fP j\ j uan het Gemeentebestuur mmissen. fc WUffU ueruiacht: ^zun laatste ulucht" (met Paul muni) Tandarts Brouuier LezinioysRoeli^clierii M. D. J. Karsten II PARKGEBOUW - RUSSEN ZATERDAG. 9 SEOEÏIE! 'SliËS Sir HPli Wij vragen m Zaterdag 9 Dec. J939 Uitgave van Drukkerij G. ten Gate Hzn.f Rijssen Telef. no. 41 Postrekening no. 13337 tm m m i een Metro, Goldwyn, Mayer film, die jong en oud verzamelt in een stemming van onschuldig, frisch en pittig genieten. NAAISTERS en STRIJKSTERS SPREEKUREN Tandarts Enterstraat 7 Spreekureniedere middag van 5-6 uur en andere uren na afspraak. Abonnementsprijs per 3 maand 30 cent per week 3 cent wyw Advertentiën 1—5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Advertentiën op de le bladz. dubbel tarief. Voor de handel speciale prijzen. Inzending tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 9 uur. Ingezonden Stukken enz. tot Donderdagsmiddags 2 uur. De burgemeester der gemeente Rijssen maakt bekend, dat de op- plakvellen van bon No. 7 (van suiker) moeten worden ingeleverd aan het gemeentelijk distributie bureau alhier in de week van 11 tot en met 15 December 1939. De opplakvellen voor bon No. 3 (erwten) moeten worden ingele verd van 18 tot en met 22 Decem ber 1939. Iedere detaillist moet in leveren op den voor hem bepaal den dag der week. Burgemeester en Wethouders wen- schen bij inschrijving te verhuren a. een perceel WEILAND gel eg bij de Pelmolen b. een perceel WEILAND gelegen in „het Molenstal, (laatstelijk v-: huurd geweest aan H. Mensink); c. een stukje BOUWLAND gelegen aan de Arend Baanstraat, (laatste lijk verhuurd geweest aan G. J. Assink.) Voorwaarden inzake deze verhu ring liggen ter inzage ten gemeen tehuize. Nadere inlichtingen verstrekt de gemeente-opzichter. Inschrijvingsbiljetten in te leve ren ten gemeentehuize uiterlijk Zaterdag 16 December a.s. vóór 12 uur des middags. De Burgemeester der gemeente Rijssen vestigt de aandacht van belanghebbenden erop, dat de af gegeven werkboekjes ingevolge de Rijtijdenwet met ingang van 1 Ja nuari 1940 komen te vervallen. Iedere chauffeur, die dus thans in het bezit is van een werkboekje zal dit vóór dien datum moeten laten vernieuwen. In verband met de groote drukte welke meestal in de laatste week van het jaar ter secretarie heerscht, wordt een ieder in zijn eigen be lang aangeraden, het laten ver nieuwen van de uitgegeven werk boekjes niet uit te stellen tot de laatste week van December of de eerste week van Januari a.s., om dat men dan de kans loopt, ge- ruimen tijd te moeten wachten. Bij voorkeur kome men in de week van 18 tot en met 23 De cember e.k. De inzameling Ier behoeve van hei Alge meen Sieuncomité 1939 zal in de week van 11 ioi 16 December 1939 in deze gemeenie plaais vinden. Hei Naiionale Comité van aanbeveling voor deze landelijke inzameling is in dii blad van 11 November j.l. bekend gemaakt. De Burgemeester van Rijssen beveelt nog maals deze collecte bij de ingezetenen ten zeerste aan. 'S m ïSÜ L b 4 3 f Toegang eiken leeftijd. Enrée en reductie als gewoon. MEISJES TER OPLEIDING tegen vast loon met periodieke verhooging Aanmelden aan de Fabriek Parallelweg 2 van 910 uur 's Avonds na 6 uurHEEREN-C0NFECT1E bij den Heer PEETERS, Rozenstr. 73 OVERHEMDEN bij den Heer HAB5S, Hantermansstr. 49 N.V.v.h. HL SMITS Co. Heerenconfectie-Overhemden elke dag van 9—11 's morgens Dinsdags alléén 7—8 's avonds voor spoedgevallen ook aanwezig Maandag-, Woensdag-, Donderdag en Vrijdag 'sav. om 6 uur en om 8,45 precies Meestal ook alle dagen van 5—6 Leden van A. Z. R, zie achterzijde contributiekaart. Reeds Maandagmiddag heelt Sin terklaas met zijn trouwen helper, Zwarte Piet, een bezoek aan de openbare school gebracht. De kleinen van de laagste drie klassen waren daarvoor bijeengekomen in de gymnastiekzaal. Ailen ont vingen een boekje en een plak chocolade, terwijl een grabbelpartij het slot vormde. o— De vorige week Vrijdagavond is in het gebouw „Jeruël" een lezing gehouden over luchtbescherming, waar de heer Ir. Steutel, propagan dist van de Nederlandse Vereniging van Luchtbescherming, het woord voerde. Spreker werd ingeleid door de heer W. Zeeuw, burge meester van Rijssen. Deze zei o.a. dat we kunnen spreken van mili taire en burgerlijke luchtbescher ming, waarvan de laatstgenoemde dan nog weer verdeeld kan worden in luchtbescherming uitgaande van de everheid en die, welke het werk is van de burgerij zelf. De heer Steutel, zijn lezing aanvan gende, begon met te wijzen op wat op 't ogenblik plaats heeft te Helsinki. Verder besprak hij de luchtaan vallen in Warschau en die, welke plaats hadden in Spaanse burger oorlog. Ook wat in de "oorlog 1914—1918 op het "gebied van de luchtaanvallen 'gebeurd is, werd door den spreker in 't kor£be handeld. Zeer belangrijk is he: zich b>j luchtaanvallen niet op "straar *fe" vértoöen: 'INiet alleen sten men zich dan meer direct aan hei gevaar bloot, maar" ookjwegspat- tende scherven, instortende huizen of vallende muren kunnen veel verderf aanrichten.r Verschillende soorten bommen en hun uitwerking werden vervolgens door den heer Steutel besproken. Om het gevaar voor brandbom men zoveel mogelijk te beperken is het noodzakelijk, zo weinig mo gelijk gemakkelijk brandbare stof fen op zolders en vlieringen te bergen. Nog beter is, deze daar in 't geheel niet te bergen. Voorts moet blussingmateriaal aanwezig zijn, water heeft hier meestal een averechtse uitwerking. Wanneer gasbommen gebruikt worden, kunnen gasmaskers goede diensten bewijzen. Het aanschaffen hiervan brengt echter zijn bezwaren mee. Vooral het mosterdgas werd in zijn uitwerking als uiterst ge vaarlijk geschilderd. Langen tijd, nadat men er mee in aanraking is geweest, kunnen nog verwondingen optreden. Behandeling met chloor- water wordt aanbevolen. Met na druk wees spreker er op, dat door de burgerij bij luchtgevaar steeds gedaan moet worden, wat kan. ft" m ff

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1939 | | pagina 1