Gelukkig Nieuwjaar r Seizoen I s fa.B.ESHUIS Zaterdag 3 Januari a.s., 8.30 uur S G A* LAN SER t t t S aÈ JAARGANG 33. No. 51. DINSDAG 30 DECEMBER 1952. De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 p. kwartaal Uitgave van: Drukkerij G. ten Cate Hsn., J. ter Eorststr. Telef. Jf61 (K 51,80) - Giro 18SS7 Advertenties 8 ct. per m.m. Bij contract korting. Inzending van advertenties tot uiterlijk Donderdagmorgen 12 uur. 1952 is bijna voorbij. Het is weer balanstijd. Wat U hieronder vindt is ook een balans. Voor mijn part noemt U het een V.V.V.-publicatie. Kortom doch leest U maar, bevoorrecht mens! Ja, inderdaad, dat bent U als in woner van onze goeie, ouwe stad. Waar elders vindt men mensen als hier De Goeyen wonen er bij bosjes. Slechts één Kwaaie is mij bekend en zelfs deze man brengt in heel Rijssen warmte en licht. De verlichting is hier ook nooit een probleem geweest: De Halve Maone is er altijd. U ziet, bij het Gemeentelijk Lichtbedrijf kunnen ze op de Sloffe aan. Er zijn boze tongen, die beweren dat Rijssen vijftig jaar achter is bij de rest van Nederland. Wij zullen U iets anders vertellen: de democratie is hier zover gevorderd dat de Ko ningen met Zand rijdenEn waar el ders in ons vaderland vindt men een Vliegende Bakker? De mensen zijn hier zo ijverig, dat ze er soms Zwil- stuten van overhouden. Er zit gewoon stoom achter en wat voor een stoom En er is werk genoeg. De Baan-en liggen er voor het opscheppen. Uit de vele beroepen noemen wij slechts de Wèwer, de Wolwèwer, de Kuper, 'n Kattenslachter, de Rut er s (compleet met P ere jande Koks en de Skeeper (weideplaats Horrebelt)U ziet, er is werk genoeg. Honger kent men hier nietStoeten hebben we in overvloed. Overdrijvig is hier niet bij. Nog ster ker men werkt hier zelfs met Brood- bat sen Vandaar dat Rijssen bekend is ge worden. Ook al door de beroemde jaarmarkten. Want niet alleen Leip zig, maar „pok Rijssen heeft zijn Messe. Van heinde en ver kwamen de mensen naar hier. üf zeggen U namen als Rückhörmann, Luoy Lajos of Dangremond niets? We tellen een Engelsman, Prusen en zelfs Russen onder onze inwoners. Trouwens, wij zijn zelf ook geen thuisblijvers. De Matroze is hier een bekende verschij ning. En een klimaat hier! Jan Heedt heeft hier zijn intrek genomen en zelfs de Koffiebone gedijt hier welig. Geen wonder, dat ieder tevreden is in Rijs sen. Zeker, een enkeling Pruttelt wel eens, maar verder is het zeer veel Rozendom en Manenschijn. Wil het op andere plaatsen soms niet met de Bescherming Burgerbe volking, in onze B.B. heerst De Goede- geest. En nu we het toch over de rijks instellingen hebben, ons politiecorps Jongens van Jan de Wit, hoor! Men vindt er zelfs Leeuwen onder! In Rijssen zult U vergeefs zoeken naar een afdeling van de Dierenbe scherming. Die is hier niet nodig. In onze straten kunt U doodbedaard en ongehinderd zien rondwandelenHaa- sen en Keniene, Toethanen en Zand- hanen, het Vos jen, de Skellevisde Beer, het Veulken, de Pinke, de Ulk, de Kapelle, de Pauwe. zelfs de anders schuwe Kraa en Boomleuper. En als U goed kijkt, ziet U Noach er soms nog bij. Wel vreemdeling, bezocht U reeds ons chirurgisch museum? Zag U reeds de Kopgeije, 'n Platvoot, de Bassen, de Pletten, Blöske, de Zieje, 't Hatjen, 't Hazenveutje, 'n Snorren en de Kiwwe In ons concertgebouw vindt U 'n Orgel en U kunt er genieten