ZATERDAG 17 JllBI. 'SM 8 lair VICTOR FRANCEN EN VERA KORENE Origlneele oonsmeo van de om aller uerdedioingslinies Je maoinoi-Linle" Prllzen der Mm en redncile als oeiaoon. Toegang doven ld jaar B.u. ii.li. H. MS co., mbielo - Heemtsciie-Overiieiidgi MEISJES ter opleiding K. D. J. Kante). Tandarts Maris Orouiier I PARKGEBOUW - RIJSSEN Met in de hoofdrollen: OCHTENDPATROUILLE Zaterdag M Juni 1939 Uitgave van Drukkerij G. ten Gate Hzn.f Rijssen Telei no. 41 - Postrekening no. 13337 Verwacht: Vraagt Naaisters, Strijksters en Enterstr* 7 (Café Gijsbers) SPREEKUREN 'V V Abonnementsprijs per 3 maand 30 cent per week 3 cent '\&S! Advertentiën 1—5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Adverten iën op de le bladz. dubbel tarief. Voor de handel speciale prijzen. Inzending tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 9 uur. Ingezonden Stukken enz. tot Donderdagsmiddags 2 uur. li Uitslag stemming Gemeenteraad. Uitgebracht 4589 stemmen Geldig 4467 stemmen 1939 1935 Staatk. Geref. P. 1141 1359 Chr. Nat. Actie 1185 501 S. D. A. P. 401 650 Lijst Ter Horst 204 297 Antirev. Partij 329 286 Lijst Otten 339 Chr. Hist. Unie 269 243 R.K. Staatspartij 509 4bl Kiesdeeler: 3438/i3. Gekozen zijn: 3 S.G.P. H. Lig- tenberg, G. ten Hove, B. J. Schep pink (alle aftr.) Chr. Nat. ActieJ. Lohuis (aftr.), J. Nieuwenhuis Hzn. en J. A. Schol man. S.D.A.P.joh. Jansen (aftr.) Lijst ter Horst: J. J. ter Horst (aftr.) Antirev. PartijG. Nijhuis. Lijst OttenJ. W. Otten (attr.) Qhr. Hist. JinieA. W. Smit (aftr.) R.K. StaatspartijH. J. H. Siegerink (aftr.), L. Tijhuis. De St.G.P. verloor 2 zetels en de S.D.A.P. 1, Chr. Nat. Actie, R.K. Staatspartij wonnen elk een zetel, terwijl lijst Otten 1 zetel verkreeg. Niet weer in den raad komen G. H. Brinks S.G.P.A. H. Scheuter S.D.A.P., Van Meijerink A.R., H. J. Brandriet C.N.A. Nieuwe leden zijn J. Nieuwen huis Hzn., J. A. Scholman, G. Nijhuis en L. Tijhuis. o— PREDIKBEURTEN op Zondag 17 Juni 1939. Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk Geen opgave ontvangen. Westerkerk. Geen opgave ontvangen. Geref. Kerk. Zondag Voorm. 9,30 uur, Nam. 3 uur Ds. D. Bremmer. Zelfst. Geref. Gem. o.h. Kruis, Zuiderkerk. Zondag Voorm. 9,30, Nam. 2,30 en 6 uur Ds. J. van Wier. Geref. Gemeente. Walkerk. Zondagvoorm. 9,30, nam. 2,30 en en 7 uur Ds. J. Vreugdenhil. Dordtsch Geref. Gem. Zondag Vm. 9,30, nam. 2,30 uur en 6 uur Preeklezen. Vrijdagavond 7,30 uur Ds. Stui- venberg van Benthuizen, o— Bij het gehouden examen voor goed melken, afgenomen door het Aanm.aan de Fabriek Parallelweg 2 910 uur of's avonds na 6 uur HOBFEi-OOlflGlil Violierstr. 2 M OllSPllOSIlllSO Hantermansstr. 