^Cpri Zaterdag, 20duiui!üs, 'sauonds 8 uar C O N C ERT DaarnaOpenluchtbioscoop. ORANJEHEIN, RIJSSEN VOLKSPARK Zaterdag 20 Aug. J938 Uitgave van Drukkerij G. ten Gate Hzn.t Rijssen Telef. no* 41 Postrekening no. 13337 Denkt om de fietsplaatjes Muziekvereeniging „WILHELMINA" Abonnementsprijs per 3 maand 30 cent per week 3 cent Advertentiën 1-5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Advertentiën op de le bladz. dubbel tarief. Voor de handel speciale prijzen. Inzending tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 9 uur. Ingezonden Stukken enz. tot Donderdagsmiddags 2 uur. De heer Bücher, propagandist van de Ned. Militaire Bond, tracht begunstigers te werven voor dezen Bond, die voornamelijk beoogt de stichting en instandhouding van tehuizen voor Militairen. Ondergeteekende beveelt deze actie van harte aan. M. Woonink, Correspondent Deze actie is te meer noodig nu er 12 tehuizen bij moeten komen, wegens uitbreiding van het aantal garnizoenen. o— De muziekvereeniging „Wilhel- mina" van Ter Horst Co. N.V. behaalde op het Federatief con cours te Beilen (Dr.) in de afdee- ling Uitmuntendheid een tweede prijs met 91 punten. o— Bij gehouden controle, zijn meer dere personen bekeurd omdat ze hun rijwielen niet van een plaatje hadden voorzien. o— Hedenavond is er in 't Volkspark concert en openluchtbioscoop. Wil- helmina" concerteert en als film zal worden gedraaid de zeer populaire lachfilm „Oranje Hein". Als het weer maar meewerkt, kan het een mooie avond worden. o Gisterennacht is aan de Wier- denschestraat bij drie gezinnen in gebroken n.l. bij de fam. J. Nijhof, J. F. Hodes en Mej. Meenhorst. Door het openschuiven van ra men zijn de daders binnengekomen en hebben alles doorzocht. Het is de heeren alleen om geld te doen geweest, omdat ze andere artikelen van waarde onaangeroerd hebben laten liggen. Door de politie wordt een uitgebreid onderzoek ingesteld. Geboren Jenneken Cornelia Johanna dv G. Baan en H. van Dijk Maria dv J. Kienhuis en C. Bootsveld Jannes zv J. Hofstede en J. Meerman Arend Dinant zv G. J. Lankamp en F. Nieuwenhuis. Gehuwd J. Lankamp 28 j en G. Agteresch 23 j P. Tijhuis 30 j en G. Brinks 27 j Overleden W. Koster 36 j mv W. ten Zijthof. te geven door de Vertoond zal worden een film, die een machtige aantrekkingskracht uitoefent op het publiek. Entrée 15 cent. Kinderen onder geleide reductie. PREDIKBEURTEN op Zondag 21 Augustus Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk Geen opgave ontvangen. Westerkerk. Geen opgave ontvangen. Geref. Kerk. Zondag Vm. 9,30 en Nam. 3 uur Reverend R. Diephuis em. pred. van de Chr. Geref. Kerk te Grand Rapids Noord-Amerika. Donderdagavond 8 uur Orgelbe speling door ds. H. G. Groenewoud, van Ambt Vollenhove, collecte ten bate van het orgelfonds. Zelfst. Geref. Gem. o.h. Kruis. Zuiderkerk. Zondag Vm. 9,30, Nam. 2,30 en 6 uur ds. J. van Wier. Geref. Gemeente. Walkerk. Zondag Vm. 972, nam. 21/, en 'sav. 6 uur de heer Wijting. Dordtsch Geref. Gem. Zondag Vm. 9,30, nam. 2,30 uur 'sav. 6 uur preeklezen. o— Ds. J. Bos, pred. bij de Geref. Kerk alhier heeft het beroep naar Baarn aangenomen. DE CLUBS EN HET AMATEURISME. In de Sportkroniek komen van de hand van het Bondsbestuurslid, den heer Jac. Lamey, eenige artikelen voor onder bovenstaanden titel. Hoewel deze artikelen hoofdzakelijk geschreven zijn voor de voetbalgemeenschap, komt er zooveel in voor, dat in het alge meen op het vereenigingsleven van toepassing kan zijn en worden de dingen zoo verrassend raak gezegd, <Jaf wij ze in vervolg wekelijks zullen overnemen. Laten wij den heer Lamey thans aan het woord. Hier en daar verschijnen den laatsten tijd in de couranten of sportbladen artikelen, opmerkingen of aanwijzigen, een doel hebbende uiting te geven aan hetgeen zoogenaamd zou leven in den boezem van de clubs en bij de spelers, artikel van deze strekking,,de spelers schoppen de^ centen bij elkaar en ze nebben „dus' aanspraak op een deel van de ontvangsten." Vóór nu dergelijke inblazingen mgang zouden gaan vinden bij de buitenstaanders en misschien bij een enkelen insider kan het dunkt me geen kwaad, eens even samen