van Kre- jenzang en VossengezangMisschien komt het door de muzikaliteit, dat ook de romantiek goed vertegen woordigd is. Die vindt U vooral en de naam verklaart het reeds in de Rozengaarde. Als U daar de Koejan- zes ziet, dan komt er gauw een Bol-na. Ja, heus, mensen met gevoel! Ook voor de historieKruger en de Boeren zijn hier goede bekenden. En over boeren met een kleine b: de de Knolle, de Cipele, Kapmais en de Proeme doen het hier wonderbest. U kunt ze van het land halen met de Kaore. De kleine en de Groteboer moet wel zijn best doen, in dit land van Dannenbergen, Lichtenbergen, Kastenbergen enz., maar laat ze maar lopen! Dom zijn ze niet, het Glatte- element is goed vertegenwoordigd. In ons bergland is 't heerlijk kam peren. U zult er menige Tente ont dekken. Oudere dames zouden wij een verblijf hier niet aanraden. Je komt hier n.l. regelmatig de Heks tegen. En ook 'n Zwatten en 'n Witten en de Moor en Geilen Ewert. Maar ze zijn absoluut ongevaarlijk. Woningnood is hier niet. En er is Keus genoeger zijn Lohuizen, Borg huizen, Eshuizen, Bouwhuizen, Kien- huizen en Tijhuizen. Voor de kleinere gezinnen hebben we nog Huiskes en ten overvloede heeft elk huis hier nog weer een huusken, hetzij inclu sief, hetzij exclusief. Verder kunnen wij U nog mededelen, dat de meeste van laatstgenoemde bouwsels een in houd hebben van zo'n drie ton. Natuurlijk heeft Rijssen zijn eigen Bouwmeester. Hij is een energiek za kenman, die toch bij tijd en wijle be hoorlijk de lijn trekt, vooral van ko perdraad. Al mag U dan zo nu en dan een Slimmen Skilk tegenkomen, de men sen zijn hier door en door eerlijk. Geen wonder dat de winkels floreren. De kappers zijn overbelast: een Haar man, dat er is! Informeert U gerust bij Skeèrbaasjans. Apropos, was U reeds in de bazar? U zult versteld staan over wat er allemaal isvan de Bokse tot 'n Bril, van 'n Hood tot Jan Sok, van 'n Drief- tol tot de Krone, van 'n Steek tot 't Pot jen. (In het Frans La Pot). Dan zijn er nog massa's attracties Oftewel locale buitennissigheden. Daar is dat geval van die tandarts. Normaal is, dat de patient bleek wordt, maar in Rijssen is die Witkop juist de tandarts. Toch bestaat de mogelijkheid, dat U er met de Schrik vandaan komt. Is U erg geschrokken, neem dan een borreltje. Typisch, dat U hiervoor bij de Bakker terecht kunt. In onze overigens nog al nathalzerige stad wonen slechts weinig Brouwers, doch de enige, die wij kennen, 3 he- hoorlijk in trek. Wel vreemd is, in dit verband, dat de Roezen hier niet uit geslapen worden, maar uitgeslapen zijn. Dan nog maar niet verder ver tellen wist U, dat wij fihahcieei goed af zijn Wist U dat wij een Wit voet je bij de belasting hebben? Wij kunnen dus onbezorgd leven en heb ben slechts één Blok aan het been. Doch, ere wie ere toekomt, deze goede man heeft ons nooit het vel over de oren gehaald. Beste leu van Riessen, wij noemden U vele interessante dingen. Neemt U ons niet kwalijk als wij iets vergeten mochten hebben. En vergeeft het ons als wij iets te veel zeiden. Trouwens, wij men zelf, dat het nog al meevalt. Wij hadden ook de Snuver bij het Pot jen kunnen zetten, maar wij wil len Uw „Töfelkesaownd" niet beder ven. Geniet U volop van de Heet- wösker! Eet niet teveel, want wij wen sen niet, dat U met de Proppe in Uw maag zou komen te zitten, hoewel mocht er iets heel erg nodig zijn de