VOOR UW KIND MET GOUD BEKROOND. M. D. J. Karsten heden afwezig „DIESEL H. TIJHUIS Hisire Diouseiine HEROPENING II mons uerpiaatsie zal n(1 A. H. STRUIK BsaBSMBBBassiaBaBgBEsagSB B.u. m h. sums Co., fiUM mmtoOMHti MEISJES ter opleiding DlJKllfUGroGiesimt Laai Uw R IJ W I E L naar v. cl. Willige PETTEN 1 Gebr. Kamphuis! UJierkemi se - HEDENMIDDAG 5 UUR m UURWERKEN, GOUD, II ZILVER EN OPTIEK HOLT KAM PS-Rijwielhandel Gemakkelijke bei. mm door den vakman geheel nazien, dii voorkom! op uw iochi ergernis, lijd en geldbesparing. Wij doen hei mei de meesie zorg en vakkundigheid. Wierdenschesir. 106 G. J. A. T IJ H U I S Tevens REPARATIE INRICHTING SPORT. In het R.V.-kamp woei Zondag middag na den wedstrijd R.V. 2- Oldenzaal 3 de vlag halfstok. Door een 1—2 nederlaag tegen de op hun tellen passende Oldenzaal re serves is R.V. 2 voor 99 voor de promotie naar de eerste klas uitgeschakeld, hetgeen een bitter einde beteekent van een overigens prachtig seizoen. Zoowel Olden zaal als Almelo hebben getoond in hun derde elftallen betere re serves te hebben dan de Rijssen- sche clubs die in haar tweede heeft, een teeken, dat voor de toe komst niet erg gunstig lijkt. Het is wel heel erg jammer, dat Geel Zwart in de laatste wedstrijden getoond heeft zoo weinig animo en zoo weinig doorzettingskracht te hebben, waardoor men, wij zou den bijna zeggen, een kans, die men niet gemakkelijk zoo weer krijgt, liet liggen. Het strekt de spelers werkelijk niet tot eer, dat zij de koppen hebben moeten bui gen voor derde elftallen van clubs, die lager geclasseerd zijn dan het eerste elftal van R.V. Als het zoo moet gaan, zullen de oudjes nog wel eenigen tijd mee moeten, al vorens reserves klaar staan, die met succes open gevallen plaatsen innemen. T ancfar ts Weekmarkt. Oude Kippen f 0,401 0,75 longe Kippen f 0,95—f 1,10 Oude Hanen f 0,55f 0,75 jonge Hanen f 0,10—f 0,45 Tamme Konijnen f 0,25f 1,80 Tamme Eenden f 0,00f 0,00 Kippeneieren f 3,00—f 3,25 per 100. Tweede Pinksterdag speelt R.V. 2 uit tegen Almelo 3. Op eigen terrein werd het een gelijk spel en naar dezen maatstaf gemeten zou het nu, nu Almelo op eigen ter rein speelt, een nederlaag voor onze plaatsgenooten moeten wor den. Als men speelt zooals in de laatste wedstrijden, enkelen begin nen met een air van „wij kunnen het wel" en er dan niets van terecht brengend, hierdoor anderen, die er niet zoo over denken onwillekeurig neerhalend, zal het inderdaad op een nederlaag moeten uitloopen. Alleen wanneer het spel van de competitie gespeeld wordt, samen werkend en elkaar steunend, ligt een overwinning in het verschiet. Woensdagavond speelde een mi litair elftal tegen een R.V.-com- binatie een revanche wedstrijd. Het werd geen revanche integendeel, met 4-0 gingen de landsverdedi gers nu ten onder. Een volgend keer zal een volledig R.V. 2 het tegen de soldaten opnemen. Mis schien lukt het dan beter. T#? TA? c W' TA? TTZVT Twee doen meer dan één, maar een doei 't alleen. Ook voor Als steeds voordeeltg Goed en niet duur |j Kantooruren N.V.Middenstands- Credieibank Rijssen. MAANDAG, WOENSDAG en VRIJ DAG 's morgens van 9 tot HALF EEN DINSDAG en DONDERDAG, 's avonds van 1 9 uur. Meestal is de kassierjook Dinsdags en Donderdagsmorgens ;[op^ zijn kantoor aanwezig. BALTEX ZONGORDIJNEN verschaffen U koelte en schaduw, ontsieren de gevel niet en zijn doorzichtig van binnen naar buiten. Verkrijgbaar bij: lam Erres en aap. de van f 39.50 pleet met alle hu 1111= Beleefd aanbevelend, ENTERSTRAAT 8 Vraagt Naaisters, Strijksters en Aanmeldenaan de Fabriek Parallelweg 2 en 's avonds na 6 uur M-CGMie Violierstr. 2 M 8 wmmma&mmmmmmsgmmssm Hantermansstr. 49 Al leen vertegenwoordiger Aanbevelend, Sanderman's Beschuit 3K3ïïWïi I I I I

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1939 | | pagina 2