VOOR UW KIND MET GOUD EKROOND. iton iBiisiis lissen PBisiifiieettlling op 3 April a.s. H. DE JONG S!i!Mi«eg53, M 69 's Maandagsavonds 8-91 Kerkstraat 16, Vraagprogramma verkrijgbaar bij Voor alle Fondszaken bleven waren van de bazaar. Ver volgens werd een reisplan voor de kinderen besproken en ook een plan, om met de ouders dezen zo mer op reis te gaan, in principe gaven zich reeds een 20-tal aan wezigen hiervoor op. Tusschende bedrijven door werd chocolade ge schonken en werden sigaren ge presenteerd. Rest ons nog te vermelden dat medewerking verleend werd door een orkestje van oud-leerlingen en dat eenige zangnummers door leer lingen dei school werden uitge voerd onder leiding van den heer Iwema. Voor de prestaties van dit orkestje en de jonge zangers is een woord van lof hier zeker op zijn plaats, vooral ook voor de so liste van het zangkoortje. o— OPENBARE TIJDREDE Prof. Dr. G. W I S S E. Donderdagavond hield Prof. Wisse voor een talrijk gehoor in het Herv. Dienstgebouw een tijdrede over het onderwerp „De hedendaagsche Joden- Vervolging." Fredrik de Groote aldus spreker vroeg aan zijn hofprediker „Geef mij het bewijs van het bestaan van God". De hofprediker antwoordde daarop onmiddellijk „de Joden". Op boeiende wijze teekende spreker hoe het volk van Israel drager van de Messiasge- dachte was geweest, maar ook ver werper van den Messias was geworden. Israel was door God geroepen een koninklijk priesterdom te zijn, maar heeft zijn Koning verworpen Het volk der Joden is een riskant volk. Met zijn Koning is dit volk alles, zonder zijn Messias heeft dit volk geen be- teekenis. Toen de vertegenwoordigers van het volk der Joden voor het rechthuis van Pilatus riepen„Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen" heeft het de oordeelen Gods over zich ingeroepen. Evenwel hun verworpen Koning heeft aan het Kruis voor zijne verwerpers gebeden „Vader vergeef het hun want zij weten niet wat zij doen. Daarom moeten wij partij kiezen tegen de ver volging en den smaad die voor al in Duitschland het volk der Joden wordt aangedaan. De strijd tegen de Joden is in den grond der zaak geen strijd tegen het Joodsche ras, en geen spe cifiek Duitsche zaak maar een strijd tegen het Messiaschap van Jezus Christus, en draagt een internationaal karakter. Het is een strijd van een modern heidendom, dat den Verlosser der wereld verwerpt, dat niet verlost wil worden, doch zich zelf wil verlossen. De vervolging der Joden is de eerste phase, maar waar zij in den grond der zaak tegen Christus gericht is zal de toekomst voor de belijders van Christus donker zijn. De Heere heeft echter het oude volk van Israel niet losgelaten. Aan den voet van het Kruis van Christus is plaats voor Jood en heiden. Het is mooi dat in Nederland meer dan f 500.000.voor de vervolgde Joden bijeen werd gebracht, maar de roeping van alle Christus-belijders is den Joden den Koning der Joden, die ook hun verlosser wil zijn, aan te prijzen. Met gespannen aandacht werd deze ernstige tijdrede beluisterd. Wij zijn er van overtuigd dat alle aanwezigen aan het einde van dezen leerzamen avond Prof. Wisse in stilte een harte lijk „Tot Weerziens" hebben [toege roepen. PREDIKBEURTEN op Zondag 19 Maart Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk Geen opgave ontvangen. W esterkerk. Geen opgave ontvangen. Geref. Kerk. Zondag Voorm. 9,30 uur, Narn. 2,30 uur Ds. D. Bremmer. Zelfst. Geref. Gem. o.h. Kruis. Zuiderkerk. Zondag Voorm. 