L. Ritsema Stofzuiger Hij nou Hij Hiel, Hij mi\ Hij is ie ins flip SHMrs Gebr. Pluimers T KIEST U UOOB DE A.S. FFESÏU? H. G. HUISKES 1011-, 1LFS- El iliniIEljJ Rookworst, Rolpens, Bakworst, enz. beu MA6IIS op den Bons OQmmERHOLT. Bernhard van Binsen Tel. 137 Nept Ksrstleesf mei Blom ei ZIE HEDENAVOND onze speciale V. D. BERG'S «ij MS 'I KOOD IS BAD COKES STOKEK Gem. LlcliedPijl Riissen Telel. 19 J. H. BEVERDAM Fine igpsGhG (MSI Bah-, Bloed- en Leverworst J Een prachtig Kerstcadeau Het goedkoopste Vleesch, of het lekkerste MEISJES O BENDIEN'5 I HODES VAN BOXEL een fijne Rollade of malsch stukje Vleesch? DANNENBERG daar slaagt U! Flinke knecht HUISWERK is een Nog geen verhoogde prijzen Voor het laatste moet U zijn bij Het adres voor prima Alles van eigen slachtingen Voor de Feestdagen KERSTROLLADES Haarstraat 6 (achter de Kroon) BLOEMENMAGAZIJN i W IJ RADEN Voor reclame 1 pond Rookworst half pond Boterhamworst samen 60 cent Grootestraat Voor de a.s. Feestdagen OP DE HAAR Tevens het adres voor Heden ontvingen wij de droeve tijding dat onze geliefde Dochter, Zuster, Behuwd zuster en Tante Zusier MARIE GERDINIA (in dc wereld HENDRIKA MARIA TUSVELD) na voorzien van de laatste H.H. Sacramenten der Stervenden, in den ouderdom van 45 jaar te Pietermaai W.I. is overleden. Uit aller naam Wed. TUSVELD—Rozendal RIJSSEN, Rozengaarde. Verloofd: M.POORTMAN en J. W. H. KUIJPERS Rijssen, 17 December '39. Stationsdwarsweg 57 Enterweg 140 GEVRAAGD tegen goed loon bij M. VAN ENGEL Gevraagd voor boeren bedrijf te Enterbroek FLINKE JONGEN 14 k 15 jaar Inlichtingen te bekomen bij J. KAMP Tabaksgaarden 35 GEM. LICHTBEDRIJF Telefoon 19 te Rijssen zal ZATER DAG 23 DECEMBER, nam. 2 uur, voor de N.V. „TER HORST Co.", publiek verkoopen, langs de perceelen: 60 perc. voor alle doel einden, liggende in den Nieuwen Dennenkamp, op den Banis. Tot f 3,— contant. Bekende Verz. Mij. en Spaarkas (onder Staatscontrole) vraagt voor Riissen EEN HOOFD-VER- TEGENWOORDIGER Hulp aanwezig. Brieven onder no. 1082 bureau van dit blad. Wij leveren franco huis Borgers per 50 k g. f 2,40 Roode Star 50 K.G. f 2,75 ZANDAA'RDAPPELEN Roode Star 70 K.G. f 2,50 Nieuwlandsche per 50 K.G. f 2,00 WORTELEN-UIEN 10 K.G. Uien c 10 K.G. Wortelen samen f 1,20 5 K.G. Uien c n cc 5 K.G. Wortelen samen f 0,65 Prima HAVERSTROO in balen. Prima ROGGESTROO in balen en bossen GROOTE GAVE VOERAARDAPPELEN Aanbevelend, TER HARMSEL EN KLEIN LEGTENBERG Stationsdwarsweg 20 Telefoon 61 Aanbevelend, Wat is het Vleesch toch reuzen fijn, Hoezee! Een concurrent die moet er zijn," Hoezee! Daar profiteert een ieder van, Wij doen zoo lang tot het niet meer kan. Hoezee! Hoezee! Hoezee! (bis) In Rollades zijn wij toch de baas, Hoezee! Met Kerstmis een lekker stukje Haas, Hoezee! In één minuut heeft u hem kant en klaar, En met een uur heeft u hem al gaar. HoezeeHoezeeHoezee(bis) Wij slachten er weer een stuk of 10, Hoezee! Ja Dieks dat moet u eens gaan zien, Hoezee! Het is bij ons altijd even druk! En dat is maar een groot geluk. HoezeeHoezee Hoezee(bis) En dat voor 35 CENT, Hoezee! Zij komen nog uit Sas v. Gent, Hoezee! Uit Goor en Enter, Ypelo, Uit Wierden, Rectum, Almelo. HoezeeHoezeeHoezee(bis) Aanbevelend, Blanke Rozijnen per pond 25 ceni le soori Abrikozen per pond 45 ceni Wiiie Bessenwijn per flesch 38 ceni 1 flesch Schilletje of 1 flesch Half om Half mei 1 poi Boerenjongens Aanbevelend, Samen 90 ceni Gegarandeerd malsch en van le kwaliieii 3 pond voor f 1,35 Neemi proef mei onze grof gesneden Metworst 50 ceni per pond. TELEF. 83 Wij vragen: van 14—18 jaar voor LEERLING NAAISTERS en andere werkzaamhe den tegen vast loon. Tevens HANDNAAISTERS gevraagd, 18 jaar en ouder, ook gehuwden. Aanmelden eiken morgen van 9—10 uur aan de Fabriek behalve VRIJDAG en ZATERDAG. Reiskosten worden geheel of gedeeltelijk vergoed. CONFECTIEFABRIEKEN N.V. Droogper 40 K.G. Geklopte I 60 cent Geklopte II 68 cent Parelcokes 64 cent in 4 papieren zakken 74 cent Buiten opgeslagen: Geklopte I 56 cent Bries 28 cent Thuisbezorgen 10 cent u niei hei kwade. Besieli bij ons uw KERSTROLLADE Er zijn wai smaak en kwaliieii betrefi, Geen één die ze overtreft. Ook onze gesneden Vleeschwaren, zijn niei ie evenaren. Voor de FEESTDAGEN groote sorteering BALATUM, CHINAMATTEN, DEURMATTEN, ENZ. COCOS 100 c.M. br. 95 ct. (omboren gratis) TAFELZEILEN 11,20 Nog extra 10 procent korting -Ay- V Ui mag nooit bij onvoldoende licht geschieden, Uw oogen gaan er dan onherroepe lijk aan. Laat ONS door een GRATIS lichtmeting controleeren, of in ieder vertrek wel 't wetenschap pelijk licht- minimum Vraagt óók een gratis lichtme ting bij: DENNEN Kerstetalage

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1939 | | pagina 3