m iiei wam» m in enz. 200 If zand bij de mi sn flik johgen Tandarts Brouw BSO BSISliiili PARKGEBOUW - RIJSSEN ZiïEllil, 30SEPTEMBER, 'SSUORdS813UP MORGEN GAAT T BETER u.h. H. SMITS GD., RiiitLu - noreMMMH-viw m«sh Zaterdag 30 Sept. Uitgave van Drukkerij G. ten Gate Hzo., Rijssen Telef. no. 41 - Postrekening no. 33337 een opgewekte film, mei Lily Bouw meester in de hoofdrol MEISJES en JONGENS van 14-16 jaar SPREEKUREN Abonnementsprijs per 3 maand 30 cent per week 3 cent v: Advertentiën 1-5 regels 55 cent elke regel meer 10 cent. Adverteren op de le blade, dubbel tarief. Voor de handel speciale prijzen. unerli]a V rijdagsmorgens 9 uur. Ir gezonden Stukken enz. tot Donderdagsmiddags 2 uur. De Burgemeester maakt bekend: Dat voor het uitbetalen van kost winnersvergoeding eiken Zaterdag zitting wordt gehouden in een lo kaal van de Schildschool (ingang Bouwstraat) des voormiddags van 9—11 uur. Alle zaken betreffende kostwinnersvergoeding(ook nieuwe aanvragen, klachten, enz.) moeten uitsluitend daar en in dien tijd worden behandeld. Het Gemeentebestuur van Rijssén VRAAGT PRIJSOPGAAF voor de levering van Prijsopgaaf voor Woensdag 4 October, 's middan-s 12 uur ion Gemeentehuize. Nadere inlichtingen eiken werk dag, 's voormiddags 9 uur op het Stadhuis. R. EPPINGA, Gem. Architect In het nummer van 16 Septem ber van dit blad verscheen een artikel, waarin besproken werd het nut en de noodzaak van een goed geregelde Luchtbescherming voor de burgerbevolking. Voor het nemen van allerlei beslist noodzakelijke maatregelen is geld noodig, veel geld zelfs. En we zijn niet verantwoord met wachten, tot het misschien te laat is en er geen maatregelen meer genomen kunnen worden. In genoemd stuk werd reeds gezegd, dat de gemeente een bedrag had uitgetrokken voor dit doel, maar dat ze niet verder kon gaan dan nu reeds geschied is. Toch moet er nog meer gedaan worden. Daarom werd aangekon digd, dat men zou overgaan tot de stichting van een luchtbescher mingsfonds, gevormd uit vrijwil lige bijdragen van de burgers. Er is nu een comité gevormd, die dit werk ter hand wil nemen. Dit comité is bezig het houden van een collecte voor dit doel voor te bereiden. Deze collecte zal huis aan huis worden gehouden in de tweede week van October. Nadere mededeelingen zullen gegeven worden in het volgende nummer van dit blad. Reeds nu kan worden gemeld, dat het in de bedoeling ligt bij alle burgers aan te kloppen om van hen te vragen een gift voor een maal of een belofte gedurende zes achtereenvolgende maanden een bijdrage te geven aan dit fonds. De grootte van die bijdrage hangt natuurlijk af van ieders draagkracht en vrijgevigheid. Maar laten we niet vergeten, dat het hier niet gaat om het bijeenbrengen van een bedrag van enkele guldens. Indien we werkelijk wat willen bereiken, dan zijn er honderden guldens noodig. En we vragen u i daarom met nadruk, draagt allen naar vermogen bij, opdat we ook hier mogen komen tot aanschaffing van het werkelijk onmisbaar mate riaal, dat er nu nog niet is. Bedenk daarbij, dat, wanneer j er eenmaal gevaar zou komen (en j wie durft zeggen, dat dit zeker nooit het geval zal zijn), het niet voldoende is een sirene te laten loeien ter waarschuwing. Er zal dan ook hulp moeten worde:- gebAden. Deze hujpverleening me- i gcuju. uiaAcii, x-s net doet van de voorgestelde collecte. Volgende week volgen er nadere berichten. Namens het comité tot vorming van een luchtbe schermingsfonds te Rijssen, A. F. Zeelen, Secretaris. Verder medespelenden: Theo Frenkel, Paul Steenbergen, Nico de Jong, Piet Kohier, Aaf Bouber, Guus Weiizel, Kommer Klein, e.a. Prijzen der plaatsen en reductie als gewoon. Toegang voor eiken leeftijd. s&xmi te RIJSSEN Aanvang der lessen voor alle leer lingen MAANDAG 2 OCTOBER fs avonds 6,25 uur in de Schildschool Vorige week Vrijdag vergaderde de gemeenteraad onder voorzitter schap van Burgemeester Zeeuw. Op verzoek van J. Berg en Spanjer om tegemoetkoming in reiskosten voor hun kinderen die de Openbare U.L.O. school te Al melo bezoeken, werd gunstig be schikt. Op verzoek van Wed. S. Dikker- Spanjer om een geheele of gedeel telijke vergoeding van reiskosten voor haar zoon die de R.H.B.S. bezoekt, werd afgewezen, omdat geen uitzondering kan worden gemaakt. Het verzoek van de bewoners van de Dannenberg om rioleering werd in handen gesteld van B. en W. om prae-advies. Het voorstel van B. en W. om het toezicht over de bosschen op te dragen aan de houtvesterij te Zwolle werd verdaagd. Met 7—4 werd besloten aan J. W. Egberts 2.81.70 H.A. grond te verkoopen in de leiding voor f 1C00,per H.A, Vraagt NAAISTERS en STRIJKSTERS TEGEN VAST LOON, MET PERIODIEKE VERHOOGING. Aanm.aan de Fabriek Parallelweg 2 9—10 uur of 's avonds na 6 uur Heeren-Confectie Overhemden b/d Hr. PEETERS b/d Hr. HABES ROZENSTRAAT 73 HANTERMANSTR. 49 Na een korte geheime vergade ring werd op voorstel van B. en W. besloten tot het aanstellen van een commies 2e klas ter secretarie, De aangeboden rekeningen, van de bedrijven werden voorloopig vastgesteld en eenige schenkingen van strookjes grond aanvaard. BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE RIJSSEN van 20 tot en met 26 September 1939 Geboren Gerrit Dinant zv H. Zandvoort en G. Langenhof, van den Broeke straat 25 Gerrit Johannes Wil- librord zv J. Bökkerink en M. As- breuk, Julianastraat 22. Gehuwd H. Eertink 29 j en J. H. Olde Reuver of Briel. Overleden P. Hinderiks 39 j mv G. Finke. Terstond gevraagd goed met paarden kunnende omgaan PAALMAN, Stationsplein 5 In verband met het werken in de ploegen bij de N.V. ter Horst Co., maakt Tandarts Brouwer aan de arbeiders(sters) bekend dat ze, bij aanwezigheid, den ge- heelen dag tot 's avonds 10 uur zonder bijbetaling worden geholpen. elke dag van 9—11 's morgens Dinsdags alléén 7.8 's avonds voor spoedgevallen ook aanwezig Maandag-, Woensdag-, Donderdagen Vrijdag 's av. om 6 uur en om 8,45 precies Meestal ook alle dagen van 56 Leden van A. Z. R. zie achterzijde contributiekaart. Dinsdagavond 26 September wa ren de soldaten, die hier ter stede ingekwartierd zijn, vereenigd ten huize van de fam. Derksen, om aldaar gezamenlijk een gezellige avond te houden. Medewerking verleende de heer Zandvoort uit Rijssen en de heer Zaal uit Almelo,

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1939 | | pagina 1