I 1 Merles, 28 Januari, s avonds 8 uur DEAN NA DURBIN IN „DE WILDZANG" Houdt 9 Februari a.s. vrij voor DE OPERETTE„NELLY" uil te uoeren ieor „SF. CHECHIA" in hel Farnehon mm PARKGEBOUW - RUSSEN Zaterdag 28 Jan, 1939 Uitgave van Drukkerij G, ten Gate Hzn., Rijssen Telefi no, 41 Postrekening no, 13337 met Het bert Marshall, Gail Patrick, e.a. een filmwerk met geest en charme, waarin de frischheid der jeugd zich presenteert. Abonnementsprijs per 3 maand 30 cent per week 3 cent ill'A- W'f **.1 Advertentiën 1—5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Advertentiën op de le bladz. dubbel tarief. Voor de handel speciale prijzen. Inzending tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 9 uur. Ingezonden Stukken enz. tot Donderdagsmiddags 2 uur. Door de R.K. Zangvereeniging „St. Caecilia", zal op Donderdag 9 Februari in de groote zaal van het Parkgebouw, uitgevoerd wor den de operette „Nelly" van Carel Bouman. Wij meenen, dat dit de eerste keer is dat een dergelijk werk hier in Rijssen uitgevoerd wordt. Het omvat solisten, koor en orkestbe geleiding. Deze laatste wordt ver zorgd door de Deventer Orkest vereniging. De operette is alwis- selend tooneel en zang. Wij verwachten dat dit spel onder leiding van den Heer Ver meulen op de ons bekende voor treffelijke wijze door „St. Caecilia" zal worden uitgevoerd. KORTE INHOUD.: Het tooneel verplaatst ons in een visschersdorp der provincie Zee land. Visschers zijn bezig alles in gereedheid te brengen om met de haringvloot zee te kiezen, en zin gen onderwijl hun geliefkoosd vis- scherslied. Het werk schijnt hun echter niet vlug van de hand te gaan, waarom hun baas hen tot meerderen spoed komt aansporen. Nauwelijks zijn ze weer druk aan den arbeid of van verschillende zijden komen vrouwen aansnellen, om hen opmerkzaam te maken, hoe onstuimig de zee wordt. Een loods, die zich aan het strand be vindt, ziet door zijn kijker een groot schip op een der banken stranden. In allerijl wordt een boot bemand tot redding der schipbreukelingen. Onderwijl komt ook Anna Verhoef den Visschers vragen, wat zij van het weêr denken, daar zij haar man elk oogenblik van de vischvangst thuis verwacht. De loods, die met starenden blik de boot in zee volgt, bemerkt dat bomschuit No. 84, waarop zich Verhoef bevindt, met groot gevaar de kust nadert. Bij het landen wordt Verhoef met ge juich ontvangen. Na zijn vrouw en kind omhelsd te hebben, verhaalt hij aan allen, dat hij een schip heeft zien vergaan, doch door de hooge zeeën niet in staat was hulp te bieden. Het eenige wat hij heeft kunnen redden is een kind, dat dooi het cordate gedrag van een der opvarenden (Geert), behouden werd. Onder luide goedkeuringen der omstanders besluiten Verhoef en zijne vrouw om het geredde meisje als hun eigen kind te be schouwen en het tegelijk met het hunne op te voeden en te verzor gen. Nelly (zoo heeft Verhoef zijn pleegkind genoemd) zit voor het het huis haars vaders. Het is juist de jaardag harer redding en die dag wordt jaarlijks door de dorpelingen feestelijk herdacht. Het huis van Verhoef is voor deze gelegenheid met groen versierd. Met dankbaar st Prijzen der plaatsen en reductie als gewoon. Toegang eiken leeftijd. heid