w. zaterdag, 25 F&iart 'smms dof TEEG, iJmfflZL WERELDSTAD mm i i PARKGEBOUW - RUSSEN Zaterdag 25 Febr» 1939 Uitgave van Drukkerij G. ten Gate Hzd», Rijssen Telef. no» 41 Postrekening no» 13337 ALLEEN Vrijdag, 3 Maart 8 uur Abonnementsprijs per 3 maand 30 cent per week 3 cent v Id: '4 felt mst&m Advertentiën 1—5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Advert*, ntiën op de le bladz, dubbel tariel. Voor de handel speciale prijzen. Inzending tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 9 uur. Ir jezonden Stukken enz. tot Donderdagsmiddags 2 uur. Maandagavond sprak het Tweede Kamerlid ds. Faber in de zaal van den heer Hegeman in een vergadering, belegd door de afde ling der S.D.A.P. over „Kan, een christen socialist zijn?" Het zijn, volgens spr., de gods dienstige vraagstukken, welke de arbeiders uit elkaar drijven. In de tijd van de opkomst van het soci alisme, de strijd voor beter leven, had de kerk geen oog voor de ellende, geleden door de arbeiders. Uitlatingen dientengevolge worden ons nu nog dikwijls voor de voeten geworpen, vooral in de kleine pers. Er komt echter verandering van inzicht. In grote bijeenkomsten in Rotterdam is gesproken over „De schuld van de Kerk". Verder noemt spr. het boekje van Johan Winkler, één der redacteuren van de Arbeiderspers: „De grote ont moeting". Mensen met verschillen de opvatting kunnen elkaar toch wel waarderen en samenwerken. Het moet zó zijn, dat een socialist oog heeft voor de grote, geestelijke dingen van deze wereld en een christen voor de sociale aangele genheden. Gevoelt de laatste het zó, dan kan zeker een christen socialist zijn. Er zijn door één der aanwezigen een paar vragen gesteld, die door den spreker naar genoegen beant woord zijn. Met dank aan den spreker en aanwezigen sloot de voorzitter, jansen, de bijeenkomst. o— Onder zeer groote belangstelling gat de gymnastiekvereeniging „Door Oefening Sterk" Zaterdag in de groote zaal van het Parkgebouw haar jaarlijksche winteruitvoering. Na den algemeenen opmarsch heette de voorzitter, de heer G. Muller, met een kort woord allen welkom, in het bijzonder den burgemeester, den heer W. Zeeuw. Spr. moest tot zijn spijt gewagen van een minder gunstigen toestand in de Vereeniging wegens het gebrek aan jonge krachten. Een bijzonder woord van dank richtte de voorzitter tot de vereeniging Hercules Hébé uit Enschede, voor haar medewerking aan deze uit voering. Voor de pauze traden de ver schillende afdeelingen van D.O.S. onder leiding van den directeur den heer J. Hoevenberg uit Almelo, voor het voetlicht. Alle oefeningen werden correct en in goeden stijl uitgevoerd. Na de pauze trad Hercules Hébé op, de dames en heeren vergastten het publiek op een uitvoering van hoog gehalte. Dit begon al direct met de oefeningen door de heeren aan het rek. De staafoefeningen een Lumina-film, met Pola Negri» Aibrecht Schönhals» e.a. Twee kunstenaars twee temperamenten. Een boeiende film van het begin tot het eind. Prijzen der plaatsen ca reductie als gewoon. Geen toegang onder 18 jaar. met in de hoofdrol SPENC R TRACY. Waar Spencer fracy speelt is elke aanbeveling overbodig. Prijzen en rediétie als gewoon. Geen toeger kW 18 iaar van de dames die daarop volgden, getuigden eveneens van een groote geschooldheid tei wijl tenslotte met een keurig ballet werd besloten. o— Donderdagavond trad de heer Alt uit Bolsward in het Parkgebouw alhier op met de opera „Willem Tell" van Rossini. De voorzitter