DERK en DIEKS en IKKE HISTORISCH 't Was Vriedaggenaownd en het ré genen. En daoruinme was ter haoste gin ene vot. „Wat gmg die Sumitro lekker over de kop, met?" zé Kotje. „Das wel waar", ze Bèrend oet Drente, „mar bie ons in 't darp doet wie 't nog een bee tien anders. Wie halen eers bie de slagers üarms en pensen en die gooien wie dan zo bie ene voor de deure. Dan spannen wie ook 'n touwtien onder voor de deure en dan gingen wie met stenen op de deure gooien. En dan kwammen ze bar niedig naor buten en as ze ons nazitten wouden, dan ploffen ze zo lekker bachies neer". „Bah, wat ordinair!" zè 'n defti- gen Pieters. „Nou moe", zè Loetjen, „mot je die Pietje hoareZeg jongens, weit je dat Pietje forige weik misse moesie mee mocn? Joa seiker, hai moch mei noa de Artis. En Pietje wou neture- lijk bai de oapies kaake. Toen se foor de kooi fen zo'n groate bafioan stin- ge saat dat beist teigen um: „Seg jai, kommeris hier. Hoe bin jai d'r uit- gekomme?" Doe har Pietje der genog van. Hee gung op de krib liggen lézen. Loetjen vertéllen vérder: Vrooger, vuur 'n oorlog was nen vaorkenkop 'n dinge, dat de meeste leu neet mochen. Ak élke mut wén, ik zin der nog neet fél op. Mar non, vrooger hadden de slagers ne grote stange boeten 'n weenkel en daor höng dan 't vleis an. En 's Zaterd- daangsaownd late, dan höngen der mees bie eiken slager een paor vaor- kensköppe en dee leuten ze daor 'n helen ach hangen. Ze hoppen feite lijk, dat er ene köm, dee tee dinge gappen. Dan wadden zee der of en ze konnen der toch nike mee doon. En dan halen de jongs mangs bie alle slagers dee köppe der of en dee hön gen ze allemaole bie énen slager too. Aj der dan 'smorns verbie kommen, dan keken oe wal zo'n vieftig vaor- kenköppe an. Derk wus ook nog wat. At er bie eur in de buute nen boer daangs an 't ploong har 'ewes en atte dan neet klaor was 'ekömmen, dan stön daor 's nachens dee plooge op 't laand. 's Aowns de jongs ter hen, met slöt- tels en tangen en dan drejen ze de faan" eter ör, heTgrote en t kiene en aan zatten ze dee der aansumme wier an. 's Morns köm 'n boer der wier an en atte dan wol beginnen, dan motte ees wier naor 't hoes um gereeskop te halen. En, zè Derk, aj non ees good wille wollen hebben, dan moj op nen Zaterdaggenaownd late ees nen pak ges of 'n kilo kerbiet bie ene in 't huusken gooien. In Rotterdam, vertéllen Rotje, daor was bie nen groten kleerweenkel ene van dee speegelroeten 'ebassen. Der har der ene met nen steen tegen an 'egooid en doe was ter nen bös in 'ekömmen. En umdat ze bange wad den, dat 'n bös vérder zol gaon, had den ze op dee stè, woer 't 'n keierd dale was 'ekömmen, een gèètjen 'eboord. Het was zo'n betjen zo groot as nen cènt. Rotjen har daor bie 'estaone en doe was daor zo'n klèn Juddenkèlken an'ekömmen met 'n laank iezderdraod. Hee beugen 't an 'n énne umme en doe steuk um duur 't gat. Het doeren mar effen en kla- baats, daor gung nommer éne, ne mooie poppe, 'n deftig heèr met ne kachelpiepe op 'n kop en 'n lefdeu- ken in 't tasken. Hee was dan toch met nen klap op de groond 'evöllen, dat 'n hogen hood tegen de roeten was 'evlögen. En zo gung dat verdan, tot 'n helen kraom op 'n baom lè. Mar doe 't 'n lessen was 'evöllen, doe wör 't jeunken in 'n nekke 'egreppen en doe motte met naor 't bero. Dieks vertéllen van nen gemeente- aorbeider. Den mot ne keer bie nen niejbouw de groond ummemaken en daor mot dan grös in 'ezeeid wod- den. Ie begriept woe 't dat gung. 