sit M O 6LVL LLy: Bemocut: Het mm (iroeie Freesstie Film) moe smer si, 's e uur mmmm Afsebeu Eer».n^f L üii DUUR GfOOmi Here, oerei. Kiezers Hele Hen Geref. Kiezers §i. nas Sim naar v. d. Willige HIER Algemeen ZieHemonns Rijssen PARKGEBOUW - RUSSEN MS|, 26 IMS'. 'Silli 8 UOf PA m BOUW - RUSSEN H, J* Borkent en B* v* Brussel Gzn* Heb je IOO gulden! s Maandagsavonds PETTEN Gebr. Kamphuis Zaterdag 26 Nov. X938 Uitgave van Drukken) G. ten Gate Hzn<f Rijssen TeleL no. 41 Postrekening no. 13337 Waarheen? r mmmm voor Voor alle Fondszaken 8-91 Kerkstraat 16. Goed en niet duur Abonnementsprijs per 3 maand 30 cent per week 3 cent li' Advertentiën 1—5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Adv^td/i Inzending tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 9 uur. de le biadz. dubbel tarief. Voor de handel speciale prijzen, n Stukken enz. tot Donderdagsmiddags 2 uur. met Benjamlno Gigli, Maria Cebotarl, Peter Bosse, Hans Moser, Hllde Hlldebrand. De Residentiebode schrijft: „De film is ontroerend schoon. Volmaakt natuurlijk spel. Kortom een film van groote waarde." Entrée en reductie als gewoon. Geen toegang onder 14 jaar. Weldadigheidspostzegels en Prentbriefkaarten voor het Kind, LS. Van 1 December tot 5 Januari bestaat weer de gelegenheid tot kopen van bovengenoemde post zegels en kaarten. U weet, het zijn prachtig uitgevoerde zegels, waarvan de kostprijs een paar centen hoger is dan de frankeer- waa'de, en heel mooie. gekjteuröe prentbriefkaarten, die i^uifste- A 'ens".: "G-l ,r' A-'v;-: Mlptowjaansgfoet. Bet bedrag boven de fr ankeer waarde der zegels en de gehele opbrengst der kaarten komt ten goede aan verschillende Neder landse vereenigingen, welke de belangen behartigen van misdeelde kinderen. Nu weten we wel, dat er haast geen week voorbij gaat ot dan van die en dan van andere zijde doet men een beroep op Uw wel dadigheidszin. Maar één van de meest sympathieke vragen om hulp is en blijft deze bede voor onze ongelukkige kleinen. We menen er dan ook op te mogen rekenen, dat U een paar postzegels en- of kaarten zult kopen. Verleden jaar overtrof de verkoop verre onze verwachtingen. We vragen: doet als verleden jaar! En alsdan ook degenen, die verleden jaar achterbleven, nog medoen, dan hebben we met elkaar heel wat arme kleinen geholpen. Verkrijgbaar zijn: zegels frankeerwaarde 1V2 voorSct. 3 5 ct. 4 6 ct. 5 Bet. 12Yï 15 ct. blanco briefkaarten met postzegel van 4 voor 6 cent. Prentbrief kaarten afzonderlijk voor 7 cent. Serie prentbriefkaarten, 5 stuks, voor 35 cent. Helpt allen mee! Het plaatselijk comité: joh. van den Brink J. W. Iwema—Feenstra A. C. Michon—de Jong De gelegenheid maakt de genegen heid. Bestaat er inderdaad mogelijkheid om in grooter groepen te vertrekken, aller eerst voor landbouwers en veehouders Laat ons de vraag eens anders stellen Bestaan er landen, die behoefte hebben aan vermeerdering van bevol king met het oog op landbouw en vee teelt Volgens getuigenis van vooraan staande mannen, met een verantwoor delijke positie, bestaat die behoefte metterdaad. Zoo sprak in 1936 de Argentijnsche Minister van Buitenlandsche zaken dit openlijk uit op de Pan-Amerikaansche conferentie. De Zuid-Amerikaansche volken, kun- nee, volgens Prof. Adolfo Matthei, prcff aan de Landbouw-Hoogeschool te Santiago (Child hou 'aak niet oeh: oh /..onder .Qetdoed v:n>.. ..-f Sboeia Oesco.a»::dr i'aaden dra/.o'i de 3pbic ener tan ma at schappolk schade te Jijden. Het betrek hier eer, Wet^ïd dee grooter dan Europa en Australië te samen. Door de radio en de vliegmachine wordt het ons gemakkelijker te besef fen dat de geheele aarde aan den mensch onderworpen is. De Handelsmissie Karnebeek (1937) heeft ook de oogen van ons volk op Zuid-Amerika willen richten. Dit is het groote wereldreserve-ge bied, voor voedselvoorziening en grond stoffen. Landen waar behoefte bestaat aan meerdere bevolking zijn er. Mogelijkheden van kolonisatie be staan. De gelegenheid is erdoch schuilt er nog iets van den Oud-Nederlandschen geest van aanpakken in ons volk? o— De politie vestigt er de aandacht op dat het meer dan erg is zooveel wielrijders(sters) zonder achterlicht rijden. Voortaan zal hiertegen, alsmede wat betreft de overige verkeersregels, strenger worden opgetreden. Een ieder werke dus mede! Het is immers in het belang van Uw eigen- en een anders veiligheid. Ploewel de politie weet, dat het