(He beHoialigen van hel Gemteheshiur van Russen. I 1 PARKGEBOUW - RIJSSEN ZATE8BAG. 6 IIP R li, 'egöOOdS8IIP BEDIlGJOiiS. brengt ter openbare hennis, CfltlFECTIEFIIBffl l/l H. fflïf; I Co. I Soreehuren5-6 uur daoeiijhs Marts Brouw Tandarts Karsten Zaterdag 6 April 1940 Uitgave van Drukkerij G. ten Gate Hzn., Rijssen JTelef. no. 4J - Postrekening no. 13337 met Johnny Weissmdler als Tarzan, met zn kameraad in het o.twoud Maureen O'Sullivan en Johnny Sheffield als Tarzan Jr. VROUWLIJK PERSONEEL Heerenconfectie Overhemden Enterstraat 7 SPREEKUREN Abonnementsprijs per 3 maand 30 cent per week 3 cent Advertentiën pegels op de ,e blad, dubbe> tarie«. Voor de hande,^~T morgens j uur. Ingezonden Stukken enz, tot Donderdagsmiddags 2 uur. De Burgemeester van Rijssen maakt bekend, dat BON No. 14 geldig is voor den aankoop van V* K.G. GEDROOGDE PEUL VRUCHTEN en BON No. 15 voor den aankoop van van 1 K.G. SUI KER. De geldigheid van beide bons eindigt op 11 APRIL 1940. De aandacht van de betrokken café- houders wordt er op gevestigd, dat zij vóór 10 APRIL 1940 den verantwoordingsstaat voor suiker over de maand MAART 1940 moe ten inleveren bij het distributie kantoor. Het Gemeentebestuur dat aangifte van vee voor bewei ding van den Mors moet geschieden op DINSDAG 9 APRIL a,s., van des voorm. 9 uur tot des nam, half één, ten kantore van den Gemeente-Ont van ger. Het weidegeld voor dagweiders bedraagt: 1 KALF f 13,(twee termijnen k f 5,— en 1 termijn k f 3,—) en 1 KOE f 25,— (twee termijnen a f 9en 1 termijn a f 7,—). Het weidegeld moet betaald wor den in DRIE termijnen en wel: de eerste termijn bij de aangifte, de tweede termijn bij de openstel- ling der weide en de derde ter mijn op nader te bepalen datum. Het weideseizoen loopt van 1 Mei tot en met 31 October. Weideuren zijn voor dagweiders van 's middags 1 uur tot 's avonds half negen. Uitdrukkelijk wordt er aan her innerd, dat aangifte beslist op voormelden dag moet geschieden. Het Gemeentebestuur voornoemd W. ZEEUW, Burgemeester R. BOSMA, Secretaris. h Prijzen der plaatsen en reducties als gewoon. Geen toegang onder 14 jaar. Aanmelden aan de Fabriek Parallelweg 2 van 9—10 uur 's Avonds na 6 uur: b/d Hr. Peeters, Rozenstr. 73 b/d Hr. Habes, Hantermansstr. 49 donderdag! avonds 5-7 uur Zaterdagmiddag en -avond is een tentoonstelling gehouden van de tekeningen en werkstukken, welke door de leerlingen van de avondvaktekenschool gedurende deze cursus zijn vervaardigd. Uit het tentoongestelde werk viel te constateren, dat er onder goede leiding en met ambitie door de leerlingen is gewerkt. Vooral het schilderwerk, waarbij het relieiwerk in het bijzonder de aandacht trok, mocht gezien worden. Al is het door de strenge winter en de slechte wegen vaak heel moeilijk geweest, de lessen te volgen, toch kunnen bestuur en leraren, en de leerlingen niet minder, met voldoening op de resultaten terugzien. In de middag uren was de belangstelling van het publiek niet bijzonder groot, doch 's avonds was Let beter. o Maandagavond is in de openbare lagere school de eindles gehouden van de Avondvaktekenschool. De leerlingen, die de school verlieten, werden toege sproken door den voorzitter, den heer G. Logman. Hij wees er op, dat al is nu het diploma behaald, het daarom nog geen tijd is, op de lauweren te gaan rusten. De directeur der school, de heer R. Eppinga, reikte daarna de diploma s uit aan de volgende leerlingen F. J. Smalbrugge, D. J. Bieleman, Holten; J. D. Langenhof, Wierden; allen metaalbewerkers. H. Vorkink, G. van de Maat, A. J. Koster en A. J. Harbers, electriciensG. J. Otten, timmerman; M. Lichtenberg, H. Hof