De post en onze jongens in Indië No. 32. Jaargang 46 VRIJDAG 1 OCTOBER 1948 Verschijnt eiken Vrijdag De abonnementsprijs van dit blad bedraagt ƒ0.75 p. kwartaal RIJSSEN. OPENING NIEUWE CONFECTIEFABRIEK. Rijssen begint s'.eeds meer het karakter van een industrieplaats te verkrijgen. Het is een teken van vooruitgang en voor onze stad van het groot ste belang dat nieuwe fabrieken ter plaatse ver rijzen, waardoor weer uitbreiding van werkge legenheid en bedrijvigheid ontstaat. Zo heeft thans de heer Van Heek, confectiefafcrikant te Almelo en een oud-Rijssenaar, naast zijn bedrijf in At^ melo, te Rijssen ©en nieuwe fabriek laten bou wen aan de Braakmansdijk. Maandag vond de z.g. „opening van de officiële opening" plaats. Be beer Van Heek begon pl.m. 17 jaar geleden in ©en magazijn, staande in de Schuttenstraat 17 te Almelo, zijn werkzaamheden. Hij liet teen zijn goederen bewerken door looneonfectionnairs. De bedrijvigheid nam steeds in omvang tce en na enke'e jaren moest worden uitgezien naar een groter pand. Ongeveer voor 10 jaar begon de heer Van neen met zijn fabrieek aan de hagengracht, waar meer speciaal werkmans- en bedrij.sdeding werden gefabriceerd. Wegens personeel schaarst© in Almelo werd op 1 September 1945 in Rijssen een nevenbedrijf provisorisch ingericht in de voor malige pannenfabriek van de fa- Lohuis aan de Markeloseweg alhier. Aldaar werd begenimen met 12 meisjes onder leiding van Mej. D. van Heek, Op 1 October d.a.v. werd de leiding overgenomen door de heer G. van Weerd, voordien bedrijfslei der van de zaak te Almelo, en die ook thans in de nieuwe fabriek de leiding op zich zal ne men. Het bleek al spoedig dat deze ruimte te klein was en het bedrijf niet naar behoren kon functionnenen. Het duurde dan ook niet lang meer of plannen voor nieuwbouw van een fa briek te Rijssen kwamen ter sprake en kregen weldra vaste vorm. Midden 1947 was, na veel „geschrijf en gewrijf" een en ander in kannen en kruiken en kon in Augustus 1947 de eerste spade in de grond worden gestoken. De nieuwe fabriek, staande aan de Braakmansdijk 6 (in de nabijheid van de Holterstraatweg), werd gebouwd door de fa. Markvoort en Zn. alhier, onder archi tectuur^ van de heer Lodeweges uit Wierden. Be ouue fabriek aan de Markeloseweg is inmiddels "in gebruik genomen door de zij denaaierij „de Nena", waarbij de heet Van Heek ook geïnteres seerd is. Deze nieuwe confectiefabriek „De Heka" is modern ingericht. In de grote naaierij kunnen 150 naaimachines geplaatst worden, terwijl thans aldaar begonnen wordt met 56 machines. De heer Van Heek heeft een vooruitstrevende natuur, want hij heeft nu reeds plannen voor verdere uitbrei ding klaarliggen. De aandrijving van de naai machines geschiedt geheel electrisch, waartoe, en dit is het laatste snufje op dit gebied, de motoren onder de grond zijn geplaatst. Verder bevat de fabriek een strijk- en een controle-afdeling, maga zijn, knipzaal, een modern schaftlokaal (hetwelk ook geschikt is voor vergaderingen e.d.), kantoor, controlekamer, garderobe en ©en flinke rijwiel bergplaats. In het kantoor bevinden zich aan de wand mooie foto's uit het verleden van dit be drijf, n.l. van het eerste magazijn in de Schutten- straat te Almelo, van de tijdelijke fabriek aan de Markeloseweg te Rijssen en van de heer Van Heek, oprichter en fabrikant. Ook de meubile ring is op moderne leest geschoeid, ,n.l. geheel van staal. Verder is een flinke kluis ingebouwd en is de gehele fabriek van centrale verwarming voorzien, welke onder de naaimachines door loopt. De verwarming wordt met olie gestookt. Maandagmorgen, om half acht, werd in tegen woordigheid van de heer en mem. Van Heek met ouders %n het vol edige personeel, een gedenk steen onihuld, aangeboden door het personeel en in