't Doeren allemaole zö lange! Het eeste half uur harre neurig um gangs te kommen, en dan 'n segretjen drillen en dan dere wier dree kloeten aans umme en dan was 't tied um koffie te dreenken. Zo gung dat verdan. Non, met 'n paor maond zat 't grös ter in. En wier 'n paor maond later zag 'n aorbeider den kèl woer te aalt hen koffiedreenken gung. „Non", zè re, „steet 't grös ter ol op?" „Jao", zè 'n koffiekèl, „dat is te zeggen, het koomp wal, mar heeel laaankzaaam." Jao, asse 't eenmaol gangs had den met de vertelsekes, dan köm der wat! Sm. KERSTWIJDING. De Jeugdraad van de Hervormde Kerk organiseerde op de vooravond voor Kerstmis een Kerstwijding in 't gebouw „Jeruël". Deze bijzondere samenkomst, die een liturgisch karak ter droeg, stond onder leiding van de heer G. B. B. Renger. Medewerking werd verleend door het Ned. Herv. Jeugdkoor onder lei ding van de heer G. J. Slagman. Afwisselend konden de aanwezigen luisteren naar samenzang, Schriftle zing, koorzang en declamatie. De samenzang beperkte zich tot 't zingen van enkele psalmen, gezangen en bekende Kerstliederen, terwijl bij de Schriftlezing uiteraard die gedeel ten uit het Oude- en Nieuwe Testa ment werden voorgelezen, die in ver band staan met de blijde Kerstbood schap. Het was de heer Borghuis, die deze gedeelten las, terwijl het Jeugd koor, daarbij aansluitend, een toepas selijk lied zong of alle aanwezigen deden dit samen. De declamatie werd verzorgd door mej. M. Slagman, mej. A. Blankvoort en de heer G. Renger, terwijl de medi tatie gehouden werd door de heer G. B. B. Renger. Het samenzijn werd besloten met gezamenlijk staande te zingen de be kende Engelenzang: Ere zij God. De belangstelling voor deze avond van de zijde van de jeugd was groot, niet alleen uit de Hervormde Kerk, maar ook van andere zijde. Een aan sporing te meer, om ook daar het jeugdwerk te bevorderen en de op groeiende jeugd 's avonds van de straat te houden. KERSTCONCERT RUSSENS MANNENKOOR Traditiegetrouw gaf Rijssens Man nenkoor op de 2e Kerstdag een con cert in de grote zaal van het Park gebouw. De belangstelling voor dit concert was ook ditmaal weer groot, want toen de voorzitter, de heer Beverdam, om even over vijven de aanwezigen welkom heette, was de zaal tjokvol en moesten verscheidene liefhebbers nog teleurgesteld worden. Allereerst richtte de heer Bever- dam zich tot de ere-voorzitter van de vereniging, de heer Ter Horst (Be vervoorde), die blijk gaf van zijn be langstelling, en vervolgens tot de af gevaardigden van de verschillende plaatselijke verenigingen. Ook de medewerkers aan dit con cert werden niet vergeten. Mevrouw Langenhof, een plaatsgenote, werd dank gebracht voor haar bereidwillig- Av;fd om medewerkhrg-Ae verlenen, terwijl de heer Kosterbok, die de fluitsolo voor zijn rekening nam, en de heer De Leeuw uit Nijverdal, die ter afwisseling zou declameren, even eens door de voorzitter op waarde rende wijze werden toegesproken. Hierna begon het eerste gedeelte van het concert. Wat de prestaties van het koor betreft, dit laten we gaarne over aan een alleszins bevoegd kunstcriticus. Liever willen we deze keer enige opmerkingen uit het pu bliek laten horen, die we van ver schillende zijden vernamen. Algemeen was men de mening toe gedaan, dat het nieuwste nummer: „De fluyt van Pan", een aanwinst voor het koor is. Dit Werk viel zeer in de smaak van het publiek en de geniale medewerker, die zo voortreffelijk de piccolo bespeelde, werd