Pille helpt probaat! Het lag niet in onze bedoeling om iemand te kwetsen, doch slechts al leen U er van te overtuigen, dat U bevoorrechte mensen zijt. En waar U mocht wonen in Rijssen, Van de Noort tot de Oosthoek, van Wesselink tot Zuiderstraat, wij wen sen U toe, dat U ook in 1953 geluk kig zult zijn! Th. R. BAZAR „EXCELSIOR". De voetbalvereniging „Excelsior" heeft het plan om op 22, 23 en 24 Januari a.s. in café „de Bakker" al hier een bazar te organiseren ten be hoeve van de verbetering van haar terreinen aan de Dannenberg. GEVONDEN VOORWERPEN. Witte gebreide portemonnaie met inhoud; bivakmuts (donkerblauw) geruite kindercape; blauwe alpino muts; 2 paar dameshandschoenen; paar kinderhandschoenen; geblokte das (groen, rood, zwart); gulden; blauwe grolse wantarmband van ro de kralen met zilveren sluiting; dou blé armband; damesvuisthandschoen (blauw, zwart, wit)sjaal (bruin, rood en beige)koopmansstokkruis je met Christusbeeld; bruine hals doek sandaalrijwiel-handmof paarse kinderhandschoen; biljet van f2.50; paar bruine gebreide vuist handschoenen lederen dameshand schoen; grijs-rode sjaal; een hond (Dobberman met rode halsband)ro de ballpoint-pen; tafelkleed en slin ger van een auto. ACCOUNTANTS- EN ADMINISTRATIEKANTOOR Belastingconsulent Beëdigd Makelaar en taxateur RIJSSEN Westerstraat 12 Tel. 274 BELAST ZICH ONDER MEER MET HET Inrichten, bijhouden en controleren van boekhoudingen. Opmaken var. Balansen en Verlies- en Winstrekeningen. Behandeling van alle Belastingzaken. X Firma-contradmn, Huur- en Pachtcontracten, Successie-aangiften enz. enz. Aan- en verkoop, Beheer, Administratie en Taxatie van Huizen X en Landerijen X Tarieven zijn billijk. Vraagt vrijblijvend inlichtingen. PRIJZEN ZWAARSTE VEE. Om de laatste veemarkt van dit jaar alhier een bijzonder karakter te geven, had de vereniging tot bevor dering van het marktwezen en plaat selijke belangen te Rijssen het plan opgevat om aan diegenen, die op be doelde veemarkt het zwaarste stuks vee aanvoerde, een prijs te geven. De le prijs, een geldprijs van f 25, werd gewonnen door G. Kruder te Wiene (Ambt-Delden)die een stuk vee met het gewicht van 778 kg. aan voerde; de 2e prijs, een geldprijs van f 15, ontving de wed. Roesink te En ter, voor een stuk vee met een ge wicht van 775 kg.; de 3e prijs, een geldprijs van f 7.50, ontving slager Bloemendaal te Rijssen, voor een stuk vee met een gewicht van 773 kg. VERGADERING NED.CHR. LAND ARBEIDERSBOND De afdeling Rijssen van de Ned. Chr. Land arbeidersbond kwam Dins dagavond der vorige week in het ge bouw Jeruel in een algemene leden vergadering bijeen onder voorzitter schap van óe heer J ta.-u 'o o. Na afhandeling van enkele huis houdelijke aangelegenheden, trad deze avond ais spreker op do H. Dek ker uit Utrecht, hoofdbestuurder van genoemde bond, die sprak over de wachtgeld- en werkloosheidsverzeke ring, waarin spr. liet uitkomen, dat deze regelingen vele moeilijkheden met zich meebrengen, welke door de heer Dekker uitvoerig werden be sproken en uiteengezet, waardoor de aanwezige leden een duidelijk in zicht kregen in de gang van zaken, geregeld in deze nieuwe wet. Van de gelegenheid tot vragen stellen werd ruimschoots gebruik ge maakt. OPBRENGST VERKOOP KINDERPOSTZEGELS. De in onze gemeente gevoerde actie voor de verkoop van kinderpostzegels heeft in totaal opgebracht f 