Zaterdag, n mgr. 'swi e uur Mas. 26 Daw Me Kerstdag) ]oe Brown als kampioen PARKGEBOUW - RIJSSEN f DE GEHEIME SPEURDER pr 1(10 Zaterdag 24 Dec. 1938 Uitgave van Drukkerij G, ten Cate Hzn., Rijssen Telef. no. 41 Postrekening no. 13337 I Abonnementsprijs per 3 maand 30 cent per week 3 cent Advertentiën 1-5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Adverteren op de le bladz. dubbel tarief. Voor de handel speciale prijzen. Inzendmg tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 9 uur. Ing ezonden Stukken enz. tot Donderdagsmiddags 2 uur. Het was Zondag een blijde dag voor de Geref. Gem. (Walstraat), nu zij, na vijf jaren vacant te zijn geweest, weer een nieuwen herder ontving. In de morgen-godsdienstoefening werd de nieuwe predikant, ds. J. Vreugdenhil, gekomen van Kam pen, bevestigd door den consulent der gemeente, ds. R. Kok te Veenen- daal. Deze sprak naar aanleiding van de tekstwoorden in Lucas 1 verzen 76 tot en met 79. Vervolgens vond de bevestiging plaats, waarna hij een toespraak hield en de ge meente op diens verzoek haar nieuwen leeraar de zegebede uit Ps. 134 toezong. Voor de intrede, welke des mid dags plaats vond, bestond zeer groote belangstelling. Onder de aanwezigen bevonden zich de Burgemeester, de he-r VV. Zeeuw, vergezeld van de beide wethouders, de heeren J. J. ter Horst en J W. Otten. Na samenzang en gebed bepaalde ds. Vreugdenhil zijn gehoor bij Handelingen 4 vers 12 „En de zaligheid is in geenen anderen want er is ook onder den -hemel geen andere naam, die onder de menschen gegeven is, door welken wij moeten zalig worden. Na het zingen van ps. 89 vers 7 vervolgde ds. Vreugdenhil: Ik heb mij thans aan u verbonden, en ik hoop voor u te zijn, wat de Heere Jezus indertijd op aarde was, n.l. één die dient. Maar draagt mij dan ook in Uw gebed. Wij moeten volkomen afstand doen van onszelve en het oog op Jezus richten. Zich tot den bevestiger, ds. Kok richcende, dankte ds. Vreugdenhil hem voor de wijze, waarop deze hem had willen bevestigen. Moge de ambtelijke en persoonlijke vriendschap blijven voortduren. Tot de ouderlingen zeide spr., te hopen, dat men elkander zou verdragen en in broederlijke liefde leven. Hij hoopte verder, dat de diakenen hun ziel zouden geven bij de bediening van hun ambt. Gemeente, yervolgde spr., ik mag mij onvoorwaardelijk aan U geven, geeft ge U ook, opdat wij met elkander in de gunst Gods mogen verkeeren. Spr. wenschte verder den Burgemeester en de Wethouders wijsheid en kracht toe om te regeeren en stelde zich met de gemeente onder hun hoede. De burgemeester riep ds. Vreug denhil een welkom toe en sprak de beste wenschen voor den nieuwen leeraar en diens gezin uit. Moge het bijbelwoord: „Hij die u roept is getrouw" aan U en uw gemeente bevestigd worden", besloot spr. Ouderling Ligtenberg sprak namens den Kerkeraad. „Wij geven ons over aan uw leiding, zeide spr., en wenschen U toe, dat gij hier moogt werken met vollen zegen. Wij hopen dat gij vrucht met ZARAH LEANDER Het prachtige timbre van haar stem en het weergaloos knappe spel maakt LA HABANERA tot een c verweldigend succes. Geen toegang cnder 14 jaar. als eerste hoofdnummer de klucht een Warner Bros. Film met 100 amusement. Vooraf de sportieve en spannende lrim met de bekende speler TOM TYLER. Geen toegang onder 14 jaar. Prijzen der plaatsen en reductie als gewoon. van Uw werk moogt zien, maar zullen dit alles voor den troon der genade neerleggen, Tenslotte sprak nog een ouderling van de Geref. Gem. te Kampen, die zeide overtuigd te zijn, dat de nieuwe leeraar door God aan de gemeente geschonken is. Op zijn verzoek zong de gemeente de verzen 1 en 2 van Ps. 134. Ds. Vreugdenhil dankte de verschillende sprekers, waarna de dienst werd beëindigd. o Voor de geheel gevulde groote zaal van „Jeruël" gaf de Chr. Gymnastiekvereeniging „Vlugheid en Kracht", directeur de heer Bolk van Almelo, een openbare uit voering. De heer W. de Jong sprak een welkomstwoord, waarin hij zich speciaal tot den Burgemeester