dan ook met een hartelijk applaus beloond. Veel waardering had men ook voor de bei de negro-spirituals, n.l. „My old Ken tucky Home" en „Nobody Knows". In dit laatste nummer trad als solist op de bariton D. Bakker. Het publiek had intussen ook ken nis gemaakt met de heer De Leeuw, die voor de pauze tweemaal optrad. Declamatie is een kunst, die in Rijs- sen nog weinig bekend is, maar deze eenvoudige jonge man mocht het ge noegen smaken met grote aandacht te worden beluisterd, zowel van de zijde van het publiek als van 't koor. Toen hierna het koor tenslotte nog het moderne nummer „Herwonnen Paradijs" uitvoerde, was dit voor ve len een teleurstelling. Immers, zo sprak men, de inhoud van dit laatste nummer, hoe men dan over moderne muziek mag denken, vormt een te schrille tegenstelling met het voor afgaande. Wel moest men erkennen, dat het koor van een dergelijk we:k veel kan leren, maar het grote nadeel dat daar tegenover staat is, dat zo'n moeilijk werk veel te veel tijd in be slag neemt, zodat men de laatste ja ren steeds aanvulling van het pro gramma moest zoeken in 't optreden van solisten e.d. Ook gingen nog stemmen op over de inhoud van de Nederlandse liede ren, die de laatste jaren werden ge zongen en die slechts door een enke ling gewaardeerd kunnen worden, maar door het gros worden beschouwd als nonsens. Na de pauze werd een gedeeltelijk Kerstprogramma uitgevoerd en werd de feestelijk versierde Kerstboom achter op het podium aan het publiek getoond. Jammer, dat de belichtings technicus verstek liet gaan, want 't vorige jaar was het effect mooier dan deze keer. Het programma werd voortgezet met twee liederen van Schubert, n.l. „Zum Sanctus" en „Die Nacht". De waardering van het pu bliek voor deze nummers was één stemmig. Nadat de heer De Leeuw weer op voortreffelijke wijze „Die komt tot ons in donkere nacht" had laten horen, werd een tweetal Neder landse Kerstliederen gezongen, waar bij de sopraansolo werd vertolkt door mevr. F. Langenhof-Engelbarts. Het gulle applaus, waarmede zij werd ont vangen, bewees, dat de aanwezigen het optreden van een plaatsgenote op prijs stelden. Na de uitvoering van beide nummers bewees 'n daverend applaus de instemming van het pu bliek. Nadat door een van de leden van het koor bloemen waren aange boden, werd het programma voortge zet door de heer De Leeuw met een Kerstliedje van Willem de Mérode. Het koor zong tenslotte, terwijl alle lichten waren gedoofd, behalve een stemmig voetlicht, 't bekende „Stille Nacht". UITVOERING IN HOLTEN. ZaterdagavoncT 27 December werd door Rijssens Mannenkoor hetzelfde programa uitgeroerd in Holten in de Ned. Herv. Kerk aldaar. Ds Knip- scheer opende cfeze avond met het voorlezen van het Kerstevangelie, n.l. Lucas 2 vs. 1-14. Ook hier werd met stille aandacht geluisterd. Toen het laatste nummer uitgevoerd was, beklom Ds Knip- scheer weer de kansel en sloot deze- avond met het vervolg van Lucas 2, n.l. vs. 15-20. Het publiek bleef ech ter zitten en dit was voor de dirigent van Rijssens Mannenkoor, de heer A. E. P. Sommer, aanleiding, nog een extra nummer te geven, waarna het publiek voldaan huiswaarts keerde. AFSCHEID H. KATTENBERG Jr. Vrijdagmorgen vóór de Kerstvacan- tie was het ogenblik gekomen, dat de heer Kattenberg afscheid moest ne men van de kinderen van de Banis- school. Toen hij die morgen voor de laatste maal zijn lokaal binnenstapte, zongen de kinderen van zijn eigen klas hem een toepasselijk