Zaterdag 17 Deceüer. 'ssvosss m DE GROOTE ILLUSIE, W eilmachlsoralorium PARKGEBOUW - RIJSSEN Zaterdag 17 Dec» 1938 Uitgave van Drukkerij G» ten Gate Hzn», Rijssen Telef» no» 41 Postrekening no» 13337 R.K. Gemengde Zangver. „Si. Caecilia" ie Rijssen in hei ST. JOZEF GEBOUW op 2e Kersidag en Dinsdag 27 December Abonnementsprijs per 3 maand 30 cent per week 3 cent Advertentiën 1-5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Advertentiën op de le bladz. dubbel tarief. Voor de handel speciale prijzen. Inzending tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 9 uur. Ingezonden Stukken enz. tot Donderdagsmiddags 2 uur. een Nova-film naar een origineel scenario van Jean Renoir en Charles Spaak. Hoofdrolspelers Erich von Strohei m, Jean Cabin, Pierre Fresnay, Dita Parlo en Dalio. De Nieuwe Rotterd. Crt. schrijft: „Waarom bewonderen wij deze film, zoo onverdeeld? Om de buitengewone harmonie van vorm en inhoud; de artistieke en gevoelswaardeom alles wat de film tot een kunstwerk stempelt." De Maasbode; „Een zeer bijzondere film, die we warm aanbevelen." Wat Erich von Stroheim bij z'n verblijf te Amsterdam aan de pers vertelde: „Drie of vier van zulke films (ik word er niet voor betaald om U dat te zeggen) beteekenen meer voor de wereldvrede dan al die nuttelooze vredes conferenties bij elkaar." Prijzen der plaatsen en reductie als gewoon, Geen toegang onder 14 jaar. In de Julianaschool werd een ouderavond gehouden van de vereeniging „Scholen met den Bijbel." De gymnastiekzaal was geheel bezet, toen de voorzitter, Ds. A. van Willigen, de bijeenkomst opende en naar aanleiding van Maleachi 4 een kort woord sprak. Enkele kinderen gaven een paar voordrachten ten beste, waarna de heer A. Rijsdijk, onderwijzer der Julianaschool, het onderwerp „Ze nuwachtigheid en opvoeding" be handelde. Nadat een kinderkoortje enkele zangnummers had laten hooren, was er gelegenheid om het werk der leerlingen te bezichtigen, waar bij het onderwijzend personeel inlichtingen verstrekte. Hiervan werd een druk gebruik gemaakt. Na de pauze volgden weer een paar zangnummers. Vervolgens behandelde de heer Spanjer, hoofd der school, de vraag of kerk- en zendingsgeschiedenis op de lagere school thuis behooren. Spr. beant woordde die vraag bevestigend en motiveerde dit met er op te wijzen, dat het kinderhart zeer ontvakelijk is voor de geschiedenis der marte laren en der groote zendelingen en reformatoren. Ds. van Willigen sloot dezen zeer geslaagden avond met dank zegging. o— Naar wij vernemen zal te Rijssen de 2de Kerstdag en 27 December het Kerstoratorium van Müller worden uitgevoerd. Deze uitvoering gaat uit van de Zangvereeniging „St, Caecilia", directeur den heer J. Vermeulen. De uitbeelding op 't tooneel staat onder leiding van den ZeerEerw. Heer Pastoor. U kent allen de prestaties van de Zangvereeniging St. Caecilia, haar successen en op hoog peil staande werkzaamheden. Wij zijn de vereeni ging dankbaar voor dit intiatief en stellen het zeer op prijs een dergelijk werk van dit koqr te kunnen bezoeken. o WEIHNACHTSORATORIUM. Dit Kerstoratorium brengt ons bij uitstek in de Kerstsfeer. Het begint met een instrumententaai voorspel op de melodie van het Adventslied; O Heiland open wijd de poort. De drang en verwachting naar de komst van den Verlosser komt hier tot uiting door melodie en harmonieën en wordt nog vergroot als het koor zingtO Heiland maak de poorten der hemelen open. O kom, o kom Emmanuel. De herha ling maakt de spanning grooter. Af wisselend wordt er door solist en koor steeds de verwachting van den Ver losser bezongen. Wo