denkt Nelly aan de liefderijke behandeling, die haar als pleeg kind steeds ten deel is gevallen. Tot de eersten, die haar geluk wen- schen, behoort Floris. Reeds spoe dig blijkt uit hun gesprek, dat zij voor elkander een oprechte liefde hebben opgevat, maar ook dat Verhoef nog altijd bezwaar in hun verbintenis heeft gevonden. Onder wijl komt Verhoef met zijn vrouw naar buiten en neemt afscheid, om, zooals hij aan Anna vertelt, zijne laatste zeereis te ondernemen. Floris maakt van deze gelegenheid ge bruik, om vader voor zijn huwe lijksplan te winnendoch tever geefs. Ook Anna die door een bang voorgevoel zeer droevig gestemd is, tracht hem mede over te halen, waarop Verhoef belooft, na zijne terugkomst zijn besluit mede te deelen. (vervolg volgende week.) o— Mej. C. Rooimans slaagde te Hengelo voor het praktijk-diploma machineschrijven van de Centr. Bond van Leeraren. BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE RIJSSEN van 18 tot en met 24 Januari. Geboren Johan Hendrik zv H. Batelaan en A. M. G. van den Berg, Dannenberg 14 Berendina janna dv A. J. Seppenwoolde en G. Ehrenhard, Lentfersweg 27. Overleden j. Ligtenberg 77 j, mvj. Schreurs. o Onze vroegere plaatsgenoot, de heer J. ter Avest, thans hulp-kom mies te Sellingen, is te Leiden geslaagd voor het examen kommies, en dientengevolge in vasten dienst aangesteld. o— De Ned. Spoorwegen zijn voor nemens op het tweede perron bij bij het station alhier ten gerieve van de reizigers, die de komst van de treinen moeten afwachten, een overdekte schuilplaats te bouwen. Door het Gemeentebestuur van Rijssen is de levering van school banken voor een tweetal scholen in deze gemeente als volgt opge dragen A. Wessels 39 banken voor de Haarschool voor f 532,74, G. J. Smeijers 192 banken voor de school Oranjestraat voor f 2607,36. De aannemers wonen alhier. Na onderhandsche aanbesteding is het verbouwen van een woonhuis aan de Enterstraat tot winkel- en woonhuis voor rekening van Mejuffrouw Mensink opgedragen aan firma Ten Berge Nijkamp, metselwerk. Firma Ter Steege Zonen, timmerwerk. E. Bouwmees ter, loodgieterswerk. Fa. G. Wessels, schilderwerk. —o PREDIKBEURTEN Zondag 29 Januari en Woensdag 1 Februari Ned. Herv. Kerk. Geen opgave ontvangen. Westerkerk. Geen opgave ontvangen. Geref. Kerk. Zondag Voorm. 9,30 uur, Nam. 2,30 uur Ds. D. Bremmer. Zelfst. Geref. Gem. o.h. Kruis. Zuiderkerk. Zondag Voorm. 9,30, Nam. 2,30 en 6 uur ds. J. van Wier. Woensdagavond 7,30 uur Ds. J. van Wier. Geref. Gemeente. Walkerk. Zondagvoorm. 9,30, nam. 2,30 en 7 uur ds. Vreugdenhil. Woensdagnam. 7,30 uur Ds. J. Vreugdenhil. Dordtsch Geref. Gem. Zondag Vm. 9,30, nam. 2,30 uur en 's avonds 6 uur Preeklezen. Woensdagnam. half 8 preeklezen. o Ds. J. Spelt, predikant bij de Ned. Hervormde Gemeente alhier, heeft een beroep ontvangen naar Benschop bij Utrecht. o— POSTDIENST. Dienstuitvoering op 31 Jan. a.s., den verjaardag van Prinses Beatrix na 12 uur is het kantoor voor alle postzaken gesloten. De tweede bestelling, (om 12 uur) vervalt. Voor den telegraaf- en telefoon dienst is het kantoor geopend als op gewone werkdagen. I Vjl X VU x'x.<

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1939 | | pagina 1