de hal van het kantoor aangebracht. G,p deze seen komt voor het embleem van „Heka" n.l. een ovaal met rode rand, waarbinnen een witte rand met blauw veld en waarin de let.ers HEKA. Verder staat op deze steen: „Aangeboden door het personeel ter gelegenheid van de ope ning dezer fabriek op 27 Sept. 1948." De heer G. van Weerd, bedrijfsleider, sprak huierbij, na mens het personeel, een kort woord. Hij rele veerde dat de heer Van Heek klein was begon nen, onder aan de trap, maar dat hij nu boven aan de ladder was gekomen. Dit is niet alleen door eigen kracht geschied, aldus spr., maar bovenal door de kracht des Heeren. Spr. hoopt, dat de oprichter moge doorwerken met dezelfde kracht, niet alleen tot meerdere groei van de fa briek, maar ook in het belang van Rijssen. Hierna onthulde spr., namens het personeel, de gedenksteen. De fabrikant, de heer Van Heek, sprak hierna een woord van dank. Hij sprak de wens uit, dat hij niet alleen met het personeel maar ook naast het personeel verder mocht wer ken om de zaak, kon het zijn, nog groter te ma ken. Spr. is van plan te werken zolang het dag is- Indien het personeel met moeilijkheden komt te zitten, moet het bij hem komen, want hij is steeds bereid om te helpen. Hij bracht tenslotte dank voor deze gedenksteen als blijk van mede leven met zijn fabriek. Hierna trok het gehele personeel in défilé langs de steen om deze te be zichtigen. Na deze „opening van de officiële opening" op Maandagmorgen volgde Dinsdagavond de offi ciële opening van dit nieuwe bedrijf. In de grote naaierij waren aanwezig het voltallige personeel van Heka, met de ouders en familieleden, burge meester Zeeuw, de wethouders Scholman en Van der Stouw, de gemeente-secretaris R. Bosma en verder nog vele genodigden. De bedrijfsleider, de! heer G. van Weerd, opende de bijeenkomst en vergeleek dit bedrijf bij een klein kind en had eerst het gevoel van vader en moeder, omdat dit kleine kind moet groeien en worstelen. Van een kleine zoon moet ook een flinke zoon worden en zo ook deze fabriek, aldus spr. Hij hoopt, dat men samen deze fabriek mag zien groeien en groot worden. Met de fabriek groeit eveneens onze plaats en de gemeenschap. Verder zei spr. Adv.-prijs115 m.m. a contantf 1.50. Iedere m.m. meer f 0.10 o.m. nog, dat in het personeel een pracht geest zit. Wij komen om elkaar te helpen. Namens de Ver. Plaatselijke Belangen, Marktwezen en V.V.V. sprak hierna de heer G. Kappert. Zoals door mij bij verschillende gelegenheden reeds naar voren werd gebracht, aldus spr., dat ons plaatselijk belang vordert, dat er nieuwe indus trie in Rijssen komt, zo mogen wij thans met ver heuging constateren, dat de eerste fabriek welke uitbreiding van werkgelegenheid hier ter plaatse geeft, heden voltooid is. Aan de tweede in dustriële uitbreiding in Rijssen wordt hard ge werkt en het is te hopten, dat er nog meer in dustrie zal volgen, speciaal wat betreft werkge legenheid voor mannelijke arbeiders, zulks in ver band met de te stichten ambachtsdagschool. U, geachte heer Van Heek, zo vervolgt spr., die Uw 't«edrijf klein in Alme.o begonnen zijt en door Uw doorzetting, inzicht en werfkracht thans bereikt hebt, dat gij een grote, moderne confectiefabriek gesticht hebt, U feliciteren wij zeer hartelijk met dit succes. Spr. bood een bloemenmand aan. De aannemer der fabriek, de heer J. W. Markvocrt, bracht, onder het a a nb ie dep van een bloemen mand, hierna, ook namens de mede-arbeiders, de felicitaties over. Namens het personeel van Heka uit Almelo trad de heer Ter Avest naar voren, die een uiteenzetting gaf van het begrip ,*Zakenbekwaamheid". Hij wenst de heer Van Heek dezelfde bekwaamheid toe om deze on derneming te leiden. Spr. hoopt in Almelo ook een opening te bejeven, want hij is jaloers