343.50. SLOTZITTING. De tentoonstellingscommissie van de postduivenkampioenenshow, welke op 12 en 13 December j.l. alhier werd gehouden, kwam in een slotzitting bijeen onder voorzitterschap van de heer Van Brussel. De voorzitter bracht bij de opening dank aan de commissieleden voor de medewerking en droeg hen op deze dank ook over te brengen aan de Rijs- sense middenstand, welke op schitte rende wijze zorgde voor de ereprijzen. Het geheel droeg dan ook bij de gasten, die van heinde en verre in Rijssen waren gekomen, hun oprech te goedkeuring en waardering weg. Uit het verslag van de penning meester bleek, dat er zelfs nog een voordelig saldo in kas was, hetgeen boven de verwachting van de com missie was, gezien de lage entreeprijs en inschrijfprijzen. Verder werd in principe besloten om te trachten in het volgend jaar in Rijssen een Nationale tentoonstelling te organiseren voor leden van de N.B.v.Z. Verschillende problemen zullen dan om een oplossing vragen, o.a. het vraagstuk waar zich in deze gemeen te een geschikte localiteit bevindt, waarin iets dergelijks kan worden ondergebracht. Ongeveer 2500 vo gels mogen bij deze gelegenheid in Rijssen toch zeker verwacht worden. Tenslotte werd besloten om thans reeds contact op te nemen met het hoofdbestuur van de N.B.v.Z. CONTACTMIDDAG Zaterdagmiddag was in de Am bachtsschool alhier een gezellige drukte, het was een komen en gaan van ouders van de leerlingen dier school. Op deze middag werd n.l. een contactmiddag gehouden, in verband met de dezer dagen uitgereikte rap porten. De ouders van de leerlingen waren in de gelegenheid gesteld om persoon lijk met .de leraar van hun zoon te praten over de cijfers van het rap port, aan de hand van het huiswerk dat wordt verricht. Dat van deze gelegenheid een flink gebruik werd gemaakt moge blij ken uit het feit, dat ruim 80 van de ouders was opgekomen. OKAAl Wu varna O «V| U L. M A M M AC. Vt UH es VEEMARKT RIJSSEN. Op de Maandag 22 December gehou den veemarkt waren aangevoerd328 runderen (vette koeien 121, vette stie ren 16, melk- en kalfkoeien 115, pinken 25, graskalveren 29, nuchtere kalve ren 22). Prijzen: vette koeien, eerste kwaliteit, van f 2.72 tot f 2.92, tweede kwaliteit van f2.54 tot f2.68, derde kwaliteit van f2.35 tot f2.50 per kg. slachtgewicht. Vette stieren, eerste kwaliteit van f 2.65 tot f 2.75, tweede kwaliteit van f 2.40 tot f 2.60, derde kwaliteit van f 2.20 tot f 2.40 per kg. slachtgewicht. Melk- en kalfkoeien van f 540 tot f 1010 per stuk. Pinken van f 360 tot f 600 per stuk. Graskalveren van f 170 tot f 320 p. stuk. Nuchtere kalveren van f 37 tot f 52 per stuk. Overzicht handel: Vette koeien en stie ren: het aanbod was iets groter, doch bestond uit iets minder kwaliteit. De beste dieren waren goed te verkopen tegen iets vastere prijzen, voor de ove rige soorten was de handel zeer traag. Gebruiksvee: de aanvoer was minder, doch beesten met papieren waren weer goed te plaatsen met een willige handel; voor de overige soorten verliep de han del zeer langezaam met afzakkende prij zen. Pinken en kalverende aanvoer was minder, terwijl de prijzen bij een lang zame handel gelijk waren als die van de vorige markt. Nuchtere kalveren: de aanvoer was klein, de prijzen bleven bij een langzame handel bijna gelijk. begint onze RIJSSEN, TEL. 216 OPBRENGST PRIKKAARTEN. De door leerlingen van de am bachtsschool alhier gehouden prik- kaarten-actie ten bate van „Simavi" heeft in totaal opgebracht f 167.50. LEDENVERGADERING NED. CHR. BOUWARB.