROL GENEEST 2 3 BESCHERMING BURGERBEVOLKING. e H O a WANT DAAR HAALT U KOOPJES! a a a H a a <5 JAARGANG 34. No. 1. WEEKBLAD VRIJDAG 9 JANUARI 1953. VOOR RUSSEN De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.00 p. kwartaal Uitgave van: Drukkerij G. ten Gate Hzn., J. ter Horststr. 22, Rijssen Telef. 461 (K 548O) - Giro 1S3S7 Advertenties 8 ct. per rn.m. Bij contract korting. Inzending van advertenties tot uiterlijk Donderdagmorgen 12 uur. Een korte samenvatting te geven van het jaar 1952 in Rijssen is niet gemakkelijk. Je kunt zo gemakkelijk iets vergeten. Maar 't is in elk geval te proberen. Daar gaat-ie dan. JANUARI. Een prachtig begin van het nieuwe jaar op de Gasfabriek. Ze hadden daartoe geen reden om te mopperen. Immers, er was een zilveren jubila ris, n.l. de heer J. G. Giesbers, en die werd in het zilver gezet. Hij kreeg een zilveren sigarettenkoker en een zilveren vulpotlood. - Naast zilver hadden we ook goud. Aan de Enter straat vierde het echtpaar G. J. Im- mink en A. ter Welle zijn gouden hu welijksfeest. - Twee personen namen afscheid, en wel de heer J. L. de Ronde als stationschef, na 40 jaren trouwe dienst bij de N.S., en de heer G. Drenth ais parkbaas. - Met veel succes voerde het personeel van de firma Ter Horst de nieuwe revue op: „Nieje Kemosies". FEBRUARI. In deze maand was er veel school- nieuws. Op de Oranjeschool werd de heer G. J. Slagman voor vast aange steld, op de J uiianaschool de heer J. Peterkamp uit Neede en op de Haar- school de heer A. van Bochove uit Zeist. - Rijssen werd ook een zang vereniging rijker, want onder leiding van de heer J. H. Averesch werd een kinderzangvereniging opgericht in de Walkerk. - Laten we tenslotte niet vergeten de eerste verjaardag van de Oudheidkamer, met een lezing van Dr Hijszeler uit Enschede over: „Wat er in Rijssen uit de grond kwam". MAART. In Maart kwamen hoge getallen uit de bus. Een unicum! Een vijf-en-zes- tig-jarige echtvereniging van 't echt paar J. Gerritsen en M. Rozendom uit de Noachstraat. - En het volgende is niet minder. De 76-jarige H. J. Nij- land vertrok naar Canada. En de oude baas hoopte nog eens een keertje terug te komen kijken! - Rijssens Mannenkoor werd in de bloemetjes gezet ter ere van zijn 25-jarig be staan en gaf een goed geslaagd jubileumconcert. - En tenslotte werd de schooljeugd van de hoogste klas sen schriftelijk in de gelegenheid ge steld om zijn kennis te luchten op het gebied van het Veilig Verkeer. APRIL. Die levert niet veel op! Lawaai echter genoeg, want toen werd de Rijssense Bromfietsenclub opgericht. En „Op Pad" is in dit jaar verschei dene keren op pad geweest. - We kre gen er die maand nog een mooie schoenenzaak bij in de Haarstraat van de heer D. Leyendekker. - Verder nog een promotie, want de heer T. Leen- houts werd per 1 Juli benoemd in Leiden. MEI. Een feestmaand en lintjesregen. In Rijssen vielen er ook een paar. Onze Burgemeester werd benoemd tot Rid der in de Orde van Oranje-Nassau. De heer J. ter Wolthuis kreeg de bronzen ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. - Een Winkelbeurs krijgt Rijssen ook deze maand en niet te vergeten de viering van de Nationale feestdag. Alle schoolkinderen zongen op het Schild en speelden in de Mors. - De heer J. H. Eshuis vertrok uit Rijssen en werd als raadslid opgevolgd door de heer B. G. Eerdmans. JUNI. Een rustige gang naar de stembus in Rijssen. - Meer drukte leverde het verkeersexamen op. - „De ronde van Rijssen" werd gewonnen door de Haarschool, die een verzilverde wis selbeker ontving. - Op