begint de Opruiming WIERINGA Voor Uw kind: SANDERMAN's Beschuit!! Coöp. Boerenleenbank Hotter SMITS ENTER NETTE MEISJES U KRIJGT DE WIND IN DE ZEILEN.... ALS U GEREGELD ADVERTEERT IN WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Reclame Luxe in West- Duitsland Mededeling Wed. J. M. Wesselink J. Wesselink maken bekend In de toekomst: Zeebouw inplaais van landbouw i H. KATTENBERG Jr. R. KATTENBERG— DE GRAAF. Adverteert in dit blad 3 JANUARI van alle soorten Schoenen ieder voor eigen rekening zijn Groenten- en Fruithandel voortzet Met OOlicI bekrOOTld #W#WWWWWWWWWVWWWIA dat de Kassier zitting houdt DE JONGE ZWÖFERINK Confectiefabriek Koningin Elisabeth krijgt een droomschip Langs deze weg betuigen wij, mede namens ons ge zin, onze hartelijke dank aan allen, die het afscheid bij ons vertrek naar Lisse onvergetelijk hebben ge maakt. De nagelaten betrekkingen van de gevallenen in 1940 zeggen de Bond van Oud strijders hartelijk dank voor het mooie Kerst pakket, dat zij 'van deze mochten ontvangen. BIJ GROTESTRAAT Hierdoor delen wij onze geachte cliëntele mede, dat vanaf 1 Januari 1953 Beleefd aanbevelend, Boomkamp 7 Wierdensestraat 60, Rijssen Burgemeester en wethouders van Rijssen dat de keuring van huisslachtingen in 1953 in de hieronder genoemde delen van de gemeente Rijssen op de daarachter genoemde dagen zal plaats vinden. a. Banis, Middelveen, Borkeld, Ligtenberg, Leiding en Rijssen ten noorden van de spoorbaan: op de Dinsdagen 6, 13, 20, 27 Januari, 3, 10, 17, 24 Februari, 3, 10, 17, 24 en 31 Maart; b. Zuna, Waterhoek, Biesterij en Rijssen ten oosten van de Elsenerstr. en de Boomkamp: op de Maandagen 5, 12, 19, 26 Januari, 2, 9, 16, 23 Februari, 2, 9, 16, 23 en 30 Maart; c. overig Rijssen: op de Woensdagen 7, 14, 21, 28 Januari, 4,11, 18, 25 Februari, 4, 11, 18 en 25 Maart. Het keurloon bedraagt f 3.voor een varken en f 2.voor een schaap of geit. Verder gelden hiervoor de volgende bepa lingen: Het keurloon moet vooraf worden betaald ten kantore van de gemeente-ontvanger (Boom kamp). Hierna moet aangifte worden gedaan van het voornemen tot slachten ten gemeentehuize onder overlegging de'r kwitantie, welke bij de ont vanger is ontvangen. Deze aangifte moet minstens 4 dagen voor de datum van de slachtdag der wijk geschieden. Na dien worden voor die slachtdag geen aangiften meer aangenomen. Uitsluitend op de hierboven genoemde dagen mag voor die bepaalde wijk worden geslacht. Op de slachtdag wordt alleen de zogenaamde levende keuring verricht; de dag daarna de keu ring na slachting. Het varken moet na de slach ting doormidden Worden gehakt, anders zal geen keuring kunnen plaats hebben. Alle slacht- afvallen moeten bij het geslachte dier blijven, tot de keuring is verricht. Op de dag der keuring moet een scherp brood mes gereed liggen. Ook moet worden gezorgd, dat voor de keuringsveearts beschikbaar is schoon water, zeep en een schone handdoek. Het bestuur maakt bekend voor het bijschrijven der rente op ZATERDAG 3 JAN. VAN 9—12 EN VAN 1—4 UUR. De houders der spaarbankboekjes worden dringend verzocht op voorschrift van de Centrale Bank hun boekje ter controle aan te bieden. Het bestuur: H. J. LOHUIS, Voorzitter. A. OOMS, Secretaris. ATTENTIE! Op de eerste dag van 't jaar Sta ik weer met mijn Viskraam op de Haar. En sta dan met prima waar steeds voor U klaar. Gerookt-, Gestoomd-, Gebakken Vis, Van Zout en Zuur wat lekker is! Dus allen met Nieuwjaar Naar 't VISPALEIS op de Haar. Als doorlopende reclame geven we bij aan koop van f 0.50 aan vis een bon. Tien van deze bonnen geven recht op een fles Zure Haring, geheel gratis. Beleefd aanbevelend, WEIJERDSTEEG 5 RIJSSEN VRAAGT