man, Notter, metselaars; A. Tijhof, W. ter Harmsel, J. van den Noort, J. Pas en G. ter Avest, schilders. Waar niet genoemd, zijn de geslaagden te Rijssen woonachtig. Bevorderd zijn van de eerste naar de tweede klasse 23 leerlingen, afge wezen 2 van de tweede naar de derde klasse 18 leerlingen, voorwaardelijk 1, afgewezen 3; van de derde naar de vierde klasse 21 leerlingen, voorwaar delijk 1, afgewezen 3; van de vierde naar de vijfde klasse 16 leerlingen, voorwaardelijk 2, afgewezen 3. Dinsdagavond hield de Vereniging „Het Groene Kruis Rijssen" haar jaarvergadering in het hotel Wei- tering onder voorzitterschap van den heer J. H. ter Horst. De op komst der leden was zeer slecht. Nadat de voorz. de aanwezigen had welkom geheten, las de secr. der Vereniging, de heer J. Müller de notulen der vorige jaarvergade ring. Deze zijn goedgekeurd. Volg de het jaarverslag over 1939. Hier uit bleek, dat het ledental van de vereniging, dat op 31 Dec. 1196 bedroeg, in de loop van het jaar is vermeerderd met 63, verminderd wegens vertrek, overlijden enz. met 18, zodat het op 31 Dec. 1939 totaal 1251 bedroeg. De afgelegde bezoeken door de beide Wijkzusters bedroegen sa men 6484 (7104) en het aantal ver pleegde patiënten 120 (148). Het aantal bestralingen door de hoog- tezon bedroeg 87, terwijl er 310 (388) uitleningen hebben plaats ge had. Door de verschillende medi sche specialisten zijn in het wijk- gebouw 144 (135) consulten gehou den, met in totaal 2439 (2295) be zoeken, n.l. 1222 (1246) uit Rijssen en 1217 (1049) van elders. De tussen haakjes geplaatste cijfers zijn die van 1938. Het aantal bezoeken aan het Consulatie-bureau voor zuigelingen was 1448 (1158), een stijging van 25 Het Bureau stond onder leiding van den Districts-Kinder- arts, Dr J. K. Unie van Deventer. Wat de 1 uberculose-bestrijding betreft, waren er op 1 Jan. '39 onder toezicht van de wijkzuster- huisbezoekster 108 gezinnen met 63 patiënten en op 31 Dec. '39 101 gezinnen met 72 patiënten. Totaal zijn 710 huisbezoeken afgelegd. Geregeld lagen in het „Dagsana torium Rijssen" 15 patiënten. Uit het financieël verslag, uitge bracht door den penningmeeste, den heer H. F, Roelofs, viel te consta- mkomsten hebben be dragen f 5045, ,3 {49l6jü6) ojü. was Met vtj aan rente f 1507,01 en aan. contributies en entreé's i 2546,50, De uitgaven waren f 4908,69 (5173,59) zodat het voordeelig saldo bedroeg f 137,29 (nadelig saldo f 257,53). De inkomsten van de Tubercu- lose-Commissie bedroegen f4197,68 de uitgaven f 2955,36, voordelig saldo f 1242,32, in welk saldo is begrepen een reserve voor uitzen ding van twee patiënten naar Sa natoria begin 1940. De heer R. Bosma bracht na mens de kascommissie verslag uit over het nazien en in orde bevin den van de boekhouding. Tot nieuw lid van de kascom missie is de heer H. Weenink be noemd. De aftredende bestuursleden, de heren R. E. de Vaal en H. F. Roe lofs, zijn bij acclamatie herbenoemd. Vóór negen uur kon de voor zitter de vergadering al weer sluiten. elke dag van 911 's morgens Dinsdags alléén 7.8 's avonds voor spoedgevallen ook aanwezig Maandag-, V/oensdag-, Donderdag en Vrijdag 'sav. om 6 uur en om 8,45 precies Meestal ook alle dagen van 5—6 Leden van A. Z. R. zie achterzijde contributiekaart. De plaatselijke werfcommissie voor den bloedtransfusidienst herinnerd nog maals alle personen tusschen 18 en 60 jaar er aan, zich NU aan te melden aan de bekende adressen als bloed- gever (geefster). VOOR RIJS Tarzan's Ve -o

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1940 | | pagina 1