het Schild was ook gelegenheid om de tentoonstel ling „Van Juliana tot Juliana" te be zoeken. - Voortaan wil men de natio nale feestdagen met meer luister vie ren. Daarom werd opgericht het „Co mité Nationale Feestdagen". - Ten slotte nog een jubilaris. De heer G. J. Klein Legtenberg, besteller bij de P.T.T., vierde zijn 40-jarig jubileum. JULI. De Ouden van Dagen hadden weer een prettig uitstapje. - Op de Schild- school werd een jubileum gevierd. Mej. J. v. d. Brink was 40 jaar bij het onderwijs, waarvan 36 jaar in Rijs sen. - De Julianaschool vierde ook zijn zilveren feest en aan die school werd benoemd de heer PI. Jansen te Elburg. - De heer J. Kamp werd be noemd tot hoofd der school in Ber- kenwoude. - Noodweer teisterde vele plaatsen in ons land, maar in onze stad liep het goed af. AUGUSTUS. In deze vacantiemaand kon Rijssen luisteren naar een groot tuinconcert. „Zwols Mannenkoor" en „Rijssens Mannenkoor" zongen om beurten in de muziektent in het park. - „Wilhel- mina" had ook succes in Nijverdal en het pas opgerichte Tamboercorps be haalde in haar afdeling een eerste prijs. - De eerste Ronde van Overijssel had haar begin- en eindpunt in Rijs sen. - De B.B. werd in deze maand geboren. - Een comité om „de Goede" burgerzin aan te kweken werd opge richt. - Regen was er genoeg, maar de brandweer gaf nog een natte en een mistige demonstratie op de koop toe. SEPTEMBER. Deze maand wordt met bloed ge schreven in de annalen van de stad Rijssen. Meer dan 700 personen ston den een halve liter bloed af voor het Rode Kruis. - Groot succes had ook W.I.O.L. met zijn wandeltocht. - Een derde succes was de opening van de modernste renbaan van Nederland voor het windhondenrennen. - Ook nu waren er jubilarissen, n.l. de heer Scheppink, die 25 jaar raadslid was, en de heer G. Kreijkes, besteller le klas, die 40 jaar in dienst was van de P.T.T. - Op onderwijsgebied komt nog de benoeming van Mej. E. Ham- minga aan de Banisschool. OCTOBER. De Winkelsluitingswet, waar zoveel over gepraat en geschreven is, kreeg met 1 October zijn beslag. - Wat velen nimmer hadden verwacht, ge beurde ook deze maand: de Marke- loseweg werd verbeterd! Lang ge wacht en stil gezwegen nooit ge dacht, en toch gekregen!! - Politie en Brandweer toonden hun bekwaam heid in E.H.B.O. - De heer G. J. Wol- ters vierde zijn jubileum, daar hij 30 jaar bij de brandweer was. - De heer Kattenberg wordt benoemd tot hoofd der school in Lisse. Opvolger werd de heer J. Meeuse uit Rilland- Bath. NOVEMBER. Rijssen krijgt er een vereniging bij En dan zegt men wel eens, dat hier op verenigingsgebied niets te berei ken valt. Een afdeling van de Neder landse Christen Vrouwen Bond werd opgericht. - Ook kregen we er een nieuwe sport bijeen Ping-Pong club. - Een gouden huwelijksfeest mocht gevierd worden door het echtpaar H. J. H. Siegerink en J. J. Caspers. DECEMBER. De laatste maand van het jaar le vert maar weinig nieuws op. Dat ligt ons trouwens ook nog vers in het ge heugen. De Kersttijd staat altijd in het teken van zanguitvoeringen. „Rijssens Mannenkoor" gaf dit jaar, met medewerking van enkele solis ten, twee uitvoeringen, n.l. één in het Parkgebouw en één in de Ned. Herv. Kerk te Holten. - Ook „Ons Genoe gen" gaf, onder leiding van zijn kra nige directeur, een geslaagde uitvoe ring. Tenslotte nog een klein kerkelijk overzicht. Wat de Ned. Herv. Kerk betreft, deze heeft in het afgelopen jaar verscheidene malen getracht om zijn pastorie bewoond te krijgen. In Januari bedankte Ds Steur van Oud dorp en ook Ds Cirkel van Ede. In