Zitgfio io Oeggfif, iuo&ds 1 uur mmmmms 'Elf' maas» PARKGEBOUW - RUSSEN Zaterdag JO Dec. 1938 Uitgave van Drukkerij G< ten Gate Hzn.f Rijssen Telef. no. 41 Postrekening no. 13337 VAN KWAAD TOT ERGER Stan Laurel en Oliver Hardy Abonnementsprijs per 3 maand 30 cent per week 3 cent bhms te. smm-v-ïA Advertentiën 1—5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Advertentiën op de le bladz. dubbel tarief. Voor de handel speciale prijzen Inzending tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 9 uur. Ir gezonden Stukken enz. tot Donderdagsmiddags 2 uur. Aan het verslag over 1937 van het „Dagsanatorium Rijssen" ontleenen we het volgende: Gewoonlijk wordt het Sanatorium direkt na Paschen geopend, maar dit viel in '37 bijzonder vroeg, zoodat de opening pas 22 April plaats kon heb ben. Bij de opening waren tien pati ënten aanwezig en tot den dag van sluiting op 17 November werden succes sievelijk 19 personen verpleegd n.I 8 mannen en 11 vrouwen. De verpleegkosten van 8 personen werden gedragen door het Dagsanato rium, terwijl 6 kwamen voor rekening van de Ter Horst-Engbertsstichting, 3 Groene Kruis (T.B.C.-Afdeeling) en 2 patiënten Ziekenfonds Ter Horst 6 Co. N.V. Het aantal verpleegdagen bedroeg resp. 1095 en 2035 der mannelijke en vrouwelijke patiënten. De gewichtstoename bedroeg bij de mannen 42,20 kg. of gemiddeld per per soon 5,25 kg.bij de vrouwen 85,80 kg. of gemiddeld 6,9 kg. per persoon. De uitgaven voor voedingsmiddelen, brandstoffen en diverse kleinere artike len bedroegen f 2054,40 of 65,6 cent per dag en per patiënt terwijl uegeLeele exploitatiekosten bedroegen f 4362,805 of f 1,394 per dag en per persoon. In de vergadering van 15 April werd de Secretaris, de Heer R. E. de Vaal herbenoemd, terwijl in de vergadering van 12 November met algemeene stem men de Heer P. Rodenhuis als be stuurslid in de vacature van Jhr. Coenen werd gekozen. Het dagelijks bestuur bestaat thans uit de HeerenJ. H. ter Horst, voorz,. R. E. de Vaal, secre taris, P. Rodenhuis, Penningmeester. Slechts vier weken nadat ds. J, Bos zijn alscheid deed, ontving de Geref. Kerk Zondag een nieuwe leeraar, in den persoon van ds. D. Bremmer. In de morgendienst ging als be vestiger voor ds. F. A. den Boeft van Rotterdam (Oost). Zijn Eerw. had tot tekst 2 Petrus 1 19. „En wij hebben het Profe tische Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als een licht schijnende in de duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster op ga in Uwe harten." Na de predikatie had na voor lezing van het formulier de be vestiging plaats. Des namiddags deed de nieuwe predikant ds. D. Bremmer zijn intrede. Voor deze dienst bestond een groote belangstelling. O.m. werden opgemerkt de Edelachtbare heer Burgemeester en de heer Wethouder Ter Horst. Ds. Bremmer bepaalde zijn ge meente bij Efeze 6 11 en 12. Met ds bekende zangeres Erna Sack bijgestaan door Karl Schönbock en Paul Kemp Een 100 pet. amusementsfilm. Als tweede hoofdnummer: de dolle klucht: met Prijzen der plaatsen en reductie als gewoon. Toegang alle leeftijden. „Doet aan de geheele wapenrustin Gods, opdat gij kunt staan teg<" ue listige oiïiicidiiigcij Ju, vwlL. Want wij hebben den strijd niet tegen vleesch en bloed, maar tegen de machten, tegen de geweldheb bers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de boosheid in de lucht." Spr. ontwikkelde hierover 3 punten: 1 de vijand in dien strijd 2de zwaarste van dien strijd3e de overwinning op dien strijd. Toespraken werden in deze dienst niet gehouden. Na het zingen van psalm 89 8 werd de dienst gesloten. o— PREDIKBEURTEN op Zondag 11 en Woensdag 14 December 1938. Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk Geen opgave ontvangen. Westerkerk. Geen opgave ontvangen. Geref. Kerk. Zondag Voorm. 