-BOND. De Ned. Chr. Bouwarbeidersbond, afdeling Rijssen, hield Zaterdag een algemene ledenvergadering onder voorzitterschap van de heer A. Rooi- mans. Wegens periodieke aftreding wer den de bestuursleden A. J. Rohaan, G. Otten, T. Lammers (Notter) en R. Borghuis allen herkozen. Door uit breiding van het bestuur moesten twee nieuwe leden worden gekozen. Gekozen werden W. Kempe en Jac. van den Noort. De bondsvoorzitter, de heer J. van Eijbergen uit Utrecht, sprak vervol gens over het werk van de organisa tie, waarin hij speciaal belichtte de vacantieregeling, het sociale fonds bouwbedrijf en de klasse-indeling. Van de gelegenheid om naar aan leiding van het gesprokene vragen te stellen werd veel gebruik gemaakt. MOOIE SUCCESSEN. Enkele Rijssenaren hebben op de Nationale kersttentoonstelling te Apeldoorn met hun inzending konij nen mooie prijzen behaald. De heer J. Voortman wist met zijn inzending 12 witte rex-konijnen 3 x zzg en 9 x zg te behalen. De heer J. Borkent was met een inzending van 14 bruine en zwarte rexen, Alaska's en Havanna's aanwe zig, waarmede hij resp. zzg, zgg, gg en gg. wist te behalen. Verder ont vingen beide personen nog verschil lende ereprijzen. De heer P. Holtkamp behaalde met 6 Franse hangoren resp. 3 x zg, 2 x gg en 1 x g en met, zijn inzending zwarte Lotharingers een 2e gg, ter wijl hij verder 3 ereprijzen ontving. De heer J. Smit wist met zijn in zending blauwe Weners beslag te leg gen op 2 x gg en ontving verder een ereprijs. SOLISTENCONCOURS UCHELEN. Aan 't solistenconcours te Uchelen, een klein plaatsje dicht bij Apeldoorn aan de weg van Apeldoorn naar Ede, werd op Zaterdag 27 December ook deelgenomen door een zestal muzikan ten uit Rijssen. In de Ere-afdeling kwamen uit de heer J. H. Kosterbok met piccolo, die met 85 punten een le prijs behaalde, en de heer H. Kalter, die met de trompet ook beslag legde op een le prijs met 82 punten. In de Eerste afdeling waren het de heren E. Dommerholt Sr. en Jr. De oude heer Dommerholt behaalde cp zijn D-bas met 76 punten een 2e prijs, terwijl zijn zoon met cor 64 punten wist te behalen en een 3e prijs ver wierf. Tenslotte waren er nog twee deel nemers in de Tweede afdeling. Hier behaalde de heer J. Kosterbok met klarinet een le prijs met 83 punten, terwijl de heer G. J. Poortman met bariton een mooie 2e prijs wist te be halen met 79 punten. Alle deelnemers onze hartelijke ge lukwensen. Zij kregen allen een diploma, ter wijl de le prijs winnaars bovendien een draagmedaille ontvingen. BEVORDERD. De wachtmeester der rijkspolitie R. van der Werf alhier werd met in gang van 1 Jan. a.s. bevorderd tot wachtmeester le klas. GESLAAGD. De heer J. Huiskes slaagde te Utrecht voor het examen vakbe kwaamheid slager. Onze plaatsgenoot, de heer J. ten Hove slaagde te Amsterdam voor het examen Staatspractijkdiploma voor bedrijfsadministratie (le ge deelte) Onze vroegere plaatsgenoot, de heer R. Iwema, thans werkzaam bij de Sarawak Oilfields Ltd. in Brunei, slaagde aan de Hogeschool te Delft voor het examen geodetisch inge nieur. WEEKBLAD VOOR RUSSEN ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦A 4>

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1952 | | pagina 1