PARKGEBOUW - RIJSSEN ZiiBPieg, 5 Mr, 'sanus 8 uur m Zaterdag 5 Nov. 1938 Uitgave van Drukkerij G. ten Gate Hzn.f Rijssen Telef. no. 41 Postrekening no. 13337 TEN AFSCHEID. H (Jfaecuse) Abonnementsprijs per 3 maand 30 cent per week 3 cent m&mm v wMm Wm Advertentiën 1-5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Advertentiën op de le bladz. dubbel tariel. Voor de handel speciale prijzen Inzending tot uiterlpk Vnjdagsmorgens 9 uur. Ingezonden Stukken enz. tot Donderdagsmiddags 2 uur. Waarde medeburgers onzer goede stad. Bij mijn a.s. vertrek gevoel ik behoefte een woord aan U allen te richten. Wel hoop ik Zondag nog voor het laatst als predikant der Geref. Kerk in deze plaats Gods Woord te bedienen. En wel zal er ook dan een openbare godsdienstoefening zijn, voor ieder een dus toegankelijk, maar uit den aard der zaak spreek ik dan toch uitsluitend tot mijn eigen gemeente, zoodat deze dienst een intiem karakter draagt, waarvoor geen enkele uitnoodiging is gedaan, waarin geen enkele „toespraak" wordt gehouden en waaraan alle andere „sensatie" ontbreken zal, omdat dit niet past in de Bediening des Woords en de aandacht van de hoofdzaak maar afleidt. U zult het stellig kunnen billijken, dat ik dan gaarne met mijn eigen ge meente alleen gelaten wil worden, en ik vertrouw, dat U dezen iaatscen wensen eerbiedigen zult. Het neemt echter niet weg, dat er ook een band is ontstaan met ruimer kring dan eigen parochie. En dan denk ik allereerst aan hen, die met mij de Geref. leer belijden en liefhebben, tot welk Kerkinstituut ze ook behooren mogen en die ik gaarne als broeders en zusters erken, ondanks het verschil in 'kerkelijk standpunt. Met som migen Uwer heb ik, waar dit mogelijk was, aangenaam en vruchtbaar samengewerkt. Ande ren hebben mij weieens teleurge steld, wanneer ik meende, op hen te mogen rekenen. Mag ik U allen en mijzelf en PM.!11 gemeente nog eens voorhouden het Hoogepriesterlijk gebed van onzen Zaligmaker en Koning: „op dat ze allen één zijn, gelijker- wijs Gij, Vader, in Mij en Ik, in U, dat ook Zij in ons één zijn, opdat de wereld geloove, dat Pij Mij gezonden hebt." (Joh. 17 21) Maar ook allen, die hier wonen gaan mij ter harte. Heb ik bij enkelen den naam van niet vrien delijk te zijn en met name in het groeten op straat weieens tekort te schieten, vergeeft mij deze zwakheid! Mijn gezicht is, helaas, niet sterk, zoodat ik vaak niet opmerk, wie op zij van de straat voorbijgaan en daarentegen ben ik d i k w ij 1 s in gedachten ver zonken, waardoor ik iemand zien zou en toch niet zien. Maar ik moge U verzekeren, dat ik nooit opzettelijk iemand zonder groeten voorbijgegaan ben. Door Gods genade heb ik geleerd, mijn naasten niet meer te haten of te verachten. Wij hebben trouwens door ons verblijf hier U liefgekregen en scheiden met weemoed uit Rijssen. Gaarne wenschen we ieder van U het beste toe. Dat beste is: het ééne noodige voor elk mensch, n 1. Jezus Christus te kennen, Die voor zondaren (en dat zijn wij allen, zonder uitzondering!) gestorven is om wie in Hem g e 1 o o v e n, het eeuwige leven te schenken. Want: Zoo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn Eenig geboren Zoon gegeven heeft opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe." Maar óók„Die den Zoon van God ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien maar de Toorn Gods blijft op hem." (joh. 3 16-36). Met vriendelijke groeten, ook van mijn vrouw, Ds. J. B O S, Toekomstig adres na 8 Nov., Eemnesserweg 48, Baarn. ÉÉt jm Er heersehte Maandagavond in het gebouw „Jeruël" een groote drukte. De gezant van Zuid-Afrika bij het Nederlandsche Hof, dr. H. D. van Broekhuyzen, bezocht n.l. voor de tweede maal zijn geboor teplaats Rijssen, om een causerie over Zuid-Afrika te houden. De groote zaal was tot in alle hoeken gevuld, toen ds. J. Spelt, Ned. Herv. Predikant alhier, de bijeenkomst opende. Dr. van Broekhyzen, het woord verkrijgende, zeide, dat hij graag naar Rijssen was teruggekomen, waar hem en zijn vrouw den vorigen keer zulk een hartelijke ontvangst was bereid. Spr. wees er vervolgens op, dat 1938 voor Zuid-Afrika