49 Rijkszuivel-consulentschap, op de boerderij van den heer Voetberg in de Weitemanslanden, slaagden de volgende leerlingen van de cursus uitgaande van de Fabr. van Melkproducten alhier, en op geleid door de voormelkers, Wessels te Notter en Wolthuis te Enter Mej. L. B. Hietiand, Zuna; H. Ier Avest, Notter; H. van Pijkeren, Notterj. Wessels, NotterM. Baan, Rijssen; Mej. E. A. Vruggink, Eisen; H. J. Wessels, Notter; A. ter Haar, Enterbroek; G. van de Riet, Enteresch. ue melksters slaagden met de hoogste punten. o Ten overstaan van notaris L. Bernard werd Dinsdagavond in hotel „de Kroon" door het ge meentebestuur geveild een com plex grond in den overtoom, ter grootte van 15.12.00 H.A. in 15 perceelen. Koopers werden: perc. 1 groot 0.93 50 H.A. H.J. Mensink, Rijssen f1725. Verplicht overname afrastering f 115. Perceel 8 groot 1.30 00 H.A. W. Bentert, Rijssen f 1975, afrastering f 141. Perc. 3 en 4 groot resp. 1.9480 H.A. en 2.15 60 H.A. H. Sterriega, Holten f 5350. Afrastering f 189 en f 186. Perc. 5 groot 1.40.70 H.A. J. Brinks, Beuzeberg f 1875. Afrastering f 135. Perc. 6 groot 1.22.10 H.A. G. Aan stoot, Borkeld f 1725. Perceel 7 groot 1.12 40 H.A. D. j. Schuppert, Holten f 1875. Perc. 8 groot 0.42 80 H.A. G. J. Scholten, Borkeld f450. Perc. 9 groot 0.86.10 H.A. Wed. B. J. Brons voort, Borkeld f 1500. Af rastering f 94. Perc. 10 groot 0.20.00 H.A. Z. Scholman, Borkeld, Markelo f 260. Perc. 11 en 12 groot resp, 0.59.00 H.A. en 0.60.80 H.A. A. Lo- dewegens, Borkeld f 2100. Perc. 13 groot 0.98 60 H.A. J. A. Scholman, Look f 1900. Perc. 14 groot 0.20.00 H.A. A. Aanstoot, Borkeld f 150. Perc. 15 groot 1.15,60 H.A. H. Lan- kamp, Rijssen 1 1625. Afrastering f 126. Deze verkoop bracht derhalve gemiddeld f 1482 per H.A. op, nog ongerekend de verplichte overna me van afrasteringen voor sommi ge perceelen. In de Enterstraat raakten Maandag middag spelenderwijs twee kinderen Van ongeveer zes jaar onder een militaire vrachtauto. Beiden zijn licht gewond. De politie stelt een onderzoek Spreekuren eiken werkdag 5-6 uur en andere uren na afspraak, BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE RIJSSEN van 7 tot en met 13 Juni 1939 Geboren Jan zv G, J. ter Maat en H. Puppels, Enterstraat 137a Antonius Jo hannes zv B. G. Geuzendam en W. Averdijk, Elsenerstraat 31a Willem zv A. Bos en J. Bosch, Enterstraat 9 Gerritdina dv H. Nijveld en M. Brinks, Eschstraat 103 Albert zv A. Ditsel en G. Rensink, Bloemstraat 29 Janna dv J. Lohuis en D. Seppenwoolde, Bouwstraat 31 Gerrit zv G. J. van de Maat en M. G. J. Jansen, Markeloscheweg 11 Pieter zv J. Vreugdenhil en A. Walhout, Bleek* straat 27 Gehuwd D. van den Noort 27 j en G. Spen- kelink 27 j C. Otten 26 j en J. Groothuis 26 j. Overleden A. J. Koers 82 j wed. v. P. A. D. ter Weel. elke dag van 9— ll's morgens Dinsdags alléén 7.8 's avonds voor spoedgevallen ook aanwezig Maandag-, Woensdag-, Donderdag en Vrijdag 's av. om 6 uur en om 8,45 precies Meestal ook alle dagen van 56 Leden van A. Z. R. zie achterzijde contributiekaart. Van 15-25 JUNI alleen de spreekuren. Voor spoedgevallen opbellen naar Rijsserberg no, 32 VOOR Spionnage In de Maginot-Linie in.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1939 | | pagina 1