NOG ENKELE Aanmeldingen kunnen dagelijks ge schieden bij het atelier aan de Stationsweg te Enter. verhangen en gedurende het eerste halfuur waren onze plaatsgenoten zeer sterk in de meerderheid. Dat hier uit slechts één doelpunt ontstond, pleit niet voor de kracht van de voor hoede, die echter niet alleen voor dit vrij negatief resultaat aansprakelijk gesteld kan worden. Toch mogen wij dit negatieve re sultaat voor een groot deel op reke ning schuiven van beide vleugels, die deze middag ver beneden de maat bleven. Door hun gepingel met het leer steeds weer naar de cornerhoek had de verdediging van Daventria, die daarbij steeds trouw door de half- ünie~werd-gesreund, tijd de goal vol komen af te dekken en daar Mulder bovendien de gehele wedstrijd een speciale bewaking genoot, was er geen doorkomen aan. Was het teleurstelling, vermoeid heid of de scheidsrechterlijke fout jes, die enkele R.V.-ers van de kook brachten in het laatste kwartier, wij weten het niet, doch waarschijnlijk zowel het een als het ander. Mooi was het in ieder geval niet, doch de tegen partij glimlachte en liet Witten in deze periode nog drie keer het leer uit het net halen. Zondagmiddag ontvangt R.V. de leidende ploeg Epe. Het zou struis vogelpolitiek zijn onze plaatsgenoten een overwinning te voorspellen. Wel mogen we een pittige wedstrijd ver wachten, daar R.V. juist tegen ster kere tegenstanders vaak op zijn best is. RIVO. RIVO heeft het er op de Zaterdag voor Kerstmis goed afgebracht te gen het Belasting-zestal uit Almelo. De bezoekers moesten met 21 het onderspit delven tegen ons eerste he renzestal. Ook het tweede zestal der heren van RIVO kwam nog tegen de belastingmensen uit, en bracht het er niet onverdienstelijk af. De damesleden hebben slechts het toekijken gehad. In dubbele mate min of meer een beproeving, n.l. ook om dat ze heel sportief een uur speeltijd aan de heren hadden afgestaan, juist voor de wedstrijden, dus langer in actief moesten blijven. Overigens kan er deze weken niet veel gespeeld worden. Donderdag 25 December viel als speeldag uit, en dat zal ook zo zijn met Donderdag 1 Ja nuari. In de loop van Januari zullen we de schade wel zien in te halen, in de vorm van grote opkomst bij alle mogelijkheden tot spelen. Wij wensen graag bij deze gele genheid alle lezers van dit rubriekje een gelukkig 1953. Tot volgend jaar. WERKT PRIJSVERLAGEND. Reclame schept duizendvoudige vraag, waardoor massa-productie tegen lage prijzen mogelijk wordt. Op deze wijze helpt reclame mede om artikelen en diensten binnen bereik van het grote publiek te brengen, waarvan de kost prijs oorspronkelijk alleen maar betaal baar was voor enkele bevoorrechten. Schijn of werkelijkheid? Ameri kaanse dollar en Duitse vlijt ver richten „wonder" van de ophouw. Hoe leeft West-Duitsland? Buiten landers, die de door de westelijke ge allieerde bezette zones in 1945, 1946 of 1947 bezochten en er dit jaar opnieuw korte tijd verbleven, spre ken van een wonder. Dat er zich in West-Duitsland, sinds het einde van de oorlog, toen het land met zijn vernielde steden en dorpen voor eeuwig in ellende en chaos scheen te zijn gestort, een wonder heeft vol trokken, is ook de algemene over tuiging van de mensen, die, hoewel zij de toestand niet met eigen ogen hebben kunnen gadeslaan, uit de ver halen van reizigers en de overvloed van Duitse import-artikelen, de overtuiging hebben geput, dat de re publiek van Bonn een land van melk en honing zou zijn. Inderdaad, ech ter moet men een scherp onderscheid maken tussen het duits-pompeus aangekondigde „economische wonder" en het inderdaad verrichte „wonder van de opbouw". Zeven jaren na het