op Rijssen. Hij bood een bloemenmand aan en de heer Van Weerd een pak, waarin bloemen en di verse kantoerbenodigdheden. Mej. Z. van Rees sprak hierna namens het personeel te Rijssen. „Wie heb'n bessen baas" en zij was erg blij bij zo'n patroon te werken. Zij hoopt, dat naast de culturele ook de sociale zorg verbelerd moge worden en zag gaarne, dat een commissie werd ingesteld, die de belangen der meisjes zal ba- hartigen. Ook namens dg, wandelclub van Heka bracht zij de heer Van Heek dank voor alles, wat hij voor hen gedaan had. Hierna bood zij namens beide 2 bloemstukken aan en sloot met ©en driewerf hoera op de heer Van Heek en zijn gezin. Achtereenvolgens traden hierna als spreker naar voren de neer Koster Sr., vertegenwoordi ger der fabriek te Groningen en de heer Kos ter Jr., bedrijfsleider van de „Nena" te Rijssen, die het een genoegen vond om met de heer Van Heek samen te werken en de hoop uitsprak, dat het gebouw aan de Markeloseweg ook voor de „Nena" over enkele jaren te klein mag zijn. „Vriend Gerrit" sprak namens de Stichting L.O. en L.K.P. en de vrienden in de bezettingstijd. Spr. noemt het een wonder wat de heer Van Heek na de bezetting heeft bereikt. Dit is o.m. voort gekomen uit trouw en beleid, hetgeen de op richter in zijn leven heeft getoond. De heer Van Heek, hierna het woord verkrijgend, noemde het een grote vreugde, dat hij deze dag heeft mogen beleven. Hij is thans onder de indruk en vraagt zich af: „gebeurt dit om mij?" De gesproken woorden, dat wist spr., waren geen pluimstrijken de woorden, waarmee men bij hem ook niet moet aankomen. Bij de diverse sprekers is het ken merk „Vriend" tot uiting gekomen en dit doet spr. goed. Het personeel noemt mij „vriend", al dus de heer Van Heek. Velen moeten hem nog leren kennen en zij zullen ondervinden, dat hij niet boven maar naast hen wil staan. Spr. kan het niet over z'n hart verkrijgen om zelf in weelde te leven, terwijl z'n medemensen armoede en gebrek hebben. Indien deze geest meer over de wereld waaide, zou er een betere verstandhouding bestaan. Spr. zegt verder, dat volgens de plan nen de eerste 5 jaar geen uitbreiding zal plaats hebbeen. Dit gebouw zal, volgens de verwachting, (over 5 jaar vol zijn, en het plan is ontworpen om elke 14 dagen een meisje in dienst te nemen, speciaal van 14 tot 16 jaar, meisjes die nog leren moeten. De opleiding, die ze krijgen, zal hen in staat stellen overal te wer. en. Met de sociale verzorging is spr. bezig, er zal contact opgenomen worden met het Bestralingsinstituut te Almelo om de- meisjes op t.b.c. te laten doorlichten. Hij dankt het Gemeentebestuur, dat hem de gelegen heid heeft gegeven de plannen tot uit roering te kunnen brengen. Hij is reeds 2 jaar bezig de „Nena" op de teen te helpen, hetgeen niet eerder dan dit jaar tot werkelijkheid is geeomen en hij hoopt, dat Rijssen hierdoor een industrie rijker mag worden. Volgens hem zit in dit bedrijf, waar van er vroeger al.een in Ams erdam een gevestigd was en er nu enkele meer bestaan, wel perspec tief. Tot slot sprak burgemeester Zeeuw. Spr, noemde naast de twee die blij zijn (de heer en mevr. Van Heek), nog twee personen, die blij der zijn, n.l. de ouders- Hij feliciteerde de gemeente met deze nieuwe fabriek. Uit de geschiedenis is steeds gebleken, dat steeds de juiste man op de juiste plaats weet Rijs .en te geven wat Rijssen nodig heeft. De laatste 10 jaar was dit niet zo meer. Dagelijks moeten zeer velen elders em ploy vinden, hetgeen niet aangenaam is. Nu is weer de juiste man op een gced moment naar hier gekomen, aldus de burgemeester. Voor het gebouwtje aan de Markeloseweg waren andere kapers, zo vervolgt spr. Het Gemeentebestuur had dit ook gaarne gehad, maar helaas heeft het er naast gegrepen. Spr. hoopt, dat