IN DE GEVAARLIJKE ZONE, PARKGEBOUW - R1JSSEM ZATERDAG, 27 1G1ST0S. 'S MÜS 8 Ifflr Harry Carey in de hoofdrol. JE MOET MAAR BOFFEN Zaterdag 27 Aug. J938 Uitgave van Drukkerij G. ten Cate Hzn., Rijssen Telef. no. 41 Postrekening no. 13337 een zeer spannende Wild-West-film met niet minder dan 5 populaire cow-boy acteurst een film met actie en tempo^ waaraan de liefhebbers hun hart kunnen ophalen. WATT EN HALF WATT O.L. SCHOOL. Abonnementsprijs per 3 maand 30 cent per week 3 cent mSfögm Advertentiën 1_5 regels 55 cent elke regel meer 10 cent. Advertentiën op de le bladz. dubbel tarief. Voor de handel speciale prijzen. nzendmg tot uiterlijk Vrijdagsraorgens 9 uur. Ingezonden Stukken enz. tot Donderdagsmiddags 2 uur. Zaterdag werden in de zwem inrichting „De Mors" de kring kampioenswedstrijden gezwommen waarvan de organisatie berustte zij de R.Z en P.C. „De Mors". Het aanta! deelnemers was zeergroot: 113 zwemmers en zwemsters hadden zich laten inschrijven. Elf nummers zijn verzwommen, alle waren goed bezet, behalve het nummer schoonspringen. De wed strijden hadden een vlot verloop. Wat dit alles betreft, was het festijn voor „De Mors" een succes. Een zeer belangrijke factor, vooral om een zwemwedstrijd te doen slagen, n.l. het weer, was niet op de hand van „De Mors". Dit deed het aantal toeschouwers minder groot zijn dan was verwacht. Bij de prijsuitreiking was men de koude weer vergeten en na die plechtig heid was er gelegenheid te over om zich in de grote zaal van het Parkgebouw warm te dansen. Door omstandigheden konden de aange kondigde festiviteiten buiten de zaal: een openlucht-concert van „Wilhelmina" en een openlucht- bioscoopvoorstelling, geen door gang vinden. De uitslagen zijn als volgt: 100 m. borstcrawl heren juniores 1 J. Ziel, E.Z. en C., 1 min. 12,6 sec. 2. E. Meijerink, Weusthag 1 min. 12,8 sec.3. J. Bloemen, O.Z. en P.C., 1 min. 13,8 sec. 100 m. borstcrawl dames juniores: 1 J. Logtenberg, O.Z. en P.C.., 1 min. 26,2 sec.2 C. Staudt, H.Z.C., 1 min. 28,4 sec.3. F. Speek, H.Z.C. 1 min. 29,6 sec. 100 m. schoolslag heren juniores: 1 L. Jaarsma, Almelo, 1 m. 27,2 sec., 2. G. Kinkel, Weusthag, 1 m. 27,8 sec., 3. P. L. Bannenberg, W.V.V., 1 m. 31 sec. 100 m. schoolslag dames juniores 1 F. Sterckel, Weusthag, 1 m. 39,2 sec., 2. M. Sprakel, Weusthag 1 m. 42,8 sec., 3. J. Logtenberg, O.Z. en P.C. 1 m 43,8 sec. 100 m. rugslag heren juniores: 1 J. W. Peters, E.Z.P.C., 1 m. 28,4 sec.; 2 J. H. Westenberg, H.Z.C 1 m. 30 sec.; 3. J. Butzelaar, De Aa, 1 m. 32 sec. 100 m. rugslag dames juniores: 1 J. Vosgezag, De Whee, 1 m 50,2 sec.; 2. M, Sprakel, Weusthag, 1 m. 52,2 sec. Driemaal 50 m. pers. wisselslag heren juniores: 1 G. Kinkel, Weust hag, 2 m. 22,4 sec.; J. Buisman, W.V.V.,2m. 23,6 sec., 3 L. Jaarsma, Almelo, 2 m. 27,8 sec. Driemaal 50 m persoonlijke wis selslag dames juniores: 1 A. J. Verhoef, Weusthag, 2 m. 41,8 sec., 2 J. Logtenberg, O.Z. en P.C. 2 m. 42 sec. Vijfmaal 50 m estafette borst crawl heren: 1 W.V.V., 2 m. 45,4 ij ALS 2e HOOFDNUMMER: Prijzen der plaatsen en reductie als gewoon. HP sec.; 2 Weusthag, 2 m. 53,4 sec.; 3 EZ.P.C, 2 m. 55,2 sec. Vijfmaal 50 m estafette borst crawl dames: 1 Weusthag, 3 m. 34 sec. Schoonspringen heren: 1 J. W. Veldkamp, W.W.V. De prijzen bestonden uit medailles. o Maatschappelijke Hulp brengen aan alleenstaanden. Daarvoor is negen jaar geleden opgericht de Nederlandsche Centrale voor Prac- tische Werkverruiming en Hulp verleening, gevestigd te Arnhem, bureau te Groesbeek. Het betreft zoo velen, die buiten hun schuld door de omstandigheden of door hun aanleg uit hun werk kring of bedrijf zijn geraakt en zelfstandig niet meer aan den slag kunnen komen. Het zijn degenen, die alles probeeren en wien alles tegenloopt, Echte tobbers, die naar de zelfkant der