VOOR UW KIND MET GOUD BEKROOND. i a :i •/■roro 111." M1ISM naar Jiü 90S, Eisenerslraat fllneaeen Ziehenionfls Bilssen PETTEN Gebr. Kamphuis IBHlimilllllHlIlüE Voor een prima KUNSTMOEDER Voor aile Fondszaken Deze week inplaats van Maandagavond DINSDAGAVOND 8-9, Kerkstraat 16. Goed en niet duur Kantooruren N.V.Middenstands- Credietbank Rijssen. MAANDAG, WOENSDAG en VRIJ DAG 's morgens van 9 tot HALF EEN DINSDAG en DONDERDAG, 's avonds van 79 uur. Meestal is de kassier ook Dinsdags en Donderdagsmorgens op zijn kantoor aanwezig. het eerste elitai van R.V. betreft. Uit den wedstrijd tegen Sallandia werd één punt veroverd, doch voldoening geeft het niet geheel, gezien de krachtsverhouding. Uit onderstaand verslag, overgenomen uit het Tw.Z. BI., blijkt, dat het onze plaatsgenooten niet erg mee zat, doch aan den anderen kant, er zijn ook meerdere goede kansen onbenut gelaten. Wij kunnen het er over eens zijn, dat in de gegeven omstandigheden zenuwen de spelers parten spelen, maar het blijft toch ook jammer, dat het de tegenpartij is, die hiervan profijt trekt en aan een nederlaag ontkomt Beheer- schen spelers, om snel schieten, daarop komt het voor 't oogenblik aan. Overigens hebben wij alle waardeering voor het elftal, dat het een op winst belust. Sallandia zoo in het defensief dwong, waar over wij in bedoeld verslag als volgt lezen In een zeer vlot en goed gespeel den wedstrijd hebben Rijssen Vooruit en Sallandia in Rijssen de punten gedeeld. Het heeft evenals zoovele wedstrijden, R.V. dezen middag niet meegezeten. Vóór de rust waren de partijen aan elkaar gewaagd, doch na rust was R.V. ver in de meerderheid en wij noteeren schoten van Hammers, Bolink en Voortman, kansen, die oogenschijnlijk niet te missen waren, doch die naast gingen of tegen de lat, paai of Sallandia keeper, die op zijn best was, terecht kwamen. Het eigenaardige in dezen wedstrijd deed zich voor dat enkele spelers, zonder dat iemand er iets van begreep, zich lieten vervangen door frissche spelers. Wanneer de elftallen zich op stellen, blijkt dat Samuel is vervan gen door Bolink, waf inderdaad een versterking blijkt. De eerste aanval is voor R.V.. welke een corner oplevert, deze wordt slecht door Hammers geno men. Bolink geeft herhaaldelijk goed af, doch door buitenspel gaan deze kansen weer verloren. Voort man breekt handig door de verdedi ging heen en geeft aan Hammers, doch zijn schot gaat naast. Weer is Bolink die een aanval opbouwt, hij geeft goed aan Schintz, die hard inschiet. De keeper stopt, maar kan den bal niet wegwerken en Voortman is er direct bij om het leder in doel te plaatsen, 1—0. Direct daarop volgt een aanval van Sallandia, de bal komt voor het doel, doch de linksbinnen schiet over. Over en weer worden dan aanvallen ondernomen. Nijveld geeft goed door aan Voortman, die op 't Sallandia doel afstormt, doch zijn schot is te zacht om bij den Sallandia keeper succes te boeken. Bij een aanval van Sallandia tiapt v. d. Stouw over den bal heen, het leder zweeft gevaarlijk voor het R.V. doel, doch Kosterbok brengt redding. Sallandia trekt weer ten aanval, de bal komt bij Klem Nagelvoort, die van verre een schot inzendt, dat tegen den paal en onderkant van de lat terecht komt en zondert dat de R.V.-keeper onheil trachT te voorkomen, in het doel terecht komt (1—1). Aangemoedigd door dit succes komt Sallandia gevaar-3 lijk opzetten, doch Kosterbok zit er goed tusschen en voorkomt erger. De beurt is weer aan R.V. en Nijvelt kopt schitterend in, doch de keeper is op ziin post. Direct daarop volgt een niet te missen" kans voor Hammers, doch hij vergeet te schieten en Sallandia kan wegwerken, v. d. Stouw die dezen middag maar niet op dreef kan komen, schiet hard op doel, eveneens zonder succes. Bolink en Nijveld gaan goed samenspelend op hetSallandia-doel af, doch het harde schot van Nijvelt belandt tegen den paal. Nijvelt geeft aan Schintz, doch zijn J voorzet schiet Bolink over. j De linksbuiten 2 beide winstpunten door een 0—1 overwinning weten binnen te halen, hetgeen een buitengewoon goede prestatie genoemd mag worden. R.V. 3 bond met slechts 9 spelers den strijd aan tegen Hector 3, wat niet wegnam, dat R.V. 3 met 9—3 won. R.V. e zette de tweede helft daverend in door Eendracht met 8—0 te slaan, doch b verloor te Nijverdal met dubbele cijfers. De belangstelling voor Zondag a.s. gaat hoofdzakelijk uit naar R.V. 