wanneer hij straks de 'handel zal overhalen, niet alleen de fabriek zal worden geopend, maar ook een schone toe komst voor u allen, ook voor de gemeente, moge zijn weggelegd. Na deze toespraak begaf de bur- gemeeeser zich naar de handel, die de motoren in werking zou zetten. De meisjes namen plaats ach ter de naaimachines, de ahnwezigen keken belang stellend toe in dit plechtig ogenblik en door het overhalen van de handel was plotseling de fabriek in vol bedrijf. De aanwezigen waren hierna in de gelegenheid het werk van de meisjes te bezichti gen. Wij konden ons opde hoogte stellen hoe netjes en zindelijk hier gewerkt wordt. Na dit officiëel gedeelte brak het meer vrolijke gedeelte van de avond aan,, want in de fabriek was een toneel ingericht en een gezelschap uit het personeel hield de aanwezigen het verdere gedeelte van de avond gezellig bezig. De nodige tractaties ontbraken natuurlijk niet. Verschillende schetsjes en toneelstukjes werden opgevoerd. De wandelsportver. Heka kwam marcherende de fa- Met ingang van 1 October mag er geen lucht post-correspondentie met de militairen gevoerd: worden, dan tegen betaling van het luchtpost- recht, of men moet gebruik maken van een post- blad. D' eerst' October kwam het einde Aan het trouw geeorrespondeer Met de jongens in de tropen, En zij worden de dupe weer. Want nu mag er slechts 'n postblad Met de sneLe vliegdienst mee. En daarmee stel je onze jongens, Zo ver van huis, lang niet tevree. Men stuurde week'lijks krantberichten En nieuws van hier en nieuws van daar. En de soldaten vonden het een Uiterst sympathiek gebaar. Hierdoor immers werd bestendigd Een voor hen onmisb're band, De band met het hun zo dierbaar En onvergeeflijk Nederland. Bovendien werd hierdoor 't afscheid Niet onbelangrijk toch verlicht. En wij vonden het eigenlijk Niets meer dan 'n staaltje van plicht. Het port dat was wel billijk, Twintig gram voor slechts 10 cent. Maar plots vindt de minister Dat wij hiermee wat z*n verwend. Nu gaat het plotseling verand'ren, Men eist het dure vliegtuigport. Zodat het kranten sturen Wel wat al te kostbaar wordt. 't Geeft besparing, zegt „Pa Staat", Zuinig zijn, dat is mijn leus. Maar ik vind, dat hij had Heus nog wel een andere keus. Ook het lange brieven schrijven Wordt heel wat minder logisch, zeg. En de soldaat heeft Voor de zoveelste keer weer pech. En stuur je nu je correspondentie Met de trage zeepost mee, Dan krijgt hij oude nieuwtjes, Waarmee ook hij niet is tevree. Ik dacht altijd, dat de taak Van de jongens zo belangrijk was, Maar dat dit niet gewaardeerd wordt Dat bemerkte ik nu pas. In plaats van waardering Krijgen zij 'n morele klap Door deze, van regeringswege Ondernomen bezuinigingsstap. G. K. briek binnen om op het podium zich te verzame len. Hier hield de heer Van Weerd een propa gandistische toespraak. De aanwezigen kunnen op een gedenkwaardige en gezellige avond terugzien. Moge dit bedrijf een gro.e toekomst tegemoet gaan, ook in het be lang van Rijssen. OPHET TWEETAL. Onze oud-plaatsgenoot H- Ligtenberg, thans predikant bij de Geref. Ge meen e te Amsterdam-Vv e t, komt voor bp het tweetal bij de gemeente te nLversum. 40-JARIG HUWELIJKSFEEST. Het echtpaar J. W. Bargmans-~H. Kalenkamp, wonende Oranje straat 27 alhier, herdacht- het feit, dat 40 jaar geleden hun huwelijk in onze stad werd vol trokken. Bergmans is 62 en zijn echtgenote 61 jaar. Beiden mogen zich nog in een goede ge zondheid verheugen. NATIONALE PARKLOOP. In het zo prachtig gelegen Volkspark alhier werd Zaterdagmiddag 4 uur de jaarlijkse Nationale Parkloop, de z.g. „Gro.e Nationale Rijssen Vooruit Parkloop", ge houden, waaraan o.m. ook deelnamen Jef Latas er van AVON uit Heerlen, deelnemer op de 10-000 m. aan de Olympische Spe en te