bleibst du Trost der Ganzen Welt. (Waar blijft Gij Troost van de heele wereld). Dit koor eindigt met de smeekbede: Ach kom, o kom Emma- nuël. Direct hierop wordt op 't tooneel die verwachting uitgebeeld. Hierdoor wordt alles veel duidelijker en aan grijpender. Het volgende deel geeft ons de aankondiging van de geboorte van den Verlosser. Het begint met het overbekende doch zeer teere: Es ist ein Ros entsprungen (Er is een roos opgeschoten. De solist kondigt ons de Engel Gabriël aan, die daarna aan Maria de geboorte aankondigd. Het koor herhaalt de woorden van den door de Regie: De ZeerEerw. Heer Pastoor. Muzikale leidingDe Heer J. Vermeulen. Medewerking verlenen De Heer B. Wamelink, Zutphen, Tenor. Mevr. L. B. Mentink, Apeldoorn, Piano. Mevr. T. Vermeulen, Raalte, Orgel. Prijzen als gewoon. Aanvang half 8. Engel. Ook dit wordt ons weer duide lijk en zeer mooi op het tooneel weergegeven. In het 3e deel zingt het koor: Stille Nacht. Daarna gaat het doek open en zin wij de stal te Bethlehem, Het eerst werd de geboorte van den Verlosser bekend gemaakt aan de herders. 'n Engel roept hen toe: Ftirchtet euch nicht (vrees niet). Verder vertelt hij hun dat de Heiland geboren is en dat zij een kind zullen vinden, liggend in n kribbe. Hierop hooren de herders en ook wij hetEere zij zij God, dat over de aarde weerklinkt. (Slot volgt.) o— De collecte voor de Joodsche vluch telingen heeft opgebracht de som van f 456,36. —o Aan den heer H. de Jong is door den gemeenteraad op zijn verzoek met ingang van 25 Jan. a.s. eervol ontslag verleend als onderwijzer aan de O.L. School en als correspondent der ar beidsbemiddeling. De heer De Jong heeft ingaande l Februari as. ontslag gevraagd als leeraar aan de Avond-Vakteekenschool. Bij den caféhouder K. aan den Enterweg kwamen in den nacht van Zondag op Maandag drie personen per auto, die aan de deur klopten en verzochten bin nengelaten te worden. De heer K. die op het late bezoek niet gesteld was en de bezoekers vanuit de het slaapkamerraam te woord stond, weigerde open te doen, hetgeen heelemaal niet naar den zin was van het drietal. Na een woordenwisseling loste een van hen een schot, waardoor een ruit vernield werd, terwijl de kogel aan de andere zijde van de gelagkamer in een deurpost drong. Na hun heldendaad verricht te hebben, vervolgden de heeren hun weg. De heer K. vervoegde zich den anderen morgen onmiddellijk bij de politie om van het gebeurde mededeeling te doen. Echter had hij het autonummer niet volledig kunnen opnemen. Het opsporen van deze nachtelijke helden zou dan ook moeilijk geweest zijn, ware het niet, dat door de activiteit van de nachtpolitie de ontknooping spoedig kon volgen. Deze had 's nachts een auto waargenomen, die hier en daar rond reed, waar schijnlijk met de bedoeling om nog aan te leggen. Voor alle zeker heid, men kan immers nooit weten, had zij echter het nummer van de auto genoteerd. Het was nu een klein kunstje den wagen, waarmede gereden was, op te sporen en dit bleek een huurauto uit Vriezenveen te zijn, door twee jongelui aldaar in een garage gehuurd. Bij dit tweetal had zich nog een jongmensch uit Almelo gevoegd, welke laatste, zooals bij onderzoek bleek, het schot uit een flobert gelost had. Pistool en minutie werden in beslag genomen, terwiil tegen het drietal proces-verbaal werd opgemaakt. Daar de dader geen vuurwapen machtiging had, zal het onderzoek zich ook uitbreiden naar den leverancier, die zonder overlegging van de machtiging de munitie verkocht heelt. WEEKBLAD VOOR SEN 1

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1938 | | pagina 1