Wil Ik mm ZIÏQBtó, 10 SEPTEMBER, 'SlflöidS I GUT SPION N AGE IN DE ORIENT in: IITIOIILE Fill. PARKGEBOUW - RUSSEN Zaterdag 10 Sept. 1938 Mi te m§m. i mmm H Uitgave van Drukkerij G. ten Gate Hzn,, Rijssen Telef. no. Postrekening no. 13337 G. MEILINK f a c-V-?;, DE DONDER DER PRAIRIE Abonnementsprijs per 3 maand 30 cent per week 3 cent iv,n; r I v A HIS Advertentiën 1—5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Advertentiën op de le bladz. dubbel tariel. Voor de handel speciale prijzen. Inzending tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 9 uur. Ingezonden Stukken enz. tot Donderdagsmiddags 2 uur. jl I A, Zaterdag is vrij plotseling over leden de heer G. Meilink. Na een diensttijd van 44 jaar aan de lagere school, waarvan 40 jaar in deze gemeente, werd hij 1 Juni 1932 wegens het bereiken van den pensioengerechtigden leeftijd op zijn verzoek eervol ontslagen. De overledene en de openbare school waren éénhier aan heeft hij zijn beste krachten gegeven en dat dit op hoogen prijs gesteld werd bleek wel bij gele genheid van zijn 40-jarig jubileum. Hoewel de school bij den heer Meilink in de eerste plaats kwam, nam hij toch ook een actief aandeel in het vereenigingsleven. Hij was vele jaren een stuwende kracht van de vereeniging „Het Groene Kruis" waarvan hij het secretariaat vervulde. Voor deze vereeniging beteekent het heengaan van den heer Meilink een gevoelig verlies. Hoewel deze eenige jaren gele den is opgeheven, was de overle dene tal van jaren verbonden aan de avond-fabrieksschool der firma Ter Horst Co. en in zijn onder richt aan deze school heeft hij velen aan zich verplicht. Voorts was hij lid van het bestuur van den Ned. Protestanten bond afd. Rijssen. Woensdag had onder groote belangstelling de begrafenis van Meester Meilink plaats. Het was wel een beeld van contrasten: een lijkstoet in de nog versierde straten. Aan het graf, bedekt met vele kransen, sprak het eerst de heer Iwema als vriend en als hoofd der openbare school, waaraan de heer Meilink zoo lang had gewerkt. Hij schetste den overledene als een goed mensch. Ook als onderwijzer heeft hij menigeen tot voorbeeld kunnen zijnijver en plichtsbesef waren bij hem groot. Laat dit alles de familie tot eenige troost zijn, zoo besloot spr. Daarna sprak een vriend van de overledene, die namens de familie allen dankte voor het medeleven en de belangstelling, waarna hij voorging in gebed. Hiermede was de plechtigheid geëindigd. o— PREDIKBEURTEN op Zondag 11 September Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk Geen opgave ontvangen. Westerkerk. Geep opgave ontvangen. Geref. Kerk. Zondag Vm. 9,30 uur ds. J. Bos. Tekst: Zondag 19, (2e gedeelte) „Onze Heere Jezus Christus komt om te oordeelen de levenden en de dooden le. Hoe Zijn komst aangekondigd wordt. 2e. Hoe Zijn komst wezen zal, 3e. Wat Zijn komst uitwerken zal. Nam. 3 uur ds.J. Bos. Tekst: Nu- meri 24 14—25. „Gods plan met de wereld in de eerstvolgende 1000 jaar. le. Dat plan wordt beheerscht door de Ster uit Jacob. 2e. Dat plan beteekent een gedu rig gericht. 3e. Dat plan wordt door de wereld zelf genegeerd, Zelfst, Geref. Gem. o.h. Kruis. Zuiderkerk. Zondag Vm. 9,30, Nam. 2,30 en 6 uur ds. J. van Wier. Geref. Gemeente. Walkerk. Zondag Voorm. 91/2> uur de Eerw. heer L. Wijting, nam. 2uur Leesdienst en 's av. 6 uur de Eerw. heer L. Wijting. Zaterdagvoorm. 