WW hEvJNl ZATERDAG, 31 jou, 'sïib i nar VORSTELIJKE EMIGRANTEN AFWEZIG Aioen Zjeuoods missen PARKGEBOUW - RIJSSEN DR. KOSTERS 's Maandagsavonds Zaterdag 30 Juli J933 Uitgave van Drukkerij G. ten Gate HzoRijssen TeleL no. 4J Postrekening no. J3337 Claudette Colbert en Charles Boyer aiiiiiiiiiiiiiiiii' DEVENTER IS VOORLOOPIG Voor alle Fondszaken 8-9f Kerkstraat J6. Abonnementsprijs per 3 maand 30 cent per week 3 cent Advertentiën 1—5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Advertentiën op de le bladz. dubbel tarief. Voor de handel speciale prijzen. Inzending tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 9 uur. Ingezonden Stukken enz. tot Donderdagsmiddags 2 uur. Zomersportdag Twentsche Werkloozen in Rijssen. Uitgaande van den Kring Twente voor ontwikkeling en ontspanning van werkloozen, werd Dinsdag alhier voor de Twentsche werk loozen een zomer-sportdag gehou den, waaraan werd deelgenomen door Oldenzaal, Enschede, Hengelo, Delden, Borne, Almelo, Wierden en Rijssen. Om 9 uur kwamen alle deelnemers bijeen in het Volkspark. Daarna werd naar het zwembad gewandeld. Mechanische muziek bracht er al direct een goede stemming in. O.m. gaven blijk van hun belang stelling de Burgemeester de heer W. Zeeuw, Burgemeester Schaap man van Borne, de heeren Moeskops en Van der Graaf, controleurs bij de werkloozenzorg Sociale Zaken als vertegenwoordigers van den Minister, ingenieur W. H. van Eek, adjunct-inspecteur Rijkswerkver- schaföng te Zwolle, A. J, Wevers, ver tegenwoordige!' van den Kring- Twente Culturede werkverschaf fing, vertegenwoordigers van ge meentebesturen. de heeren Heres, Spit, G. j. H, ter Steege en P. Donkelaar, resp. wethouders van Enschede, Oldenzaal, en Almelo, de heeren drs. K. de Jong en Lapon der, resp. directeuren van het verkeershuis Almelo en Enschede en de heer Scholten van de Arbeids beurs te Enschede. Voor den aanvang der spelen werd eerst het woord gevoerd door den heer Bonke uit Almelo. Deze heette allen hartelijk welkom. Spr. bracht dank aan de commis sieleden, die dezen dag hebben voorbereid, aan het bestuur van de Bad- en Zweminrichting en de voetbalvereen. „Rijssen Vooruit", resp. voor het beschikbaar stellen van bad en terrein en aan de vereen. Kinderzorg te Enschede, die haar medewerking verleende om de ca. 550 deelnemers een warmen maaltijd te verstrekken. Rede van Burgemeester Zeeuw. Daarna sprak de heer Zeeuw, burgemeester van Rijssen. Deze schetste de moreele moei lijkheden van het werkloosheids vraagstuk. Spr. achtte het verblij dend, dat den laatsten tijd meer en meer getracht wordt, tegelijk met de materieele moeilijkheden tevens de moreele op te lossen. „De werkverschaffing, zooals wij die kennen, is een zoodanige op lossing. De groote werkloosheid is voor mij een abnormaal verschijn sel, maar dreigt de bestrijding daarvan door de werkverschaffing, zooals wij die thans kennen, niet eyen groote abnormaliteit te een Warner Bros. film, productie van AN AT OLE L I T V A K, de regisseur van Mayerling. In de hoofdrollen Geen toegang onder 14 jaar Entree en redu :tie als gewoon worden Ik voor mij geloof dan or dat' de Wf;r;< G moet worden in banen, waarin inschakeling van de bedrijven mogelijk wordt, opdat daarvoor ia de bedrijven de inschakeling van den werkloozen arbeider mogelijk wordt en wij allen weer in normale banen terecht komen", aldus spr. Spr. wees er verder o.m. op, dat men de jeugdige werkloozen niet uit het oog mag verliezen. Tenslotte sprak de Burgemeester zijn beste wenschen voor het slagen van dezen sportdag uit. Hierna begonnen de wedstrijden, waarvan de uitslagen als volgt luiden Hindernis ongeoefendenW. A. J. Wevers, Borne, H. M. Frijlers, Oldenzaal, B. J. Brandriet, Rijssen, J. Asche, Enschede, Koster, Ensche