Maart was het Ds Trouwborst uit Monster, die voor een beroep bedank te. De maand Mei bracht de blijde tij ding, dat Ds Pott zijn benoeming tot hulpprediker had aangenomen, doch hierop volgde in September weer het bedanken van Ds van Wieren te Ede en in November van Ds van Kooten te Brandwijk. Hopelijk heeft men in dit jaar meer succes. - De Walkerk maakte grootse plannen in dit jaar. In Maart werd besloten een nieuwe kerk te bouwen. Veel geld werd reeds bijeengebracht, maar in November, na een aanbesteding, werd voorlopig het plan opgeborgen. Zal het er dit jaar van komen? We willen het, met vele anderen, van harte hopen. Tenslotte nog een kerkelijk jubi leum. De nestor can de Rijssense predikanten, de krasse Ds van Wier, vierde in de laatste maand van dit jaar zijn zilveren jubileum als predi kant te Rijssen. In het jaar 1953 zal een begin worden gemaakt met de officiële werving voor de Bescherming Burgerbevolking. Het eerst zijn aan de beurt de provincies Overijssel, Limburg en Noord-Brabant. Voor deze provincies is de datum ge steld op 19 Januari. Aanmelding voor alle eenheden, die bij de Bescherming Burgerbevolking zijn ingedeeld, is dan mogelijk. BILJARTBOND „ONDER ONS". Hoe staan onze Rijssense clubs er voor met de jaarswisseling? We zullen het U hieronder vertellen. Volgens de competitiestand van 23 December 1952 waren in de le klasse van de Biljartbond 12 wedstrijden ge speeld. Uit Rijssen spelen in deze klasse Spekhorst 1, V.I.O.S. 1 en Stroek 1. Spekhorst staat in deze afdeling nog steeds aan de kop rnet een gemiddelde van 5.77. V.I.O.S. zit in de middenmoot met 3.51 en Stroek is hekkesluiter met 2.84. In de 2e klasse Rijssen spelen twee Rijssense clubs, n.l. De Waag 1 en Stroek 2. Hier staat De Waag op de 2e plaats en Stroek op de 3e, maar deze laatste heeft één IVs-dsfrijd minder ge speeld. Tenslotte hebben we nog de 3e klasse Rijssen, waarin twee Rijssense clubs uit komen, t.w. V.I.O.S. 2 en De Waag 2, die resp. de 4e en 5e plaats bezetten. De competitie is echter nog niet ge ëindigd, zodat veranderingen nog altijd mogelijk zijn. Na afloop van de competitie zullen misschien nog enkele bijzondere wed strijden worden gespeeld. Het bondsbe- stuur heeft dit nog in overweging. In de le klasse wil men dan de kam pioen laten spelen tegen de beste speler van de vier daarop volgende viertallen uit die afdeling. Ook voor de andere klassen wil men soortgelijke wedstrijden laten spelen. Daarna volgen dan de wedstrijden om het persoonlijk kampioenschap. E.H.B.O.-CURSUS. Op Vrijdag 9 Januari zal in hotel •Spekhorst begonnen worden met een cursus voor E.H.B.O. Deze cursus is be doeld voor degenen, die vorig jaar een elementaire cursus volgden, dus politie, reserve-politie en brandweer. Maar ook zij, die in het bezit zijn van een ver lopen E.H.B.O.-diploma, mits niet van te oude datum, kunnen hieraan deelnemen. Rijssen kan voor de B.B. nog talrijke E.H.B.O.-ers gebruiken. Een opwekking tot deelname is hier dus zeker op zijn plaats. NIEUWS VAN DE S.G.P. De leden van de kiesvereniging der Staatkundig Gereformeerde Partij alhier zijn uitgenodigd tot bijwoning van de vergadering, welke op Zaterdag 10 Jan. des avonds om 7 uur zal worden gehou den in de Haarschool. In deze vergadering zal na opstelling van een groslijst de definitieve lijst van candidaten voor de a.s. gemeenteraads verkiezingen worden vastgesteld. Aangezien vele leden werkzaam zijn in continubedrijven, is in verband met de belangrijkheid van het te behandelen onderwerp de vergadering op Zaterdag avond