einde van de oorlog zijn de ruïnes bijna en puinhopen geheel verdwenen. De geheel herstelde „Auto bahn" tussen Frankfort en München bij voorbeeld verschilt in niets van de groot ste West-Europese en Amerikaanse auto wegen: duizenden nieuwe wagens razen over het beton en de tankstations - ben zine is, evenals alle andere goederen, in West-Duitsland niet gerantsoeneerd - wer ken precies zoals tussen Rotterdam en Amsterdam. In de nieuwe of gerestaureerde hotels der West-t)uitse steden klopt het leven van Parijs of Rome - slechts is alles wat nieuwer, wat rijker en, voor een deel, ook wat parvenu-achtiger. Langs de, in vergelijking met de vooroologse tijd, fraaiere en bredere boulevards, verheffen zich de marmeren paleizen van banken en verzekeringsmaatschappijen; de inter ne inrichting kan zich gemakkelijk me ten met die van de rijkste handelsge bouwen in het buitenland. In de havens van Hamburg en Bremen heerst evenveel bedrijvigheid als in New York, Londen en Rotterdam en het is er levendiger dan in Southampton, Le Havre en Napels. Bij een première in de grote stads schouwburgen dragen de vrouwen toiletten, die door Dior of Fath zouden kunnen zijn ontworpen. En indien men een half uur heeft zoek gebracht met het bestuderen van de uitgebreide spijskaart van een van de vele luxe-restaurants, ontdekt men de bescheiden opmerking: „Dit zijn slechts voorstellen. Wij zijn natuur lijk gaarne bereid iedere andere wens te vervullen". Amerikaanse politiek. Dat dit alles slechts uiterlijke schijn zou zijn, is niet waar, maar evenmin is het zo, dat West-Duitsland een econo misch overgezond en bloeiend land is. Het „economisch wonder", voor zover het al bestaat, is bijna geheel bewerkstelligd met Amerikaanse middelen. Niets bewijst misschien het meer tegenstrijdige in de westelijke politiek dan dit. Op dezelfde dag, dat uit de staalfabrieken van Salz- gitter de laatste machines naar Engeland werden weggevoerd, rolde de eerste nieu we Amerikaanse machine de montagehal len binnen. En hoewel de meeste Duitsers gaarne spottend op de Amerikaanse hulp neerzien, was zonder deze zeker geen vijfde deel van de West-Duitse wederop bouw mogelijk geweest. Nog jarenlang zullen de Verenigde Sta ten milliarden naar West-Duitsland moe ten pompen in het bewustzijn, dat cre- dieten slechts hierin van zuivere econo mische hulpverlening verschillen, dat men bij credieten terugbetaling belooft, terwijl men in het geval van hulpverlening eer lijker is. Er is een ander element, dat een ver helderend licht op het wonder 1 - - economie werpt. Er is in Duitsland nog nooit zo slecht belasting betaald sis op het ogenblik. In Italië, waar niemand be taalt, stelt de staat zich schade! o,: door indirecte belastingen - een mooi woord voor hoge prijzen. Maar in West-Duits land zijn de prijzen betrekkelijk laag. Een ambtenaar van middelbare rang kan met een salaris van 400 mark - ongeveer 350 gulden - per maand uitstekend rondko men. Een voortreffelijk middagmaal in het beste restaurant kost niet meer dan 5 mark. Ook de huren zijn, tenminste voor Duitse begrippen, laag: een stadswoning van drie tot vier kamers kost per maand ongeveer 30 mark. Maar ondanks de be trekkelijk lage kosten van het levenson derhoud betalen de „Selbstversteuerer" - dat zijn degenen, van wie geen loonbe- lesting wordt ingehouden - hun belasting uiterst traag. Nog geheel afgezien van belastingontduikingen lopen de belasting schulden van industriëelen, kooplieden en andere ondernemers in de vele milliar den, wanneer iedere dag meer auto's van het type „Mercedes 300" - een luxe-wa gen, die in Nederland 46.000 gulden kost - op de wegen verschijnen, weet