lied toe, in verband met zijn verjaardag, die hij op de le Kerstdag in Lisse hoopte te vieren. In de loop van de schooltijd werden nu alle kinderen getracteerd en toen dit achter de rug was, wer den alle klassen in twee lokalen ver zameld. Daar het personeel reeds Maandag avond officieel afscheid had genomen, was nu het worard aan de kinderen. Allereerst bedanjkte een van de meis jes uit de hoogste klas de „bovenmees. ter" voor alles wat hij voor de kinde ren van de Banisschool had gedaan en bood hem namens alle leerlingen een tweetal cadeaux aan. Vervolgens las een anddre leerling een zelfge maakt gedicht voor, terwijl tenslotte nog een meisje uit de hoogste klas een schemerlampje aanbood, dat door de leerlingen van die klas zelf was vervaardigd. Gezamenlijk werd nu de scheiden de bovenmeester toegezongen het 4e vers van Psalm 121. De heer Kattenberg, die nu 't woord kreeg, bedankte de kinderen voor hun mooie cadeaux, die een ereplaats zul len krijgen in zijn nieuwe woning en voor hem altijd een dankbare herin nering zullen zijn aan zijn verblijf hier in Rijssen. Na in een ernstig woord de kinde ren op het hart te hebben gedrukt, toch vooral de paden der zonde te vermijden, en in gehoorzaamheid aan ouders en onderwijzers ook inde toe komst hun werk te verrichten, werd dit laatste samenzijn door de heer Kattenberg met dankgebed gesloten. Vrijdagsavonds was in de school gelegenheid voor oud-leerlingen en andere belangstellenden om afscheid te nemen. Vooral de oud-leerlingen hebben op deze Avond getoond, dat ze hun oude bovenmeester nog wisten te Waarderen voor zijn werk, dat hij ook voor hen in de loop der jaren had gedaan. Meer dan tweehonderd plaatsten hun namen in de daarvoor bestemde cahiers. Daar de heer Kattenberg ook bui ten de school velen met succes heeft opgeleid voor het Middenstandsdiplo ma, Boekhouden enz., viel het ons op, dat van die zijde maar heel weinig belangstelling getoond werd. Verscheidene andere functies, die de heer Kattenberg ook in Rijssen bekleedde, had hij intussen al neer gelegd. Als wijkhoofd van de Be scherming Burgerbevolking werd hij opgevolgd door de heer De Ridder, directeur van de Ambachtsschool. Als secretaris van de Commissie tot We ring van Schoolverzuim werd de heer Koerselman, hoofd van de Schild- school, zijn opvolger. Op politiek gebied is hij jarenlang secretaris geweest van de Kiesver eniging der Staatkundig Gereformeer de Partij, terwijl hij op kerkelijk ter rein, als voorlezer in de Eschkerk, ook grote achting verwierf. Zijn ver trek wordt dan ook door velen als een verlies voor Rijssen beschouwd. J PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Grote Kerk. Oude jaarsavond 5 uur de heer Dijkman. Nieuwjaarsdag 9.30 uur Ds Pott. Westerkerk. Oudejaarsavond 5 uur Ds Pott. Nieuwjaarsdag 9.30 uur de heer Dijkman. Geref. Kerk. Oudejaarsavond 5 uur Ds Brinkman. Nieuwjaarsdag 9.30 uur Ds Brinkman. Zondag 9.30 uur Ds Schenk van Enter en 3 uur Ds Kamper van Wierden. Oud-Geref. Gem. Oudejaarsavond 5 uur Ds van Wier. Nieuwjaarsdag 9.30 uur Ds van Wier. Geref. Gem. (Walkerk). Oudejaars avond 5 uur Ds Honkoop. Nieuw jaarsdag 9.30 uur Ds Honkoop. Geref. Gem. EskerkOudejaars avond 5 uur Leesdienst. Nieuw jaarsdag 9.30 uur Leesdienst. MEDISCHE DIENST. De medische dienst wordt op Nieuwjaarsdag waargenomen door dokter N. L. J. Zillinger Molenaar, Haarstraat 14, telef. 280, en op Zon dag 4 Januari a.s. door dokter P. Oosthoek, Boomkamp 2, telef. 