richtte. Hoewel er sinds de vorige uitvoering 2 afdeeling adspiranten zijn bij gekomen, is er nog steeds plaats in de rijen van „V. en K.", aldus de heer de Jong. Daarna werd het programma, bestaande uit 15 nummers vlot afgewerkt. Vergeleken bij het vorige jaar was een aanmerkelijke vooruitgang in de prestaties te bespeuren. Het rythme is veel beter geworden en daardoor werden de gezamenlijke oefeningen mooi gelijkmatig uitgevoerd. Aardig was de kleutergymnastiek voor meisjes van 6 tot 12 jaar, waarbij de oefeningen spelenderwijs en ongedwongen geschiedden. Een geweldig succes oogstte de dames- afdeeling, die gekleed in jak en muts en met klompen aan, een extra nummer bracht. Verder viel de keurige stijl der heeren op in het nummer hoogrek. Een nummer, dat herhaald werd, was „Poppen- gedoe", waarbij de kleine meisjes, in keurige pakjes gestoken, uit i haar poppendoozen kwamen stap pen, om een reidansje uit te voeren. Een daverend gelach wekte het nummer „5 minuten spanning" van de kleine jongens. Ook het reidansje van de grootere meisjes was aardig, evenals de staaf-oefeningen der dames. Het was èen mooie propaganda- avond voor de gymnastiek. o POSTERIJEN. In verband met het feit, dat de Nieuwjaarsdag op Zondag valt, is het van veel belang de nieuwjaars correspondentie, voorzien van volledige adressen, vroegtijdig ter post te bezorgen. o Gelieve in de locale telefoongids bij te schrijven onder no. 131, ds. D. Bremmer, Pred. der Geref, Kerk. DE KERSTVIERING VAN DE ZANGVER. „ST. CAECILIA". Als vervolg op het stukje in ons vorig nummer geven wij nog eenige explicaties omtrent de uitvoering. Wij zijn allen nog in vervoering over de geboorte van de Redder der wereld. Het Eere zij God heeft juist geklonken, in de verte sterven de klanken weg. Zoo zijn we dan aangeland bij het tafereel der herders, die in de nacht op de weilanden zwierven met hun kudde. Plotseling een lichtstraal en een Engel verschijnt en roept hen op naar Bethlehem. Zij haasten zich naar de Kribbe om het Goddelijk Kind te aanbidden. Het koor zingt Last uns nach Bethlehem eilen. (Laat ons naar Bethle- snellen.) Terwijl de herders in aanbidding zijn neergeknield klinkt het „Last uns das Kindlein grüssen, een zeer teer vrouwenkoortje, dat zeker niet zal nalaten een groote indruk op de toehoorders te maken. Hierna zingt het koor het bekerde koraaltjeIn Bethlehem geboren. De solist verhaalt ons dat er Koningen uit het Oosten kwamen die zeiden(Koor)Wo ist der neugeborene König der Juden etc. (waar is de pas geboren Koning, die wij willen aanbidden. Dit majestueus koor zal de klanken verspreiden tot in hoeken der zaal, als om iedereen toe te roepen, in aanbidding neer te knielen* De solist gaat verder over Herodes, die ook even optreedt als bassolist. De melodiën geven hier duidelijk de beteekenis van de tekst weer. Op het tooneel wordt nu het tafereel der 3 Koningen uitgebeeld, Daarna volgt het dankkoor, een a capella koor waarin God wordt gedankt en geloofd. In een aria voor sopraan wordt ons nog eens gewezen op de Groote Liefde van God tot ons. Tenslotte het slotkoor Gods glorie wordt bezongen. Kon Rijssens Mannenkoor, om dat de tweede Kerstdag het vorige jaar op een Zondag viel, ons toen niet vergasten op haar traditioneele Kerstuitvoering, dit jaar is dit koor wel weer op zijn post. De vereeniging, die dit jaar op het Nationaal Zangconcours te Velp de hoogste afdeeling heeft bereikt, zal ons zeer zeker op een goed verzorgd Kerst-programma ont halen. Zooals gebruikelijk heeft de vereen, ook nu weer den avond in 2 gedeelten gesplitst. Voor de pauze zullen meer algemeene werken ge zongen worden, terwijl daarna meer een Kerstprogramma zal worden gegeven, hetwelk zal worden uit gevoerd bij een schitterend ver sierden en verlichten kerstboom. O.m. zal een zeer mooie kerstcan tate worden uitgevoerd, waarin de tenor- en bariton-solo's door de heeren Leusink en Brandriet, leden f VOOR La Habanera,

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1938 | | pagina 1