men, dat zij zijn gekocht met niet-betaalde belas tinggelden. Zo groot, ja bijna hysterisch, is de zucht naar rijkdom, naar het inha len van de „verloren tijd", dat de Duitse soliditeit er volkomen aan ten gronde dreigt te gaan. Nog grote woningnood. Daaraan is het ook toe te schrijven, dat de „onzichtbare" wederopbouw sterk wordt verwaarloosd. Niets is kenmerken der dan het feit, dat de staat en de ban ken de bouw van zakenpanden krachtig steunen, maar de woningbouw aan het particuliere initiatief overlaten. De wo ningnood is dientengevolge nog altijd ca tastrofaal. Ook de kleinste nieuwe wo ning kan niet gehuurd worden zonder be taling van een „bijdrage in de kosten" van tenminste 6000 mark. In de kampen voor de vluchtelingen is het geen zeld zaamheid, indien er 20 mensen in één kamer huizen. De werkloosheid is echter klein en zij zal in geval van de Duitse herbewapening ongetwijfeld zo goed als geheel verdwijnen. Met andere woorden: het Duitse her stel is opmerkelijk - gedeeltelijk door buitenlandse financiële hulp, gedeeltelijk door de onverminderde en nauwelijks te evenaren vlij t van het Duitse volk. De economische opleving is er, maar zij rust op lemen voeten, niet in de eerste plaats als gevolg van de egoïstische hou ding, die de particuliere ondernemingen tegenover de staat aannemen. De sociale tegenstellingen worden met de dag scher per; zij zijn aanzienlijk groter dan waar ook in West-Europa. Bij dit aUes heeft men dan te be denken, dat de hartader van de Duitse economie door de Amerikanen op elk gewenst ogenblik afgeknepen zou kunnen worden. Er bestaat werkelijk nog geen enkele aanleiding voor de economische leiders in West-Duitsland om zich vol trots op de borst te slaan Gezagsgebied van de Ver. Staten met bijna twee millioen km2 ver groot. flet gaat ook m oliemagnesium, jodium en soda em, Slechts weinigen- wetsa, dat de- New Staten kun gezagsgebied hebben uitge breid met 1,6 millioen km2 grond. Dat deze reusachtige annexatie over het al gemeen aan de aandacht van de wereld is ontsnapt, vindt zijn oorzaak in het feit, dat het gaat om het bezit van de zeebodem. Met de proclamatie van de president, waarin als reden voor de annexatie de bescherming van de petro- leumvoorziening werd genoemd, zijn wij thans op de drempel van de oceaan exploitatie komen te staan. De oceanen zijn n.l. de vruchtbaarste en rijkste ge bieden ter wereld. Naar schatting bevindt zich 80 procent van de oorspronkelijke rijkdommen van de aarde in het zeewater of onder de zeebodem. Uit een klein gedeelte van al deze rijk dommen zou de gehele mensheid zich kunnen voeden en kleden. De planten groei in de zee en op de zeebodem is vele malen groter dan op het land. Maar, terwijl op de aarde alleen op de boven ste „laag" plantengroei voorkomt, is er een geweldige plantenrijkdom op ver schillende diepten der oceanen. Als men weet, dat het heel goed mogelijk is (en proefnemingen hebben dit reeds bewezenJ om planten te doen groeien en te kwe ken in water zonder dat men één korrel aarde nodig heeft, dan begrijpt men, dat de mogelijkheid van „zeebouw" inplaats van „landbouw" tot de mogelijkheden van de mensheid behoort. Reeds thans verwerkt men ver scheidene soorten zeeplanten tot men selijk voedsel, textielvezels en vee voeder. Vooral de toekomst van de textiel zou wel eenjs in de zee te vinden kunnen zijn! Men vervaardig de reeds een soort kunstzijde van de allerbeste kwaliteit, die nagenoeg on verslijtbaar is. Als men de reeds be kende feiten overziet, kan men aan nemen, dat één hectare zee tien tot honderdmaal meer zal opleveren dan een hectare land. De oceanen zijn b.v. ook in staat onze