Londen, zijn club genoot Boes.en, die meermalen in de nationale ploeg uitkwam en Twentse athieten, o.a. Rosens, Hartjes, Hamans, enz. Het weer werkte bijzonder mee en een groot aantal- toeschouwers stond langs de loopbaan. Deze grote parkloop vond plaats onder auspiciën van de K.N.A.U. De uitslagen van de verschillende wedstrijden waren als volgt: 1500 m. Junioren: 1. A. Otten, Tubantia (Hengelo) 4.45.4; 2. A. Wammes, E.S.C.A. (Arnhem) 4.45-6; 3. H. Workel, R.K.E.A.V. (Enschede) 4.45.6; 4- F, Reith, id. 4.51-0; 5. A. Ligtenberg, Rijssen Voor uit 4.52.6; 6. J. Kwintenberg, Rijssen Vooruit 4.54.8; 7- J. Bienneman, E.S.C.A.; 8. G- J. Honde brink, Sisu (Almelo); 9. G. H. v. d. Velde, O.S.S. (Almelo); 10. H. ten Berge, Rijssen Vooruit. 1500 m. Senioren: 1. J» Rosens, R.K.E.A.V. (En schede) 4.40.9; 2. M. Nieuwenhuis, Rijssen Voor uit 4.53.8; 3. K. Zgssybiowski, R.K.E.A.V. 4-59,1; 4. J. Hamans, R-K.E.A.V. 5.03.8; 5- C, v, Hardeveld, D.T.O. (Enschede); 6. A. Lakering, R.K.E.A.V- 5.11.4, en 7- G. J. Tijdhof, Quick. 3000 m. C-D klasse: 1. D. Somer, Sisu (Almelo) 10.34.2; 2. J. Braakman, E.S.C.A. (Arnhem); 3. G, Oude Veldhuis, Quick; 4. G. H. Leussink, Rijssen Vooruit; 5. T. J. Hartjes, Sisu en 6. G. de Jong, E.S.C.A. 3000 m. Senioren A-B*klasse; 1. J. Lataster, AVON (Heerlen) 9.34.01; 2. H. Huizinga, Vitesse (Leeuwarden) 9.36.02; 3- M. Boesten, AVON 9.59.02 en 4. K. Jansen, V.V.O.G. 9.59-08, Na afto'Op werden de prijzen bij de gedenk naald op het park door de voorzitter van Rijs sen Vooruit, de heer J. Pluimers, aan de winnaars uitgereikt. Spr. bracht namens het bestuur van R.V. dank aan het bestuur en de jury van da afd. Twente van de K.N-A.U. voor de mede werking, aan dit sportgebeuren verleend, aan het bestuur van het Volkspark voui i t beschik baarstellen van het park, en aan burgemeester Zeeuw, die door zijn tegenwoordigheid van zijn belangstelling liet blijken. Tenslotte sprak de heer H. Heupers, lid van de K.N-A.U. uit Enschede, woorden van dank voor de prima organisatie van deze parkloop, die voor de tweede maal in Rijs sen is georganiseerd. De prachtige wisselbeker, indertijd beschikbaar gesteld door de heer A. H. ter Horst, en die het vorig jaar door de heer Huizinga uit Leeuwarden werd gewonnen, ging thans in handen over van de heer J. Lataster. Deze wisselbeker moet 3 maal achtereen of 5 maal in totaal gewonnen worden om in het bezit van de winnaar te blijven. Bes avonds bood Rijssen Vooruit aan de athie ten en het publiek een concert aan in het park, dat gegeven werd door de muziekvereniging Wil- helmina en waarvan een groot aantal luisteraars heeft gero en. R.V. kan terugzien op een goed geslaagde sportmiddag. VERGADERING CHRIST. BOUWVAKARBEI- DERSBOND. De Christelijke Bouwvakarbeiders- bond hield Vrijdagavond in het gebouw „Jeruëi" ©en ledenvergadering onder voorzitterschap van de heer J. Scholman. In behandeling kwam een mededeling van het hoofdbestuur inzake te eet betaalde belasting over de vacantiebonnen. Verder kwam ter tafel een voorstel van het testuur om, in verband met de uitbreiding van het leden aantal (dit bedraagt thans meer dan 100) te be sluiten tot uitoreiding van het aantal bestuurs leden met 2. Aangezien voor ©en stemming niet voldoende leden aanwezig waren, werd dit voor stel tot .een volgende vergadering aangehouden. Wegens 't bedanken door de heer G. H. Averesch als penningmeester, werd hierna tot diens op volger gekozen de heer H. P. ten Bolscher. HEROPENING VOETBALTERREIN R.K.S.V. Het voetbalterrein van onze plaatselijke R-K. Sportclub R.K.S.V. heeft 'n belangrijke uitbrei ding en verbetering ondergaan, zodat dit thans ruimschoots aan de door de K.N.V-B. vereiste af metingen voldoet. Aan het grastapijt is veel zorg besteed, terwijl een degelijke omheining