wmmÊwmm Zaterdag, 15 ccioher, 's asanas e uur Christelijke School Haar 83 maandag i? iofoip nam. uan n-e n van 7 9 doop li Énne cursus. PARKGEBOUW - RUSSEN Zaterdag 15 Oct 1938 Uitgave van Drukkerij G. ten Gate Hzn., Rijssen Telef. no* 41 Postrekening no. 13337 Aangifte van leerlingen D.V. Abonnementsprijs per 3 maand 30 cent per week 3 cent Advertentiën 1-5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Advertentiën op de le bladz. dubbel tarief. Voor de handel speciale prijzen. Inzending tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 9 uur. Ingezonden Stukken enz. tot Donderdagsmiddags 2 uur. 9 IS een Universal film met DEANNA DURBIN in de hoofdrol. De dirigent Leopold Stokowski dirigeert gedeelten uit „Lohengrin" van Richard Wagner, „De 5de Symphonie" van Tschaikowski, „Het motet „Hallelujah" (Exultate jubilate) van Mozart en „Traviata" van V e r d i. Prijzen der plaatsen en reductie als gewoon. Toegang eiken leeftijd. Zaterdag 8 October hield de afd. Rijssen van den Alg Ned Textiel- arbeidersbond „De Eendracht" een ledenvergadering in café Hegeman. De voorz. bracht in zijn openings woord dank aan degenen, die hebben geholpen aan de 10 ledenwinst. De heer Stuvé, alg. secretaris die een inleiding hield, bracht ook eerst dank aan het bestuur en leden voor de gevoerde propagan da. Hierna behandelde hij zijn onderwerp loon- en arbeidsvoor waarden in de jute- en zeildoek industrie. De loonen zijn ondanks de crisis nog op een behoorlijk peil gebleven, al zijn ze niet aan den hoogen kant. De loonen in de katoenindustrie in Twen the zijn veel lager. In Krommenie bedraagt het garantieloon op heden nog f 23,50 per week voor volwassen arbeiders. Spr. besloot zijn inleiding met mededeelingen over gevoerde acties. Altijd is geen gunstig resultaat verkregen, maar toch is veel gewonnen. De heer Tabak gaf nog eenige inlichtingen over de te voeren propaganda. Een 8-tal werkers stelde zich beschikbaar. De voorz. deelde nog mede dat de afdeeling thans 172 leden telt. De heeren J. Kieven, dames- en heerenkapper en H. Oldekamp, sigarenmagazijn, hebben hun zaken overgeplaatst naar het nieuwge bouwde pand aan de Haarstraat, naast de oude perceelen. Beide zaken zijn thans op keurige wijze o Het echtpaar H. A. Vosman G. J. G e e r d i n k op den Oosterhoff vierde heden zijn Gouden Huwelijks feest. Gezien hun hoogen leeftijd hebben beide oudjes dit. voor hen en hun familie heugelijk feit, in een vrij goede gezondheid mogen herdenken. Het heeft dezen dag de gemoedelijke en vriendelijke ouwe luidjes niet aan veel belangstelling ontbroken. De Oosterhoff zonder deze oudjes zou de Oosterhoff niet meer zijn, en wij wenschen hun dan ook samen verder een genoegelijken levensavond toe. Evenals vorige jaren wordt ook dit jaar wederom een tentoonstelling ge houden van de door de jeugdige werkloozen vervaardigde werkstukken en van de in den tuin verbouwde producten. Zooals bekend kon een zeer groot gedeelte van de opgroeiende jeugd, tengevolge van de weinige werkgele genheid in de fabrieken, geen werk vinden. Dit heeft tengevolge, dat verschillende jeugdige personen langs de straat loopen, hetgeen begrijpelijker wijs van zeer nadeeligen invloed is op het moreel dezer jeugdigen. Hierom heeft het gemeentebestuur getracht om door zij het dan eenigszins gezochte werkgelegenheden de jeugdige personen bezig te houden. Deze bezig heid bestaat eenerzijds uit werkgele genheid en anderzijds uit cursuswerk. De werkgelegenheid bestaat in de eerste plaats uit verschillende werk- ingericht en zijn een aanwinst voor doze straat, De kinderen moeten voor 1 April 1939 zes jaar worden. De nieuwe cursus begint 4 Januari 1939. S.v.p. trouwboekjes meebrengen. Namens het Bestuur: L. WIJTING, Voorzitter. H. LIGTENBERG, Secretaris. 'Klkafc - zaamheden in de bosschen der gemeente en in de tweede plaats uit het onder houd van den tuin gelegen over de spoorbaan in de Mors. In dezen tuin werden ook in den afgeloopen zomer veel groenten verbouwd, waarvan allereerst een zeer klein gedeelte door de jeugdige werkloozen zelve mocht worden behouden, doch waarvan het overgroote deel ter beschikking van de diaconiebesturen en van werkloozen met groote gezinnen werd gesteld. Een ander deel der verbouwde producten staat nog op het land of is opgeslagen en zal dienen als prijs voor een te houden verloting, waarvan de netto-opbrengst gebruikt wordt, de tewerkgestelde jeugdige werkloozen eenige ontspanning te geven. Het cursuswerk bestaat uit een tim- mercursus, welke wordt gehouden in het vroegere koetshuis van de villa aan den Huttenwal thans „Jeruël" en een cursus in houtsnijwerk, mozaïkfineer en andere huisvlijt- werkzaamheden. Deze wordt gehou den in het gebouw „Jeruël". Ook op deze cursussen zijn ver schillende voorwerpen vervaardigd, welke als prijs voor de verloting dienen. In totaal zijn er meer dan 800 prijzen. Steunt den arbeid voor deze jeugdige personen door Uwe belangstelling voor de te houden tentoonstelling op 21 en 22 October a.s. en door het koopen van eenige loten. De Billardvereeniging Vios zal Dinsdag 18 October weer met haar clubavonden aanvangen. De leden zullen een onderlinge competitie spelen, waarvoor als hoofdprijs een prachtig billardqueue is uitgeloofd. Verder zal door het bestuur con tact gezocht worden met andere vereen, om dezen winter eenige wedstrijden te organiseeren. Zij, die nog lid van „Vios" wenschen te worden kunnen zich opgeven bij de heeren Hodes, Kerstenberg en bij Café Gijsbers. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE RIJSSEN. Geboren Aleida Willemina dv G. Koster en J. Oolbekkink Gerrit Hendrik zv J. Schulenburg en J. Lankamp. Gehuwd J. G. Masselink 35 j en F. M. Mein- ders 37 j J, Harbers 25 j en F. Nij veld 23 j J. W. Wermink23 j en W. Jansen 23 j. Overleden B. Vruggink 55 j vr. man G. Pieffers 73 Baan J. Veneman J. H. Pongers H. 4 maanden dv G. J. en A. B. Voortman. o— v H. Stege- j wed. v H. 74 j wed. v Ruiterkamp Ruiterkamp Weekmarkt. Oude Kippen f 0,30—f0,60 longe Kippen f 1,25—f 1,75 Oude Hanen f 0,40f 0,70 Jonge Hanen f 0,45f 0,95 Tamme Konijnen f 0,25—f 1,90 Tamme Eenden f 0,00 f 0,35 Kippeneieren f4,25—f5,10 per 100. 160 I en ee o- I -o

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1938 | | pagina 1