ZAÏEIOII, I AUGUSTUS, 'sawstfs I m DE GEVANGENE VAN ZEND A, vernni: Ge Avonluren m de Gsderzeehoot o l Algemeen ziefcenïonfls missen PARKGEBOUW - RiJSSEN 's Maandagsavonds Zaterdag 6 Aug* J938 Uitgave van Drukkerij G* ten Gate Hzn., Rijssen Telef. no. 41 Postrekening no. 13337 Prijzen der plaatsen en reductie als gewoon* Geen toegang onder 18 jaar Voor alle Fondszaken 8-9, Kerkstraat 16* Abonnementsprijs per 3 maand 30 cent per week 3 cent Advertentien 1—5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Advertentiën op de le bladz. dubbel tarief. Voor de handel speciale prijzen. Inzending tot uiterlijK vTijdagsmorgens 9 uur. Ingezonden Stukken enz. tot Donderdagsmiddags 2 uur. Zaterdagavond gaf de Chr. Gemengde Zangvereen. „Hosanna" met medewerking van de muziek- vereeniging Sempre Crescendo uit Almelo een openlucht-concert in de ravijnen nabij de Hooge Bank. De opkomst van het publiek viel mee, ondanks de warmte waren velen opgekomen om naar de zang en de muziek te luisteren. Een keurig verzorgd programma werd op vlotte manier afgewerkt. o— Zaterdag herdacht de heer A. A. Bosch, rustend rijksveearts en dir. van den keuringsdienst alhier, den dag, waarop hij voor 50 jaar aan de veeartsenijkundige hooge- school promoveerde. Alhoewel hij er zelf niet aan gedacht had, kwamen van verschillende zijden geluk- wenschen binnen, en werd het voor hem een ware feestdag. Zoowel het gemeente-bestuur als vele particulieren boden geluk- wenschen en bloemen aan. Dinsdagavond werd de jubilaris door de Muziekver. „Wilheimina" van Ter Horst Co. N.V. een serenade gebracht. We wenschen dr. Bosch nog vele gelukkige jaren toe. o— 1 Augustus herdacht de heer L. Iwema den dag, waarop hij 25 jaar geleden als hoofd der school in onze gemeente in dienst trad. Aanvankelijk was de heer Iwema hoofd der 2e openbare lagere school, welke school bij de in wer king treding der Lager Onderwijs wet 1920 werd gecombineerd met le O.L. School aan het Schild. De heer Iwema werd toen als hoofd naar de Schildschool overgeplaatst. In de voorbijgegane jaren heeft de heer Iwema z'n beste krachten gegeven aan het onderwijs in onze gemeente en dat niet alleen ten behoeve van de leerplichtige jeugd. Als onderwijzer en als hoofd van den gemeentelijken cursus voor harhalingsonderwijs gaf hij ook les aan de rijpere jeugd, totdat deze cursus werd opgeheven. Verder was hij als hoofd en leerkracht verbonden aan meerdere landbouw- cursussen, welke in deze gemeente gegeven zijn. Laatstelijk was hij nog hoofd van den land- en tuin- bouwcursus voor jeugdige werk- loozen. Op het gebied van landbouw is de heer Iwema een vraagbaak voor velen. Indertijd heeft hij zich ook erg geintresseerd voor de zijdecultuur in onze plaats, die om meerdere redenen niet voortgezet kon worden. Het gemeentebestuur heeft meermalen een beroep ge il i 1 een romantische geschiedenis met in de hoofrollen RONALD COLMAN, MADELEINE CARROLL, DOUGLAS FAIRBANKS Jr. „Wij kunnen deze film aanbevelen aan allen" De Tijd 16/4 '38. daan teneinde adviezen te ont vangen. Hij is voorzitter der com missie voor het verzamelen van gegevens ten behoeve van het land- bouwverslag. De heer Iwema was 1 Augustus afwezig. PREDIKBEURTEN op Zondag 7 Augustus. Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk Geen opgave ontvangen. Westerkerk. Geen opgave ontvangen. Geref. Kerk. Zondag Vm. 9,30 en Nam. 3 uur Ds. J. Bos. Zelfst. Geref. Gem. o.h. Kruis. Zuiderkerk. Zondag Vm. 9,30, Nam. 2,30 en 6 uur de Heer E. Wijnen van Oldebroek. Geref. Gemeente. Walkerk. Zondag Vm. 9V2, nam. 2% en 'sav. 6 uur Preeklezen. Dordtsch Geref. Gem. Zondag Vm. 9,30, nam. 2,30 uur 'sav. 6 uur preeklezen. o— Eén of meer ongenoode gasten hebben Zaterdagnacht een bezoek gebracht aan de woning der fam. T. A. aan den Enterweg alhier. Door een spanjolet open te maken kon men via een raam binnenko men, waarna in de benedenkamers alles doorzocht werd. De spaar potten der kinderen werden gele digd, terwijl ook geld uit 'n hand- tggchje, vermist wordt, in totaal ongeveer f20,—. Verder vei dwenen ook nog wat rookartikelen. De bewoners hebben niets van het ongewenschte bezoek bemerkt. De gemeente-politie stelt een onder zoek in. o— De zomerse dagen zijn, behalve dat ieder het voelt, ook merkbaar door de grotere drukte. Men ziet onophoudelijk trekkers met meer of minder bagage op de fiets/ meestal met veel. Ook wandelaars, pensiongasten, doorkruisen ons stadje. Hotel- en pensionhouders zijn echter nog niet alle voldaan. Rijssen kan dus nog meer mensen herbergen. In de omgeving is het ook steeds een wisseling van bevolking. Op wegen en paden is het druk. En vele Rijssense huismoeders trekken er met hun kroost op uit, het veld in. Het zwembad is, vooral des morgens, een kosmopolitische in richting, nu vele deelnemers van het in Holten georganiseerde Oxford-kamp er zich komen ver frissen, evenals de in het A.J. C.- kamp vertoevende jonge mensen en de pensiongasten. Laat het nog maar een poos zo blijven, het wordt wel gewaardeerd. Wij kunnen verder nog mede delen, dat op Donderdag 11 Aug. 's avonds 6 uur de zwemclub Haarlem hier op de zweminrichting komt demonstreren. Dit werk zal omvatten 1. Demonstratie van verschillende zwemslagen, ook in wedstrijd- vorm. 2. Schoonspringen. 3. Polo. De toegang is als gewoon 10 cent. j en A. J, M. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE RIJSSEN van 27 juli tot 3 Augustus Geboren Maria dv E. J. Kippers en A. Dan- nenberg Arnoldus Gerardus Johannes zv J. Blokhorst en H. H. Geuzendam Johan zv G. H. Kos ter en J. Rensink Hendrika dv H. Jansen en J. Voortman. Gehuwd J. G. J. Assink 30 Bökkerink 32 j. Overleden C. Boerman 83 j wed. v. E. J. H. Sprakel H. Harbers 1 j zv F. J. Harbers en A. M. Koning J. M. Hinderiks 2 j dv P. Hinderiks en G. Finke P. G. Brand 57 j mv C. H. Smeets J. Ulfman 29 j vr. v. J. Ruiterkamp. o— Te Zwolle slaagden voor het diploma costumiere, de dames A. ten Bolscher en F. Geerling, op geleid aoor mej. D. Nijland. o— Door den gemeente-architect, R. Eppinga is in het St. Josephgebouw aanbesteedhet verbouwen en aan bouwen van een lokaal aan de R.K. Jongensschool aan den En terweg. Ingeschreven werd als volgt: Metsel- en Timmerwerk: A. Wessels f 3283,— Rozendom Jansen - 3608,— Otten Wolterink - 3654,— G. J. van den Berg - 3698,— W. Kamphuis - 3734,— W. ter Harmsel - 3750,— Ten Berge Nijkamp - 3832,— J. Mensink 3853,— B. J. Klein Rouweler - 3855,— H. Bakker - 3887,— J- Stam 4180,— Nijland Smeijers - 4245,— Schilderwerk Hoogste B. ter Harmsel f 111,-™ Laagste Gebr. Kienhuis - 69,— Lood en zinkwerk: Hoogste G. van Dam f 371, Laagste Plas Siemerink -321,50 Electr. Installatie: Hoogste Jan Struik f 60,15 Laagste J. Aalderink - 58,— Mej. A. Bokscher alhier slaagde te Zwolle voor het examen costu- mière van de Eerste Ned. Mode vakschool Vereeniging. —o

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1938 | | pagina 1