i Zaterdag i§ minuter, 's auoods e etir EEN G B PARKGEBOUW - RUSSEN Zaterdag 19 Nov. 1938 Uitgave van Drukkerij G. ten Gate Hzn.? Rijssen Telef. no. 41 Postrekening no. 13337 i i OPSPORING VERZOCHT Abonnementsprijs per 3 maand 30 cent per week 3 cent w ymmm Advertentiën 1—5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Adverb ntiën op de le bladz. dubbel tarief. Voor de handel speciale prijzen. Inzending tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 9 uur. Ingezonden Stukken enz. tot Donderdagsmiddags 2 uur. valt thans de nadruk s£ Waarom meer op Kolonisatie dan op Emigratie Vorming van groepen, vooral ook met het oog op de belangen van den Godsdienst, dat betoogden we een vorig maal. Maar kan men zich dan. in den vreemde niet bij bestaande ge meenten voegen Kan men niet man voor man vertrekken, en zich aansluiten bij familie of bekenden in de landen overzee? Er zijn twee omstandigheden, die dit beletten. De algemeene toestand ook elders, en het feit, dat sommige landen tot op zekere hoogte met bevolking voorioopig verzadigd zijn. In primitieven toestand kan de mensch, ook zonder geld, van den bodem leven. Landbouw en veeteelt zijn de fundamenten van alle maatschap pelijk leven, wat aangaat levens onderhoud en bestaansmiddelen. Men moet dus nieuwe, niet ge noegzaam ontgonnen, of onont gonnen gebiedsdeelen der aarde zoeken. Allereerst dus zulke landen, waar behoefte bestaat aan vermeerdering van landbouwende bevolking; daarop steunen allerlei handwerk en industrie. Het is dus noodig nieuwe gebieden te zoeken, waarheen te voren althans uit ons land geen stroom van emigranten zich bewoog. Dan wordt duidelijk, ook met het oog op coöperatie en gemeenschap pelijk landbouwbelang, dat groeps vorming alle voorbereiding en aandacht verdient. Zoo valt dus de nadruk bij de huidige omstandigheden op Kolo nisatie. Daarna, na het vormen van "ko lonies, of van kernen van kolonies, kunnen er weer gezinnen, stuk voor stuk, volgen. BAZAAR O.L. SCHOOL. Onder groote belangstelling werd Dinsdagavond de bazar voor de openbare lagere school geopend. Mevr. Logman, presidente van het dames-comité, heette de vele aan wezigen welkom, inzonderheid den burgemeester en mevrouw Zeeuw, waarna het hoofd der school, de heer L. Iwema, het woord voerde. Spr. merkte op, dat de school een onmisbare factor vormt in de op voeding der kinderen. Om den bloei der openbare school ter plaatse te bevorderen, moet het schoolfonds, dat geheel gevoed wordt uit particuliere middelen, en dat voorziet in de verstrekking van fel •J® fe presenteeren wij U in een zeer bijzonder programma de veelbesproken film Met in de hoofdrollen CARY GRANT en MARY BRIAN. Naar de bekende roman an Philips Oppenheim. Duizenden hebben genoten van dé.geestige en spannende avonturen van Ernest Bliss. Zij allen zullen thans ook de amusante film willen zien. Vooraf vertoonen wij de sterk sensationeele film Boeiend verhaal van een ontviucbe gevangene, die zich schuil houdt voor de politie, maar eindelijk moet toegeven dat er geen vrede en geluk voor hem bestaat, voordat hij zijn straf heeft uitgezeten. MetLloyd Moland en Peggie Conclin. Toegang bo'en 18 jaar. m m kleeding aan arme leerlingen schoolreisjes, ouderavonden n4*- bekostigt, verstrekt worden, Spf was buitengewoon dankbaar voor het vele goede, dat er voor de school gedaan wordt, en dankte het dames-comité, speciaal het dage- lijksch bestuur daarvan, voor den onvermoeiden ijver, die aan den dag is gelegd. De Burgemeester, de heer W. Zeeuw, zeide, dat de personeelbe- zetting der school wel wat sober is, waaronder het onderwijs zou kun nen lijden. Eén der