9,30 uur Ds. D. Bremmer. Nam. 2,30 uur Ds. D. Bremmer. Zelfst, Geref. Gem. o.h. Kruis. Zuiderkerk. Zondag Voorm. 9,30, Nam. 2,30 en 6 uur ds. J. van Wier. Woensdagnam. 7,30uur Preeklezen. Geref. Gemeente. Walkerk. Zondagvoorm. 9,30, nam. 2,30 en 6 uur Preeklezen. Woensdagav. 7,30 uur Preeklezen. Dordtsch Geref. Gem. Zondag Vm. 9,30, nam. 2,30 uur 'sav. 6 uur preeklezen. Woensdagnam. 2,30 en 7,30 uur Ds. Fraanje van Barneveld. Ds. J. Vreugdenhil, beroepen predikant bij de Geref. Gemeente Kampen afscheid te nemen, en op Zondag 18 December zijn intrede te doen bij de Geref. Gemeente. Na des morgens beevestigt te zijn door den consulent ds. Kok van Veenendaai. De gewoonte getrouw, vierden de kinderen van de laagste klassen der Schildschool Maandagmiddag weer hun St. Nicolaasfeest in de gymnastiekzaal van genoemde school. De Sint en zijn knecht werden door het jonge volkje met gejuich en toepasselijke liedjes begroet, waarna Sinterklaas zich eenigen tijd met de kleuters onder hield. Piet strooide pepernoten en alle leerlingen ontvingen een cadeautje. o— In een Donderdagavond gehou den vergadering van de S.D.A.P. afd. Rijssen, is tot waarn. voorzit ter benoemd de Heer J. Jansen in plaats van wijlen de Heer G. Pluimers. _o— Het aantal personen, ingeschre ven bij de gemeentelijke arbeids bemiddeling, bedroeg op 1 Dec. in totaal 586 (1 Nov. 410). Deze waren verdeeld als volgt: 494 mannen boven achttien jaar, 78 er beneden6 vrouwen boven achttien jaar en 8 er beneden. Bij de 494 mannen waren 82 ge deeltelijk werklozen (textielarbei ders) en 18 kleine boerenvan de 78 personen beneden achttien jaar zijn er 60 als jeugdige werklozen aan de arbeid. Verdeeld over diverse beroepen zijn het: 37 steenfabrieksarbeiders, 75 bouwvakarbeiders, 2 houtbe werkers, 1 bij de leder en 3 in de metaalnijverheid, 195 textielarbei ders, 7 werkzaam in de tabaksin dustrie en 6 bij overige voedings- en genotmiddelen, 11 in het landbouwbedrijf, 5 bij de handel, 6 bij het verkeerswezen en 44 ongeschoolde handarbeiders. o— BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE RIJSSEN van 30 November t/m 6 December Geboren Gerritdina dv J. Kreijkes en J. Slot. Gehuwd G. J. Smeijers 26 j en B. Ligtenberg 24 j J. Nijzink 24 j en H. Dan- nenberg 24 j H. ter Maat 31 j en G. Schulenburg 30 j. J. Tijhof 35 j en B. ten Berge 26 j. Overleden A. Ligtenberg 61 j mv E. Strokappe G. Bruil 51 j vr. v. F. Stokken- treeff J. Eertink 66 j vr. Door den architect H. Teeselink Hzn., werd voor rekening van Mevr. Wed. A. ter Harmsel aanbe steed Het verbouwen van perceel Haarstraat tot 2 winkelhuizen en het bouwen van een slachthuis en schuur. Hoogste en laagste inschrijvers: Metsel- en Timmerwerk: E. Takma, Ommen f 12745, Gebr. Ten Hove, Enter-Rijssen f 8970. Metaalwerk H. W. Buursink, Rijssen f 1189,99, Oplaat, Eisen f 1040. Loodgieterswerk Aalderink, Rijssen f 776, Van Dam, Rijssen f 654. Glas-, Verf- en Behangwerk: Ten Bolscher, Rijssen f 1075, Ter Harmsel van de Maat, Rijssen f 777. o— Burgemeester Zeeuw ontving van de dames S. alhier voor de vluch telingen de mooie som van f 100. Een goed begin. De Chr. Gymn. Ver. „Vlugheid en Kracht" hoopt Vrijdag 16 Dec. a.s. weer een uitvoering te geven in „Jeruël". Wie de Ver. bij vorige uitvoeringen heeft zien werken, kan nu constateren, of ze nog weer vooruitgegaan is. Ook hen, die die Ver. nog niet kennen, kunnen we met vrijmoedigheid opwekken, met haar kennis te gaan maken. Ze zullen zich de gang naar „Jeruël" niet beklagen. Meerdere bijzonderheden geeft U de advertentie. m. O Bloemen li! .*17 7..\ V 1 wil if. ii. j O - S®3*af O

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1938 | | pagina 1