gesteld. De belangstelling voor deze vergade ring zal, naar we hopen, groot zijn. WOONRUIMTE-ZAKEN. Tot heden werden aangelegenheden betreffende de woonruimte-voorziening alhier ten gemeentehuize (afdeling Be volking, Burgerlijke Stand en Militaire zaken) behandeld. Thans moeten de ingezetenen voor woonruimte-aangelegenheden zich wen den tot het gemeentelijk bureau voor Sociale Zaken in de Boomkamp alhier. ruwe huid, ruwe handen, ruwe tippen 'W^AAA*AA/WW^AA*W<AA✓v\A/VVVV^A*/vV*\VWVVVWV»V\A.'WV'VWvVV^ O «o 00 fa 03 eo -fa c -fa fa s 05 DIRECTOIRS vanaf 1.50 Maat 42, 44, 46, 48 wit of rose CAMISOLES vanaf 1.69 85, 90, 95 lang, zware kwaliteit HEREN SPORTBROEKEN 1.50 HEREN SINGLETS 1.67 Maten 5, 6, 7 HERENHEMDEN, korte mouw 3.38 HERENPANTALONS, 6 en 7 3.25 WOLLEN SLIPOVERS bruin en blauw, herenmaten 6,50 DAMES PYAMA'S vanaf 7.95 2.25 2.20 DUS ZATERDAG NAAR WERKMANSSOKKEN versterkt met nylon SPORTKOUSEN wol met nylon KEPERFLANEL p.m. 1.10 HEREN PYAMAFLANEL m. 1.10 THEEDOEKEN vanaf 72 ct. OVERALLS van 17.75 nu 13.75 DAMES NACHTHEMDEN 5.25 ENZ. ENZ. ENZ. ENZ. 10 KORTING op goederen buiten de opruiming. Grote partij VITRAGE vanaf 75 ct. (3 H tsS GO OPERETTE „EEN DAG KHALIF". Maandag a.s. zal in 't R.K. Parochie huis alhier de operette „Eén dag Kha- lif" worden uitgevoerd door de muziek school uit Raalte, o.l.v. mej. A. Tielbeek. „Eén dag Khalif" is een vrije bewer king naar een Oosters sprookje uit de bekende verzameling „Duizend en één nacht". De gebeurtenis heeft plaats in Bag dad, hoofdstad van een der khalifsteden, waarin het mohammedaanse rijk ten slotte uiteenviel. Hoofdpersoon is Hassan, zoon van 'n arme weduwe, Ilcaide. Deze laatste wordt bedreigd door schuldeisers, waar van vooral een zekere Nahil onver murwbaar blijkt. De Nahil dreigt zelfs Ilcaides dochters Amine en Dalisca op de slavenmarkt te verkopen. De Khalif,. als bedelaar vermomd, vindt bij Hassan een keurig onthaal en Hassan vertelt hem van de zorgen en moeilijkheden, waarvoor zijn moeder zich door de schuld van de Nahil geplaatst ziet. De Khalif is ontroerd door Hassans kinder liefde en besluit de jongen één dag Ipng in de waan te brengen, dat hij zelf do Khalif is. Dit gebeurt en tijdens het ééndags khalifaat van de jeugdige Hassan blijkt eens te meer zijn liefde voor zijn moe der. Nahil wordt afgestraft, het vorste lijk ontbijt wat de pseudo-khalif krijgt opgediend, moet op zijn bevel bezorgd worden aan Ilcaide. Wanneer de „kha lif" weer Hassan is geworden, verschijnt eindelijk weer zijn moeder en nu komt Hassan tot de overtuiging, dat hij ge droomd moet hebben. Tenslotte komt de Khalif met zijn hof stoet en mag Hassan zich op kosten van de Khalif bekwamen in het bouw vak, waarvoor Hassan veel aanleg bezit. Nadere bijzonderheden hierover in de advertentie. NAJGvtA,c.vtuse& VERLOTING HONDENDRESSEER- CLUB „RIESSEN". Ter versteviging van de kas hield deze vereniging een verkoop van steunbon- nen. Dank zij de activiteit van verschil lende leden en de kooplust van het pu bliek was het mogelijk op Nieuwjaars dag in café „De Pol" de trekking te hou den. Daar in ruim drie weken al de bon nen aan de man gebracht konden wor den, ziet het bestuur met grote tevre denheid op deze verloting terug. Prijs no. 8 viel op Lot no. 113; 15 op 191; 32 op 192; 34 op 181; 12 op 233; 6 op 305; 2 op 306; 17 op 312; 31 op 325; 33 op 376; 22 op 389; 28 op 504; 37 op 551; 13 op 555; 16 op 559; 29 op 572; 10 op 626; 42 op 634; 4 op 654; 40 op 711; 3 op 734; 1 op 814; 38 on 807; 39 op 801; 29 op 837; 18 op 849; 24 op 865; 20 op 987; 35 