is aan gebracht. Ook de kleedkamers, welke als woon ruimte hebben dienst gedaan, zijn keurig opge knapt en een keurige wasgelegenheid is aange bracht, zodat bet geheel thans eeq. fraaie indruk maakt. Zondag vond de officiële heropening plaats met een wedstrijd tegen Goor Vooruit. Voor de aanvang van de wedstrijd bracht de voorz. dank aan de beer E. C. Smits en allen, die aan dez© verbetering hebben medegewerkt, in het bijzonder aan de ZeerEerw. Heer Pastoor voor zijn finan ciële steeun, en zegde toe, dat de leden dit zullen waarderen zowel op als buiten het terrein. Pastoor Peters dankte daarna het oude en nieuwe bestuur voor het vele werk in deze ver zet, en sprak de wens uit dat het spel steeds moge strekken tot eer van God en tot genoegen van leden en toeschouwers. Bij monde van de heer H. Haverkate bood Goor Vooruit gelukwensen en ©en bloemenmand aan, waarna de Pastoor op verzoek van de voorzitter de officiële opening verrichtte. Daarna stelden beide elftallen zich op onder leiding van scheidsrechter Wes uit Almelo, waarna kapl. Kolkman, Geestelijk Adv. van R.K. S.V., de bal aan bet rollen bracht. Er ontwikkelde zich ©en sportieve strijd, waarbij beide ploegen volkomen aan elkaar gewaagd bleken. De aanval len van de thuisclub waren talrijker, doch die van Goor Vooruit gevaarlijker. Na een half uur spe len was het Nitert, die met een ferm schot de thuisclub de leiding gaf, 10. Na de hervatting pakte Goor flink aan en binnen 10 minuton had den ze hun achterstand in een 1—2 voorsprong Omgezet. Niet ontmoedigd speelde de thuisclub verder en bij een doelworsteling was het Geuzen dam, die gelijk maakte, 22. Uit een fraaie voor zie van links wist Nitert later onhoudbaar no. 3 in de touwen te jagen. 32- Met de-e stand kwam ook het einde. Vooraf speelden de a-junioren een wedstrijd tegen Goor Vooruit a. Goor Vooruit a won deze wedstrijd met 32. GESLAAGD. Te Utrecht slaagden voor het di ploma Costumière: de dames D. Baan, M. de Goeijen, C. Hegeman, M. Hegeman, J. Kreljljes, J. Seppenwoolde en D. Vrugteveen. Voor Coupeuse: Mej. T. Tijhuis. Voor Lingerie: de dames D. ten Hove, D. ter/ Keurst, M. Nieuwenhuis en G. Sprakel. Al.en werden opgeleid door Mevr. D. Wes- seisNijland, alhier. Voor het vakdiploma D: Schoenwinkeliers, slaagde te Ams .erdam onze plaatsgenoot, de heer J. Haarman. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: een motorbril; een zilveren arm band; een bruine portemonnaieeen blauwe al- pinomuts; ©en bruine porlemonnaie; een bood schappentas; een textielkaart; een zwarte das; een rozenkrans in etui; een zilveren hangertje met steen; een blauwe por.emonnaie; een bruine por temonnaie; een ringsleutel; een boord van over hemd; een armband van Indische dubbeltjes; een portemonnaie. Komen aanlopen: een hondje (terrier). Verloren: een gouden schakelarmband; een rode portemonnaie; een sjaal; een zilveren ketting met hanger; een leren acte tas; een leren actetas; een sjaal; ©en zilveren ketting met hanger; een klauw hamer; een blauwe ceintuur; ©en zwarte riem; een bruin windjack; een dop van wiel van kin derwagen. Weggelopen: een geel hondje, hoogte ongeveer 30 e.m.', linker voorpoot gebroken geweest, zwar te snuit; f50.— beloning bij terugbrenging. ZONDAGSDIENST. De Zondagsdienst wordt a.s. Zondag waargenomen door Dr R. A. Olden- stam, Wierdenses.raat, telef. 204. ATTENTIE! Wij verzoeken onze lezers, bij verhuizing hiervan direct kennis te geven aan de bezorgers van dit blad of aan ons bureau, J. ter Horststraat 23. Hierdoor voorkomt u, dat u ons blad enkele weken niet ontvangt. VOOR RUSSEN Uitgave van: Drukkerij G. ten Cate Ezn., J. ter Horststr. 23, Rijssen Telef. 461 (K 5480) - Giro 133.11

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1948 | | pagina 1