de en A. A. J. van Os, Almelo. Hindernis geoefenden; Ziel, Almelo, 36,4 sec.,H. Westenberg, Delden 43,8 sec. en G. J. Beumer, Almelo 45,4 sec. 50 meter rugzwemmen: J. H. Westernberg, Delden 40,6 E. Meije- rink, Hengelo 43,4 en Ziel, Enschede 47.1 sec. 50 meter vrije slagZiel, Enschede 32,2, Meijerink, Hengelo 34,8, Wes ternberg, Delden 34,7, Beumer, Almelo 37,8 en Krispijn, Almelo 40,4 sec. 4 x 50 meter estafette: ploeg Almelo 2.54.8, ploeg Hengelo 3,2.6. SchoonspringenJ. Ziel, Enschede 61.2 pt., J. Borrel, Enschede 59,9 pt. Na afloop van de zwemwedstrij den vereenigden allen zich in het Parkgebouw, waar een warme maaltijd vertrekt werd. i>géó mi .pelen werd vr-oU.gezeL resultaten zijn waar de De hier behaald als volgt: Hoogspringen: J. Veldhuis, Al melo 1,60 m., A. D. Hillen, Enschede 1,55, Stegehuis, Almelo 1,50, F. A. Weijer, Hengelo 1,50, Steffens, Almelo 1,45, J. Borrel, Enschede 1,40 en H. Thijink, Rijssen 1,35. Verspringen: Bakhuis, Almelo 5,26 m., Steffens, Almelo 5,10, De Boer, Enschede 4,99, Witzand, Almelo 4,95, Leijdekker, Glaner- brug 4,88, Sielen, Borne, 4,68, De Groen, Almelo 4,65 en Baan, Rijssen 4,64. KogelstootenStegehuis, Almelo 10,02 m., J. Veldhuis, Almelo 9,51, D. Broekhuis, Almelo 9,21, J. Steffens, Almelo 8,78, H. A. de Boer, Enschede 8,60, H. Homan, Hengelo 8,58, en A. D. Hillen, Enschede 8,53. ICOmeter hardloopen:J. Veldhuis. Almelo 12,1 sec., j. Steffens, Almelo 12,2, D. J. Bakhuis, Almelo 12,8, H. A. de Boer, Enschede 12,9, G. Seelen, Borne 13 en H. Bijker, Almelo 13 sec. Touwtrekken: 1. Almelo (ploeg Lijster)2. Almelo (ploeg Wolters) 3. Oldenzaal (ploeg Frijters.) Tot slot werden eenige voetbal wedstrijden gespeeld, waarbij ploegen waren gevormd door een combinatie Hengelo—Oldenzaal— Delden - Enschede - Almelo - Borne - Wierden—Rijssen. De eerste wed strijd, waarbij de aftrap gedaan werd door wethouder Ter Steege uit Almelo, werd gespeeld tusschen Borne Wierden Rijssen tegen Almelo, welke wedstrijd puntloos eindigde en daarna dQOr herhaling van strafschoppen door Borne— Wierden—Rijssen werd gewonnen. Hengelo - Oldenzaal - Delden contra Enschede eindigde eveneens in een gelijk spel en hier was bij het nemen van strafschoppen Enschede de gelukkigste. Bij loting werd de derde prijs aan Almelo en de vierde prijs aan Hengelo toegekend, terwijl de twee win nende ploegen in de finale kwamen. Beide partijen wisten een keer te doelpunten en daar de tijd tot verder spelen ontbrak, moest op nieuw de winnende ploeg door strafschoppen worden aangewezen, De combinatie Borne—Wierden— Rijssen toonde zich hierin het vaardigst, zoodat zij den eersten pry;, een wissel bek er won, pli>r D .DCwW'oTfike pr^pn. De tw< cr pnw. sen zuveren medaffl'é, was voor Enschede, een derde dito. in hei Barkgebouw reikte Bur gemeester Schaepman, van Borne, met eenige toepasselijke woorden de prijzen uit. PREDIKBEURTEN op Zondag 31 Juli, Woensdag 3 en Zaterdag 6 Augustus. Geret. Kerk, Zondag Vm, 9,30 en Nam. 3 uur Ds. J. Bos. Zelfst. Geref. Gem, o.h. Kruis. Zuiderkerk. Zondag Vm. 9,30, Nam. 2,30 en 6 uur ds. J. van Wier. Geref. Gemeente. Walkerk, Zondag Vm. 9y„ nam. 2VS en 's av. 6 uur de heer Wijting. Woensdagnam. 3 en 7,30 uur ds. Lamain van Rotterdam. Dordtsch Geref. Gem. Zondag Vm. 9,30, nam. 2,30 uur 'sav. 6 uur preeklezen. Zaterdagnam. 3 uur ds. Fraanje van Barneveld, Huwelijksbevest. o— Mej. M. Schuurman, van 't Veer, die heeft deelgenomen aan de 4-daag- sche te Nijmegen, heeft den tocht goed volbracht. Een mooi resultaat voor de tippelaarster, o— Volgens een advertentie in dit blad, geeit Hosanna'' onder leiding van haar dirigent de heer A, E, P, Sommer WEEKBLAD VOOR SEN i

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1938 | | pagina 1