met elkaar na te gaan, hoe toch feitelijk onze clubs zijn samengesteld en hoe de onderlinge verhoudingen in een goed georganiseerde vereeniging van oudsher zijn. Het uitgangspunt van het toetreden van een lid tot een bestaande voetbal- vereeniging is dit Aangenomen mag en moet worden, dat ieder lid toetreedt tot de vereeni ging, welke hem het meest sympathiek is en waarin hij zijn vrienden en ken nissen heeft of hoopt te krijgen. Wij moeten goed in het oog houden en blijven houden, dat niemand een ander dwingt, liefhebberij in het voet balspel te krijgen. In de organisatie van zijn vrije keuze krijgt hij gelegenheid, het voetbalspel te beoefenen en de club stelt hem tegen betaling van een bepaalde con tributie van haar kant de terreinen waschgelegenheden en leiding zoo mogelijk van een oefenmeester ter beschikking. Een speler blijft öf een middelma tige kracht, of hij bewijst aanleg te hebben. Dat tóónt hij in de omgeving dus, welke zijn club hem biedt. Een speler met aanleg komt hooger op, doorloopt de onderscheiden elf tallen, profiteert van de ten dienste staande hulpmiddelen en we zien hem tenslotte in het eerste elftal verschijnen. Dit alles dus dank zij de combinatie aanleg voor het spel eenerzijds en de geboden gelegenheid anderzijds. Reden tot wederzijdsche waardeering en tot wederzijdsche dankbaarheid. Niet méér doch ook niet minder. Gaat het een club goed, wat leiding en competitie-wedstrijden betreft, dan komt als regel zoo'n club vroeger of later hooger opmaar ook zónder dat succes blijft de verhouding tus- schen speler en vereeniging volmaakt dezelfde. Met het tegenwoordig stelsel van streek-commissies en correspondenten voor de Technische Commissie is het vrijwel uitgesloten, dat een op den voorgrond tredend speler onopgemerkt blijft voor de speurende blikken van de T.C. en haar rapporteurs of Zwa luwen. Gevolg hiervan is, dat de speler de eer wordt waardig gekeurd men bedenke zulks wel de éér wordt waardig gekeurd in vertegenwoor digende elftallen uit te komen. Door zijn goede spel komt deze speler in plaatsen geheel kosteloos waar hij tot nu toe niet is geweest hij leert, kosteloos, méér van ons land kennen dan wanneer hij niet tot de voetballers zou hebben behoord; hij leert meer menschen kennen, indruk ken op doen, met menschen uit geheel andere omgeving omgaan, enz., kortom: de club en de K.N.V.B dragen er het hunne toe bij, dat de speler zich gemakkelijker gaat bewegen en dat zijn naam, die anders onbekend zou zijn gebleven, genoemd wordt en aan de vergetelheid wordt ontrukt. Nog sterker komt dit tot uiting, als het jonge mensch in het Nederlandsch elftal wordt gekozen. Dan ziet hij alwéér kosteloos landen, streken en plaatsen, waar hij wellicht in andere omstandigheden nimmer op bezoek zou zijn gegaan. Kijk nu eens, beste menschen, nu zou ik zoo graag zien, dat we de weegschaal volmaakt in evenwicht hielden De vereeniging is blij, dat ze be schikken kan over goede spelers, waardoor andere clubs in het bin nenland evengoed in het buitenland het op prijs stellen, tegen haar elftal te kunnen spelen. En de speler is blij, dat hij deel mag uitmaken van zulk een elftal, dat hem de hooge onderscheiding te beurt valt, de kleuren van die vereeniging te mogen verdedigen. En daaraan zit vasteen uitstapje geheel op andermans kosten een paar leuke dagen en kennismaking met een groot aantal sportmakkers uit geheel andere omgeving. Zoo behoort de verhouding te zijn en zoo dient die verhouding te blijven ook. Gezonde wisselwerking, dus. En zoodra er nu een buitenstaander komt, iemand, die doorslaande blijken geeft, dat hij geen begrip, maar dan ook geen greintje begrip heeft van deze van onze onderlinge club-verhoudingen, en zoodra er dan door zoo'n bui tenstaander gesproken of geschreven wordt van „de centen bij elkaar trappen" en zoo, zoodra dat het geval is, moet ieder speler, moet ieder die het wel meent met zijn club, moet ieder bestuurslid, die zich de leiding van zijn club niet VOOR ccm —ON BURGERLIJKE STAND GEMEENTE RIJSSEN van 10 tot 17 Augustus

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1938 | | pagina 1