9,30, Nam. 2,30 en 6 uur Ds. j. van Wier. Geref. Gemeente. Walkerk. Zondagvoorm. 9,30, nam. 2,30 en en 7 uur preeklezen. Dordtsch Geref. Gem. Zondag Vm. 9,30, nam. 2,30 uur en 's avonds 6 uur Preeklezen. o— BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE RIJSSEN van 8 tot en met 14 Maart 1939 Geboren Jan Gerrit zv J. Nijhoff en J. Vos kamp, Wierdenschestraat 83 Marinus zv J. Langenhof en G. Kwintenberg, Keizersdijk 4 Gerrit Dinant zv J. Pas en H, Wessels, Haarstraat 105 Jan Willem zv J. Willems en E. San derm an, Ba- nisweg 27 Eliezabet dv J. Th. Hendriksen en G. Rix, Rozen- gaarde 28 - Hendrikje dv H. J. Kiers en M. Bargpeter, Bouwstraat 22 Jan Hendrik zv H. Zwoferink en A. Kamp, Nijverdalscheweg 149. Gehuwd: G. J. Eshuis 34 j en j. Bakker 26 j J. Nijland 22 j en E, Rozendom 19 j J. Poortman 29 j en J. B.< Timpers 30 j F. Ardesch 35 j en L. Dokters 26 j. Overleden C. van der Waaij 65 j mv M. Pouw. o Mejuffrouw J. Sanderman en mej. A. Ligtenberg zijn te Utrecht ge slaagd voor resp. coupeuse-leerares en coupeuse, uitgaande van de Modevakschool E.NS.A.I.D. Beide dames zijn opgeleid door Mej. J. Ligtenberg, alhier. o De heer W. de Jong, hoofd .van de Chr. School Oranjestraat is benoemd tot hoofd eener bizondere school te Maarsen. De heer De Jong heeft de benoeming aangenomen. o— DE EMIGRANT EN HET HUWLIJK. Kan men beter gehuwd zijn als emigrant, of is het beter ongehuwd te vertrekken? Deze vraag heelt met name op het oog jonge mannen, die zouden wenschen te emigreeren. We gaan er van uit dat de be doeling van den emigrant is, zich een blijvend bestaan in den vreemde te veroveren, en in staat te zijn een gezin te onderhouden. Dat is voor een volwassen man eere. Nu kan het in bepaalde gevallen voordeden hebben eerst alleen te vertrekken. Soms bestaat er gelegenheid zich in loondienst op de hoogte te stellen van de wijze van bedrijfs voering in den vreemde. Ook heeft men dan de gelegen heid de taal van het land aan te leeren. Toch heelt ongehuwd vertrek ook zijn bezwaren. Wie verloofd is zal dat terstond gevoelen. Is iemand niet verloofd en wil hij later zich een vrouw zoeken, dan zal dit uit den aard der zaak moeilijker gaan dan wanneer zoo iemand hier nog een blijvende woonplaats had. Toch is het in het algemeen gesproken gewenscht dat een emi grant zich ten doel stelt een gezin te vormen. Het uiteindelijk doel is te voor zien in het onderhoud van zich en de zijnen. Ook is het niet goed dat een jonge man het er ma-ar op aan laat komen. Zeden en levensovertuigingen zijn geen zaken die voor een gelukkig huwlijk onverschillig zijn. Integendeel andere zeden en gewoonten kunnen allerlei mis verstand en oneenigheid in de hand werken. Gedeeldheid van levensovertui ging kan een verhindering vormen in het verleenen van onderlinge hulp en bijstand. Eenheid van gedachten en levens opvattingen sterkt daarentegen. Iedere emigrant geve zich dan ook van deze zaken ernstig reken schap. EEN NIEUWE KOP EN SCHOTEL CADEAU. De geschenkenbons van de N.V. Zeepfabriek De Klok zijn in ons geheele land bekend. Bekend is ook, dat voor deze bons waarde volle, bruikbare en degelijke ge schenken worden aangeboden. Zoo is het ook met de nieuwe kop en schotel, waarvan nu in ruil van 30 geschenkenbons twee exemplaren worden gegeven. Zij vormen een sieraad voor elk thee meubel, zoowel om den lagen mo dernen schaalvorm, als om de ivoorkleurige uitvoering, afgezet met een goud-zwart lijndecor. Bo vendien zijn ze vervaardigd van echt porselein in een der