KERBPEIini 01INRELS 1AFLEUERIIB BROOD. 250 Iran Der persoon per UITGIFTE MB BOiOEKJES. HÉIiDi, 20 II 1940. des namiddags no 2-0 uur. a. het idarlidsahe geld. I. ReicDMia»sclieiae. MEISJES SHUTS Tanfleris Brainier Sgreehuren5-6 uur dagelijhs Mosmeen ZjeaienasRiissep Tandarts Karsten 's Maandagsavonds 8-9, Kerkstraat 16. i KMi Zaterdag 18 Mei 1940 Uitgave van Drukkerij Gten Cate Hzn., Rijssen Telef. no* 41 Postrekening no. 13337 hei BAKKEN van Banket of Koekjes. BON NO. 21 BON NO. 22 BON NO. 23 BON NO. 24 BON NO. 25 SPREEKUREN Enterstraat 7 Voor alle Fondszaken Abonnementsprijs per 3 maand 30 cent per week 3 cent BI Vim, Advertentiën 1—5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Advertentiën op de le bladz. dubbel tarief. Voor de handel speciale prijzen. Inzending tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 9 uur. Ingezonden Stukken enz. tot Donderdagsmiddags 2 uur. In verband mei de nieuwe disfribufieregeling, welke heden ingaat, doe ik een dringend en ernstig beroep op al mijn medeburgers van Rijssen, zich aan deze regeling strikt en eerlijk te houden en geen pogingen in hei werk te stellen deze op de een of andere wijze ie ontduiken. In de eerste plaats ontneemt U daarmede de eerste levensbehoeften aan Uw medemenschen, doch in de tweede plaats, mede in verband met een zeer strenge en intensieve controle, stelt de overtreder, zoowel de winkelier als de consument, zich bloot aan vervolging wegens misdrijf, WAAROP EEN GEVANGENISSTRAF IS GESTELD VAN 4 JAAR, MITSGADERS VERBEURD VERKLARING DER GOEDEREN. Ten aanzien van de per persoon BESCHIKBARE HOE VEELHEDEN worde verwezen naar de onderstaande publicatie, Eveneens breng ik speciaal den winkeliers nogmaals o«c!o7 V- aandachi, dat GEEN ANDERE PRIJZEN voor nun artikelen mogen WORDEN BEREKEND, dan die welke golden op 3 Mei 1340. RIJSSEN, 13 Mei 1340. De Burgemeester van RIJSSEN, W. ZEEUW. De Burgemeester der gemeente RIJSSEN maakt Bekend, dat ZATERDAG 18 MEI 1940, de winkels wederom voor het publiek mogen worden opengesteld, Onderstaande artikelen worden uitsluitend op bons van de oude distributiekaarten verkrijgbaar gesteld, en wel geldende voor het tijdvak van 18 MEI 1940 TOT EN MET ZATERDAG 25 MEI 1940. geldig voor 3'|2 ons rijst; geldig voor '1,0 L. oliën (hieronder te verstaan: slaolie, boterolie, spijsolie of raapolie; geldig voor öf 1 ons koffie öf 14 ons thee öf 1 ons cacao (dus één van deze artikelen) geldig voor 7 ons meel (in plaats van meel mag ook worden genomenhavermout, vermicelli, gustard, puddingpoeder of maizena, echter slechts één van de artikelen per bon) geldig voor s 12 pond zeep, (hetzij zachte zeep, hetzij harde zeep, hetzij toiletzeep, echter ook slechts maar weer één der artikelen per bon) Van de overige niei genoemde levensmiddelen en andere verbruiksariikelen mag niet meer per persoon worden afgeleverd als voor normaal verbruik voor een week benoodigd is. Er wordt op attent gemaakt, dat bedoeld zijn de bons van de oude distributiekaaarten (dus wat men in Rijssen SUIKER- KAARTEN noemde). BON NO, 19 blijft nog geldig voor 1 K.G. SUIKER en wel tot en met 23 MEI 1940, RIJSSEN, 17 Mei 1940. De Burgemeester voornoemd, W, ZEEUW. De Burgemeester van RIJSSEN j maakt bekend, dat ingaande HEDEN het broodrantsoen wordt I vastgesteld op Ieder is gehouden zich hieraan strikt te houden. Bij het bekend worden van gevallen, dat iemand zich meer brood doet verschaffen dan 250 gram per persoon per dag, moeten Zeer strenge maatregelen worden getroffen. De Burgemeester van RIJSSEN, W. ZEEUW. De Burgèmeestet der gemeente WISSEN b-wai ter kennis, dat ot nadere bekendmaking iA O v *«s i De Burgemeester van RIJSSEN, W. ZEEUW. De Burgemeester der gemeente RIJSSEN maakt bekend, dat HET VOEREN VAN VOOR MENSCHELIJK GEBRUIK GESCHIKT ETEN AAN VEE TEN STRENGSTE IS VERBODEN. Degene, die dit doet, stelt zich aan strenge straffen bloot. Het aan het vee voeren van ROGGEBROOD OF AARD- AFPELEN is dus ONDER GEEN ENKELE VOOR WAARDE TOEGESTAAN. De Burgemeester maakt bekend, dat zij, die nog geen bonboekjes hebben ontvangen, deze alsnog kunnen ontvangen aan het ge meentelijk distributiebureau (Schildschool, ingang Bouwstraat.) Hiervoor zal zitting worden gehouden op Do Burgemeester der gemeente RIJSSEN maakt bekend, dat als betaalmiddel geldt: Op dit Duitsch papieren geld komt voor het woord „R eichskreditkassen" Elk ander Duitsch geld is niet gangbaar. De Burgemeester voornoemd, W. ZEEUW. vinden goede en prettige ConM Tuirn. Parallelweg 2 ALMELO Aanmelden aan de fabriek of 's avonds na 6 uur afd. Heerenconf. bij den heer J. HARINCK Willem de Clerqstraat 7 afd. Overhemden bij den heer J. HABES Hantermansstraat 49 elke dag van 941 's morgens Dinsdags alléén 7—8 's avonds voor spoedgevallen ook aanwezig Maandag-, Woensdag-, Donderdag en Vrijdag 'sav. om 6 uur en om 8,45 precies Meestal ook alle dagen van 5—6 Leden van A. Z. R. zie achterzijde contributiekaart. donderdag! avonds 5-7 oor BEKEND

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1940 | | pagina 1