11 uur de Eerw, heer L. Wijting, Huwelijks-bevest. Dordtsch Geref. Gem. Zondag Vm. 9,30, nam, 2,30 uur 'sav. 6 uur preeklezen. De feestelijkheden ter gelegen heid van het 40-jarig regeerings- jubileum van onze geeërbiedigde Koningin begonnen Maandagmid dag met een kinderfeest van de kinderen der diverse scholen, uit gezonderd de Haar- en de Banis- school. De kinderen van laatstge noemde werden in de scholen getracteerd. Met de muziekvereen. Wilhelmina" voorop trok de lange stoet naar de feestweif e, het voetbalterrein van R.V. Onder leiding van het personeel werden verschillende spelletjes gedaan, terwijl af en toe de muziek in de tent op het middenterrein zich liet hooren. De kinderen werden herhaaldelijk onthaald er kregen met in de hoofdrollen Mar cel le Chantal, Roger Karl, Henry Rollan, e.a. Als tweede hoofdnummer: een Warner film, met de zingende Cowboy Dick Foran. Geen toegang onder 18 jaar. nog iets mee naar huis. Dit feest, dat goed voorbereid was en waar voor ae Commissie hulde verdient, was aan de dankbare kleinen welbesteed. In verband met de vacantie op de labrieken waren vele ouders bij het feest hunner kinderen aanwezig. Maandagavond begonnen de fees telijkheden in deze gemeente. Eigenlijk duurden deze al meerdere dagen. Immers alle buurten be ijverden zich om hun straat een feestelijk aanzien te geven en avond aan avond heerschte er reeds een feeststemming en jolijt, vooral bij de jongeren. De resul taten van de voorbereidingen kunnen den toets der critiek doorstaan. Vooral in sommige buurten heeft men van de versiering veel werk gemaakt. Maandagavond was het „hek van den dam". Vroolijkheid overal. In de Geref. Kerk Boomkamp en de Geref. Gem. o.h. Kruis werden herden kingsdiensten gehouden. Om 8 uur was er concert van „Wilhelmina" in 't prachtig ver lichte Volkspark. Vooral de fontein, in de vijver vond veel belang stelling. Tevens was 't concert op 't Schild van de muziekvereen. „Concordia" uit Almelo. De Nationale Feestdag werd Dinsdagmorgen ingezet met her denkingsdiensten in de Ned. Herv. Kerk, de R.K. en Geref. Kerk (Wal), j die zeer druk waren bezocht. Omstreeks 10,30 uur verzamelden zich de deelnemers aan het défilé te Amsterdam aan het station, door velen uitgeleide gedaan. Tegen 1 uur verzamelden zich talrijke jeugdvereenigingen op het Schild bijeen voor een deülé voorbij het hoofd der gemeente en ter bijwoning' van het- uitreiken van de gemeentevlag aan de jeugdde- putatie. De muziekvereeniging „Wilhelmina" liet opgewekte marschmuziek hooren. Burgemeester W. Zeeuw hield hier een korte toespraak. Hij her innerde eraan, dat het 40 jaar geleden is, dat H.M. de Koningin de regeering aanvaardde en dat thans de jeugd zich opmaakt om Haar hulde te betuigen. Ontvang dan jongeren van Rijssen de ge meentevlag van Rijssen, die een symbool is van de eenheid van Rijssens burgerij en haar trouw aan het vorstenhuis. Weest u bewust van uw schoone taak en ga met God. Met de muziekvereeniging „Wil helmina" aan het hoofd, waarachter de jeugdvereenigingen met vaan dels en vlaggen, deed men de jeugddeputatie hierna uitgeleide tot aan de grens der gemeente op den Holterweg, vanwaar de depu tatie per auto naar Amsterdam vertrok. Om ongeveer 3 uur werd op 't Volkspark een ringrijderij op fiet sen en tandems gehouden, terwijl tegelijkertijd op 't Schild een zang uitvoering gegeven werd door de R.K.Zangver. St. Caecilia en de Chr. Gem. Zangvereen. Hosanna. Om 8 uur concerteerde Wilhel mina in 't Park. Na afloop van het concert volgde openlucht-bioscoop. Vertoond werd de bekende Neder- landsche film „De Jantjes". De feestelijkheden in 't Park werden besloten met een prachtig vuurwerk. Duizenden waren daarbij aanwezig. In de zaal was nog gelegenheid tot dansen. H -- 5

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1938 | | pagina 1