234. OPENSCHAAL-COLLECTE. Op Oudejaarsavond zal in de Ned. Herv. Kerken een openschaal-collecte voor Herv. Geref. Em. Pred., wedu wen en wezen worden gehouden. BENOEMD. Mej. J. M. B. Steggink, onderwij zeres aan de R.K. meisjesschool, werd benoemd tot onderwijzeres te Mierlo- Hout (N.B.). SCHOOLNIEUWS BANISSCHOOL. Mej. E. Hamminga, thans tijdelijk onderwijzeres aan de Banisschool, is met ingang van 1 Maart a.s benoemd in vaste dienst. KERSTUITVOERING „ONS GENOEGEN De gemengde zangvereniging „Ons Genoegen" alhier gaf Tweede Kerst dag 's avonds in het gebouw Jeruel een kerstuitvoering onder leiding van haar directeur, de heer G. J. Baan. Voor deze uitvoering bestond grote belangstelling, want de grote zaal was tot de laatste plaats bezet. Nadat de voorzitter, de heer J. Dannenberg een kort openingswoord had gesproken, werd met de afwer king van het uit 12 nummers be staande programma begonnen. Gezien het amateurisme van de di recteur van dit koor verdient het alle lof, hetgeen met deze uit 90 personen bestaande vereniging is bereikt ge worden. Op enkele nummers valt wel iets aan te merken, met name „Psalm 98", hetgeen niet geheel voldeed, de te noren waren te zwak en de zuiver heid liet ook wel te wensen over, maar over het geheel genomen hebben de luisteraars wel kunnen genieten van mooie zang. „De Engelenzang" en „De Leeuwerik" b.v. werden heel mooi gezongen. Na afwerking van het programma moest op verzoek van de aanwezigen het lied „Op het kerkhof" nog wor den gezongen, welk nummer wel in de smaak viel. „Ons Genoegen" kan op een goed geslaagde kerstuitvoering terugzien. ONGELUKKIGE VAL. Het 14-jarige meisje B., dat per rij wiel door de Esstraat alhier reed, kwam zo ongelukkig te vallen, dat zij met 'n hersenschudding naar haar woning moest worden vervoerd. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Martinus, zv K. Prins en G. Altink, Holterstraatweg 91. Gerhardus, zv J. Dangremond en J. ter Avest, Dannenberg 13. Jan Wil lem, zv H. Schutten en D. Reterink, Vennekesgaarden 61a. Geertruida, dv J. Nijland en R. E. Leeftink, Ju- lianastraat 8. Hendrika Wilhel- mina, dv J. Hofstede en J. Meerman, Markeloseweg 81. Jan, zv A. Wag- geveld en J. Kolkman, Esstraat 102. Grada, dv H. Baan en G. ten Bol- scher, Haarstraat 164. Johannes Marinus, zv J. Dreijerink en E. W. M. Kok, Ligtenbergerweg 6. Johanna, dv G. Kwintenberg en G. J. Schulen- burg, Nijverdalseweg 52. Jan, zv H. J. Kiers en M. Bargpeter, Venne kesgaarden 29a. Arendina, dv G. Mensink en J. Tijhof, Esstraat 30. Berend Jan, zv G. Harmsen en B. Baan, Walstraat 73. Maria Gesina, dv J. E. Lammertink en J. H. Lam- mertink, Leijerweerdsdijk 1. Gehuwd: Arie van Waaij, 32 j., en Jannie ten Hove, 27 j., Dorpsstraat 17, Hazerswoude. Overleden: Hendrika Schuurkamp, 81 j., wed. van G. ten Berge (overl. te Almelo). Janna van Brussel, 52 j., echtgen. van J. W. Pijffers, Nijver dalseweg 22. -- Antonia Henrica Ma ria van der Aa, 54 j., ongeh. (overl. te Almelo). 