2, die hier O.D.V. te gast krijgt. In deze ontmoeting wordt vrijwel het kampioenschap beslist. De Almeloers staan met een verlies- punt minder dan R.V. aan den kop. Dit wordt een wedstrijd, waarin de krachten niet veel zullen ver schillen. Onze plaatsgenooten heb ben hebben het voordeel van eigen terrein en wanneer R.V. 2 haar gewone spel speelt, geven wij haar zeer zeker de beste kans. Het vierde legt een bezoek af bij Eendracht 2, wat voor R.V. 4 nu niet direct een gemakkelijke opgave is. R.V. c. gaat Zaterdagmiddag op bezoek bij Almelo b en wij willen niet anders aannemen, dan dat R.V. b de punten meebrengt. R.V. moet op eigen terrein tegen La Première het loodje leggen, van Sallandi^ glipt herhaaldelijk langs v. d. Stouw, j Bij een zijner voorzetten komt de midvoor alleen voor den R.V- keeper, doch zijn schot gaat naast. Na rust een pracht-schot van Bolink, dat den keeper veel moeite bezorgt. Door een misstap van den links back komen Hammers en Voortman vrij voor het doel, doch weer schiet Hammers te zacht om succes te hebben. R.V. is steeds in den aanval en schoten van Voortman, Bolink en Hammers gaan naast en over. Een oogenschijnlijk onhoudbaar schot van Bolink, weet de keeper mees terlijk te keeren. Voortman schiet hard tegen een speler aan en ook deze kans is verkeken. Nijvelt geeft Vooreman een kans, doch ook dit levert niets op. Voortman en Hammers komen weer alleen voor het doel, doch door eeri misverstand tusschen deze spelers gaat een goede kans hopeloos verloren. Een kopbal van Bolink weet de keeper vallende te stoppen, eveneens 'n schot van Hammers. Direct daarop weer een schot van Hammers, dat de keeper corner stompt. Een vrije trap op Sallandia-doel gaat ver naast. Sporadisch komt Sallandia voor het R.V. doel. Even een ge vaarlijk moment, doch de midvoor schiet alleen voor den keeper staande, hard naast, v. d. Stouw brengt nog eens redding en met R.V. in den aanval, komt het einde. Wij voorspelden het tweede elftal vorige week een zware uit wedstrijd tegen G F.C. 2 te Gooi en dat is ook wel precies zoo uit gekomen. Maar toch heeft „R.V, ERRES „COMBINATOR" Alleen vertegenwoordiger BBHiki - mi rtffrïüiltJitig' BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE RIJSSEN van 15 tot en met 21 Februari 1939 Geboren Willemina dv H. Wolterink en M, Poortman Jan zv H. Wesselsen J. G. Harbers Clazina dv D. Pijffers en W. Poortman Hen- drika dv J. Kippers en H. van Heek Hermannus zv G. Koster en H. Willems Dina Maria dv M. Voortman en J. van den Noort. Overleden A. W. Koster, 4 maand, dv G. Koster en Oolbekkink. V.V. EXCELSIOR. Het eerste elftal wist Zaterdag een gelijk spel te behalen in Almelo op O.N. 3—3 was de uitslag met welke eindstand beide ploegen tevreden kunnen zijn. Door deze uitslag zijn de Almeloërs uitge schakeld voor het kampioenschap, en is Exc. buiten degradatie gevaar. Dit zijn de grillen van het voet balspel. Na de rust werd Nieuwen- huis wegens een ernstige kniebles sure verrangen, en zal voorloopig wel niet meer meespelen. Exc. 2 stelde op nieuw teleur door tegen D.V.V. gfelijk te spelen 0-0 was hier het resultaat. Hedenmiddag ontvangt het eerste B.C.S.V. uit Borne. Na de resultaten van de laatste wedstrijden houden wij het op een overwinning voor de thuis club. Het 2e elftal speelt uit tegen D.E.S. 2. Een gelijk spel lijkt het waarschijnlijkst. Zaterdag 4 Maart wordt op het Exc. terrein een oefenwedstrijd gespeeld tusschen twee districts elftallen van de C.N.V.B. Dit kan een mooie kamp worden. De elltallen zijn als volgt samen gesteld. Elftal A G. Arends(Des),J. Lodde (O.N.). van Veen (Sportlust), Dikker (Sportlust), J. Toeters (Des), W. Dorgelo (Volh.), J. Hembrecht (Sparta), Joh. Dikken (Sportlust), J. Zwier(Sparta), C. Tichelaar(Sparta), J. Timpers (O.N.) Elftal B G. ten Cate (Sparta), K. Weener (Sparta), D. de Roode(Ach-), H. Schuurman (Volh.), J. Hofhuis (Sparta), H. Bargboer (O.N.), Han- nenberg(Juliana), S. Veenstra(O.N.), H. Plomp (Des), G. Bakker (Exc.), J. Tichelaar (Achilles). ■■mm® Weer een vreemd woord er bij! De eigenschappen van de com- binafor-knop zijn echter nog veel verrassender, wanf met minder dan 5 functies zijn daarin ver enigd. Weer een apart snufje, dat U alleen bij de geheel nieuwe Erres radiotoestellen zult aantreffen. Vraagt inlichfin gen en demonstratie.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1939 | | pagina 2