gehele be hoefte aan leder te dekken. De oceaan is echter niet alleen rijk aan levende organismen, maar ook delf stoffen behoren tot de grote rijkdommen der wereldzeeën. In de proclamatie van president Truman werd, behalve op pe troleum, ook gedoeld op de delfstoffen, die in de zee en de zeebodem aanwezig zouden zijn. Voor een deel werd reeds gebruik gemaakt van de enorme voorra den magnesium, die zich in zeewater be vinden. Een aanzienlijk gedeelte van de vliegtuigen uit de laatste oorlog waren vervaardigd met het magnesium, dat uit zeewater gewonnen was. Toen wij de trotse eskaders zagen overtrekken, zul len wij dan ook wel niet gedacht hebben, dat daar stukjes Atlantische Oceaan vlo gen Thans produceren fabrieken aan de golf van Mexico nog steeds tienduizen den tonnen magnesium per jaar uit het zeewater. Ook jodium en soda haalt men reeds in grote hoeveelheden uit het rijk van Neptunus. Gedurende millioenen jaren hebben de de weergoden en de erosie kostbare mine ralen en vruchtbare gronden naar zee ge spoeld, die thans zulke rijke hoeveelhe den kostbare grondstoffen bezit, dat wij ons er geen voorstelling van kunnen ma ker, Het zou daarom wel eens kunnen zijn, dat deze proclamatie van president Truman als één van de belangrijkste iu as geschiedenis zal worden opgetekend. De zee i iicl „iami vkSTtiToekomst' cii de Vér. Staten hebben dit begrepen en Je eerste stap gezet cp .een terrein, dat. grote betekenis zal krijgen, n.l. oceaan- exploitatie. Koningin Elisabeth krijgt voor haar kroning een nieuw jacht, maar als een schip ooit een dubbele „persoonlijkheid" zal hebben gehad, is het dit wel. In vre destijd zal het namelijk het meest luxueu ze jacht ter wereld zijn, maar alle adem benemende gemakken vanaf het awembad tot de theaterzaal en de speelkamer voor de kinderen, zijn zodanig geprojecteerd, dat zij in oorlogstijd snel voor een ander doel kunnen worden omgebouwd. Het jacht wordt gebouwd op de werf van John Brown in Schotland, waar men een speciaal glazen dak over de werf heeft gebouwd. Het zal 117 meter lang zijn, 16 meter breed en met zijn dubbele schroeven zal het bijna 70 km p. u. lopen. Het zal meer dan 10 millioen gulden kosten. In het schip zijn alle moderne veiligheidsmiddelen verwerkt, alsme de een groot aantal vindingen, die nog op de geheime lijst staan. Het zal waarschijnlijk „Koning George VI" worden gedoopt. De statie-zalen zijn uitzonderlijk ruim gebouwd, maar kunnen in enkele uren veranderd worden in ziekenzalen. De gan gen zijn buitengewoon breed, waardoor brancards elkaar kunnen passeren. Er is een prachtige danszaal en een ontvangst zaal, die beide in operatiekamers veran derd kunnen worden. Aan boord bevindt zich een ruime ga rage voor twee limousines, waarin echter ook ambulance-auto's kunnen staan. De bedden worden opgehangen aan een constructie in de plafonds, waardoor zij zelfs tijdens het ruwste weer niet kunnen schommelen. Er zijn in de zalen geen patrijspoorten, maar ramen. Aan boord bevindt zich een eigen distilleer derij voor water, automatische dek- schrobbers, een geheel electrische keu ken, een speelkamer voor prins Charles en prinses Anna, een eigen kapel en machines voor permanent wave. De masten en de reddingsboten zijn van aluminium vervaardigd om gewicht te sparen. De duizenden platen, die de romp vormen, zijn aüen met x-stralen op breu ken onderzocht. Er zijn zoveel waterdich te schotten, dat het schip geacht wordt niet te kunnen zinken. Het jacht zal bediend worden door een bemanning van 150 koppen, die geko zen zullen worden uit mannen van de Engelse marine.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1952 | | pagina 3