op 905; 41 op 1013; 9 op 1097; 5 op 1150; 25 op 1158; 19 op 1285; 21 op 1360; 11 op 1362; 14 op 1364; 36 op 1377; 30 op 1381; 26 op 1389; 27 op 1393; 43 op 1412; 7 op 1500. De prijzen blijven tot 1 Maart 1953 ter beschikking van de rechtmatige win naar. VERKEERSONGEVAL. De 34-jarige G. H. R. van hier ge raakte op de Wierdenseweg ter hoogte van de Grimberg onder een passerende auto, tengevolge waarvan hij met ern stige verwondingen naar het ziekenhuis te Almelo moest worden vervoerd. Nutsspaarbank. Gedurende de maand December werd bij het bijkantoor Rijssen van de Nutsspaarbank te Almelo ingelegd een bedrag van f 60.554,72 en terugbetaald f 27.646,56. In deze maand werden 38 nieuwe spaarders ingeschreven NATIONALE RESERVE WIST U: dat indien de Nationale Reserve er niet was, en onze mili tairen zouden in V/est-Europees verband tegen 'n eventuele vijand buiten onze landsgrenzen moeten optreden, ze steeds maar zouden denken: „Hoe zou het thuis zijn?". vVIST LL dat indien de Nationale Reserve er niet was, en ons leger zich buiten de grenzen bevindt, de communisten direct zullen trachten de macht in handen te krijgen? WIST II: dat indien de Nationale Reserve er niet was en er zouden door de communisten bomaan slagen gepleegd worden, tegelijk met een communistische opstand, de Bescherming Bevolking, de Brandweer en het Roode Kruis niets kan uitrichten? WIS f II: dat indien de Nationale Reserve er niet was en de commu nisten zouden ons land binnen vallen er honderden aan de wegen zouden staan met de gedachten: „Kon ik maar iets doen"? WIST II: dat nu de Nationale Reserve er wel is, bovenstaande feiten kunnen worden voorkomen? WIST U: dat nu de Nationale Reserve er wel is, zich hiervoor kunnen aanmelden: alle buitengewoon dienstplichtigen, de mannen van de lichtingen 1941, 1942, 1943 en 1944, en de militairen van de lich ting 1940 en ouder? WIST II: dat nu de Nationale Reserve er wel is, en U er meer van wilt weten, U uw vragen kunt stellen a.s. Maandag 12 Januari 1953 des avonds om acht uur in het gym nastieklokaal van de Schildschool? NATIONALE RESERVE Op Maandag 12 Januari 1953, des avonds 8 uur, zal alhier nogmaals een praatavond worden gehouden van de Nationale Reserve, in het gymnastiek lokaal van de Schildschool. Voor deze avond zijn speciaal van de Ned. Herv. Kerk te Rijssen 220 per sonen per brief uitgenodigd. We hopen, dat deze zich allen van de goede kant zullen laten zien en deze avond zullen bijwonen. Tevens mogen wij tot het bijwonen van deze avond een verzoek richten aan diegenen die in 1940 of daarvoor in militaire dienst zijn geweest. Voor hen is deze avond, waar gesproken zal worden over: „Wat is de Nationale Reserve" en „Wat doet de Nationale Reserve ook van zeer veel belang. Wij hopen nogmaals, dat een ieder van de hierboven genoemden nu eens precies wil weten, wat de Nationale Reserve is. Beproefde hulp bi} verkoudheid voor V*= der, Moeder ca laad.' Ledenvergadering. De voetbalvereniging „Excelsior" hield onder voorzitterschap van de heer J. Baan, de halfjaarlijkse ledenver gadering in café Struik. Wegens het bedanken van de heer J. Giesbers als secretaris, werd in diens plaats gekozen de heer Dangremond. Vervolgens werd in de elftalcommis sie in de vacature Dangremond geko zen de heer J. ter Welle. De voorzitter deelde hierna mede, dat op 2e Paasdag wederom een tour- nooi zal worden gehouden, terwijl op Hemelvaartsdag een returnmatch zal worden gespeeld tegen de Delftse club C.S.V.D.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1953 | | pagina 1