van de Parkcommissie, de heer M. G. van Heel, heette den spreker, die geen onbekende is in Rijssen, van harte welkom. Dat de heer Alt hier al verscheidene keeren met veel succes optrad, is zeker de oorzaak, aldus ongeveer de voorzitter, dat de zaal nu zoo flink bezet is. Hier kon men de ironi om den hoek zien gluren, want de opkomst had beter kunnen zijn. De heer Alt, dan het woord krijgende, vertelt op de hem eigene manier, duidelijk en onderhoudend, van de vrijheidsstrijd van de Zwit sers in het algemeen, doch vooral van de drie kantons Unterwalden, Uri en Schwijz, waar de geschie denis van Teil zich afspeelt. Van de meest belangrijke, vaak aan grijpende gedeelten laat spreker de muziek of het gesproken woord hooren, hetgeen de voordracht nog verlevendigt. Het geheel gaf een mooie, leer zame avond en de heer Alt heeft voor de zooveelste keer blijk ge geven van van zijn virtiositeit in het vertolken van groote kunst werken. Door een warm applaus betuig den de aanwezigen hun instem ming met het werk van deze avond. Ook de voorzitter bracht aan het slot den spreker dank, gevolgd met een „tot weerziens". En met het daarbij gevoegde „en dan met wat meer muziek", stemden de aanwezigen volmondig in. De heer Alt had n.l. zijn voordracht meer geplaatst in het raam van de tijd in plaats van de mooie muzikale gedeelten te geven op piano of orgel, gebeurde dat nu op gramo- foonplaten, hetgeen ook ons niet kon bekoren als eigen werk. o Dinsdag 7 Maart 's avonds half negen zal in het hotel Weltering (Koenderïnk) de Groene Kruis-film „Roeping" worden vertoond. Gratis toegang voor leden en belangstellenden. Personen beneden 18 jaar wor den niet toegelaten. o Gevonden Een ceintuur, een combinatietang, een sleutel, een damesring met steen, een padvindersflesch, een zwarte dames-handschoen, een bonte handdoek, een vest, een paar meisjes-vingerhandschoenen, een kwartje, een bruin lederen pad- vindersriem, een wieldop van auto, een zwarte koffer met monsters, een kindermuts, een ceintuur met bianke gespen. Verloren Een ledige portemonnaie, een klein zakmesje, een portemonnaie met f 5,50, eenige belastingplaatjes, een vulpen, een hond (Heidelwachter). Inlichtingen op het politie-bureau, doch niet per telefoon. o PREDIKBEURTEN Zondag 26 Februari, en Woensdag 1 Maart Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk Geen opgave ontvangen. Westerkerk. Geen opgave ontvangen. Geref. Kerk. Zondag Voorm. 9,30 uur, Nam. 2,30 uur Ds. D. Bremmer. Zelfst. Geref. Gem. o.h. Kruis. Zuiderkerk. Zondag Voorm. 9,30, Nam. 2,30 en 6 uur ds. J. van Wier. Woensdagnam. 7,30 uur Ds. J. van Wier. Geref. Gemeente. Walkerk. Zondagvoorm. 9,30, nam. 2,30 en 7 uur Ds. J. Vreugdenhil. Woensdagnam. 7,30 uur Ds. J. Vreugdenhil. Dordtsch Geref. Gem. Zondag Vm. 9,30, nam. 2,30 uur en 's avonds 6 uur Preeklezen. Woensdagavond half 8 Preeklezen. Ned. Protestanten Bond Zondagnam. 5 uur Dr. J. W. Sand- berg uit Delden. o— De heer B. Klomp, tijdelijk on derwijzer aan de Oranjestraat alhier, is benoemd tot onderwijzer bij het bijzonder onderwijs te Veenendaal. o— Weekmarkt. Oude Kippen f 0,40—f 0,75 longe Kippen f 1,15—f 1,20 Oude Hanen f 0,50f 0,80 jonge Hanen f 0,35—10,90 Tamme Konijnen f 0,25—f 1,75 Tamme Eenden f 0,00f 0,00 Kippeneieren f 2,90—f 3,75 per 100. o— SPORT. Tevreden, maar niet voldaan, zouden we van het laatste treffen kunnen zeggen. Dit vooral, wat ■r:\,

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1939 | | pagina 1