achterlicht onverwachts defect kan geraken, is zij daarentegen eveneens overtuigd, dat het wiel- rijdend publiek dikwijls.het systeem huldigt van„rij maar raak." Nogmaals werkt mede voor Uw veiligheid (en portemonnaie)! De bazaar der O. L. S. behoort thans weer tot het verleden en mag als bui tengewoon geslaagd beschouwd worden. Aangezien het niet mogelijk is allen persoonlijk te bereiken, dankt het dames comité langs deze weg hartelijk allen, die mede geholpen hebben aan het wel slagen dezer bazaar, hetzij door giften, hetzij door persoonlijke hulp. Een aantal prijzen der verloting zijn £M, O; t verzoek her-optreden van den Heer J. 1>f Nede M met een geheel nieuw programma. ;te telepaath, toont acht der suggestie op mensch en cMer. .tenoverbrenging, catelepsie. Entrée 25 cent. Kaan n va aandag af verkrijgbaar in het Parkgebouw. nog niet a 1 wordt ver zocht deze af te halen, daar ze na r er vallen aan het comité. PR c EN NA. rk. "oo'' 3 èrk Geen opgi 1. W f- 'ii I' kèr k Naar wij vernemen is aan onzen plaatsgenoot, J. W. Nijzink, door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Hengelo vergunning verleend tot het vestigen van een broodbakkerij in zijn pand Eschstraat 45. Zondag V Pi eek lezer. n van 1.6 tof :n met 22 November. jj, 2.30 uur i W Scherphof -- Hendrik zv G. j.v j d. Belt en A. Mijland jan Willes» zv A. Jansen en B. N'jiahd'—Gerard zv H. Waanders en F. Bakker. Overleden: A. Vos 72 jaar, vr. van G. Tijhuis. zeust. u -.n. Kruis. écrLuZ; Zondag V am. 2,30 en 6 uur ds. J Woensdag uur ds. J, van Wier. Ger en te. 'vV 2 kerk.. Zondag Voorr nam. 21/» uur en 'sav. 6 uu heid, de beer Wijting. Dord: 1 Gexef. Gem. Zondag Vm. 9,30, nam. 2,30 uur 'sav. 6 uur preeklezen. Donderagnam. half 3 en half 8d=. Fraanje van Barneveld. Voor leden der schoolvereeniging en verder aan schoolgaande kin deren van de Haarschool en en Banisschool wordt D.V. MAANDAGAVOND van 7—8 uur in een der lokalen van de Haarschool gelegenheid ge geven afscheid te nemen van den voorzitter. Het Bestuur. pjl§l Kantooruren N.V.Middenstands- Credietbank Rijssen. MAANDAG, WOENSDAG en VRIJ DAG 's morgens van 9 tot HALF EEN DINSDAG en DONDERDAG, 's avonds van 7—9 uur. Meestal is de kassier ook Dinsdags en Donderdagsmorgens op zijn kantoor aanwezig. De heer H. van den Belt slaagde dezer dagen voor het diploma Bouw kundig Teekenaar. ERRES „COMBINATOR Weer een vreemd woord 9r bij! De eigenschappen van de binator-knop zijn echter nogvëël verrassender, want met minder dan 5 functies zijn daarin ver» enigd. Weer een apart snufje, dat U alleen bij de geheel nieuwe Erres radiotoestellen zult aantreffen. Vraagt inlichtifi» gen en demonstratie. 2 Alieenvertegenwoordiger Ook Stemt in 't belang der aloude waarheid, door de Vaderen beleden, en kiest in de vac. van het kies college: Denk aan die plaatsen waar het zuivere Evangelie niet meer ver kondigt wordt. Doe uw plicht en blijft niet thuis! Als steeds voordeellg. Vertegenw. H.MEIJER T V £;E GevoAuen Een zilveren heerenpolshorloge, een b^rte::- kinderarinbaad, een portefeuille met inhoud, een dames- handtaschje, een kindermutsje, een paarjjkinderschoentjes, een ceintuur (wijnkleurig), een damesportemon- naie met fi0,17, een portemonnaie met _f 0,07, een grijze sjaal, een bruine portemonnaie met f 0,50, een paar bruine dameshandschoe nen, een zwarte vulpen, een paar zwarte sokken, een raamhor, een bruine meisjesmuts. Verloren Een notitieboekje, een kindertasch- je met ritssluiting, een gele vulpen zonder dop, een boodschappen- tasch, een bruin jongensjasje, een spaarkaart, een kinderkruiwagen,, een portemonnaie met f 0,10, een ceintuur van regenjas, een zwarte portemonnaie met f 0,03* Inlichtingen op het politie-bureau, doch niet per telefoon. Weekmarkt. Oude Kippen f 0,40—f 0,80 longe Kippen f 0,90—f 1,30 Oude Hanen f 0,45f 0,65 Jonge Hanen f 0,60f 0,90 Tamme Konijnen f 0,45—f 2,00 Tamme Eenden f0,30—f 0,35 Kippeneieren f 3,45—f 4,30 per 100. o— —0— 0 .H: O iesche Fakir .IRIUIKIIlillüi' 'Sffi '!P«' ON BURGERLIJKE STAND DERj j GEMEENTE RIJSSEN 1 /r .,....,1, Dit kan de vrouw zeggen, die een spaar - verzekering bij de VICTORIA heeft ge nomen en een aantal jaren wekelijks een dubbeltje heeft gespaard. Een dubbeltje! De kosten van een bos bloemen of een ijsco. Spaar voor Uzelf en de kinderen bij de VICTORIA. t

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1938 | | pagina 1