doelstellingen van dezen bazar is om hieraan eenigszins tegemoet te komen. De Burgemeester sprak tenslotte z'n beste wenschen voor het welslagen van de bazaar uit. Reeds dadelijk na de opening was het een drukte van belang, en de vele mooie handwerken en andere goederen, die smaakvol waren uitgestald, vonden gretige koopers. Ook de opgestelde attrac ties trokken veel belangstelling. De bruto opbrengst bedroeg de som van f 755,—. o Met ingang van 1 Januari 1939 is de heer drs. K. de Jong alhier, thans werkzaam als directeur van het Verkeershuis te Almelo, be noemd tot leider van het te Enschede te vestigen Bureau voor Vreem delingenverkeer, De heer A. J. ter Harmsel, opgeleid door den heer C. J. de Haan, slaagde te Zutphen voor het Mid denstand-diploma (Vestigingswet). PREDIKBEURTEN Woensdag 23 Nov. en Donderdag 24 November Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk Geen opgave ontvangen. Westerkerk. Geen opgave ontvangen. Geref. Kerk. Zondag Vm. 9,30, Nam. 2,30 uur Preeklezen. Zelfst. Geref. Gem. o.h. Kruis. Zuiderkerk. Zondag Vm. 9,30, Nam. 2,30 en 6 uur ds. J. van Wier. Woensdag Nam. 7,30 uur ds. J. van Wier. Geref. Gemeente. Walkerk. Zondag Voorm. 9VS, nam. 2V2 uur en 's av. 6 uur de heer Wijting. Donderdagnam. 31/i uur en half 8 ds. Heykoop van Utrecht. Dordtsch Geref. Gem. Zondag Vm. 9,30, nam. 2,30 uur 'sav. 6 uur preeklezen. Woensdagavond half 8 Preeklezen. Nederl. Protestanten Bond. Zondagnam. 5 uur Ds. N. Zwiep, van Enschede. Weekmarkt. Oude Kippen f 0,35—f 0,75 Tonge Kippen f 1,00—f 1,25 Oude Hanen f 0,50f 0,70 jonge Hanen f 0,55f 0,85 Tamme Konijnen f 0,30—f 1,85 Tamme Eenden f 0,25f 0,30 Kippeneieren f3,40—f 4,45 per 100. In de schouwburgzaal van het Parkgebouw trad Woensdagavond op „De Friesche Fakir" de heer J. Riemersma uit Grouw om een demonstratie te geven van zijn bijzondere gaven op het gebied van telepathie, dieren-suggestie, massa- en enkel-suggestie en cata- lepsie. De groote zaal was tot in alle hoeken gevuld en de toeloop was zoo groot, dat velen nog afgewezen moesten worden. De heer Riemersma had met zijn optreden een buitengewoon succes en hij gaf ongelooflijke staaltjes van ziin kunnen, in het bijzonder in massa- en enkel-sug gestie. De catalepsie bracht de heer Riemersma o.m. op zichzelf in toepassing, waarbij zijn verstijfde lichaam met hoofd en voeten op twee stoelleuningen werd gelegd, zonder dat dit ook maar in het minste doorboog, zelfs niet, toen zijn helper boven op hem ging staan. De aanwezigen hebben veel gezien, veel bewonderd, doch weinig begrepen. o— BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE RIJSSEN van 9 tot en met 15 November. Geboren Anna dv J. Haase ea H. Nijveld. Gehuwd j. Ligtenberg 28 j en J. ter Weel 23 j J. H. Scharphof 25 j en J. Kappert 24 j. Overleden i J. Scherphof 61 j vr. v. G. Kreijkes. —o Gelieve in den locale Telefoongids bij te schrijven onder no. 130, Fa. B. J. Nijhuis Zonen, Aannemers. o— Donderdagavond speelde de Rijs- sensche Schaakclub tegen Almelo, Rijssen won met 67s—3Y2. o— Sinds de in werking treding van het Spaartonds is door het Ge meentelijk Steunbureau aan spaar- bonnen uitgegeven een bedrag van f 5182,35. 94 van de onder steunden, zijn toe deze regeling toe getreden. Het bedrag van f 5182,35 is tot stand gekomen: 1°. door wekelijk- sche bijdragen van f 0,25 en f 0,40 tot een totaal bedrag van f 2332,05 2°. terwijl de Rijkssubsidie f 2850,30 bedraagt. o— AMUSANTE AVOND. De voetbalvereeniging R.V. or ganiseert wederom een gezelligen :v- £-::* m V V jtt> "Z n J o O/A J_r CvVllVtUg i. v ,.v -

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1938 | | pagina 1