2 levenloos aangege ven kinderen van J. Zwoferink en H. J. Mink jan, Prins Hendrikstraat 4. Meester Jansen, onderwijzer, Die erg veel gelezen had, Ging op deze boekenkennis Telkens weer bijzonder prat. Was er weer een boek verschenen, Meester Jansen was present. Spoedig was het doorgelezen En de inhoud hem bekend. En zo kon het dan gebeuren, Dat hij op een zekere keer Deze kennis graag wou luchten; Naderhand deed hij het niet weer. Jongens, sprak hij, moet je horen, Boeken zijn er bij de vleet. Weinig boeken zijn geschreven Waar 'k de titel niet van weet. Het bewijs zal ik je geven, Zonder verder commentaar. Neem een titel in gedachten, Maak die duidelijk met gebaar. Schijnbaar hadden ze begrepen Wat of de bedoeling was. Jan van Zanten zou beginnen: Jan, kom jij eens voor de klas. Jan die tikte met zijn vinger Op de grote lessenaar. „Klop op de deur", zei meester lachend. Jan die knikte. Ja, 't was waar. Nu zou Klaas het eens proberen. Wel, wat wist die meester veel. Nauwelijks was hij aan 't gebaren Meester sprak: „In het gareel". Toen moest Piet naar voren komen. Piet, kwajongen als niet één, Liep met lange, vlugge passen Naar de gang, waar hij verdween. Meester wachtte nog een poosje, Maar dat wachten duurde lang, En hij dacht: waar blijft die jongen. Ging eens kijken in de gang. Meester wist niet wat te denken Waar of Piet gebleven was, Waar zou toch die jongen zitten? 't Antwoord kreeg hij 's middags pas. Pietje, waar ben jij gebleven, Waarom bleef je zolang zoek? Meester, kon U het niet raden? 't Was de titel van een boek. Zeg, wat wil je nu vertellen, Kom jij maar even voor de klas. Meester, hebt U niet begrepen Dat het „Ik verkoos de vrijheid" was? Rijssen. J. ROZENDOM. (Nadruk verboden). SPORT. RUSSEN VOORUIT. Zelden hebben wij op het R.V. ter rein een wedstrijd gezien, die wij min der kunnen waarderen dan die van Zondagmiddag tegen Daventria. Min der om de smadelijke nederlaag van 15, die tenslotte erg geflatteerd is, dan wel om het rommelige, onaange name karakter, in het bijzonder in 't laatste kwartier. Nu zullen velen direct klaar staan hiervan de arbiter de schuld te ge ven, doch die dat doet ziet het doel en streven van onze voetbalsport to taal voorbij. Wij zullen de laatste zijn om niet te erkennen, dat de man fou ten maakte, die hij dan zeker over beide partijen eerlijk verdeelde, al kan daarvan de een op zeker opgen- blik meer de dupe worden dan de andere. De juiste houding is natuur lijk als speler zich te beheersen en te bedenken, dat ook een scheidsrech ter zijn dag eens niet kan hebben. De Daventrianen, die trouwens deze middag kennelijk hun spel met meer genoegen speelden dan onze plaats genoten, reageerden op dit alles niet, hetgeen niet van enkele R.V.-ers ge zegd kan worden. Met het gevolg na tuurlijk, dat hierdoor ejigen kansen te grabbel gegooid werden op een ogenblik, dat nog alles en zeker een gelijk spel mogelijk geweest zou zijn. Maar ook met het gevolg, dat 'n trots record van het eerste elftal gebroken werd, het record van een schone lei met de afdeling Strafzaken bij de Bond gedurende een lange reeks van jaren. De bezoekende club, die algemeen als een der zwakkere zusjes gedood verfd werd, bleek, althans deze mid dag, nog wel iets te kunnen verzet ten. Van meet af werd een fris spel gespeeld, dat aanstekelijk werkte op het kleine groepje enthousiaste sup porters, dat de spelers tot meer daden aanzette. Reeds vanaf de aftrap ont stond voor het R.V.-doel een gevaar lijke situatie, toen de verdediging even aarzelde en dit was het sein tot een serie aanvallen, die R.V. zwaar op de maag lagen. Nu willen we niet zeggen, dat het Daventria overwicht in de eerste helft aanhoudend was, doch Wel hadden de gasten door een betere spelopvatting de beste kansen, waarvan twee doelpunten het gevolg waren. Na de hervatting waren de bordjes

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1952 | | pagina 2