samenleving afzakken, daar tot voor kort de helpende organisatie ontbrak voor de gevallen, die niet met den strafrechter in aanraking kwamen en toch niet terecht kunnen in het maatschappelijk leven. Onze maatschappelijke instellin gen en armenzorg-organen en vele particulieren zitten vaak met „fatsoenlijke" gevallen, intellec- tueelen en zwak begaafden, die op voortdurende steun zijn aange wezen, omdat men hen niet weet te reclasseeren. Bij deze landelijke organisatie, die niet op godsdiensti ge of politieke richting let, is de kans nu groot, dat de juiste hulp verleening kan worden toegepast. Velen worden tijdelijk of duur zaam in afwachting op het vinden Tan emplooi, ondergebracht te Groesbeek in de 5 tehuizen voor mannen, dames en heeren, debiele vrouwen en kinderen. Een heerlijk werk wordt hier verricht. In 1937 werden ruim 400 gevallen behandeld. In dat jaar verbleven een 200-tal personen in de eigen tehuizen en gezinnen. Aan velen van hen kon een vaste betrekking worden bezorgd, werk- kansen of verhooging van inkom sten worden geschonken. Dat een dergelijke organisatie, die geen subsidie ontvangt van Rijk, Kerk of Gemeente, toch haar prachtige werk moet voortzetten in deze uiterst moeilijke tijden, spreekt vanzelf. Moge de dringende oproep om dit werk te steunen ook hier weer klank vinden. Een speldjesdag is daartoe geor ganiseerd, welke het Comité denkt te houden op heden Zaterdag. Niemand wijze de collectanten terug. o— Het is mij gebleken, dat niet alle ouders voldoende op de hoogte zijn van dag en uur, waarop onze nieuwe leerlingen op school moeten komen. Met hartelijke dank maak ik daarom van de gastvrijheid van den redacteur gebruik, om even de aandacht van belangheb benden te vestigen op de in dit nummer voorkomende advertentie. Van andere zijde bereikte mij de vraag of nog leerlingen kunnen aangegeven worden. In antwoord hierop deel ik mede, dat daartoe nog gelegenheid bestaat tot 31 Augustus. Het hoofd der O.L. School. o— PREDIKBEURTEN op Zondag 28 Augustus en Dinsdag 30 Augustus Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk Geen opgave ontvangen. Westerkerk. Geen opgave ontvangen. Geref. Kerk. Zondag Vm. 9,30 en Nam. 3 uur ds. J. Bos. Dinsdagavond 7,30 Bidst. voor het Beroepingswerk. Zelfst. Geref. Gem. o.h. Kruis. Zuiderkerk. Zondag Vm. 9,30, Nam. 2,30 en 6 uur ds. J. van Wier. Geref. Gemeente. Walkerk. Zondag Vm. 9%, nam. 2VS en 's av. uur de heer Wijting. Dinsdagnam. 3 uur en halt 8 ds. Hofman. Dordtsch Geref. Gem. Zondag Vm. 9,30, nam. 2,30 uur 'sav. half 8 ds. Hofman, bed.H.A. o— Bij de Geref. Gem. (Esch) is tot predikant beroepen ds. M. Hofman van Moerkapelle. o— In den ouderdom van 86 jaren is hier overleden Mevrouw D. van Heel Ter Horst. De overledene was een der laatsten uit het oude geslacht Ter Horst, dat in de zestiger jaren van de vorige eeuw het toemalige handweefbedrijf omzette in een stoombedrijf. In het jaar 1864 zette zij de eerste stoommachine van de fabriek Beek in werking, terwijl zij 60 jaar later de groote stoommachine van de in 1924 bijgebouwde nieuwe fabriek ,,De Bijvank in werking stelde, welke machine haar doopnaam ontving. Zooals in alles in haar omgeving volgde zij ook steeds den groei en bloei van de fabrieken met groote interesse. Onder groote belangstelling had Donderdagmiddag de bijzetting in den familie grafkelder plaats. In den langen stoet merkten wij o.m, op de burge meesters van de gemeenten Rijssen, Almelo en Friezenveen, alsmede vele vooraanstaande personen uit Twenthe en omgeving. De bazen uit de fabrieks- afdeelingen fungeerden als slippendra- gers, terwijl het muziekgezelschap ,,Wilhelmin met omfloerste trommen en vaandels de lange rij sloot. ■Mr: VOOR

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1938 | | pagina 1