beste fabrieken van ons land, de bekende Mosafabriek te Maastricht. Het aantal benoodigde bons is iets hooger dan bij de vorige kop en schotel-aanbieding, doch daar daar staat tegenover, dat kwali teit en uitvoering hiermede ook niet te vergelijken is. Bovendien heefc nu de voorzijde van Sneeuwwit-zeeppoeder een waarde van U/2 geschenkenbon, mits dit op het pakje is aangege ven. Voor 20 van deze voorzijden krijgt men dus 2 kop en schotels. Spaar dus de geschenkenbons van Klokzeep, Klepe'lzeep Sneeuw wit-zeeppoeder, om het thee-uurtje tot een buitengewoon genoegen te maken. Voor nadere bijzonder heden lette men op de annonce elders in dit blad. GROOTE MARKT. In „Jeruël" wordt a s. Maandag avond weer een zoogenaamde Groote- Marktavond gehouden, De heer B. ter Borg zal dan als Declamator optreden. Reeds meerdere malen heeft genoemde heer getoond, hierin heel wat te presteeren. Bij voldoende deelname, zoo is het plan, zal er ook nog een wedstrijd in het improviseeren worden gehouden. Hiervoor zullen prijsjes worden be schikbaar gesteld. Belangstellenden verwijzen we naar de desbetreffende advertentie. o Gevonden Een kinderjasje, een zwarte hond (bouvier), een blauw gehaakte meisjesmuts, een kosteloos belas tingplaatje, een Engelsche sleutel, een kwartje, een handbeschermer, een zaklantaarn, een bonte boeze laar. Verloren Een portemonnaie met f 0,86, een knot zwarte wol, een hondenpen ning no. 207, een hondenpenning no. 73, een heerenportemonnaie met inhoud. Inlichtingen op het politie-bureau, doch niet per telefoon. o— SPORT. In het kamp van R.V. was Zondag middag reden tot juichen door de mooie 21 overwinning op het sterke K.H.C. behaald. Deze overwin ning is des te mooier, omdat deze door beter spel over alle linien vol komen verdiend is. R.V. liet de tegen partij in deze ontmoeting geen oogenblik los en tot in de laatste minuut werd door elf spelers gespeeld in een tempo, dat prettig aandeed. Van deze plaats hebben wij, ook en vooral in dit seizoen, herhaaldelijk de klacht geuit, dat R.V. in vele wedstrijden speelde met te weinig durf, met te weinig ondernemingsgeest, eigenlijk, alsof men met de gedachte speelde, dat het toch op een nederlaag zou moeten uitloopen. Dat nu is in de laatste weken gelukkig heel anders geworden. In de laatste wedstrijden heeft R.V. zich den wil niet laten opleggen van de tegenpartij, doch hebben onze plaatsgenooten zelf het initiatief genomen. Daarbij bleef niet een speler achter en het resultaat is geweest, dat men door deze tactiek en door deze samenwerking uit drie wedstrijden 5 punten heeft weten te behalen, zoodat thans het degradatie spook vrijwel uit onze buurt verdwenen is. Dit schenkt voldoening, niet in 't minst natuurlijk aan de spelers zelf, doch ook aan hen, die zooveel vrije uurtjes in het belang van hun club opofferen. En dan denken wij hierbij wel in de eerste plaats aan den tegen- woordigen technischen leider, den heer Hoevenberg, die het destijds toch maar klaar speelde om geel-zwart in een hoogere afdeeling te brengen en die nu in den korten tijd, dat hij de leiding weer op zich genomen heeft, dit succes mag meemaken. Dat geeft te denken en dat moge voor alle spelers een aansporing zijn zich in het gelid te scharen. Het oog van elk goed willend R. V.-speler moet er op gericht zijn in de toekomst niet in de eerste plaats op lijfsbehoud bedacht te zijn, Sanderman's Beschuit 'm- O „o—

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1939 | | pagina 2