een bijzonder belang- lijk jaar is, nu herdacht zal worden, dat honderd jaar geleden de voortrekkers per ossenwagen de Kaapprovincie verlieten, om naar het Noorden te trekken. Die trek gebeurde niet uit zucht naar geld of goud, maar de drijfveer van alle trekkers, omvattende 2 h 3000 fami lies, was de drang naar vrijheid, die hun door de Engelschen was ontnomen. Om de herinnering levendig te houden aan wat die menschen hebben moeten doorma ken op hun tocht naar het Noorden, toen er nog geen weg of pad was, zijn thans weer twee ossenwagens onderweg, die een trek van 31/, maand zullen maken langs denzelf den weg dien honderd jaar geleden genomen werd. Spr. releveerde het ontstaan der Kaapkolonie in 1652 onder van RieBeek en vertelde hoe Zuid- Afrika in 1806 onder de macht van Engeland was gekomen. een film van deze tijd, onder regie van Abel Gange, met Victor Francen, Line Noro, Marie Lou, Jean Max, e.a. De muziek van Henri Verdun is uitgevoerd door het Symphonie Orkest van Parijs, Prijzen der plaatsen en reductie als gewoon. Goedgekeurd voor het Zuiden. Geen toegang onder 18 jaar. Reeds spoedig daarop ontstonden T* moeilijkheden, met taal, recht spraak en geldwezen. De Boeren werden mismoedig, en het drama van Slagtersnek, waar 9 Boeren opgehangen werden, was beslissend om den grooten trek te aanvaarden. Alles liet men achter om vrij te zijn en godsdienst en taal te kunnen handhaven. Het gouvernement en zelfs de kerk beschouwden de trekkers als rebellen. Maar thans maakt geheel Zuid-Afrika zich op, om deze mannen en vrouwen als helden en heldinnen te eeren. De trek was de geboorte van Zuid- Afrika, vervolgde spr., en is gewor den het fundament van de daar thans heerschende beschaving, waarop zoowel Zuid-Afrika als het moederland Nederland trotsch. zijn. Spr. herhaalde vervolgens uit voerig van de moeilijkheden en de gevaren van den tocht naar het Noorden, die 1% h 2 jaar geduurd heeft. In Pretoria zal nu een herden- kings-monument, kostende 1 milli- oen gulden, verrijzen, waarvan op 16 Dec. a.s. de hoeksteen gelegd worden. Bij die gelegenheid zullen de stem van dr, Colijn en spr. klinken, per radio overgebracht. Spr. sloot de bijeenkomst met dankzegging. In de pauze zong mej. F. Engel- barts, op het orgel begeleid door mej. D. Vermeij, enkele Afri- kaansche liedjes. Onder zeer groote belangstelling van het publiek zijn Donderdagmorgen in het huwelijk getreden Mejuffrouw C. A. ter Horst met Jhr, Mr. M. W. C. de Jonge uit Baarn. Om ongeveer kwart voor 12 had het burgerlijk huwelijk plaats door den oom van de Bruid de heer Wethouder J. J. ter Horst. In zijn toespraak zeide spr. het een voorrecht te noemen het bruidspaar in den echt te mogen hebben verbin den en de eerste te zijn, die bruid en bruidegom de gelukwenschen kon aanbieden. Hij wees voorts op het voorrecht, dat de ouders van het jonge echtpaar aanwezig waren bij deze plechtigheid en zelfs de grootmoeder van de bruid, mevr. Van Dorp uit Velp. Spreker zeide tot het jonge echtpaar, dat deze dag de schoonste van hun leven is. Het levenspad zal misschien niet altijd over rozen gaanspreker sprak den wensch uit, dat zij de zorgen ook samen dragen zouden. De heer Ter Horst' wees er op, dat het huwelijk een heilige band is en hoopte dat beider leven een harmonisch geheel mocht worden. Na gememoreerd te hebben de legende van St. Hubertus, besloot de heer Ter Horst met de woorden i God zegen Uw leven. De kerkelijke bevestiging had daarna' plaats in de Groote Kerk (Schild), door den Wel Eer w. Heer Ds. W. G. Boon van Almelo. Bij het binnentreden van het kerk gebouw speelde de organist, de heer C. van Dorp, een der familieleden van de bruid, het bruidskoor uit de opera „Lohengrin Het doophek was prach tig versierd. Ds. Boon opende den dienst door ce laten zingen den Ambrosiaanschen lofzang („Groote God, wij loven U"), waarna hij voorlas 1 Corinthe 3 13, het Magna Chara der liefde, zooals de prediker opmerkte. In zijn toespraak wees de prediker er er op, dat na wekenlange voorbereiding de groote V. D. M. UL0I6

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1938 | | pagina 1